2018. május 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a külföldön szerzett általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismeréséről

2007. szeptember 28.
Magyarországnak az Európai Unióhoz 2004. május 1-jén történt csatlakozása változásokat eredményezett a fenti szakképzettséget tanúsító oklevelek elismerésének eljárási rendjében is. A csatlakozás napjától hatályba lépett a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. C. törvény (Elismerési tv.), melynek Harmadik része az Európai Unió valamely tagállamában és az Európai Unió valamely polgára által szerzett, képzést tanúsító okiratok elismeréséről szól.

Ez azt jelenti, hogy két, egymástól eltérő elismerési eljárás vonatkozik a fenti oklevéllel rendelkezőkre attól függően, hogy oklevelüket az Európai Unió valamely tagállamában valamely tagállam állampolgárként (uniós állampolgár) szerezték, vagy pedig az Európai Unióba nem tartozó országban.

A) Az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Unió valamely polgára által szerzett orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Ebben az esetben a fenti szakképzettségek elismerésének az a feltétele, hogy a kérelmező az Európai Unió valamely tagállamában szerezte az oklevelét valamely tagállam polgáraként, és munkavállalás céljából kívánja annak elismertetését.

Az Elismerési tv. vonatkozásában tagállamnak minősül az Európai Unió tagállama, továbbá az az állam, amely nemzetközi szerződés, vagy jogszabály alapján az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az Európai Unió tagállamaival azonos megítélés alá esik. Ilyen államnak minősül Norvégia, Izland és Liechtenstein.

Ezekben az esetekben a külföldön szerzett, fenti szakképzettséget tanúsító oklevelek feltétel nélküli elismerési eljárás során kerülnek elismerésre.

A feltétel nélküli elismerés esetén az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal jár el, melynek elérhetősége a következő:

Cím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Tel.: (06-1) 235-7922, (06-1) 235-7927
Fax: (06-1) 269-3794
Honlap: www.eekh.hu

Amennyiben valaki az európai közösségi jog hatálya alatt szerzett szakorvosi vagy szakgyógyszerészi oklevelét kívánja elismertetni, szintén az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz kell fordulnia.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal illetékes mindazokban az esetekben is, amikor magyar állampolgár kíván külföldön általános orvosként, fogorvosként vagy gyógyszerészként munkát vállalni és a külföldi hatóság igazolás benyújtását kéri a hazai képzés tartalmáról, a szakmai gyakorlat hosszáról vagy a hazai oklevél jogi hatályáról.

B) Nem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó orvos, fogorvos, gyógyszerész szakképzettség elismerése

Olyan oklevelek elismerése esetében, amelyek nem tartoznak a közösségi jog hatálya alá (tehát a kérelmező nem uniós állampolgár, vagy oklevelét nem tagállamban szerezte) az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központja (MEIK) az eljáró hatóság. A fenti szakképzettségek elismerésének az a feltétele, hogy a kérelmező - nem az európai közösségi jog hatálya alá tartozó - oklevele magyarországi felsőoktatási intézményben megszerezhető egyetemi végzettségi szintet tanúsító okiratként legyen elismerhető, mivel az általános orvosi, a fogorvosi és a gyógyszerész képzés Magyarországon egyetemi szinten történik.


I. A szakképzettség elismerésének első szakasza

Az Elismerési tv. alapján az eljáró hatóság a szakképzettség elismerését feltételekhez kötheti. E jogkörében a MEIK a kérelmező részére szakmai vizsga teljesítését is előírhatja. Erre annak ellenőrzése érdekében kerülhet sor, hogy a kérelmező rendelkezik-e a hazai képzésben megszerezhető ismeretekkel.

A MEIK a szakképzettség elismerésével kapcsolatos ügyekben a felsőoktatási szakterületnek megfelelő szakbizottságok szakmai álláspontját figyelembe véve hozza meg döntését. A szakbizottságok tagjai a tudományegyetemek megfelelő karait és a szakmai kamarákat képviselik.

Az általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerész szakképzettségek esetén az eljárás során az Egészségügyi Szakbizottság működik közre. Valamennyi tagja olyan elismert, neves professzora a hazai egészségügyi felsőoktatásnak, akik hosszú idő óta figyelemmel kísérik a külföldi egészségügyi felsőoktatási rendszereket. A szakbizottság - mely kéthavonta ülésezik - szakvéleményét független testületként alakítja ki.

A szakbizottság a külföldi felsőoktatási intézményekben folyó általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerész képzés részletes tantárgyi követelményrendszerének, valamint az ügyfél szakmai életpályájának figyelembevételével alakítja ki álláspontját.

Az elismerésre irányuló kérelem elbírálásának elengedhetetlen feltétele, hogy a kérelmező a beadványához részletes leckekönyvet, törzskönyvi kivonatot vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított olyan igazolást is benyújtson, mely hitelt érdemlően igazolja a felsőfokú tanulmányok időtartamát, valamint az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelményeket.

A szakbizottság döntésének meghozatalához alapvetően szükséges információ a felsőoktatási intézményben hallgatott egyes tantárgyak óraszáma, a szakdolgozat készítésének ténye, valamint az, hogy melyek voltak az államvizsgatárgyak.

A fenti adatokat tartalmazó okiratokat hiteles másolatban kell benyújtani, és mellékelni kell a hiteles, magyar nyelvű fordítást is. A felsőoktatásban szerzett oklevelek elismeréséről szóló tájékoztatóban meghatározott nyelvek esetén a MEIK nem hiteles fordítást is elfogad, de a magyar fordítást ekkor is gépelve kell benyújtani. Az okiratok hiteles másolatáról és fordításáról öt darab fénymásolatot kell mellékelni.

Ezek mellett a szintén öt példányban benyújtandó önéletrajzban érdemes minden, a szakmai életúttal kapcsolatos információt részletezni.


II. Az eljárás első szakaszának vége, a közbenső (feltételesen elismerő) határozat

A külföldi egészségügyi tanulmányok során teljesített követelmények nem feleltethetőek meg teljes egészében a magyarországi egészségügyi felsőoktatás tanulmányi előírásainak. Ennek oka az, hogy a gyógyszerészeti és az egészségügyi jogszabályok országonként eltérőek. Mivel a szakképzettség elismerése - a kapcsolódó jogszabályok további feltételeinek teljesítése esetén - a szakma gyakorlását teszi lehetővé, a szakbizottság álláspontja alapján az említett egészségügyi normák és a hazai gyakorlat ismerete nélkül egészségügyi szakterületen szerzett külföldi oklevél elismerésére nincs lehetőség.

Erre tekintettel valamennyi kérelmezőnek számítania kell arra, hogy az Egészségügyi Szakbizottság döntésének megfelelően a MEIK kiegészítő szakmai vizsga teljesítésére fogja kötelezni. Egyes esetekben emellett - a tanulmányi követelmények összehasonlítása alapján - további feltétel teljesítése is előírható (pl. szakdolgozat elkészítése és megvédése, szigorlat letétele). A kiegészítő feltételek teljesítésére összesen két év áll az ügyfelek rendelkezésére.

Ennek megfelelően a szakképzettség elismerésére az elismerési törvényben megszabott 90 napos eljárási határidőn belül az ügyfelek csak egy közbenső határozatot kaphatnak. Ez a határozat az arra vonatkozó döntést tartalmazza, hogy milyen feltételek teljesítése esetén lehetséges a kérelmező oklevele által tanúsított szakképzettség elismerése, valamint részletezi a feltételek teljesítésével kapcsolatos információkat.

III. Szakmai vizsga

Általános orvosi és fogorvosi szakképzettség esetén gyógyszerrendelés és gyógyszerterápia Magyarországon (farmakoterápia), népegészségtan, orvosi etika és igazságügyi orvosjog tárgyakból kell minden esetben szakmai vizsgát tenni.

A vizsgát a MEIK felkérésére a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara szervezi meg, melyre háromhavonta kerül sor (március, június, szeptember, december). A legközelebbi, soron következő vizsgára való jelentkezés határidejéről, a vizsga pontos helyéről és a vizsganapok időpontjairól szóló információt a közbenső határozat tartalmazza. A MEIK a vizsga tematikáját (a tételek és a forrásmunkák megjelölésével), a jelentkezési lapot és a csekket a közbenső határozattal együtt küldi meg az ügyfelek részére. Valamennyi tantárgyból egy napon, szóban és magyar nyelven kell vizsgázni. A vizsga eredményéről a vizsgáztató szerv tájékoztatja a MEIK-et.

A vizsgáztatásért az oktatási intézmények az elismerési törvény alapján díjat jogosultak szedni, melynek összegét az intézmények saját hatáskörben állapítják meg. A vizsgadíj összege legfeljebb az Elismerési tv.-ben meghatározott eljárási díj tízszerese, azaz 163 750 Ft lehet.

Aki a vizsgát a határozatban, vagy a tájékoztató levélben megjelölt első időpontban nem tudja teljesíteni, annak a MEIK automatikusan értesítést küld a soron következő vizsgára történő jelentkezés határidejéről és a vizsga időpontjáról.

Gyógyszerész szakképzettség esetén a gyógyszerhatástan, gyógyszerügyi szervezéstan, valamint a gyógyszerészi etikai és jogi ismeretek tananyagát kell elsajátítani. A szakmai vizsgát a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara szervezi meg. A vizsgára történő jelentkezés egyénileg történik, a szakmai vizsgáztatásra - szemben az orvosi és fogorvosi szakmai vizsgákkal - folyamatosan van lehetőség.

A szakmai (hungarológiai) vizsga tematikája (a tételek és a forrásmunkák megjelölésével) honlapunkon megtalálható.

IV. Az eljárás befejezése, az elismerő határozat

A MEIK a külföldi oklevél által tanúsított szakképzettséget csak akkor ismeri el, ha az oklevél tulajdonosa a közbenső határozatban előírt valamennyi kiegészítő feltételt teljesítette. A szakmai vizsga teljesítéséről a vizsgáztató szerv tájékoztatást küld a MEIK-nek, ezt tehát nem kell egyénileg igazolni. Egyéb feltételek előírása esetén az egyetem által kiállított, az adott vizsga letételéről, vagy a szakdolgozat megvédéséről szóló igazolást és a jegyzőkönyvi kivonatot az ügyfélnek kell a MEIK-hez benyújtania.

Valamennyi kiegészítő feltétel teljesítését követően a MEIK az igazolás(ok) beérkezésétől számított 30 napos ügyintézési határidő alatt állítja ki a szakképzettséget elismerő határozatot. A MEIK a határozat ügyfél részére történő megküldésével egyidejűleg az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt is értesíti az elismerés tényéről.

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az adatlapok megérkezését követően az alapnyilvántartásba vétel tényéről igazolást állít ki, melyet postai úton küld meg az ügyfeleknek.

Ezzel egyidőben az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal az általános orvosi és fogorvosi szakképzettséggel rendelkező személyek alapnyilvántartásba vételéről - az orvosi bélyegző elkészítése érdekében - haladéktalanul értesíti az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt. Az elkészített bélyegzőket az alapnyilvántartásba vételről szóló igazolás birtokában a lakóhely szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál vehetik át az ügyfelek.

V. Kihez lehet fordulni, ha a MEIK eljárása befejeződött?

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján azt a személyt, aki a törvényben foglalt feltételeknek megfelel, kérelmére működési nyilvántartásba kell venni. Egészségügyi tevékenységet - a törvényben meghatározottak kivételével - Magyarországon az végezhet, aki a működési nyilvántartásban szerepel.

Az általános orvosok és a fogorvosok működési nyilvántartását a Magyar Orvosi Kamara, a gyógyszerészekét a Magyar Gyógyszerész Kamara vezeti.

Ha valakinek a külföldi oklevelét már elismerték és az Egészségügyi Minisztérium alapnyilvántartásában is szerepel, és orvosként vagy gyógyszerészként szeretne dolgozni, akkor a szakmai kamara illetékes megyei szervezeténél a működési nyilvántartásba vételét, azaz a kamarai tagként történő felvételét kérheti. Ez azt a megyei kamarát jelenti, amelynek illetékességi területén az ügyfél az adott szakképzettséghez kötött tevékenységet folytatni kívánja.

A hatályos jogszabályok alapján a nem magyar állampolgárságú személy működési nyilvántartásba vételének feltétele az érvényes munkavállalási engedély megléte is, kivéve, ha - a külön jogszabályban meghatározott esetekben - a magyarországi egészségügyi tevékenységének végzéséhez munkavállalási engedély nem szükséges.

Amennyiben valaki szakorvosi vagy szakgyógyszerészi oklevéllel rendelkezik, ezt az oklevelét is elismertetheti az alapoklevele elismerését követően. A szakorvosi és a szakgyógyszerészi oklevelek elismerése az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak a hatásköre (elérhetősége: A) pont 4. bekezdés).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok