2023. december 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény az alapfokú művészetoktatási intézmények 2007. évi költségvetési finanszírozásának változásairól, és a minősítési eljárással kapcsolatos fenntartói feladatokról

2007. január 8.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény) 3. számú melléklet 16.2. pontjában és a 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 10. p) pontjában foglaltak értelmében az alapfokú művészetoktatási intézmények központi költségvetési finanszírozása 2007. szeptember 1-jétől alapvetően átalakul.
A normatív költségvetési hozzájárulás 100 %-ban történő igénybevételének feltétele a fenti időponttól, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója legkésőbb 2007. március 31-éig kezdeményezze a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet (a továbbiakban: R) 10-14/F. §-ban meghatározott minősítési eljárást. A minősítési eljárás lefolytatására az R. mellékletében foglaltak szerint a következő szervezetek által létrehozott minősítő testület jogosult:
 1. Magyar Rektori Konferencia
 2. Művészeti Szakközépiskolák Szövetsége
 3. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
 4. A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet
 5. Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége
Az eljárás megindításának kezdeményezése, illetve további részletes információk kérése a következő címeken és elérhetőségen történhet:

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
1035 Budapest, Szentendrei út 9.

Az eljárás megindításához a következő - R-ben foglalt - dokumentumokat a fenntartó által hitelesített másolatban, illetve elektronikus adathordozón kell benyújtani, ajánlott, tértivevényes küldemény formájában:
 1. az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okirata,
 2. nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén a székhelyre és valamennyi telephelyre szóló hatályos, jogerős működési engedély,
 3. önkormányzat által fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény esetén az alapfokú művészetoktatási intézmény alapító okiratának jóváhagyásáról szóló képviselő-testületi határozat,
 4. az intézmény rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, felszerelések jegyzéke,
 5. az intézményben foglalkoztatott pedagógusok jegyzéke a név, tanított tantárgy, végzettség, szakképzettség feltüntetésével.
A fentiekben meghatározott dokumentumok, valamint az intézményben foglalkoztatott pedagógusok okleveleinek fenntartó által hitelesített másolatát a minősítési eljárás kérelmezőjének a kérelemhez mellékelnie kell. A kérelmezőnek csatolnia kell továbbá - elektronikus adathordozón vagy papír alapon - a fenntartásában működő alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programját, tantárgyfelosztását és a pedagógus-továbbképzési tervét. A fenntartónak nyilatkoznia kell arról, hogy
 1. az intézmény tevékenységével összefüggésben folyt-e vagy folyik-e a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti törvényességi ellenőrzés, illetve hatósági ellenőrzés, valamint esélyegyenlőséggel, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos eljárás, továbbá, amennyiben ilyen eljárás folyt, az milyen eredménnyel zárult,
 2. az állandó alkalmazotti létszám a nevelő és oktató munkához rendelkezésre áll,
 3. az alapfokú művészetoktatási intézmény hány és milyen évfolyamokkal működik,
 4. a minősítési eljárási díj előleget befizette.
A minősítési eljárás kezdeményezésének alapfeltétele a minősítési díj előlegeként a mindenkori kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelő összeg, tehát a 2007. naptári évben 65500 Ft befizetése a következő számlaszámra:

Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
1035 Budapest, Szentendrei út 9.
11709002-20073149
OTP IX. ker. fiók

Az alapfokú művészetoktatási intézmények központi költségvetési finanszírozásáról részletesebben:
A zeneművészeti ág fajlagos támogatási összege 2007-ben és 2008-ban időarányosan 8 hónapra: 105000 Ft/fő/év. A képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág fajlagos támogatási összege pedig 2007. év első hat hónapjában 50000 Ft/fő/év, 2007. második felében és 2008-ban időarányosan 8 hónapra számítva 40000 Ft/fő/év. A normatív költségvetési hozzájárulás fajlagos összege tehát a zeneművészeti ágban változatlan a tavalyi évhez képest, a képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban viszont kis mértékben csökken.

Az igénylési feltételek azonban - ahogy a fentiekben is jeleztük - 2007. szeptember 1-jétől lényeges mértékben változnak. A változás lényege, hogy:

1. 2007. szeptember 1-jétől a fenti normatív költségvetési hozzájárulás teljes összegére csak azok az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartók lesznek jogosultak, akik 2007. március 31-éig kezdeményezték az R.-ben meghatározott eljárás megindítását, és az előminősítési eljárásban 2007. július 31-éig megfeleltek az előminősítési követelményeknek.
2. Azok a fenntartók, akik 2007. március 31-éig az előbbiekben jelzett minősítési eljárást nem kezdeményezték, vagy az előminősítési eljárás 2007. július 31-éig nem vezetett sikerre a normatív költségvetési hozzájárulás 50%-át vehetik csak igénybe 2007. szeptember 1-jétől.
3. 2008. január 1-jétől csak akkor jár a teljes összegű hozzájárulás, ha a minősítési eljárásban 2007. december 31-éig a "Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény", vagy a "Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény" címet megszerezte az intézmény, egyébként csak a támogatás 50%-ára lesz jogosult a fenntartó.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési eljárására vonatkozó szabályokat a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ai tartalmazzák.

A minősítési eljárás két szakaszból áll: az előminősítési eljárás az intézmény dokumentumai alapján történik.

Az előminősítési eljárás eredménye alapján a minősítő szervezet arról nyilatkozik, hogy az alapfokú művészetoktatási intézmény dokumentumai alapján elfogadja-e a minősítési eljárás iránti kérelmet vagy sem.

Ha a minősítő testület a minősítő eljárás iránti kérelmet nem fogadja el, értesíti a fenntartót az elutasításról és annak indokairól. A fenntartó az értesítéstől számított harminc napon belül ismételten kérheti a minősítési eljárás megindítását. Ha a minősítő testület másodszor is elutasítja a minősítési eljárás iránti kérelmet a fenntartó az OKÉV-nál hatósági ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti. A hatósági ellenőrzés pótolhatja a minősítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem elfogadását. A minősítési eljárás iránti kérelem elfogadása az alapfokú művészetoktatási intézmény előminősítését jelenti.

A minősítési eljárás megindításának feltétele, hogy
 1. a mindenkori kötelező legkisebb munkabérnek (minimálbér) megfelelő összeget (a 2007. naptári évben 65500 Ft) 2007. március 31-éig be kell fizetni,
 2. az előminősítési eljárás sikeres lezárultát követően pedig a minősítési díj fennmaradó összegét (díjkiegészítés) is ki kell egyenlíteni.
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Szakállamtitkárság

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok