2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a közoktatási intézményekre vonatkozó munkajogi szabályozás változásairól

2007. január 12.
A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 7. § (6) bekezdése 2007. január 1-jei hatállyal módosította a közoktatási törvény 1. sz. melléklet Harmadik rész II/6. pontját. A hatályos rendelkezés a következő:

"6. .. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkáját - a munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezések [Mt. 118/A. §] alapulvételével - oly módon kell megszervezni, hogy a pedagógus a heti kötelező óraszáma egy tanítási évre jutó időkeretét teljesíteni tudja. Ehhez a munkáltató a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási időkeret kialakításával szervezi meg. A tanítási időkeretet a következők szerint kell megállapítani: a két hónapra jutó tanítási napok számát meg kell szorozni a pedagógus-munkakörre megállapított heti kötelező óraszám egy ötödével. A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely az Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira, a keresőképtelenség időtartamára. A nevelési-oktatási intézmény vezetője a fenntartó jóváhagyásával meghatározhatja azokat a távolléteket, amelyekkel a tanítási időkeretet csökkenteni lehet. A tanítási időkeret teljesítésénél a ténylegesen megtartott, továbbá a pedagógus heti kötelező órájának teljesítésébe beszámítható órák vehetők figyelembe. A rendes munkaidőn belül végzett tanításért óradíj a tanítási időkereten felül teljesített többlettanításért állapítható meg."
 • A tanítási időkeretet a teljesítés elszámolásakor tehát a továbbiakban az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően kell csökkenteni azok után a kieső tanítási napok után, amelyek az Mt. 151. § (2) bekezdésében rögzített távollét napjaira vagy a keresőképtelenség időtartamára esnek. E körbe tartoznak még az előre nem tervezhető tanítás nélküli munkanapok is, továbbá a fenntartói egyetértéssel megállapított egyéb távollétek.
 • A tanítási időkeret megállapítására vonatkozó jogi szabályozás annyiban változott, hogy fenntartói egyetértéssel meghatározott további távollétekkel is csökkentheti a munkáltató a tanítási időkeretet. Az intézményvezető kezdeményezheti a fenntartónál olyan - eddig a tanítási időkeret teljesítését csökkentő - távollétek miatt kiesett tanítási, foglalkozási órák elszámolását az időkeret teljesítésének számbavételekor, amelyeket eddig nem lehetett figyelembe venni teljesített óraként, ellenben az intézményvezető és a fenntartó szükségesnek látja figyelembevételüket (pl. kirándulás, tanulmányi verseny, mérés, értékelés, vizsgáztatás, továbbképzésen való részvétel).
A 290/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2006. december 31-ei hatállyal módosította a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletet.

A módosítás főbb elemei:
 • A rendeltetésellenes joggyakorlás, az egyenetlen munkaterhelés elkerülése érdekében a jogszabály kizárja annak lehetőségét, hogy a szaktanítást végző pedagógus heti kötelező óraszámát oly módon állapítsa meg a munkáltató, hogy a kötelező óraszámot "kitöltse" a külön díjazás nélkül elláttatható két egyéni, szabadidős vagy tanórán kívüli foglalkozással, ugyanakkor állandó, rendszeres többletóraként 2 óra szaktanítást állapítson meg a tantárgyfelosztásban.
 • A többletórák díjának kiszámításakor a továbbiakban az érintett beosztott pedagógus által ellátott munkakörre előírt heti kötelező óraszám alapján kell a számítást elvégezni.
 • Teljesítménypótlék alkalmazása esetén a tanítási időkeretet a megállapodás alapján megemelt kötelező óraszám figyelembevételével kell meghatározni. Teljesítménypótlék alkalmazásakor - amennyiben többletórák jelentkeznek a tanítási időkeret teljesítésének elszámolásakor -, a megállapodás keretében ellátott egyéni, szabadidős és tanórán kívüli foglalkozások közül csak a heti két órát meghaladó foglalkozásokat lehet a díjazáskor figyelembe venni.
 • A kötelező órákon túl teljesített - korábban hetekben (10 óra) megállapított - órák díjazását "hozzáigazítja" a módosítás a kéthónapos tanítási időkeret alapján történő díjazáshoz.
 • Hatályát vesztette az alaprendelet 7. § (1) bekezdésének utolsó két mondata, nevezetesen:
  "A nevelési-oktatási intézményekben vezetett munkaidő-nyilvántartásnak tartalmaznia kell a tanítással le nem kötött munkaidő keretében ellátott feladatokat, külön megjelölve a nevelési-oktatási intézményben és a nevelési-oktatási intézményen kívül ellátott feladatokat. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a munkaidő-nyilvántartás vezetésének eljárási szabályait."
Lényegesnek tartjuk kiemelni a következőket:
 • Azáltal, hogy a Kjt. végrehajtási rendeletéből hatályon kívül helyezésre került a 7. § (1) bekezdésének második és harmadik mondata, nem kell külön-külön megjelölni a tanítással le nem kötött munkaidő keretében végzett feladatokat aszerint, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményben vagy azon kívül teljesíti-e a pedagógus. Nem kell továbbá rögzíteni a szervezeti és működési szabályzatban a nyilvántartás eljárási szabályait.
  Ha a pedagógus a kötelező órák teljesítésével le nem kötött munkaköri feladatait az intézményen kívül teljesíti, ez esetben lehetőség van arra, hogy a Munka Törvénykönyve 140/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján munkaideje felhasználását maga határozza meg: nincs nyilvántartási kötelezettség e feladatok tekintetében.
  A kötelező órák teljesítésének nyilvántartásaként továbbra is megfelelőek az osztálynaplók, foglalkozási naplók bejegyzései.
 • Felhívjuk a figyelmet az OKM honlapján is ismertetett 69/2006. (XII. 6.) AB határozatra, amely - a hatályba léptetés időpontjaiból adódó jogbizonytalanságra tekintettel - megsemmisített kettő, a kéthónapos tanítási időkerethez, illetőleg a külön díjazás nélkül elrendelhető legfeljebb heti két óra egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozáshoz kapcsolódó jogszabályi rendelkezést.
  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény érdemi rendelkezéseit a 2006/2007. tanévben az Alkotmánybíróság döntése nem érinti.
  Hatályban van továbbra is a törvény 133. §-ának (8) bekezdése, mely szerint:
  "(8) A 2006/2007-es tanévben a munkáltató elrendelheti, hogy a pedagógus - a rendes munkaidőn belül, munkaköri feladatként, külön díjazás nélkül a munkakörére, beosztására megállapított kötelező órájánál többet tanítson, ha erre egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása érdekében szükség van. Az így elrendelt órák száma egy héten a két órát nem haladhatja meg. Egyéni foglalkozás, szabadidős foglalkozás, tanórán kívüli foglalkozás megtartása óradíj fizetése mellett akkor rendelhető el a pedagógus számára, ha előtte az érintett hétre a díjazás nélküli két óra megtartását elrendelték."
 • Az Alkotmánybíróság határozatára tekintettel - további jogi szabályozásig - nem kell feladatellátási tervet készíteni a nevelési-oktatási intézményekben.
A tájékoztató szakmai véleményt közöl, a leírtak nem kötelezően alkalmazandó normatívák, céljuk a fenntartói, munkáltatói döntéshozatal segítése.

A "Segédanyag a pedagógusok kéthavi tanítási időkeretének megállapításához" című korábbi tájékoztató anyagot követő Gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat az ismertetett változásoknak megfelelően korrigáltuk.


Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Főosztály
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok