2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Aktuális pályázati lehetőségek

2009. október 19.
Egészségügyi jellegű pályázatok:
 
 
 
 
 
 
Szociális jellegű pályázatok:
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktatási jellegű pályázatok:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turisztikai jellegű pályázatok:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energetikai jellegű pályázatok:
 
 
 
 
 
 
Pályázati lehetőségek
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázat célja az egészséget szolgaló egyéni magatartásminták és közösségi
értékek elterjedésének ösztönzése, az egeszségfejlesztés színterein megvalosuló
közösségi programok elterjesztése, az életminőseg javítása a leghátrányosabb
helyzető kistérségekben.
Pályázók köre:
1) Nonprofit szervezetek közül azok, amelyek - jogutódlással létrejött szervezetek esetén a jogelőd szervezet - alapdokumentumának kelte legalább 1 évvel megelőzi a pályázati felhívás megjelenésének napját.
2) Nonprofit szervezetek a fentieken túl kizárólag akkor nyújthatnak be pályázatot, amennyiben alapító okiratukban/társasági szerződésükben szerepel az alább felsorolt tevékenységek valamelyike, illetve ennek megfelelő tartalom:
egészségfejlesztés, közösségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, megelőzés, népegészségügyi feladatok, betegcsoportok képviselete, mozgásgazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés.
3) Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények
Beadási határidő: 2009. 10. 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1856
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás:www.nfu.hu
Támogatás célja: Az egyének egészsegük iránti felelősségének-, az öngondoskodás
képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges
életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása,
Pályázók köre:
1. Költségvetési szerv és intézménye:
a. Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (321);
b. Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322);
c. Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (323);
d. Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (324);
e. Többcélú kistérségi tárulás (366);
2. Nonprofit szervezetek:
a. Sportegyesület, sportszövetség, sportági országos szakszövetség (521);
b. Egyéb egyesület (529);
c. Kamara (541);
d. Önálló egyházi intézmény (552);
e. Közalapítvány (561);
f. Közalapítvány intézménye (562);
g. Egyéb alapítvány (569);
h. Közhasznú társaság (571), illetve ennek átalakításával vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő nonprofit gazdasági társaság (KSH besorolása 599 vagy 691);
i. Egyesülés (591);
j. Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (599).
3. Gazdasági társaságok:
a. Korlátolt felelősségű társaság (113);
b. Részvénytársaság (114);
c. Közkereseti társaság (211);
d. Betéti társaság (212);
e. Egyéb állami gazdálkodó szervezet (719)
Beadási határidő: 2010. 01.08.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1849
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Forrás: www.szmm.gov.hu
Támogatás célja: A pályázat célja azon büntetőeljárás alá vont kábítószer-élvező személy részére (a továbbiakban: érintett személy), aki a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 283. §-a (1) bekezdése alapján a büntetőeljárás során vállalja, hogy legalább hat hónapig folyamatos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vesz részt, a megelőző-felvilágosító szolgáltatás, illetve annak szakmai feltételeinek biztosítása.
Pályázók köre:
belföldi székhelyű
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok és szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok;
- szociális és egészségügyi intézmények;
- helyi önkormányzatok fenntartásában működő egyéb intézmények;
- minisztériumi felügyelet alatt működő egyéb szakintézmények;
- gazdasági társaságok;
- közhasznú társaságok és intézményeik;
- egyházi fenntartású intézmények
Beadási határidő: 2009.12.30.
Pályázati csomag:
Érdeklődni lehet: Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.)
Dr. Kósa Edina: 1-237-6741, e-mail: kosa.edina@ndi-int.hu

 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: gyermekjólétialapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányostelepüléseken elők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével
Pályázók köre:
1.Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek társulásai (KSH 36)1
a. Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321)
b. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
2. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek 2008. július 1. előtt jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 55)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaságból átalakulással 2007. július 1-je után létrejött közhasznú nonprofit gazdasági társaság
e. Nonprofit gazdasági társaságok
f. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
Beadási határidő: 2009. 11. 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1772
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja:komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- es falugondnoki szolgálat), a gyermekek védelmeről és a gyamügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.törvényben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatashiányos településeken elők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új ferőhelyek kialakításával és a már működő ellátások infrastruktúrális fejlesztésével.
Pályázók köre:
1.Helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), illetve ezek társulásai (KSH 36)
a. Az 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321)
b. Jogi személyiséggel rendelkező, közös fenntartásra létrejött önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364), Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
2. Jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek 2008. július 1. előtt jöttek létre:
a. Egyesület (KSH 52)
b. Egyház (KSH 55)
c. Alapítvány (KSH 56)
d. Közhasznú társaságból átalakulással 2007. július 1-je után létrejött közhasznú nonprofit gazdasági társaság
e. Nonprofit gazdasági társaságok
f. Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 59)
3. Szociális szövetkezet (KSH 129)
Beadási határidő: 2009. 12.01.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1772
http://www.nfu.hu/doc/1775
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A leghátrányosabb helyzetű térségek támogatásához készült Komplex Térségfejlesztési Program átfogó célja az, hogy megállítsa a leghátrányosabb helyzetű, a külső és belső perifériákon elhelyezkedő térségek leszakadásának folyamatát, sőt, megfordítsa azt, esélyt
adjon eme térségek gazdasági és társadalmi integrációjára, a folyamatok ilyen irányú elmozdulására.
Pályázók köre:
Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások (KSH 321, 322, 362, 364, 366),
- gazdaság- és vállalkozásfejlesztő nonprofit szervezetek (KSH 529, 541, 549, 561, 562, 569, 571)
- gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112,113,114,121,122,124,129,211,212,226),
- egyesületek, köztestületek, közhasznú szervezetek (KSH 529,541,549,571),
- alapítványok, közalapítványok (KSH 561,562,569)
- felsőoktatási intézmények (KSH 312)
- SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231, 232)
Beadási határidő: 2009. 12.31.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1805
http://www.nfu.hu/doc/1808
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció általános célja, a kistérségi érdekek és szükségletek összehangolásán alapuló, a települések közötti és az ágazatközi együttműködéseket elmélyíti, az
eletminőséget közvetlenül vagy közvetve javító szolgáltatások körének bővítését eredményezi fenntartható fejlesztések megvalósítása, amely hozzájárul a társadalmi aktivitás növeléséhez, és a térségben a társadalmi integráció erősítéséhez
Pályázók köre:
Egyesületek (KSH besorolás 52)
- Alapítványok (KSH besorolás 56)
- Egyházak (KSH besorolás 55)
- egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH besorolás 59)
Beadási határidő: 2009. 10. 30.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1881
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja:
A konstrukció általános célja a szakemberek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ismereteinek, készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, valamint a szakmai támogató
szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek összehangolása.
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében szociális képzést folytató felsőoktatási és szakképző intézmények pályázhatnak önállóan, illetve konzorciumot alkotva. Interprofesszionális képzések fejlesztése esetében konzorciumi tagként bevonható szociális képzést nem folytató felsőoktatási intézmény is.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek vehetnek részt főpályázóként vagy konzorciumi partnerként (KSH besorolással):
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház, egyházi intézmény (KSH 55)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Közhasznú társaság (KSH 57)
- 2007. július 1-jét követően átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok (KSH 59) és intézményei.
- Jog személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok (kft, zrt.) KSH 599 és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságok (bt., kkt.) KSH 69,
- Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
- Önkormányzati fejlesztési társulás intézményei (KSH 364)
- Többcélú kistérségi társulás intézményei (KSH 366)
Beadási határidő: 2009. 11. 15.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1845
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja:
A konstrukció általános célja a szakemberek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ismereteinek, készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, valamint a szakmai támogató
szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek összehangolása.
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében szociális képzést folytató felsőoktatási és szakképző intézmények pályázhatnak önállóan, illetve konzorciumot alkotva. Interprofesszionális képzések fejlesztése esetében konzorciumi tagként bevonható szociális képzést nem folytató felsőoktatási intézmény is.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek vehetnek részt főpályázóként vagy konzorciumi partnerként (KSH besorolással):
- Egyéb egyesület (KSH 529)
- Egyház, egyházi intézmény (KSH 55)
- Egyéb alapítvány (KSH 569)
- Közhasznú társaság (KSH 57)
- 2007. július 1-jét követően átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok (KSH 59) és intézményei.
- Jog személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok (kft, zrt.) KSH 599 és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságok (bt., kkt.) KSH 69,
- Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312)
- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322)
- Önkormányzati fejlesztési társulás intézményei (KSH 364)
- Többcélú kistérségi társulás intézményei (KSH 366)
Beadási határidő: 2009. 11. 15.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1844
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás kialakításának és a k eszközeivel az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása a leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségekben.
Pályázók köre:
Jelen kiírás keretében közoktatási, közművelődési intézmények, könyvtárak, múzeumok és ezek fenntartói pályázhatnak önállóan, vagy konzorciumban.
Amennyiben az intézmény nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó is benyújthatja. Ebben az esetben a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint, a benyújtott projektötletben szereplő intézmény ill. szervezeti egység fejlesztésére fordítható.
Projektgazda lehet:
- Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321);
- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322);
- Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 323);
- Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 324)
- Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) és intézményei;
- Többcélú kistérségi társulás (KSH 366) és intézményei;
- Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365)
- Gesztor önkormányzat, társulás (KSH 951)
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
Beadási határidő: 2009. 10. 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1910
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció célja a minőségi és esélyteremtő közoktatás kialakitásának és a kultúra eszközeivel az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása a leghátrányosabb
helyzető (LHH) kistérségekben
Pályázók köre:
Nonprofit szervezetek:
- Egyesületek (KSH besorolás 52)
- Alapítványok (KSH besorolás 56)
- Egyházak (KSH besorolás 55)
- Egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezetek (KSH besorolás 59)
Beadási határidő: 2009. 10. 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1911
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázat célja a közoktatási feladatellátás, intézményintegráción alapuló infrastrukturális fejlesztése - a közoktatási reformfolyamatoknak megfelelően - a minőségi nevelés-oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosításának érdekében.
Pályázók köre:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói és alkotott konzorciumaik:
a) A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 39/M. §-ában meghatározott egységes óvoda-bölcsőde, valamint a többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény keretein belül működő és fizikailag is egy épületben található azon feladatellátási hely, ahol szakmai és szervezeti tekintetben önálló bölcsődei és önálló óvodai intézményegység is működik.
b) óvoda;
c) általános iskola
d) gimnázium
e) szakközépiskola (nem támogatható gyakorlati helyek/műhelyek fejlesztésére irányuló infrastrukturális beruházás);
f) szakiskola (nem támogatható gyakorlati helyek/műhelyek fejlesztésére irányuló infrastrukturális beruházás)
g) alapfokú művészetoktatási intézmény
h) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
i) diákotthon és kollégium
j) többcélú intézmények (1993. évi LXXIX. törvény 33.§), az a.) - i.) pontokban felsorolt feladatellátási helyeikre
Beadási határidő: 2009. 11. 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1776
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: Az erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztésével és a kapcsolódó képzés és tananyagfejlesztés támogatásával az erdei iskola és erdei óvoda szolgáltatás színvonalának emelése a cél.
Pályázók köre:
- Központi költségvetési szerv és intézménye (pl. nemzeti park igazgatóság)
- Köztestületi költségvetési szerv
- Helyi, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv és intézménye
- Állami erdőgazdasági Zrt-k;
- Alapítvány (beleértve a közalapítványt)
- Egyesület
- Egyház és egyházi intézmény
- Közhasznú társaság
- Közhasznúvá minősített nonprofit gazdasági társaságok
- Valamint a fentiek konzorciumai (a konzorcium maximálisan három tagból állhat, amelyből egy konzorcium vezető, kettő partner lehet)
Beadási határidő: 2009. 12.31.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1498
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázat közvetlen célja, hogy a közművelődési intézmények – az intézményi
akkreditáció megszerzését követően – képessé és alkalmassá váljanak a felnőttképzésről
szóló 2001. évi CI. törvényben meghatározott felnőttképzést segítő szolgáltatások
nyújtására, képzések szervezésére és lebonyolítására, a képzéseket követően a
résztvevők munkaerő-piaci és egyéb kompetencia-változásának vizsgálatára
Pályázók köre:
1. közművelődési intézmények (az 1997. évi CXL. törvény szerint),
2. közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal közművelődési
megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat – az 1997.
évi CXL törvény szerint,
3.fenti intézmények fenntartói.
Beadási határidő: 2009. 11. 16.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1993
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel.
Pályázók köre:
A pályázaton részt vehetnek:
• megyei könyvtárak,
• a minimum heti 5 napos és legalább heti 30 órás nyitva tartással rendelkező városi könyvtárak,
• az 5000 fő feletti községek könyvtárai.
Amennyiben a könyvtár nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó is benyújthatja. Ebben az esetben a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint, a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szervezeti egység fejlesztésére fordítható.
Beadási határidő: 2009. 10.30.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1863
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró:Citibank Magyarország és a Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány
Forrás: Citibank Magyarország
Támogatás célja: Citibank Magyarország és a Junior Achievement Magyarország Oktatási és Vállalkozásszervezési Alapítvány pályázatot hirdet magyarországi általános iskolák számára, melynek keretében a Citibank Országos Iskolatámogatási Programon keresztül a 2009-2010-es tanévben 600 000 Ft értékben juttat el hozzájuk gazdasági oktatócsomagot, és egyúttal támogatja a JAM program bevezetését
Pályázók köre:
Magyarországon működő általános iskolák és fenntartóik
Beadási határidő: 2009.11.05.
Pályázati csomag:http://www.ejam.hu/site/HTML/letolt_elemei/palyazati_adatlap_CITI_OIP_2009-10.pdf
Érdeklődni lehet: zsemberi.mihaly@ejam.hu, +36 /62/ 552-858, +36/ 20/ 9529-266
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció célja a pedagógiai kultúra korszerűsítése egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges új módszerek (tanulóközpontú, differenciált módszertan, változatos tanulásszervezési megoldások, kooperatív tanulási technikák, projekt módszer stb.), eszközök (pl. IKT) használatának széleskörű megismertetésével és elterjesztésével, másrészt az intézmények bevonásával, a szolgáltatások és intézményi fejlesztések korszerűsítésével történik
Pályázók köre:
- a Kt. 20.§(1) szerinti alábbi OM- azonosítóval rendelkező nevelési-oktatási intézmények:
a) óvoda;
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola]
e) alapfokú művészetoktatási intézmény [a továbbiakban b)-e) pont alattiak együtt:
iskola]
f) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
g) diákotthon és kollégium valamint
- A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény, nevelési, oktatási célú tevékenységet folytató intézményegységével
A felsorolt nevelési-oktatási intézménytípusok közül az alábbi szervezetek fenntartásában állók pályázhatnak (KSH besorolással):
- Központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 311-312)
- Helyi és helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek és intézményeik (KSH 321-324),
- országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek és intézményeik (KSH 351-352)
- önkormányzati társulások (KSH 361-366),
- gesztorönkormányzat, társulás (KSH 951)
- non-profit szervezetek:
− egyesületek (KSH 521-529)
− egyházak, egyházi intézmények (KSH 551-559)
− alapítványok (KSH 561-569)
− közhasznú társaságok (KSH 571)
− egyesülés (KSH 591)
− egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (KSH 599)
Beadási határidő: 2009. november 15-től, 2010. január 15-ig lehetséges.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/2036
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
  
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A TÁMOP 3.2.9/B „Audiovizuális emlékgyűjtés” című konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése
Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében felsorolt fenntartók fenntartásában lévő közoktatási intézmény nyújthat be pályázatot. Az intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges.
Fenti kereteken belül jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározottak közül az alábbi nevelési-oktatási intézmények:
- szakiskola;
- gimnázium, szakközépiskola;
2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények közül a következők:
- egységes iskola vagy összetett iskola,
- közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben rendelkezik szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységgel;
- általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK), amennyiben rendelkezik szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységgel.
Beadási határidő: 2009. november 2. – 2009. november 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/2033
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap
Forrás:www.nka.hu
Támogatás célja: A Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a műemlékvédelem és régészet elméletét, történetét, gyakorlatát, valamint megvalósulásának konkrét példáit tárgyaló kiadványok, szakkönyvek hagyományos formában, vagy elektronikus illetve digitális adathordozón történő megjelentetésére vissza nem térítendő támogatás formájában.
Pályázók köre: Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.
Beadási határidő: 2009.11.03.
Pályázati csomag: Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
Érdeklődni lehet: (36 1) 327-4300, vagy az igazgatosag@nka.hu-n
 
 
 
Kiíró: Fővárosi Önkormányzat
Forrás: Fővárosi Önkormányzat
A pályázat célja: Támogatásban részesíteni azokat a budapesti alap- és középfokú oktatási intézményekben működő, vagy az oktatási intézménnyel megállapodásban álló diáksport szervezeteket, amelyek rendszeres, széleskörű sporttevékenységet, testedzési alkalmat biztosítanak a tanulók számára tanórán kívül is.
Pályázók köre: támogatásra az a diáksport szervezet pályázhat, amely:
- a pályázat benyújtásakor szerepel a Fővárosi Bíróság nyilvántartásában, vagy a Közoktatási törvény 52-53.§-a értelmében iskolai sportkörként alakult meg (vagy át),
- saját bankszámlával rendelkezik (vagy költségkerete elkülönítetten jelenik meg egy önállóan gazdálkodó szervezet vagy intézmény költségvetésén belül),
- nyertes pályázat esetén rendelkezik 30 napnál nem régebbi eredeti igazolással arról, hogy az APEH, VPOP felé járulék tartozása nincs, vagy mellékeli az átütemezésről szóló megállapodást, (csak DSE-kre vonatkozik!)
- határidőre elszámolt a 2008. évi bármely forrásból származó fővárosi önkormányzati támogatással,
- rendelkezik a Budapesti Diáksport Szövetség vagy a Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége támogató javaslatával, e nélkül a pályázat érvénytelen,
- rendelkezik az illetékes kerületi önkormányzat sportigazgatási szervezetének támogató javaslatával, e nélkül a pályázat érvénytelen,
- nem tartozik a Fővárosi Önkormányzat 2009. évre szóló költségvetésének címrendjében szereplő szervezetek közé.
- a Fővárosi Civil Adatbázisban a 2009. évre érvényes regisztrációval rendelkezik (csak DSE-kre vonatkozik!)
Beadási határidő: 2009. október 21.
Pályázati csomag: http://www.budapest.hu/palyazatok
Érdeklődni lehet: Thék Zsuzsa vezető főtanácsostól (tel.: 318-1638, 318-1547). E-mail: theka@budapest.hu
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció egyrészt a védett gyűjteményes növénykertekben található,
természetvédelmi szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzését, rekonstrukcióját szolgálja, másrészt a védett történeti kertek, kertépítészeti, kertművészeti és tájökológai értékeinek helyreállíthatását célozza.
Pályázók köre:
Központi költségvetési szervek
- Köztestületi költségvetési szervek
- Helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési szervei és intézményeik
- 100%-ban állami tulajdonú Erdőgazdasági Zrt.
- Alapítványok, Közalapítványok; Egyesületek,
- Egyház és egyházi intézmények,
- 100%-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú kht-k,
- 100%-ban állami és/vagy önkormányzati tulajdonú közhasznú szervezetté minősített nonprofit gazdasági társaságok
Beadási határidő: 2009.11.02, 2010.01.15, 2010.03.01, 2010.05.03, 2010.07.05, 2010.09.06, 2010.11.05
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1497
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja:A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, munkahelyek teremtése, valamint a szezonalitás mérséklése
Pályázók köre:
I.Költségvetési szervek és intézményeik (beleértve az önkormányzatot és intézményeit) (KSH 3)
II. Nonprofit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek)
III. Szövetkezetek (KSH 12)
IV. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21)
V. Egyéni vállalkozások (KSH 23)
Beadási határidő: 2009. 10. 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1873
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő
képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése.
Pályázók köre:
I. Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3)
II. Nonprofit szervezetek (KSH 52, 541, 56, 57, 59, egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek)
III. Szövetkezetek (KSH 12)
IV. Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit vagy profitorientált gazdasági társaságok, vállalkozások (KSH 11, 21)
V. Egyéni vállalkozások (KSH 23)
Beadási határidő: 2010.03.30
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1866
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázati felhívás fő célja turisták igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként az attrakciók látogatottságának és jövedelemtermelő
képességének növelése, valamint a szezonalitás mérséklése. A régiók adottságait ismerve és
a jövőbeli fejlődési lehetőségeket mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő termékcsoportok (egészségturizmus, aktív- és ökoturizmus, kulturális- és rendezvényturizmus, borturizmus), amelyek segítik a pályázati felhívás céljainak elérését.
Pályázók köre:
Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján)
- helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
- megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. Alapján; KSH 362)
II. nonprofit szervezetek:
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezetek (KSH 59)
4. 2009. jan. 1-jéig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. Tv alapján)
III. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21):
1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21))
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzat többségi tulajdonnal rendelkezik (KSH besorolás nem ismert),
3. erdei vasutakat üzemeltető, állami tulajdonú Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaságok (KSH 0201)
IV. egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23))
Beadási határidő: 2009. 12.30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1900
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázati kiírás célja, hogy a régió turisztikai kínálata bővüljön és erősödjön a meglévő számos kulturális és természeti örökségre épülő vonzerőinek, valamint az új kínálati elemként megjelenő termál- és gyógyfürdők, továbbá az aktív turizmus egyes szegmenseinek (pl. vízi turizmus), és a tematikus parkok támogatott fejlesztésein keresztül.
Pályázók köre:
I.Költségvetési szervek és intézményeik (KSH 3):
1. központi költségvetési szervek és intézményeik (pl. a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, a Kincstári Vagyonigazgatóság, a régiót érintő nemzeti parkok
igazgatóságai, stb.); (KSH 31)
2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján)
- helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32)
- megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert)
3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. Alapján; KSH 362)
II. nonprofit szervezetek
1. egyesületek (KSH 52)
2. alapítványok (KSH 56)
3. egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59)
4. 2009. jan. l-ig közhasznú társaságok (KSH 57)
5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján)
III. szövetkezetek (KSH 12)
IV. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról
szóló 2002. évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21)
1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21))
2. átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő nonprofit gazdasági társaságok (KSH besorolás nem ismert)
V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23))
VI. Szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az 1.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján)
Beadási határidő: 2009. 12. 31.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/doc/1548
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Forrás: www.fvm.gov.hu
Támogatás célja: Vidékfejlesztési támogatás
Pályázók köre:
az a szervezet, amely a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X.30.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jogi személyiséggel rendelkező helyi közösség.
Beadási határidő: 2009.11.30
Érdeklődni lehet: Az MVH ügyfélszolgálatának száma 1/3743-603, 1/3743-604, email címe: Ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: Az operatív program turisztikai vonzerők fejlesztésével foglalkozó prioritása lehetőséget nyújt a régió turizmusában meghatározó jelentőséggel bíró vonzerők fejlesztésére. A vonzerők fejlesztésének célja, hogy olyan attrakciók működjenek a régióban, amelyek az adott turisztikai desztinációban önállóan is vonzerőt jelentenek a turisták számára.
Pályázók köre:A projektgazda költségvetési szerv, illetve 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, a Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház.
Beadási határidő: 2009. 10. 30.
Pályázati csomag: http://www.nfu.hu/content/3718
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Forrás: www.fvm.hu
Támogatás célja:
A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása vagy megőrzése érdekében a vidéki
turizmusformák közül a fenntartható falusi, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások
infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatása.
Pályázók köre: rendelet vonatkozásában ügyfél lehet az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg
Beadási határidő: 2009.10.31, 2010.05.31, 2010.10.31, 2011.05.31, 2011.10.31, 2012.05.31, 2012.10.31, 2013.05.31, 2013.10.31
Érdeklődni lehet: Az MVH ügyfélszolgálatának száma 1/3743-603, 1/3743-604, email címe: Ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
 
 
 
Kiíró: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Forrás: www.fvm.gov.hu
Támogatás célja: A támogatás célja a településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közösségi terek, közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának és fejlesztésének támogatása.
Pályázók köre: a 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy
Beadási határidő: 2009.10.31, 2010.05.31, 2010.10.31, 2011.05.31, 2011.10.31, 2012.05.31, 2012.10.31, 2013.05.31, 2013.10.31
Pályázati csomag: http://www.palyazatmenedzser.hu/europai-mezogazdasagi-videkfejlesztesi-alapbol-a-falumegujitasra-es-fejlesztesre-igenybe-veheto-tamogatasok/
Érdeklődni lehet: Az MVH ügyfélszolgálatának száma 1/3743-603, 1/3743-604, email címe: Ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
 
 
 
Kiíró: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Forrás: www.fvm.gov.hu
Támogatás célja: A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.
Pályázók köre: a 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy
Beadási határidő: 2009.10.31, 2010.05.31, 2010.10.31, 2011.05.31, 2011.10.31, 2012.05.31, 2012.10.31, 2013.05.31, 2013.10.31
Érdeklődni lehet: Az MVH ügyfélszolgálatának száma 1/3743-603, 1/3743-604, email címe: Ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció célja továbbá a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló beruházások elősegítése vissza nem térítendő támogatás formájában.
Pályázók köre:
- vállalkozás
- költségvetési szerv
- nonprofit szervezet
Beadási határidő: 2009. 12. 30.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1475
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A konstrukció célja, a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló
eszközbeszerzések támogatása vissza nem terítendő támogatás formájában.
Pályázók köre:
VÁLLALKOZÁS (1, 2) Jogi személyiségű vállalkozás (1) Kivéve lakásszövetkezetek és mezőgazdasági szövetkezetek Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2)
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) Költségvetési szerv és intézménye (3)
NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) Jogi személyiségű nonprofit szervezet (5) Kivéve pártok, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6)
 ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9) Egyéb gazdasági szervezet (7)
Valamint Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik. - A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsőoktatási intézmények. Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem
Beadási határidő: 2009. 12.31.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1926
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.
Pályázók köre:
- vállalkozás
- költségvetési szerv
- nonprofit szervezet
Beadási határidő: 2009. 12.30.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1478
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 
Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Forrás: www.nfu.hu
Támogatás célja: A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia
termelése, elosztása, szállítása és – a vertikum legkritikusabbnak ítélhető szegmense – a végfelhasználás területén.
Pályázók köre:
- vállalkozás
- költségvetési szerv
- nonprofit szervezet
Beadási határidő: 2009. 12.31.
Pályázati csomag:http://www.nfu.hu/doc/1479
Érdeklődni lehet: Az NFU ügyfélszolgálatanak kék száma: 06-40-638-638
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok