2024. február 24.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató az OKM feladatairól

2009. október 15.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) feladatai rendkívül szerteágazóak és sokrétűek, mindennapjainkban többször találkozunk a minisztérium tevékenységével, mint azt gondolnánk.
 
A nevelési-oktatási intézmények végigkísérik a felnőttéválás meghatározó szakaszait a kisgyermekek nevelésétől kezdve az általános és középiskolai tanulók oktatásán át, az egyetemi, főiskolai hallgatók, és a doktoranduszok képzéséig.
 
A miniszter irányítja a közoktatásban folyó pedagógiai, szakmai, nevelői munkát. A minisztérium dolgozza ki a szükséges fejlesztési terveket, alkotja meg a működéshez szükséges jogszabályokat, és gondoskodik arról, hogy megfelelő színvonalon dolgozzanak az intézmények. Ennek érdekében a közoktatás terén pedagógiai-szakmai méréseket, vizsgálatokat, vizsgákat szervez. A tankönyvvé nyilvánítás feltételeinek és rendjének kidolgozásával biztosítja a megfelelő szintű tankönyveket a gyermekeknek.
 
A miniszter felügyelete alá tartozó Oktatási Hivatalban működő Országos Közoktatási, Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) közreműködik az ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok szervezésében, az érettségi vizsga lebonyolításában, a felvételi eljárásban, továbbá az ezek során beérkezett kérelmek, panaszok elbírálásában. Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a pedagógusok tudásának frissítésével, újabb és speciálisabb ismereteik megszerzéséhez szükséges feltételek megteremtésével segíti a miniszter munkáját. A minisztérium mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tanulók iskolai feladataikon túl is bővítsék tudásukat, ezért országos tanulmányi versenyeket rendez számukra, működteti a Sulinet hálózatot és internetes portált.
 
A minisztérium készíti elő a felsőoktatást érintő állami döntéseket is. A felsőoktatási intézmények esetében - tekintettel a felsőoktatási intézmények autonómiájára - a miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol, gondoskodik a költségvetési támogatások intézmények (állami és nem állami) közötti elosztásáról és ellenőrzi gazdálkodásukat. A képzés korszerűsítés részeként dönt az egyetemeken és főiskolákon indítandó szakokról, közzéteszi a szakok képzési és kimeneti követelményeit, és abban az esetben, ha az oktatás nem megfelelő színvonalon folyik, a szakindítási engedélyt visszavonja. A külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működését szintén a miniszter engedélyezi. A kormány részére javaslatot készít arról, hogy hány hallgatót vehetnek fel az adott évben az államilag támogatott első évfolyamra.
 
A miniszter a kormány tudománypolitika koordinációjáért is felelős tagja. Képviseli a kormányzati tudománypolitikát a kormány, valamint az Országgyűlés előtt. A minisztérium részt vesz a kormányzati technológia- és innovációpolitika kidolgozásában és végrehajtásában. A miniszter a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével összehangolja a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését. A miniszter felelős az európai integrációból eredő tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért; kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon elérésére irányuló tudományos kutatások - így különösen a tiszta alapkutatások - költségvetési és európai uniós forrásainak összehangolt felhasználását, összehangolja a nemzetközi tudományos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat. A minisztérium ellátja a felsőoktatási tudományos képzéssel, illetve az ennek támogatásával kapcsolatos tervezési feladatok koordinációját. Segíti a felsőoktatási intézményekben működő tudományos műhelyek bekapcsolódását a nemzetközi tudományos életbe, támogatja az Elektronikus Információs Szolgáltatás nemzeti program megvalósítását. Ellátja a felsőoktatási tehetséggondozással kapcsolatos ágazati tervezési feladatokat, koordinálja a kapcsolódó ösztöndíjprogramokat.
 
A kultúra területén szintén meghatározó a minisztérium tevékenysége, hiszen kiterjed a magyar művészeti élet (színház, zene, táncművészet, képzőművészet, iparművészet, fotóművészeti, irodalom, könyvkiadás és mozgóképszakmai terület), a különböző közgyűjtemények (muzeális intézmények, könyvtárak, levéltárak), a hazai közművelődés és kulturális örökségünk védelmének felügyeletére. A kulturális élet itt felsorolt színterein látja el a tárca a stratégiai-tervezési, költségvetési, jogalkotási, intézmény-felügyeleti és esetenként hatósági feladatokat. Emellett a kulturális élet támogatását meghatározó különböző pályázatok lebonyolítását, az uniós források felhasználását is felügyeli, továbbá ápolja a magyar kultúra nemzetközi kapcsolatait, és kapcsolatot tart a szakmai szervezetekkel és intézményekkel.
 
A tárca közreműködik a kulturális szakterületet érintő képzési formák korszerűsítésében, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott kapcsolódó szakképesítések tartalmi fejlesztésében.
 
A minisztérium nagy hangsúlyt helyez mind a kárpát-medencei, mind a nyugati diaszpórában élőhatáron túli magyarság köz- és felsőoktatási tanulóinak anyanyelv-ismereti és szakmai fejlesztésére, ápolására, valamint a hazai kisebbségek kulturális és oktatási tevékenységének támogatására, segítésére, a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélyegyenlőségének megteremtésére. A miniszter kiemelten kezeli az egyházügyi és az egyházakkal való kapcsolattartásból adódó feladatait.
 
A minisztérium tevékenysége kiterjed az oktatási és kulturális kitüntetések, díjak, ösztöndíjak rendszerének működtetésére, módosításukra, valamint újak alapítására.
 
Nemzetközi feladatai kapcsán a miniszter együttműködik más miniszterekkel. Így készítik elő és kötik meg például más országokkal az oktatási és tudományos egyezményeket, munkaterveket, teszik lehetővé az ösztöndíjasok külföldi tanulmányait, hajtják végre a Magyar Köztársaság területén kívül élő magyarság oktatásával kapcsolatos állami feladatokat. A minisztérium részt vesz a magyar kulturális intézetek irányításában is. Önállóan végzi azonban a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvű oktatásával kapcsolatos feladatok központi irányítását, illetve azon nemzetközi szerződések megkötését, melyekben az oklevelek, bizonyítványok, tudományos fokozatok elismeréséről rendelkeznek.
 
A minisztérium ellátja hazánk Európai Uniós tagságából eredő feladatait az oktatás és a kultúra területén: biztosítja Magyarország képviseletét az uniós döntéshozatali folyamatokban, valamint gondoskodik a részvételről az EU oktatási, képzési, tudományos és kulturális programjaiban. A tárcánál kiemelt figyelmet élvez a 2011. első félévi magyar EU elnökségre való felkészülés.
 
A minisztérium az uniós tagságból eredő feladatokon túl biztosítja Magyarország részvételét az oktatás, a képzés és a kultúra területén más nemzetközi szervezetekben is, így a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Európa Tanács illetékes bizottságaiban.
 
A minisztérium a tárca irányítása alatt működő magyar UNESCO Bizottság és a Külügyminisztérium irányításával működő párizsi állandó magyar UNESCO képviselet révén látja el Magyarország UNESCO-tagságából eredő kormányzati feladatait. Az UNESCO mint az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete kompetenciájába tartozó területeken (oktatás, tudomány, kultúra, informatika-kommunikáció) részt vesz nemzetközi egyezmények, ajánlások kidolgozásában, hazai ratifikálásában; szakmai programok kezdeményezésével, szervezésével és koordinálásával, a megpályázható támogatások elnyerésével elősegíti a hazai tudományos, kulturális és oktatási intézmények bekapcsolódását a nemzetközi vérkeringésbe.
 
A többi miniszterhez hasonlóan az oktatási és kulturális miniszter is dönt a hatáskörébe utalt pénzek felhasználásáról, valamint határoz a hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben, és gondoskodik a feladat- és hatáskörével kapcsolatos információk közzétételéről. Az érintett miniszterekkel együtt részt vesz az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjainak tervezésében és végrehajtásában, szakmai felügyeletet gyakorol az ágazatot érintő fejlesztési tevékenységek előkészítése és megvalósítása felett, figyelemmel kíséri a tárca érdekeltségi körébe tartozó projektek kidolgozását és lebonyolítását.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok