2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának központi programja keretében kifejlesztett kompetencia alapú oktatási programok kiadásáról

2007. november 7.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/G. §-a (2)-(3) bekezdéseinek megfelelően az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) - az Országos Köznevelési Tanács (a továbbiakban: OKNT) véleményének kikérését követően - a mai napon az alábbi kompetencia alapú oktatási program (programcsomag)-elemeket adja ki:

Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterületről:
"A" típus, 1-2. évfolyam,
"B" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam,
"C" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam.

Matematikai kompetenciaterületről:
"A" típus 1-2. évfolyam,
"B" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam,
"C" típus 1-2. évfolyam,

Életpálya-építési kompetenciaterületről:
"A" típus: 1-2., 5., 7., 9. évfolyam,
"B" típus: 1-2., 5., 7., 9. évfolyam,
"C" típus: 1-2., 5., 7., 9. évfolyam.

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák területéről:
"A" típus: 1-2., 5., 7., 9. évfolyam,
"B" típus: 1-2., 5., 7., 9. évfolyam,
"C" típus: 1-2., 5., 7., 9. évfolyam.

I. Az oktatási programok (programcsomagok) kiadását megelőző jóváhagyási folyamat:

A Nemzeti alaptanterv (Nat.) kiadásáról bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm rendelet módosításáról szóló 202/2007.(VII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő kiegészítést tette: "Az oktatási és kulturális miniszter a közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésének j) pontja alapján az oktatási program (pedagógiai rendszer) kiadása előtt beszerzi az Országos Köznevelési Tanács javaslatát. Az Országos Köznevelési Tanács abban a kérdésben foglal állást, hogy az oktatási program (pedagógiai rendszer) egyes elemei összhangban állnak-e - a külön jogszabály alapján akkreditált -, az oktatási program (pedagógiai rendszer) részeként benyújtott kerettantervvel[1]."

Az elkészült kompetenciafejlesztő programok szakmai felülvizsgálatát az Országos Köznevelési Tanács Kerettantervi Bizottsága végezte. A bizottság összeállította, és a 2006. december 21-i ülésén megvitatta, majd elfogadta a programok bírálati szempontjait.
Az egyik lényeges szempont, hogy a programtantervekben a Nat szellemisége érvényesüljön, ami azt jelenti, hogy kompetencia-központúsága biztosítva legyen, melyeknek fejlesztéséhez a kikristályosodott és releváns tudásokon át vezet az út. A vizsgálatok kiterjednek a program (programcsomag) minden elemére elvégzendő konzisztencia-elemzésekre: a programtantervbe és a koncepcióba foglalt alapelvek, tartalmak azonosíthatóak, kimutathatóak-e az adott eszközben.

A Kerettantervi Bizottság döntése alapján került a jóváhagyásra vonatkozó javaslat az OKNT elé. Az OKNT 2007. évi negyedik ülése a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterülethez kapcsolódó "A" típus 1-2. évfolyam programját jóváhagyásra elfogadta.
Az OKNT 2007. évi hetedik ülése a szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterülethez kapcsolódó "B" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam és a "C' típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam programját; a matematikai kompetenciaterület "A" típus 1-2. évfolyam, a "B" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam és a "C' típus 1-2. évfolyam programját; az életpálya-építési kompetenciaterület "A" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam, a "B" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam és a "C" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam programját; a szociális, életviteli és környezeti kompetenciák területéről az "A" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam, a "B" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam és a "C" típus 1-2., 5., 7., 9. évfolyam programját jóváhagyásra elfogadta.


II. Az oktatási programok (programcsomagok) eszközrendszere

A suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Közhasznú Társaság a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programjának 3.1. "Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése" intézkedés "Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira" központi programja keretében, annak végső kedvezményezettjeként[2], az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal és az Országos Közoktatási Intézettel, mint partnerekkel együttműködve kompetencia alapú oktatási programokat hozott létre.

A képességfejlesztő, kompetencia alapú oktatás keretében az általános iskola, a középiskola, az alapfokú művészetoktatási intézmény, valamint a gyógypedagógiai iskola az előírt tananyagot a műveltségi területeket követő szerkezetben közvetíti, építve a tanulók együttműködési készségére és akaratára, középpontba helyezve a tanulók tudásának, képességének, személyiségének fejlesztését.

A képességfejlesztő, kompetencia alapú oktatási programok (programcsomagok) a tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő dokumentumokból, tanári és tanulói eszközök rendszeréből állnak.

A programfejlesztés az alábbi kompetenciaterületekre terjedt ki:
 1. szövegértés-szövegalkotás kompetenciaterület
 2. matematikai kompetenciaterület
 3. idegen nyelv kompetenciaterület
  mint eszközjellegű kompetenciák, valamint
 4. szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület
 5. életpálya-építés kompetenciaterület
mint az Európai Unió támogatási politikájában kiemelt célként megjelenő, a hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása szempontjából kulcsfontosságú kompetenciák.
A programfejlesztés keretében valamennyi fenti kompetencia-területen az 1-12. évfolyamra készültek programok.

A programfejlesztés során, valamennyi kompetenciaterületen (kivéve az idegen nyelv) három-három egymást szervesen kiegészítő programtípus került kifejlesztésre:
 • tartalmában teljességgel lefedi a közvetlenül hozzá tartozó műveltségterületet, vagy több műveltségterületet átfogva kapcsolódik tartalmilag az adott kompetenciaterülethez. A Nemzeti Alaptanterv egy vagy több műveltségterület tanítása során hasznosítható, kompetencia-központú program ("A" típus);
 • kereszttantervi program, amely az adott kompetencia fejlesztését a különféle műveltségterületek, tantárgyak tananyagában fejleszti ("B" típus);
 • a tanórán kívüli nevelési-tanítási helyzetekben (pl. napközi, szakkör, tehetséggondozás, kollégium, stb.) felhasználható program (C típus).
E logikát az idegen-nyelvi kompetenciaterület nem követi. E terület esetében a típusvariánsokat a legszélesebb körben tanított három nyelv - az angol, a német, a francia - képviseli, egységes szerkezetben megjelenítve az 1-12. évfolyamokon felhasználható elemeket. A HEFOP 3.1 1-es intézkedés központi program keretében került sor a migráns fiatalok beilleszkedését segítő, magyar, mint idegen nyelvi oktatási program kidolgozására.


III. Az oktatási program komponensei:

Az oktatási program az alábbi komponensekből tevődik össze:
 1. pedagógiai és fejlesztési koncepció: a program alapjául szolgáló pedagógia elvek összefoglalása és elméleti megalapozása, valamint a fejlesztendő kompetenciát meghatározó képességek rendszerének és fejlesztési stratégiájának leírása;
 2. programtanterv: a fejlesztés céljai és feladatai, a követelmények témához, évfolyamhoz vagy hosszabb ciklushoz rendelve, az értékelés elvei, a tananyag kijelölése és időbeni elrendezése;
 3. modulleírások: egy-egy téma feldolgozásának menete, a tanulói tevékenységek, az ajánlott módszertani és tanulásszervezési eljárások, valamint a javasolt felhasználható eszközök részletes leírása;
 4. tanulói eszközök: információhordozók (tankönyvek, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, stb.), feladathordozók (munkafüzetek, feladatlapok, stb.) és digitális eszközök (animációk, szimulációk, interaktív feladatsorok);
 5. értékelési eszközök: a tanulói teljesítmény, a tanulói fejlődés ellenőrzésének és értékelésének elősegítése;
 6. továbbképzési programok: a pedagógusok felkészítése a program alkalmazására;
 7. támogatás, mentorálás: tanácsadás (konzultáció) és programkarbantartás a fejlesztőműhely részéről.
IV. Az oktatási programok felhasználása:

A jelen közleménnyel kiadott oktatási programoknak (pedagógiai rendszereknek) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználásokon kívül történő felhasználására a felhasználási jog jogosultja által kiírt nyilvános pályázat útján lehet engedélyt szerezni.

Az oktatási programok (programcsomagok) megtekinthetők az Educatio Kht. Közoktatási Igazgatóságának Programfejlesztési Irodáján: Budapest, XIII., Váci út 37., tel. 477-3100.
[1] Oktatási program (pedagógiai rendszer) esetében programtanterv.
[2] az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint a Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 6/2005. (III. 23.) TNM-FMM-FVM-GKM-KvVM-PM-TNM együttes rendelet melléklete
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok