2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Rövid összefoglalók a miniszteri rendeletekről a költségvetési törvény 5. sz. mellékletének pályázataihoz

2007. április 3.
A kormányprogram célul tűzte ki, hogy a tanulók olyan korszerű és használható tudást kapjanak, amelynek segítségével egész életük folyamán képesek lesznek tanulni. Ennek a célnak a megvalósításához a 2007. évi költségvetési törvény biztosít forrásokat, amelyekhez támogatás formájában, az oktatási és kulturális miniszter által kiadott rendeletek végrehajtása által válnak felhasználhatóvá a források.
 
 
A 2007. évi költségvetési törvény alapján lehetőségük van a közoktatási intézmények fenntartóinak támogatást igényelni az 5. számú melléklet alábbi pontjai szerinti forrás terhére:
 
5. számú melléklet a 2006. évi CXXVII törvényhez
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
millió forint
15. pont
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása
470,0
16. pont
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
2600,0
1.
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés
1900,0
2.
Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
350,0
3.
Felzárkóztató oktatás a szakiskolában a Kt. 27. (8) bekezdése szerint
180,0
4.
Támogatás azon szakiskolai, középiskolai tanulók után, akik számára a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában, vagy a 39/I. §-ában foglaltak szerint szervezik meg a nevelést, ellátást
55,0
5.
Támogatás olyan menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény - a közoktatási törvény 110. §-ának (8) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezi meg.
20,0
6.
Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása
17,0
18. pont
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
 
a)
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok
5000,0
b)
Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (2007. szeptember elsejétől)
300,0
c)
Teljesítmény motivációs pályázati alap
1000,0
20. pont
Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása
400,0
23. pont
Az alapfokú művészetoktatás támogatása
350,0

Ezen kívül módosításra került
  • Az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést szabályozó, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint
  • A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet.
 
12/2007. (III. 14.) OKM r.
Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről
 
A költségvetési törvény 5. számú mellékletének 16. pontja az oktatási és kulturális minisztert hatalmazza fel arra, hogy rendeletben meghatározza meg az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások lebonyolításának támogatását, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének rendjét, amely a feladatokhoz kapcsolódóan hat részre bontva kerül bemutatásra.
 
Az integrációs és képesség kibontakoztató felkészítés folytatásához igényelhető támogatási rendszer átalakulása
 
A 2007/2008-as tanévtől kezdődően az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés után járó támogatás igénylésének rendje megváltozik. A támogatási rendszer átalakulásával párhuzamosan módosul az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítést szabályozó 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet is.
Integrációs felkészítés után járó támogatást a 2007/2008-as tanévtől kezdődően óvodák és általános iskolák, képesség-kibontakoztató felkészítésre támogatást általános iskolák, középiskolák és szakiskolák igényelhetnek. A támogatás akkor igényelhető, ha a fenntartó iskolai körzethatárait a közoktatási törvény 66. § (2) bekezdésének megfelelően alakítja ki.
Óvoda esetében a támogatás igényelésének további feltételei:
   - 2007. szeptemberében a településen élő, három éves korú - a fent hivatkozott szülői nyilatkozat szerint - halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek legalább hetven százaléka vegyen részt óvodai nevelésben.
   - Több óvodával rendelkező önkormányzati fenntartó esetében az igénylés alapjául szolgáló adatlapban feltűntetett személyi, tárgyi és működési feltételek tekintetében nincs jelentős eltérés az óvodák mutatói között.
   - Nem állami fenntartó által működtetett óvoda mutatói a település önkormányzati fenntartású óvodáinak mutatóitól az igénylés alapjául szolgáló adatlapban feltűntetett személyi, tárgyi és működési feltételek tekintetében nem térnek el jelentősen.
 
A támogatás igénylése az OKM Támogatáskezelő honlapján található elektronikus adatlap online kitöltésével történik. A kitöltött és kinyomtatott igénylőlapokat postai úton is meg kell küldeni az adatlapon szereplő címre. Az adatlapok 2007. március 15. után lesznek hozzáférhetőek. A támogatási igények benyújtásának határideje 2007. június 11.
 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
 
A közoktatási, továbbá a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), gyermekek tanulók a nappali rendszerű iskolai oktatásban ingyenes tankönyvellátásra jogosultak.
 
A sajátos nevelési igényű tanulók jelentős része olyan tankönyvekből tanul, melyek kifejezetten az ő számunkra készült, és emiatt az áruk magasabb a többi tankönyv átlagáránál. Egy-egy tankönyvcsaládnál ez az eltérés 5-7000 Ft eltérést is jelenthet.
 
A rendelkezés tankönyvhöz jutásukat segítő és az abban meghatározott forrás.
Külön kell kezelni a vak tanulók pontírásos tankönyvvel való ellátását, ami nem egyszerűen a szöveg átírását és nyomtatását jelenti, hanem a tankönyveket adaptálni kell a tanulók sajátos igényei szerint.
 
Ezeket, az előzményeket figyelembe véve döntött úgy az Országgyűlés, hogy a költségvetésben elkülönít egy keretet, amiből biztosítani lehet a sajátos nevelési igényű tanulók ingyenes tankönyvellátását. Ennek szabályozására készült a rendelet ezen része.
 
 
Felzárkóztató oktatás a szakiskolában a Kt. 27. (8) bekezdése szerint
 
A szakiskolában - a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében - felzárkóztató oktatás szervezhető azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szülő legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke a következő tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. A hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és meg kell küldenie a pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán folytatni.
 
 
Támogatás azon szakiskolai, középiskolai tanulók után, akik számára a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/H. §-ában, vagy a 39/I. §-ában foglaltak szerint szervezik meg a nevelést, ellátást
 
Ebben a körben a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának a szakiskolai tanulók részére történő kiterjesztésről van szó, amely a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Szakiskolai Programja nevet fogja viselni.
 
A programban résztvevő szakértők és intézményvezetők bevonásával előzetesen lefolytatott egyeztetések alapján egy 2007. áprilisában kiírásra kerülő pályázattal kerül majd kiválasztásra a résztvevői intézményi kör.
 
 
Támogatás olyan menekült, menedékes, nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény - a közoktatási törvény 110. §-ának (8) bekezdése értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezi meg.
 
A támogatást alapja az iskolafenntartók által az érintett tanulók létszáma, amely alapján az igényléseket az OKM Támogatáskezelőhöz kell benyújtani.
 
Tanulói létszám igazolása a tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező tanuló számára kiállított engedély, vagy más okirat (hatósági igazolás) hiteles másolati példányával történik.
 
A nem magyar állampolgár akkor tanköteles Magyarországon, ha a jogszabályok szerint menedékjogot kérő, menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett, humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező kísérő nélküli kiskorú, illetve tartózkodási engedéllyel vagy humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező szülőjével együtt tartózkodik hazánkban. Ezt a tényt a nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell.
A támogatás célja, hogy ezen tanulói kör legrászorultabb helyzetben lévő tanulói számára biztosítsa az oktatási integráció feltételeinek nevelési-oktatási intézményben történő megteremtését.
 
 
Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás támogatása
 
A közoktatási törvény alapján a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós (90 napnál hosszabb) gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatásról való gondoskodás a megyei illetve fővárosi önkormányzatok feladata. Ezek a tanulók hosszas betegségük miatt tanulmányaikban is lemaradnak, így hátrányt szenvednek, esetleg évismétlésre szorulnak. Annak érdekében, hogy ez ne következzen be, az önkormányzatok segítséget kapnak az oktatás megszervezéséhez, és így a tanulók társaikkal azonos ütemben haladva képesek gyógyulásuk után zökkenőmentesen visszatérni iskolai tanulmányaikhoz. Ezáltal a családra nehezedő terhek is csökkennek.
 
 
16/2007. (III. 14.) OKM r.
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 
A szakmai és informatikai eszközökre a közoktatási intézmény fenntartója támogatási igényt nyújthat be a 2007. március 15-ig megjelenő miniszteri rendeletben meghatározottak szerint.
 
Az elmúlt két évhez hasonlóan a fenntartó az intézményeibe járó tanulók létszáma alapján igényelhet támogatást, amit bérleti konstrukcióban megszerzett hardvereszközök éves használati díjfizetési kötelezettségének teljesítésére,- illetve az intézményeiben a nevelési, pedagógiai programokban meghatározott feladatokhoz szükséges berendezések és felszerelések, taneszközök pótlására, korszerűsítésére, valamint informatikai eszközökre használhat fel. Azok a fenntartók, amelyek nem rendelkeznek bérleti konstrukcióval, azok a létszámarányosan megigényelt támogatás teljes összegét szakmai és informatikai eszközökre fordíthatják. Az informatikai eszközök listája, a rendelet megjelenését követően, az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján jelenik meg.
 
A rendeletben meghatározott speciális eszközökre és felszerelésekre azok a fenntartók nyújthatnak be kérelmet, amelyek a közoktatási intézményeikben biztosítják a testi-, érzékszervi-, a halmozottan-, vagy súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását. A támogatásrész odaítéléséről a rendeletben meghatározott bírálati szempontok figyelembevételével - a bíráló bizottság javaslatára - az oktatási és kulturális miniszter dönt.
 
 
17/2007. (III. 14.) OKM r.
A minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 
A 2007. évi költségvetési törvény alapján lehetőségük van a közoktatási intézmények fenntartóinak támogatást igényelni minőségbiztosítási, mérési, értékelési, ellenőrzési feladataik, finanszírozásához.
 
A minőségbiztosítási, mérési, értékelési, ellenőrzési feladatokhoz történő hozzájárulást az országos közoktatási mérések keretében átlag alatti eredményt elért intézmények tanulólétszáma után lehet igényelni. Az országos mérések 4., 6., 8., 10. évfolyamon történnek, minden évben a tanév rendjében meghatározott időben. Ha ezen mérések alkalmával a rendeletben jelzett eredményeket nem érik el az intézmények bármely telephelyen, illetve bármely évfolyamon, akkor lehet a támogatást igényelni. A támogatást külső szakértő igénybevételéhez lehet igényelni, hogy az intézményi minőségirányítási programot (IMIP) tovább tudják fejleszteni, a pedagógiai eredményesség javítása érdekében. A támogatással a lemaradó, leszakadó, többségében hátrányos helyzetű térségekben működő közoktatási intézmények felzárkózását kívánjuk elősegíteni.
 
A támogatási igények benyújtási határideje: 2007. május 15.
 
 
Teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályai
 
A 2007. évi költségvetési törvény alapján lehetőségük van a közoktatási intézmények fenntartóinak támogatást igényelni a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés finanszírozásához.
 
A teljesítménymotivációs pályázati alap, 1 milliárd Ft-os keretére azok a közoktatási intézmény-fenntartók pályázhatnak, akik pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtetnek a minőségirányítási programjuk részeként. A pályázaton elnyerhető összegből a pedagógusok számára nyújtható, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítést lehet finanszírozni. Ezáltal a valóban magas színvonalú teljesítményt felmutató pedagógusok jutnak illetményüket meghaladó díjazáshoz.
 
A pályázatokat szintén 2007. május 15-ig lehet benyújtani.
 
 
15/2007. (III. 14.) OKM r.
Az egyes pedagógiai szakszolgálatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 
A 2007. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 20. pontja szerinti előirányzat a pszichés fejlődés zavara miatt a tanulásban tartós és súlyos akadályozottság okán sajátos nevelési igényű körbe sorolt gyermekekkel kapcsolatos feladatok megvalósításának támogatását, a pedagógiai szakszolgálat fejlesztését, az utazó szakember-hálózat kialakításának, fejlesztésének segítését szolgálja.
 
A rendelet-tervezet értelmében támogatás igényelhető:
 -   2007. április 10-i benyújtási határidővel a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 26/A. § (1) bekezdésében elrendelt, hivatalból indított felülvizsgálati eljárás lefolytatásához;
 -   2007. május 10-i benyújtási határidővel a pedagógiai szakszolgálatok rendszerszintű minőségfejlesztésére, az azonos szintű szolgáltatás, az egységes pedagógiai/gyógypedagógiai (fejlesztési) diagnosztikai szemlélet kialakítására, az egységes diagnosztikai alapozó fogalomtár, valamint a fejlesztési teendők meghatározására - az NFT 1-ben kifejlesztett, illetve a központilag kidolgoztatott - képzésen való részvételhez.
 -   2007. május 10-i benyújtási határidővel a pedagógiai szakszolgálatok fenntartói a szolgáltatásnak - az utazótanári ellátás keretében - a gyermek, tanuló lakóhelyén (tartózkodási helyén) történő biztosítását segítő személygépkocsi vásárlásához igényelhetnek támogatást abban az esetben, ha az intézmény által - heti rendszerességgel - biztosított szolgáltatás legalább öt településre terjed ki.
 
 
14/2007. (III. 14.) OKM r.
Az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
 
A rendelet-tervezet értelmében a tanulói készség- és képességfejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért alapfokú művészetoktatási intézmények támogatását szolgálja a 350 millió Ft-os keretösszeg. Alapfeltétel, hogy az intézményben az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok is folyik.
 
A támogatásra a helyi önkormányzatokon kívül az alapfokú művészetoktatási intézmények nem állami, nem önkormányzati fenntartói és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények is pályázhatnak az általuk fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmények után.
 
A támogatási igények benyújtási határideje: 2007. április 30. lesz a tervek szerint.
 
A támogatás odaítéléséről az oktatási és kulturális miniszter egy bíráló bizottság, illetve szakértői vélemények alapján dönt. t a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
 
A támogatási igények szakértői bírálatának szempontjai a teljesség igénye nélkül:
 
 a) az egymást követő évfolyamok tanulólétszáma esetében a csökkenés mértéke kisebb,
 b) a tanítási-tanulási folyamat eredményessége, a tehetség, képesség kibontakoztatását segítő kiemelkedő tevékenység,
 c) az intézmény kiemelkedő minőségirányítási tevékenysége,
 d) tárgyi feltételek biztosítása,
 e) személyi feltételek biztosítása,
 f)   az intézmény aktivitása nemzetközi, országos hatókörű szakmai feladatok ellátásában, szakmai fejlesztésekben
 g) a hátrányos helyzetű tanulók tehetségkibontakoztatás terén felmutatott eredmények.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok