2023. március 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Megjelent a költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok 2009/2010. tanév második félévi támogatásáról szóló pályázati felhívás

2010. április 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2009/2010. tanév második félévére

 


A pályázat célja:

A magyarországi államilag elismert egyetemek és főiskolák esti vagy levelező munkarendje szerint szervezett költségtérítéses képzésben résztvevő szociálisan rászoruló roma fiatalok támogatása, valamint a roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban-nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése.

 

Pályázat benyújtására jogosultak:

Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses esti vagy levelező képzésben résztvevő I-V. évfolyamos szociálisan rászoruló, magyar állampolgárságú roma hallgatók.

 

A támogatás elnyerésének feltétele: az előző félév sikeres teljesítése.

 

Az évet halasztó, illetve az előző félévet sikertelenül záró hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

 

A pályázaton rendelkezésre álló forrás:

A jelen pályázaton felhasználható keret 3 MFt, azaz hárommillió forint, amelynek pénzügyi fedezete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete szerinti XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzat Oktatási esélyegyenlőséget támogató feladatok és programok 1. számú részfeladata kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

 

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

  1. Önéletrajz (mivel a támogatást szociálisan hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt tartalmazza, valamint, pedagóguspályát választó hallgató esetében azt, hogy pedagógusként szívesen bekapcsolódna a kisebbségi oktatásba),
  2. igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről,
  3. igazolás (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről,
  4. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata,
  5. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata,
  6. a pályázati adatlap kitöltve, aláírva, mely tartalmazza a pályázó nyilatkozatait,
  7. a pályázó állandó lakhelye szerinti illetékes jegyzői igazolást a szociális ellátásról (eredeti család, illetve önálló család esetében), vagy regisztrált munkanélküli,vagy a rendelkezésre álló munkakereső állapotát hivatalos igazolás mellékelésével igazolja.

 

A finanszírozás módja, mértéke

 

A támogatás módja: vissza nem térítendő támogatás a nyertes pályázó által fizetendő költségtérítéshez. A rendelkezésre álló keretnek, a pályázók számának, illetve a hallgatók tanulmányi eredményének függvényében a támogatás mértéke a költségtérítés részleges vagy teljes összege lehet.

 

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2010. február 1.

A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2010. június 15.

 

A támogatásra az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság tesz javaslatot. A támogatásról az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és tudományos szakállamtitkára dönt.

 

Az Értékelő Bizottság összetétele:

 

Elnök:

OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság

Pálfi Ferenc miniszteri biztos

Tel: 06/1 473-7170

 

Szavazati joggal rendelkező tagok:

Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Főosztály

Németh Erika főigazgató, vagy az általa megbízott személy

Tel: 06/1 266 63 43

Országos Cigány Önkormányzat

Kolompár Orbán elnök, vagy az általa megbízott személy

Tel: 06/1 322 89 61

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Főosztály

Dr. Ürmös Andor főosztályvezető, vagy az általa megbízott személy

Tel: 06/1 475 5820

OKM Nemzetiségi Főosztály

Simon Istvánné főosztályvezető által megbízott személy

Tel: 06/1 473-7085

OKM Felsőoktatási Főosztály

Bakos Károly felsőoktatási felvételi ügyek referense

Tel: 06/1 473-7258

 

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:


A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek az óvó- és tanítóképzésben, valamint romológiai képzésben részt vevő hallgatók.

 

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot 2010. május 21.-ig (postabélyegző kelte) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:


 Oktatási és Kulturális Minisztérium

Nemzetiségi Főosztály

1054 Budapest

Szalay u. 10-14.

 

 

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "Költségtérítéses képzést támogató pályázat".

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2010. május 26.

 

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2010. május 21-ig postára adja (javasolt ajánlott küldeményként). A pályázatokkal kapcsolatban csak abban az esetben fogadunk el reklamációt, ha a pályázó postai tértivevénnyel igazolja, hogy a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldte meg. A pályázatot egy példányban kell benyújtani.

 

A hiányosan, hibásan vagy a határidőn túl postára adott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni, azok további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A nyertes pályázó (kedvezményezett) a pályázat megvalósítása során az alábbi költségeket számolhatja el:

  • az előírt 2009/2010. tanév II. félévi képzési költségtérítése

 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a döntést követő 15 napon belül, legkésőbb 2010. május 31.-ig a www.okm.gov.hu internetes honlapján közzéteszi, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről.

 

A nyertes pályázók listájának nyilvánosságra hozatalától számított 30 napon belül az Oktatási és Kulturális Minisztérium a kedvezményezett hallgatók felsőoktatási intézményeivel támogatási szerződésben állapodik meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.

 

A pályázatról további információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzetiségi Főosztályán Raduly Istvántól kérhető (1) 79-54-324-es telefonszámon.

 

A pályázati felhívásra a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok a 2010. évi felhasználásának szabályairól szóló 9/2010. (III. 9.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) az irányadó, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.

 

A támogatási döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, azonban a pályázó a pályázati döntéssel szemben az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. §-ában meghatározott kifogást nyújthat be a Rendeletben foglaltak szerint az oktatási és kulturális miniszternek (a továbbiakban: miniszter) címezve a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 8 munkanapon belül, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül. A miniszter a kifogást annak kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül érdemben elbírálja.

 

 

 

 

Oktatási és Kulturális Minisztérium

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok