2021. április 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

2. sz. érettségi körlevél

2005. február 9.
4649/2005
 
Az Oktatási Minisztériumba és az OKÉV-be beérkezett kérdések, valamint az előzetes jelentkezések tapasztalatai alapján az alábbiakra hívom fel az érettségiztető középiskolák figyelmét.

Általános jogalkalmazási kérdések:

1. Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének (és nem a jelentkezésnek) feltétele, hogy a jelentkező az adott vizsgatárgynak az iskola helyi tantervében szereplő követelményeit teljesítse, és ezt a bizonyítványába beírt osztályzatokkal igazolni tudja. A vizsgatárgy követelményeinek teljesítése lehetséges több helyi tantárgy követelményeinek együttes teljesítésével vagy egy helyi tantárgy részeként is. Mindezt azonban a középiskola pedagógiai programjában kell rögzíteni, meghatározva, hogy melyik helyi tantárgy követelményeinek teljesítésével mely vizsgatárgyból teljesíthetők a vizsgára bocsátás feltételei.

2. Az előrehozott vizsgára jelentkezők osztályozóvizsgával vagy más módon megszerzett év végi osztályzatait a tanuló középiskolai bizonyítványában is rögzíteni kell. Ennek egy lehetséges módja, hogy az osztályzatokat az előző tanévről már kiállított bizonyítvány jobb oldali lapjára, a "Megjegyzés" rovatba a vizsga dátumával és a megfelelő záradékkal jegyzik be.

3. A javító, pótló érettségi vizsgát tevők az új érettségi bizonyítványt kapják. Korábbi vizsgarendszer szerinti vizsgaeredményeiket a vizsgaszabályzat alapján meghatározott módon (középszint, százalékos eredmény, osztályzat) kell bejegyezni, záradékkal utalva a vizsga dátumára, és arra, hogy ezeket a vizsgázó a GÉV szerint lebonyolított vizsgán szerezte. A jelentkezéskor az érettségi adminisztrációs rendszerében csak a pótolni, javítani kívánt vizsgatárgyak vizsgáit kell rögzíteni.

4. A középiskolák középszintű érettségire minden további nélkül fogadhatnak korábban érettségizett jelentkezőket:
  • Azok számára, akik még tanulói jogviszonyban vannak (pl. szakképző évfolyamon), a vizsgák ingyenesek. Természetesen a vizsgára bocsátás feltételeit nekik is teljesíteniük kell, azaz csak olyan vizsgatárgyból vizsgázhatnak, amelynek követelményeit teljesítették, és a szükséges osztályzatokat megszerezték.
  • Akik nincsenek tanulói jogviszonyban, azok számára a vizsga díjköteles, és a díjat az iskola határozza meg a közoktatási törvény 116. §-ának figyelembe vételével. Ha a diák középszintű vizsga mellett emelt szintű vizsgára is jelentkezik, a középiskola a szokásos módon vegye őt nyilvántartásba az érettségi szoftverben. A jelentkezés elfogadásakor azonban - a többi szükséges dokumentum mellett - ellenőrizni kell azt is, hogy a jelentkező az emelt szintű vizsga díját az OKÉV számlájára befizette-e.
Azokat, akik csak emelt szintű vizsgára jelentkeznek, javasoljuk, hogy irányítsák az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságához.

5. A határon túlról érkező, még (anyaországukban) tanulói jogviszonyban lévő tanulók az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságainál jelentkezhetnek. Bővebb információ a www.okev.hu honlap nyitóoldalán található.

6. A vizsgajelentkezések áttekintésekor - különösen az emelt szintű vizsgák esetében - találtunk olyan jelentkezéseket, amelyek nem látszanak kellően indokoltnak. Pl.: emelt szintre való jelentkezés olyan vizsgatárgyból, amelyet egyik felsőoktatási szak sem jelölt meg jelentkezési feltételként, így a felvételi eljárásban az emelt szintű vizsga nem eredményez többletpontokat. Célszerű az ilyen esetekben a tanulókkal újra megbeszélni a jelentkezést, és tájékoztatni őket a fent vázolt tényről.

7. Felhívjuk az igazgató kollégák figyelmét, hogy a Kt. 30. §-ának (9) bekezdése alapján adható vizsgamentességek megadása a 14/ 1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról) által meghatározott eljárás után az igazgató hatáskörébe tartozik. A döntést a jelentkezés elfogadása után közvetlenül, a vizsgafolyamat és az értékelés pontos meghatározását is tartalmazó határozatba kell foglalni.

8. Azok az idén érettségizők, akik a korábbi években megszerzett versenyeredményeik alapján érettségi vizsgaeredményre jogosultak, az idén a most érvényes vizsgaszabályzat alapján szerezhetnek érettségi minősítést. Tehát, ha valaki korábban OKTV 1-15. helyezést szerzett, ő az adott vizsgatárgyból idén emelt szintű 100%-os, jeles vizsgaeredményre jogosult. A döntők további részvevői középszintű 100%-os jeles vizsgaeredményre jogosultak. A korábbi OSZTV versenyeredményeket is az idei versenykiírásnak megfelelően lehet érvényesíteni az érettségi vizsgán.

9. A tanév rendje az írásbeli vizsganapoknál sorolja fel a testnevelés vizsgatárgy vizsgáját. A testnevelés vizsgatárgynak azonban nincs írásbeli vizsgarésze, a gyakorlati vizsgarész pedig - az érettségi vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerint - a szóbeli vizsgához hasonlóan bírálandó el, ezért ezt a gyakorlati vizsgát a szóbeli vizsgaidőszakban kell megrendezni.

10. A tanév rendjében az írásbeli vizsganapok között nem szerepelt a nemzetiségi nyelv vizsgatárgy. Ennek vizsgaidőpontja - a korábbi évekhez hasonlóan - a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgatárggyal azonos nap, azaz 2005. május 6.

A 9. és 10. pontban jelzett pontosításokat hamarosan a jogszabályban is átvezetjük.

Néhány szervezési kérdés:

1. A "Kétszintű érettségi adminisztrációs rendszere" (érettségi szoftver) a közeljövőben folyamatosan bővül. Ennek első eleme a vizsgabizottságokba való besorolást kezelő modul. Ennek használata során minden egyes jelentkezőt hozzá kell rendelni valamelyik, az iskola által működtetett érettségi vizsgabizottsághoz. Emellett minden érettségi vizsgabizottság esetében meg kell adni a szóbeli vizsgák vizsganapjait. Ez a folyamat még közvetlenül a jelentkeztetéshez tartozik, és ennek eredményét az "Összesített jelentés" is tartalmazni fogja. Az új menüpont szoftverben való megjelenéséről üzenetet küldünk, és a "Felhasználói útmutató"-t is megfelelően kiegészítjük. Kérjük, hogy a szóbeli vizsganapok megállapításakor lehetőleg használják ki a tanév rendjében biztosított két hét időtartamot, mert a vizsgaidőpontok "torlódása" a vizsgaelnökök kijelölésekor problémát okozhat!

2. Az Összesítő jelentés mellé kérjük majd csatolni az emelt szintű vizsgákkal kapcsolatosan az iskola igazgatója által a Kt. 30.§ (9) bekezdése és a 100/1997. Korm. rendelet 12.§ (8) bekezdése szerint meghozott mentesítési határozatok másolatait, hogy a vizsga megszervezésekor ezeket figyelembe tudjuk venni. A határozatoknak pontosan tartalmazniuk kell a vizsga teljesítésére és értékelésére vonatkozó szabályokat. Emellett kérjük külön is jelezni, ha az emelt szintű vizsgára jelentkezők közül valaki akadálymentesített vizsgahelyszínt igényel.

3. Az érettségi szoftver teljes elkészülte február végére várható, így a középiskolák számára ígért - az érettségi szoftver további moduljainak használatára felkészítő - képzéseket márciusban tudjuk majd megtartani. A képzések helyéről, idejéről az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságai értesítik a középiskolákat.

4. A középszintű írásbeli tételeket az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságai által később megjelölt "tételátadó központokban" kell majd az iskoláknak átvenniük az érettségi írásbeli vizsgákat megelőző hetekben. Bár a szervezéskor igyekszünk a korábbinál több ilyen központot biztosítani, az iskoláknak mégis fel kell készülniük arra, hogy a korábbiaknál lényegesen nagyobb csomagokat kell majd elszállítaniuk. Különösen vidéken lehet érdemes az iskoláknak egymással összefogva megszervezni a tételek átvételét, elszállítását.

5. A tételek biztonságos tárolását az írásbeli érettségik idejéig az iskolákban meg kell oldani. Erre a célra minimálisan olyan helyiség szükséges, amely mind az ajtaján, mind az ablakain (ha vannak) biztonsági ráccsal van ellátva, és ajtaja biztonsági zárral zárható.

6. Mindazok számára, akik középiskolában jelentkeztek emelt szintű vizsgára, a kijavított írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének lehetőségét az adott középiskolának kell biztosítania. Az emelt szintű írásbeli vizsgán az OKÉV által kinevezett felügyelő tanárnak tájékoztatnia kell a vizsgázókat arról, hogy kijavított dolgozataikat hol és mikor tekinthetik meg. A vizsgázókat úgy fogjuk tájékoztatni, hogy a jelentkeztető intézményben tudhatják meg a dolgozatuk megtekintésének helyét és idejét. Kérjük a Tisztelt Intézményvezetőket, hogy a megtekintés lehetőségét lehetőleg országosan egységes időpontban 2005. június 6-án biztosítsák érettségizőik számára (a megtekintésre a vizsgaszabályzat szerint nyolc órát kell biztosítani). Ez az az időpont, amikor a megtekintés - a javítás időszükségletét is figyelembe véve - biztonságosan megoldható.

7. Sokan érdeklődtek arról, hogy középszinten idegen nyelvből hány szóbeli tételt kell készíteni. A szakemberek válasza szerint elegendő annyi tételt szerkeszteni, ahány vizsgázó vizsgázik az adott nyelvből egy napon, és még néhány tartalék tételt, számítva az esetleges póttétel húzatásra. A tételsorok több napon is felhasználhatóak, természetesen csak abban az esetben, ha a tételek csak a vizsgák időtartamára kerülnek tanulói kézbe.

8. Szintén gyakori kérdés, hogy középszinten a középiskolában elkészített szóbeli tételekhez kötelező-e egyedi értékelési útmutatókat készíteni. Bár a vizsgaszabályzat ennek kötelezettségét konkrétan nem nevesíti, a vizsgák egységes elbírálása, annak ellenőrizhetősége, valamint a vizsgaelnök megfelelő tájékoztatása mindenképpen szükségessé teszi - a részletes követelmények értékelésre vonatkozó részeinek figyelembe vételével - az értékelési útmutató elkészítését és használatát.

9. A közeljövőben az OKÉV honlapján (www.okev.hu) megjelenik a középszintű írásbeli vizsgákon felügyeletet ellátó tanárok feladatairól szóló tájékoztató. Ebben egyebek mellett megtalálhatják az egyes írásbeli vizsgák összetevőire, valamint azokon használható segédeszközökre vonatkozó összefoglaló táblázatokat is.

10. A suliNova Kht folyamatosan szervezi a vizsgáztatói felkészítéseket. Ahogyan tavaly, úgy az új költségvetési évben is rendelkezésre áll az ezeken való részvétel támogatására a tanáronként külön tízezer forint összegű továbbképzési normatíva. A mellékelt tájékoztató a suliNova Kht új vizsgáztatói képzéseiről szól.

11. A későbbiekben további körlevelekkel és egyéb tájékoztató anyagokkal kívánjuk segíteni munkájukat. Ezekben szerepelnek majd nem kötelezően használatos dokumentum-minták, záradék-szövegekre vonatkozó javaslatok is.

Az OKJ szerinti szakmai vizsgák:

A szakiskolák és szakközépiskolák az Oktatási-, valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztériumhoz tartozó OKJ szerinti szakmai tételeket a Nemzeti Szakképzési Intézet honlapjáról letölthető tételigénylő lapon kérhetik 2005. március 1-ig. Az igénylő lapból 1-1 aláírt és az iskola bélyegzőjével ellátott példányt meg kell küldeni az NSZI-nek és az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságának.

A Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozó szakképesítések szakmai tételeit az FVM Képzési és Szaktanácsadási Intézetének honlapjáról letölthető tételigénylő lapon kérhetik 2005. március 1-ig. Az igénylő lapból 1 példányt papír alapon, postai úton kell megküldeni az FVM Oktatási és Kutatási Főosztályára (1055. Budapest, Kossuth tér 11. Tel: 301- 4000, vagy 301- 4319). A tételigénylő lap másik példányát tájékoztatásul az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságának is meg kell küldeni.

A szakmai tételek átadásának pontos idejéről és módjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A további OKJ szakképesítések szakmai tételei igénylésének rendjéről, a tételek iskolákhoz történő eljuttatásának módjáról a szakképesítésért felelős minisztériumok külön intézkednek.

Ha az iskola bármilyen okból a tételigénylésen változtatni kíván, a módosítást kizárólag az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságán keresztül kezdeményezheti legkésőbb március 31-ig.


Budapest, 2005. február 9.
Sipos János
közoktatási helyettes államtitkár


Az érettségi-felvételi információk elérési lehetőségei
az érettségiért és a felvételiért felelős intézmények honlapjain

Vizsgaszabályzat
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005/Jogszabályok
www.okev.hu Érettségi vizsgák
 
Egyes érettségi vizsgatárgyak általános és részletes vizsgakövetelményei, vizsgaleírásai
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005/Jogszabályok/ a 22, illetve 54 vizsgatárgy részletes követelménye
 
Egyes érettségi vizsgatárgyak módosított vizsgaleírásai
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005/Jogszabályok/ a 73 vizsgatárgy módosított vizsgaleírása
Magyar Közlöny 2005. évi 8/II. száma (1/2005 [I. 21.] OM r.)

Mintafeladatok
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005/Mintafeladatok

Tájékoztató tanároknak
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005/Tanároknak az érettségiről 2005
 
Kérdések és válaszok
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005/Kérdések és válaszok a kétszintű érettségivel kapcsolatban
 
Az érettségi kapcsolata a felvételivel
Az emelt szint beszámítása
2005 előtt érettségizett felvételizők
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005
 
Szakcsoportok, vizsgatárgyak
www.om.hu Kétszintű érettségi vizsga 2005/Az alapképzési szakok szakcsoportok szerinti beosztása és a hozzájuk tartozó 2005-ben és 2006-ban érvényes érettségi vizsgatárgyak
 
Vizsgatárgyakkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozott anyagok
www.okev.hu Érettségi vizsgák/Kétszintű érettségi 2004/2005.
 
Próbaérettségi
www.okev.hu Érettségi vizsgák/Kétszintű próbaérettségi 2004/Próbaérettségi feladatlapok és javítási-értékelési útmutatók
 
Korábban érettségizettek érettségi jelentkezése az OKÉV regionális igazgatóságaihoz
 
Tájékoztatás a felsőoktatási felvételi eljárásról (jelentkezés, hozott és szerzett pontok, többletpontok stb.)
 
Szakmai előkészítő tárgyak
 
A kétszintű érettségire felkészítő képzések tanároknak
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok