2024. április 23.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Magyarország és az EKKR, az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) kidolgozása és bevezetése

2009. augusztus 6.
Az EKKR-hez történő csatlakozás a magyar oktatásügy kitüntetett érdeke. Egyfelől előfeltétele annak, hogy az elkövetkező évek során Magyarország a kialakulóban lévő egységes európai oktatási térség tevőleges és egyenrangú szereplőjévé váljon, s a magyar oktatási rendszerben mindenekelőtt a felsőoktatásban keletkezett képesítések tekintélye, elismertsége növekedjék, és ez által oktatási rendszerünk európai, és szélesebb nemzetközi kitekintésben is kellő vonzerőt gyakoroljon. Másfelől elengedhetetlen ahhoz, hogy hazánk lépést tartson az európai oktatási, képzési rendszerekben jelenleg végbemenő mélyreható strukturális és tartalmi reformokkal.
 
Az EKKR folyamatban való részvétel a Magyar Köztársaság Európa-politikájának is egyik kulcseleme, mivel hathatósan előmozdítja Magyarország európai felzárkózásának és integrációjának folyamatát.
 
Magyarország az EKKR-hez történő csatlakozás szakmapolitikai, jogi és költségvetési kereteit az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) létrehozásával teremti meg.
 
A képesítési keretrendszer kidolgozásával kapcsolatos nemzeti konzultációs folyamat következtetéseire és a széleskörű szakmai felmérő és kutatómunka tapasztalataira támaszkodva az OKM és az SZMM közösen nyújtott be előterjesztést a Kormány részére az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról (OKKR). Az előterjesztést a Kormány 2008. május 28-i ülésén elfogadta, és az előterjesztés megvalósításáról rendelkező 2069/2008. (VI. 6.) kormányhatározat az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozásról és az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról kihirdetésre került.
 
A kormányhatározat leszögezi, hogy a Magyar Kormány támogatja a Magyar Köztársaságnak az Európai Képesítési Keretrendszerhez való csatlakozását, valamint annak elveivel és szerkezetével kompatibilis Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) létrehozását és az OKKR 2013-tól történő egységes bevezetését. A kormányhatározat kötelezi az oktatási és a kulturális minisztert, hogy 2010-ben készítsen előterjesztést a Kormány részére az EKKR-hez történő csatlakozás jogi, szakmapolitikai és költségvetési feltételeinek megteremtéséről. Az OKKR-rel kapcsolatos fejlesztéseket az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program forrásaiból finanszírozza a Kormány. Az OKKR kidolgozásával kapcsolatos szakmai munkálatok az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben (NSZFI) megalakított szakmai műhelyekben folynak.
 
A kormányhatározat rendelkezéseivel összhangban 2008 októberében megalakult az OKKR Tárcaközi Bizottság, amely az OKM irányításával koordinálja az OKKR létrehozásával kapcsolatos tevékenységeket. Elnöke: dr. Manherz Károly az OKM felsőoktatásért felelős szakállamtitkára, társelnöke dr. Székely Judit az SZMM szakképzésért és felnőttképzésért felelős szakállamtitkára. A Tárcaközi Bizottság Titkárságának feladatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium Európai Uniós Kapcsolatok Főosztálya látja el.
 
Az Országos Képesítési Keretrendszer (OKKR) fő céljai, bevezetésének várható eredményei
 
Az OKKR létrehozásának átfogó célja az oktatás és a képzés különböző szintjeinek és formáinak egységes - az Európai Képesítési Keretrendszer elveivel megegyező és szerkezetével kompatibilis - rendszerbe foglalása, s ezáltal az egész életen át tartó tanulás gyakorlati megvalósításához szükséges feltételek megteremtése.
 
Az OKKR kidolgozásának közvetlen céljai:
 1. az oktatás és képzés különböző szintjei kimeneti szabályozóinak egységes rendszerbe foglalása, e kimeneti szabályozók harmonizációjának segítése,
 2. az oktatás és képzés minőségbiztosítási rendszereinek az erősítése és összhangjuk kialakításának támogatása,
 3. a nem-formális és az informális tanulás keretei között megszerzett tudás és kompetenciák elismerése,
 4. az oktatási és képzési rendszeren belüli szakmapolitikai koordináció, a társadalmi partnerekkel való együttműködés erősítése,
 5. az oktatási-képzési programok tervezésének és kidolgozásának eredményesebb orientálása,
 6. az egyén pályaválasztásának, a pályaorientációs és tanácsadási rendszerek eredményesebb működésének a támogatása,
 7. a vállalkozások (munkaadók) számára európai kontextusban is értelmezhető rendszerszerű információk szolgáltatása a képesítésekről.
Az OKKR bevezetésének és működtetésének legfontosabb elvárt eredményei
 
1. Javul az oktatási és képzési rendszerek átláthatósága, ami
 1. orientálja az egyént, az oktatás és a munkaerőpiac valamennyi szereplőjét a képesítések tartalma és gyakorlati hasznosíthatósága tekintetében;
 2. hozzájárul az oktatás és képzés eredményességének, hatékonyságának, munkaerő-piaci relevanciájának az erősítéséhez.
2. Javul az oktatási és képzési rendszerek közötti, továbbá a formális, nem formális tanulási utak közötti átjárhatóság. Ennek révén:
 1. össztársadalmi méretekben erősödik a tanulás vonzereje;
 2. javul az oktatás méltányossága, a tanulás különböző formáihoz való hozzáférés lehetősége;
 3. javulnak a társadalmi mobilitás esélyei.
3. Megteremtődnek az Európai Képesítési Keretrendszerhez történő csatlakozás, szakmai, jogi feltételei. Ennek eredményeként:
 1. Magyarország belátható időn belül a kialakulóban lévő egységes európai oktatási térség aktív szereplőjévé válik;
 2. európai méretekben erősödik a bizalom a magyarországi képesítések iránt, ami nemzetközi szintéren növeli a hazai oktatási rendszerek, mindenekelőtt a felsőoktatás elismertségét, vonzerejét;
 3. javítja a magyarországi képesítéssel rendelkező munkaerő versenyképességét az európai munkaerő-piacon.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok