2024. február 26.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a 2007. évi középszintű érettségi vizsgák lebonyolításához nyújtandó támogatás igénylési feltételeiről

2007. szeptember 7.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatást biztosít a középiskolát fenntartó intézményfenntartók részére a 2007. május-júniusi, továbbá a 2007. évi október - novemberi érettségi vizsgaidőszakban, az intézményeikben a nappali tagozatos képzésből vizsgára jelentkezettek körében tényegesen lebonyolított középszintű érettségi vizsgák költségeihez.
A pályázat céljára fordítható teljes összeg az állami önkormányzati intézményfenntartók esetében: 400.000.000 Ft, azaz négyszázmillió forint, amely a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11/4/18 Érettségi Vizsga lebonyolítása fejezeti kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll, valamint a humánszolgáltatók vonatkozásában a 11/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatások és kiegészítő támogatás címen belül a humánszolgáltatások normatív állami forrás terhére biztosítható. Humánszolgáltatók vonatkozásban a költségvetési tv. 31.§ (1) bekezdésében felsoroltakat kell érteni.

I. Az igénylés benyújtására jogosultak köre

Az igénylés benyújtására jogosultak:
 • a helyi önkormányzatok,
 • a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói,
 • a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények.
(továbbiakban együtt: fenntartók)
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 31. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartója alatt az egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó értendő.

II. A jogosultság alapja

A fenntartók az általuk fenntartott középiskolában - a tanulói jogviszonyban lévők tekintetében - letett, ténylegesen megtartott és ingyenes középszintű érettségi vizsgák száma alapján részesülhetnek támogatásban.

A vizsgák számánál nem vehetők figyelembe
 • a felnőttoktatás, esti levelező képzésben tanulók vizsgái,
 • továbbá azok a vizsgák, amelyeknél a következő mentességek kerültek rögzítésre:
 • OKTV/SZÉTV helyezés alapján (100/1997. Korm. rendelet 6. §, 41. §)
 • külföldi elismert érettségi (100/1997. Korm. rendelet 56/A. §)
 • mentesül egy kötelező vizsgatárgy vizsgája alól (100/1997. Korm. rend. 6. § (7))
 • nem magyar állampolgár és nem magyar anyanyelvű (100/1997. Korm. rend. 6. § (6))
III. Az igénylés és elszámolás rendje

Az igénylés a Közlemény az 1. számú mellékletét képező nyilatkozat és a 2. számú mellékletét képező igénylőlap 2007. szeptember 28-ig postai és elektronikus úton az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) részére történő megküldésével történik.
Igénylés formája: postai és elektronikus úton

Igénylési határidő: 2007. szeptember 28.
Az igénylési határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.
Hiányos pályázat esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melyről az OKM Támogatáskezelő intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.

Az elszámolásokat postai úton az OKM Támogatáskezelő postacímére kell megküldeni.

Az OKM Támogatáskezelő postacíme:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "Érettségi vizsgák lebonyolítása
"Az elektronikus igénylés elérhetősége: www.okmt.hu/elektronikus_igenyles

A támogatás pénzügyi elszámolásának benyújtási határideje: 2007. december 20.

IV. A folyósítás rendje

A támogatást a kedvezményezett részére az OKM folyósítja egy összegben a döntést követően 15 napon belül.

A Fenntartókat megillető támogatások összegéről 2007. november 12-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Szakállamtitkára dönt.

A megítélhető támogatás összege a ténylegesen megtartott középszintű vizsgánként - ezen Közlemény II. pontjában foglaltak figyelembe vételével - a beérkezett igénylések mértékétől függően legfeljebb 2000 Ft lehet.

Az OKM Támogatáskezelő a közoktatási szakállamtitkár döntését követő 8 napon belül honlapján közzéteszi:
 • az egy db ténylegesen megtartott, ingyenes középszintű vizsgára jutó támogatási összeget,
 • a támogatási összegek megjelölésével azon Fenntartók listáját, akiket a támogatás megillet.
A döntést követő 10 napon belül az OKM Támogatáskezelő írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

Amennyiben a fenntartó által benyújtott igénylésben a középszintű érettségi vizsgákra vonatkozó regisztrált és a ténylegesen ezen időszakban lezajlott érettségi vizsgák száma egymástól eltér, a lemondott vagy meg nem valósult vizsga szám utáni összeget a Fenntartó köteles visszafizetni 2007. december 31-ig az Oktatási és Kulturális Minisztérium alábbi bankszámlaszámára: OKM Fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási számla 10032000-01220328-50000005.

Az igénylés benyújtása:
 • Az igénylést a megadott határidőig a jelen közlemény 2. számú mellékletét képező igénylőlapon 2 eredeti példányban kell benyújtani!
  Letölthető itt
 • Az igényléshez a pályázó 1 példányban csatolja a pályázó jogi helyzetét alátámasztó nyilatkozat egy eredeti példányát. (1. számú melléklet)
  Letölthető itt
Amennyiben az igénylő a Közleményben feltüntetett előírásoknak megfelelően (nyilatkozatokkal, a képviselő aláírásával) küldte be az OKM Támogatáskezelő részére az igénylését, akkor ez a döntést követően szerződésnek minősül.

Az igénylés benyújtásával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Markos Nikoletta pályázati szakreferens a 354-7542-as telefonszámon nyújt munkanapokon 8.30 - 12.00 illetve 13.00 - 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Marosán Enikő (473-7625) ad információt.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok