2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató időszerű közoktatási kérdésekről

2007. január 22.
Iskolai pedagógiai programok, helyi tantervek átdolgozásával kapcsolatos feladatok

Jól ismert a nevelési-oktatási intézmények vezetői előtt, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 2003. évi módosítását követően a közoktatási intézményekben alkalmazott pedagógiai programok és helyi tantervek szabályozási környezete megváltozott. Ismert az is, hogy a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. r. (továbbiakban: R.) 11. §-a szabályozza a pedagógiai programok, helyi tantervek felülvizsgálatát és annak ütemezését. Így az iskoláknak valamennyi évfolyamuk tekintetében 2004. június 30-ig kellett elvégezniük a pedagógiai programjuk és helyi tantervük felülvizsgálatát, amelyet a fenntartóknak meg kellett küldeniük.

Ugyanakkor a jogalkotó az intézmények és fenntartóik részére az alábbiak szerinti felkészülési időt állapított meg előre tudva azt, hogy az általános iskolák 5-8 évfolyamain, valamint a középfokú nevelési oktatási intézmények helyi tantervei szerinti oktatásban a Nat első évfolyamon történő felmenő rendszerű bevezetését követően az oktatás az adott intézmény évfolyamainak számától és intézményi típusától függően eltérő időpontban kezdődik meg az 5., a 7. és a 9. évfolyamokon.

A R. 11.§ (2) bekezdése szerint az általános iskolák az ötödik-nyolcadik évfolyamok tekintetében - a helyi tanterv felülvizsgálatát és a fenntartó részére történő megküldését 2005. június 30-áig is elvégezhették. A középiskoláknak és a szakiskoláknak a pedagógiai programjuk felülvizsgálatát 2004. június 30-ig a közoktatásról szóló törvény 48. § (1) bekezdés b) pont hatodik-hetedik gondolatjelében, továbbá (3)-(4) bekezdésében szabályozott körben kellett elvégezniük. A helyi tantervük teljes felülvizsgálatát pedig 2011. június 30-ig kell majd elvégezniük, és a fenntartó részére megküldeniük. A helyi tanterv teljes felülvizsgálatát a hat évfolyamos gimnáziumoknak 2009. június 30-ig, a nyolc évfolyamos gimnáziumoknak 2007. június 30-ig kell majd elvégezniük, amennyiben éltek a jogszabály nyújtotta felmenő rendszerű bevezetéssel.

A többcélú intézmény keretében működő általános iskola és középiskola közösen kidolgozott, egymásra épülő helyi tanterve a 2004/2005. tanévben az ötödik évfolyamon is bevezethető volt, feltéve, hogy a középiskolai tanulmányok folytatását az általános iskola valamennyi tanulója részére biztosították. E rendelkezéseket kellett alkalmazni akkor is, ha a középiskola egy vagy több általános iskolával megállapodást kötött, amelynek keretei között biztosítják az általános iskola minden tanulója részére, hogy tanulmányaikat az adott középiskolában folytathatja.

Mivel az ötödik évfolyamon első ízben 2008/2009 tanévben kell megszervezni az oktatás, arra is felhívjuk az iskolák figyelmét, hogy a Kt. 133.§ (1) alapján az általános iskoláknak 2007. szeptember 30-ig szükség szerint át kell dolgozni a helyi tantervüket, és meg kell küldeni a fenntartónak jóváhagyás céljából.

Az 5. és 6. évfolyamokon a szakrendszerű és nem szakrendszerű oktatás kérdései

A közoktatási törvény 2006. évi nyári módosítása előírja, hogy az általános iskola 5. és 6. évfolyamán (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű oktatás keretében, az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának a növelésére kell fordítani. A törvény tehát arra ad lehetőséget, hogy az alapozó funkciók tanítása a felső tagozat első két évfolyamán a korábbinál több időben folyjon, és esélyt adjon arra, hogy eredményesebb is legyen. Az időkeret fennmaradó 75-50%-ában pedig csökkent időben kezdődik el, illetve folytatódik a tantárgyi (szakrendszerű) tanítás az 5. és a 6. évfolyamon.

Ez a törvényi változtatás azzal jár, hogy az általános iskola eme két évfolyamán a tanítói (alsó tagozatos) tanulásszervezés időt és teret nyer, valamint a tanári (felső tagozatos) és a tanítói tanulásszervezés keveredhet, méghozzá iskolánként, sőt osztályonként eltérő mértékben, ahogy azt az intervallumban rögzített időkeretek is jelzik.

Miközben a törvény kimondja a tanítói tanulásszervezés növelésének a kötelezettségét, és néhány szervezeti kérdésben is iránymutatást nyújt, nem foglal állást abban, hogy az 5. és 6. évfolyamokon folyó nevelés-oktatás kialakításában milyen tantárgyakat vagy műveltségi területeket milyen mértékben kell bevonni. Azt sem írja elő, hogy milyen legyen az időráfordítás egzakt aránya. A tanulásszervezés és a módszerek kiválasztásában valamint abban a kérdésben, hogy inkább tanítók vagy inkább tanárok tanítsanak, szándékosan nem foglal állást a törvényhozó, ám az alábbiak segítséget nyújthatnak a helyi tantervek átalakításához.

Az alapozó funkció tartamának és hatékonyságának a növelése - a hazai vizsgálatok alapján - elsősorban a magyar és a matematika műveltségi területeken (tantárgyaknál) látszik indokoltnak. A felmérések és a vizsgálatok ezeken a területeken jeleznek problémákat. A "magyar" műveltségi terület magában foglalja - többek között - a kommunikációs képességeket, a szövegértést-olvasást, míg a problémamegoldás elsősorban a matematika tantárgyhoz köthető. Nincs azonban akadálya, hogy az 5. és 6. évfolyamok tartalmát más tantárgyak (műveltségi területek) bevonásával alakítsuk ki (pl. művészeti nevelés, mely a tanulás iránti motiváció felkeltésének kiváló terepe). A jónak tűnő megoldás iskolánként és az iskolán belül akár osztályonként is változhat, vagyis nincs egységesen jó megoldás.

A helyi tantervek készítésekor a tanító és a tanár közös munkájára épülő munkaszervezéshez először azt kellett eldönteni, hogy mely tantárgyak óraszámát érinti a törvényben megemelt százalékos arány, mert ennek kiszámítása után ütemezhető a fejlesztés.

A pedagógusok foglalkoztatását meghatározó előírás a Kt. 17. §-ának (8) bekezdése szerint.

"Nem szakrendszerű oktatásban a tanár akkor taníthat, ha legalább százhúsz órás pedagógus-továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében történő felkészülés keretében elsajátította a hat-tizenkét éves korosztály életkori sajátosságaihoz illeszkedő pedagógiai, pszichológiai ismereteket és az eredményes felkészítéshez szükséges módszereket. E rendelkezéseket alkalmazni kell a szakkollégiumi végzettséggel nem rendelkező tanítókra is, azzal az eltéréssel, hogy a felkészülés során a tizenegy-tizenkettő éves korosztály neveléséhez és oktatásához szükséges ismereteket sajátítsa el."

Az átmeneti rendelkezések szerint a 2012/2013 tanítási év végéig az 5.-6. évfolyamon, továbbá emelt szintű oktatás esetén, az első-negyedik évfolyamon, a nem szakrendszerű oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be az a tanár, aki 2004. szeptember 1-jéig, legalább öt év gyakorlatot szerzett 1.-4. évfolyamon [Kt. 128. § (20) bekezdés].

A szakrendszerű és a nem szakrendszerű oktatás meghatározása a Kt. 121. § (1) bek. 34. pontja alapján.

Szakrendszerűnek minősül az oktatás, ha az egyes tantárgyakat, műveltségi területeket, tantárgyi modulokat (a továbbiakban együtt tantárgy) több, az egyes tantárgyak oktatására jogosító megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja.

Nem szakrendszerűnek minősül az oktatás, ha a tanulók részére a tantárgyakat, illetve a tantárgyak nagyobb körét egy, tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus tanítja.

Az adminisztrációs terhek csökkentése

A kéthavi tanítási időkeret meghatározására vonatkozó rendelkezésekre tekintettel módosított - a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott - 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletből hatályon kívül helyezett szabályok következtében
  • nem kell külön-külön megjelölni a tanítással le nem kötött munkaidőben végzett, neveléssel-oktatással összefüggő feladatokat aszerint, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményben vagy azon kívül teljesíti-e a pedagógus,
  • nem kell továbbá a szervezeti és működési szabályzatban rögzíteni a munkaidő-nyilvántartás eljárási szabályait.
Részletesebben l.: a "Tájékoztató a közoktatási intézményekre vonatkozó munkajogi szabályozás változásairól" c. anyag.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok