2023. június 9.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Segédlet a szakértői bizottság munkájának szervezéséről

2007. február 7.
1. A jogszabályok nem határozzák meg részletesen, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottságok által végzett vizsgálatokon kik lehetnek jelen és milyen feltételekkel. A vizsgálaton jelen kell lennie a vizsgálatot végzőnek, a vizsgált személynek és a gyermek szülőjének.

A szakértői bizottság által végzett vizsgálatok akkor tölthetik be szerepüket, ha a megjelent gyermek, illetve tanuló közvetlen kapcsolatot tud kialakítani a vizsgálatot végző személlyel, személyekkel. Ezért igen fontos, hogy a vizsgálatok nyugodt légkörben, zavartalanul folyjanak. A nyugodt légkör kialakításához a gyermek, a tanuló fejlődését befolyásoló tényezők feltárásához nyújt segítséget a szülői jelenlét.

A szakértői bizottság munkájában részt nem vevő személy jelenléte befolyásolhatja a vizsgált és a vizsgáló személyeket, ezért megnehezítheti az objektív szakértői vélemény elkészítését.

Mindezekre tekintettel a szakértői vizsgálatok lefolytatását oly módon szükséges megszervezni, hogy a gyermek, a tanuló vizsgálatánál csak azok legyenek jelen, akik nélkül annak lefolytatása nem lehetséges.

2. A szülőnek a szakértői bizottság minden szükséges információt, tájékoztatást meg kell, hogy adjon. A szülőnek ismerni kell jogait, a szakértői véleményben foglaltakkal kapcsolatos szülői egyetértő nyilatkozat, illetve az egyetértő nyilatkozat megtagadásának jogkövetkezményeit. Lényeges, hogy a szakértői vizsgálat megkezdése előtt a szülő megfelelő tájékoztatást kapjon ezekről a kérdésekről. Lényeges az is, hogy a tájékoztatás nyújtója meggyőződjön arról is, hogy a szülő megértette az elmondottakat.

3. A szakértői vélemény akkor töltheti be szerepét, ha egyértelműen megállapíthatók a szakértői bizottság által feltártak, a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükségesnek tartott, a szülő, a nevelési-oktatási intézmények részére készített javaslatok. A szakértői bizottságnak a szakértői véleményében foglaltakat, megállapításait és javaslatait megfelelő érvekkel, indokokkal alá kell támasztania. A szakértői véleményt a szülővel részletesen ismertetni kell. Az ismertetés során a szakértői bizottságnak ismét meg kell győződnie arról, hogy a szülő a szakértői véleményben foglaltakat, annak minden részletét megértette.

4. A szakértői bizottságnak a szakértői vizsgálat lefolytatását dokumentálnia kell. Ehhez az szükséges, hogy minden szakértői vizsgálatról rövid jegyzőkönyv készüljön. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat lefolytatásának legfontosabb mozzanatait: a vizsgálat idejét, helyét, a vizsgálaton jelen lévő személyek megnevezését, annak tényét, hogy a tájékoztatás a vizsgálat előtt és után megtörtént. Indokolt külön rögzíteni a szülők kérdéseit, az arra adott válaszokat, a szülőnek adott tájékoztatásokat, az azokra adott válaszokat, az ismertetések tényét, az átadott dokumentumok megjelölését. Szó szerint indokolt rögzíteni a szakértői véleménnyel kapcsolatosan tett nyilatkozatot, az egyetértést, illetve az egyetértés hiányát. Indokolt rögzíteni azt is, hogy a nyilatkozat megtétele előtt a szülő megfelelő tájékoztatást kapott nyilatkozatának jogkövetkezményeiről. A szülő döntését egyébként nem köteles indokolni. A jegyzőkönyvet is ismertetni kell, azt a szülő kérésére ki kell egészíteni. A jegyzőkönyv, a szakértői vélemény egy-egy példányát a szülő részére át kell adni.

5. A szülőnek a szakértői véleménnyel kapcsolatos nyilatkozatának megtételéhez szüksége lehet arra, hogy külső segítséget vegyen igénybe. Ezért a szakértői bizottságnak lehetővé kell tennie, hogy a szülő részére nyújtott tájékoztatásokon, a szülő által arra írásban felhatalmazott személy jelen legyen. Ha van a szülő által felhatalmazott személy, ezt a tényt a vizsgálat lefolytatásról készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A szülő által felhatalmazott személy azonban nem jogosult arra, hogy a szülő helyett nyilatkozzon a szakértői véleménnyel kapcsolatos egyetértés megadásáról vagy annak megtagadásáról.

6. Annak nincs akadálya, hogy a szülő a nyilatkozatának megtételéhez a szakértői bizottságtól "gondolkodási időt" kérjen. Erre célszerű felhívni a figyelmét. Ha a szülő igényt tart a gondolkodási időre, akkor a vizsgálati vélemény egy példányát a szülő aláírása mellett megfelelő határidő tűzésével a szülő részére át kell adni. Ennek tényét ugyancsak indokolt a jegyzőkönyvben a határidő feltüntetésével rögzíteni. A vizsgálati vélemény átadásakor a szülők figyelmét fel kell hívni arra is, hogy amennyiben a megadott időn belül nyilatkozatát nem teszi meg, úgy ezt a körülményt a szakértői bizottságnak az egyetértés megtagadásaként kell értékelnie.

7. A segédletben megfogalmazott szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a döntéshozatalt segíti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.


Budapest. 2007. február 7.

Közoktatási Szakállamtitkári Titkárság
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok