2020. július 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

HIV/AIDS megelőzése civil szervezetekkel – pályázati felhívás

2010. december 8.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium
pályázati felhívása
 
„HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” címmel
 
A pályázat célja: a magas HIV fertőzési kockázatnak kitett közösségek tagjai között a kockázat ismertetése és annak csökkentése, továbbá az ehhez szükséges magatartásformák kialakítása, rendszeres anonim szűrés lehetőségének biztosítása.
 
Az ifjúság egészséges szexuális magatartásának információval segített megalapozása, olyan programok biztosításával, melyek bővítik a témával kapcsolatban (a szexuális úton terjedő betegségek megelőzése) a fiatalok ismeretszintjét kor és igényszintnek megfelelően.
 
A pályázó civil szervezetnek a pályázatában az alábbiakban felsorolt tevékenységek közül legalább hármat kell vállalnia (a továbbiakban: pályázati program):
 • elősegíti a lakosság számára a rendszeres tájékoztatást a HIV-fertőzés megelőzéséről, az AIDS betegségről alkotott véleményről,
 • növeli az iskoláskorú tanulók HIV/AIDS megelőzéssel kapcsolatos ismeretszintjét,
 • támogatja a biztonságos szexuális magatartás kialakítását,
 • ismereti szinten megalapozza a párválasztást és elősegíti a családi életre nevelést,
 • csökkenti a fertőzöttekkel szembeni diszkriminációt,
 • elősegíti az önkéntes és anonim szűrővizsgálatok számának növelését a magas kockázatú csoportok tagjainak körében,
 • támogatja az anonim tanácsadással egybekötött HIV-szűrővizsgálatokat és megelőzést szolgáló programokat a fokozott fertőzési kockázatot vállaló közösségek részére e közösségek civil szervezeteinek és egyes tagjainak aktív közreműködésével (meleg közösségek, prostituáltak, HIV fertőzött emberek szervezetei, intravénás kábítószer használók).
Pályázatot nyújthat be minden olyan közhasznú vagy kiemelten közhasznú civil szervezet, amely belföldi székhelyű, országos hatókörű és amelynek létesítő okiratában, működési szabályzatában deklarált módon jelennek meg a pályázati kiírásban szereplő szakmai célkitűzések. A pályázó kizárólag alapítvány, egyház, egyházi fenntartású intézmény és társadalmi szervezet lehet.
 
A támogatásra fordítható keret összesen: 15.000.000 Ft
Nyertes pályázónként maximálisan adható támogatási összeg: 3.000.000 Ft
Elnyerhető támogatás minimális összege: 1.000.000 Ft
A támogatásra fordítható keret forrása: 2010. évi 20.20.22.2. „Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok” megnevezésű előirányzata /20. „Népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok” alprogram.
 
A pályázónak a pályázati program megvalósításához szükséges pénzeszköz minimum 20%-ával önrészként, folyószámlán kell rendelkeznie.
 
A pályázat elbírálásának szempontjai:
 1. A pályázati program szakszerűsége, megalapozottsága, megvalósíthatósága.
 2. A pályázat kidolgozottsága, bemutatása,
 3. Célcsoportok igényeinek figyelembevétele.
 4. A pályázati program módszertana, szükségletek pontos megfogalmazása.
 5. Költségvetés kidolgozottsága, költséghatékonyság.
 6. A pályázó bizonyíthatóan legalább öt éves szakmai tapasztalata.
 7. Együttműködő szervezetek közötti szerződés vagy szándéknyilatkozat, partnerek részvétele és tevékenysége.
 8. Követés és hatásvizsgálat módjai, a pályázati program fenntarthatósága.
 9. Nyomon követési szempontok kidolgozottsága, indikátorok.
 10. Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesülése.
A pályázat vissza nem térítendő támogatás elnyerésére irányul.
A finanszírozás módja: előfinanszírozott.
 
Általános pályázati feltételek
 
A támogatás felhasználása:
 
Jelen pályázati eljárás keretében kizárólag olyan pályázatok támogathatók, amelyek a pályázati kiírásban megfogalmazott célok megvalósítását tűzik ki feladatul, a szakmai programban szerepelnek a monitorozáshoz szükséges indikátorok.
 
A támogatást csak a programok megvalósítására lehet fordítani személyi, dologi, felhalmozási kiadások formájában. Működési költségek finanszírozására legfeljebb a pályázati keretösszeg 10%-a használható fel (pl.: telefon, fűtés, világítás).
 
Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek
 • magas HIV fertőzési kockázatnak kitett közösségek számára nyújtanak szolgáltatást;
 • a magas HIV fertőzési kockázatnak kitett közösségek 18 éves kor alatti körét is bevonják a szolgáltatásba (iskolai prevenció);
 • a program lezárulása után a további fenntarthatóságot biztosítani tudják;
 • szupervíziót biztosítanak a pályázati program megvalósítói részére;
 • rendelkeznek olyan indikátorokkal (hatásmutatókkal), amelyek a projekt hatékonyságának, hasznosságának, a pályázat céljaival való relevanciájának a mérését szolgálják;
 • a pályázó tevékenysége keretében teljesített szolgáltatásait legalább öt éve nyújtja az adott célcsoport részére.
Támogatást nyert pályázati program megvalósításának határideje: 2011. május 30.
 
A pályázat tartalmi feltételei:
 
A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
 1. Pályázati adatlap.
 2. A pályázó önálló jogalanyiságát igazoló okirat.
 3. A képviselői jogosultságot igazoló, közjegyző által készített aláírási címpéldány vagy annak közjegyzővel hitelesített másolata.
 4. Programban közreműködő szakemberek szakmai önéletrajza.
 5. Együttműködési nyilatkozatok (együttműködésbe bevont szakemberek és szervezetek nyilatkozata).
A pályázat formai követelményei:
 
A pályázóknak a pályázatukat magyar nyelven, 4 példányban (1 eredeti és 3, az eredetivel mindenben megegyező másolat); példányonként jól elkülönítetten, kötve, fűzve vagy tűzve az alábbi sorrendben összeállítva kell benyújtaniuk:
Kérjük, hogy a teljes pályázati anyagot 1 példányban CD lemezen is szíveskedjenek megküldeni!
 
A pályázati adatlapot számítógéppel pontosan és hiánytalanul kell kitölteni. A mellékleteket kérjük folytatólagosan számozni. A pályázók a pályázati anyagban megadott ellenőrzőlista segítségével győződhetnek meg arról, hogy a pályázati adatlapot helyesen töltötték ki, és ahhoz minden mellékletet és dokumentumot csatoltak.
 
A pályázat benyújtásának határideje: a pályázatnak a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hivatalos lapjában (Egészségügyi Közlöny) történő megjelenésétől számított legkésőbb 30. nap lejáratát követő első munkanap 24 óra.
 
A pályázati eljárásba való befogadás:
 
A beérkezett pályázatok elsőként formai követelmények szerinti vizsgálatra kerülnek. Tartalmi értékelés nélküli elutasításra kerülnek azok a pályázatok, amelyek formai követelményeknek nem felelnek meg vagy a megjelölt határidőn túl kerültek feladásra (postai dátumbélyegző alapján).
 
Azon pályázatok kerülnek tartalmi értékelésre, amelyek tekintetében az elutasítási okok egyike sem áll fenn.
 
A pályázat benyújtásának módja:
 
A pályázatokat kizárólag postai úton, mind a 4 pályázati példányt és az 1 db CD-t EGY borítékban, vagy EGY csomagolásban, ajánlott vagy térítvényes küldeményként kell elküldeni az alábbi címre:
 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Népegészségügyi Főosztálya
1051 Budapest, Arany János utca 6-8.
 
„HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” pályázat
 
A borítékon/csomagon tüntesse fel a pályázó teljes nevét és címét, a pályázat címét, valamint az alábbi mondatot: “Tilos felbontani a bontási ülés előtt!”
 
A beadott, nem postai úton (pl. faxon vagy e-mail útján) beküldött pályázatok érvénytelenek. A határidő vonatkozásában a postabélyegző dátuma az irányadó. A pályázati határidő módosítására, hiánypótlásra nincs mód.
 
A benyújtott pályázatot cégszerű aláírással (aláírásra jogosult személy/ek és hivatalos bélyegző), valamint az eredeti pályázati példány minden oldalát szignóval kell ellátni.
 
Pályázati csomagot postai úton nem áll módunkban küldeni.
 
A fenti témában egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
 
Döntés a pályázati támogatásokról:
 
A pályázatok tartalmi értékelését a Bíráló Bizottság végzi el az elbírálási szempontok alapján. A Bíráló Bizottság a pályázati támogatásokról és azok mértékéről – az értékelés során kialakított rangsor alapján – javaslatot tesz a nemzeti erőforrás miniszter részére, aki a pályázati támogatás odaítéléséről dönt.
 
A pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázati elbírálás során hozott döntések ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
 
Az elnyert támogatás célirányos felhasználása érdekében a NEFMI támogatási szerződést köt a pályázóval, a támogatás felhasználását, a program megvalósulását a szerződésben meghatározott módon ellenőrzi. A támogatási szerződésben rögzített céltól eltérő felhasználás esetén a támogatás összegét a szerződési feltételeknek megfelelően vissza kell fizetni.
 
Hatályát veszti a támogatásról szóló döntés, ha az értesítést követő 30 napon belül a pályázó mulasztásából nem jön létre a támogatási szerződés.
 
A nyertes pályázó köteles a támogatás felhasználásáról szóló írásos szakmai és részletes pénzügyi beszámolót készíteni és megküldeni a NEFMI Népegészségügyi Főosztályának 2011. június 30-ig.
 
A pályázat eredményéről történő értesítés módja és határideje:
 
A pályázat beadásának határidejét követő 60 munkanapon belül a döntésről a pályázóknak írásbeli értesítést küldünk. A támogatásban részesített pályázók nevét az Egészségügyi Közlöny közli és az felkerül a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjára.
 
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet: NEFMI Népegészségügyi Főosztály
(1051 Budapest, Arany János u. 6-8.; telefon: 795-1170, 795-1100; e-mail: imrene.kusovszky@nefmi.gov.hu).
 
Kérjük, figyelmesen olvassák át a pályázati felhívást és az útmutatót, pontosan töltsék ki a pályázati adatlapot, és csatoljanak minden kötelező nyilatkozatot, mellékletet, dokumentumot, mert formailag hibás pályázatokat nem tudunk fogadni, azok automatikusan elutasításra kerülnek.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok