2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a 2009. évi írásbeli érettségi vizsgákon közreműködött körzetközponti jegyzők feladataihoz történő hozzájárulás igénylési feltételeiről

2009. október 28.
Közlemény a 2009. évi írásbeli érettségi vizsgákkal kapcsolatban a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet, valamint a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 4. számú melléklete alapján közreműködött körzetközponti jegyzők feladataihoz történő hozzájárulás igénylési feltételeiről
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) támogatást biztosít a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet, valamint a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 4. számú melléklete alapján közreműködött körzetközponti jegyzők feladatainakköltségeihez.
 
I. Az igénylés benyújtására jogosultak köre
  • helyi önkormányzatok
II. A jogosultság alapja
 
A helyi önkormányzatok a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet, valamint a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint a ténylegesen ellátott körzetközponti jegyzői feladatok alapján részesülhetnek támogatásban a 2009. évi május-júniusi, valamint a 2009. évi október-novemberi vizsgaidőszakok tekintetében.
 
III. Az igénylés menete, határideje és formája
 
Az igénylés menete
Az igénylés a jelen közlemény 1. számú mellékletét képező igénylőlap kitöltésével és annak 2009. november 13-áig postai és elektronikus úton - az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztálya részére - történő megküldésével teljesíthető.
 
Igénylési határidő 2009. november 13. (péntek)
Az igénylési határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem előterjesztésének helye nincs.
Hiányos pályázat esetén egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melyről az OKM intézkedik. A jelzett hiányosságot az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.
 
Igénylés formája postai úton és e-mailben is.
Postai úton 2 példányban az alábbi címre kell megküldeni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
A borítékon tüntessék fel: "Körzetközponti jegyzők feladataihoz történő hozzájárulás"
E-mail: erettsegi@nefmi.gov.hu címre küldjék meg
Az igényléssel kapcsolatban az alábbi e-mail címen adunk további tájékoztatást: erettsegi@nefmi.gov.hu
 
IV. A támogatás mértéke
 
A megítélhető támogatás mértéke a helyi önkormányzat jegyzője által - a 2009. évi érettségi vizsgaidőszakokban - ténylegesen ellátott vizsgaszervező intézmények száma alapján kerül meghatározásra A tételcsomagok elosztása vonatkozásában az egyes körzetközponti jegyzőkhöz tartozó vizsgaszervező intézmények listáját vizsgaidőszakonkénti bontásban az Oktatási Hivatal küldi meg 2009. november 20-áig az OKM részére.
 
V. A támogatás céljára fordítható teljes összeg 40 millió Ft.
 
A támogatás forrása
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XX. OKM fejezet, 11/4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása 1. részfeladat c. fejezeti kezelésű előirányzat keretén ténylegesen rendelkezésre áll.
 
VI. Döntés a támogatásról, valamint a támogatás folyósítása:
 
A támogatásra az OKM által kijelölt Értékelő Bizottság 2009. december 7-éig tesz javaslatot.
Az Értékelő Bizottság összetétele: Patay Péterné (főosztályvezető-helyettes), Brassói Sándor (főosztályvezető-helyettes), Marosán Enikő (érettségi referens).
Elnök: Brassói Sándor (főosztályvezető-helyettes)
Szavazati joggal rendelkező tagok: Patay Péterné (főosztályvezető-helyettes), Brassói Sándor (főosztályvezető-helyettes), Marosán Enikő (érettségi referens).
 
A jogosultak által benyújtott igénylésekről az Értékelő Bizottság javaslata alapján az OKM közoktatási szakállamtitkára dönt 2009. december 11-éig.
Az OKM a döntést követő 4 napon belül közzéteszi honlapján a támogatottak listáját.
 
Amennyiben az igénylő a jelen közleményben meghatározottaknak megfelelően nyújtja be igénylését a támogatásra, abban az esetben a jelen közlemény, az igénylés és az azt elfogadó minisztériumi döntés együtt a döntés meghozatalát követően szerződésnek minősül.
A támogatást a kedvezményezettek részére az OKM folyósítja a döntést követő 60 napon belül.
 
A körzetközponti jegyzői feladatok támogatásának folyósítása a ténylegesen ellátott feladat alapján, utófinanszírozás keretében történik, ezért a jogosultaknak külön elszámolási kötelezettsége nincs.
 
Ha a támogatást vagy annak egy részét a kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, vagy egyébként megszegi a szerződésben foglaltakat, a támogató (OKM) jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ha a támogató a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, az arra okot adó körülmény keletkezésétől a kedvezményezett - a támogató döntésétől függően - a támogatás egész összegét, vagy annak arányos részét - a Polgári Törvénykönyvben meghatározott késedelmi kamatnak megfelelő kamattal növelt összegben - köteles visszafizetni. A támogató az elállás, felmondás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat mértékét és a kedvezményezett magatartásának felróhatóságát.
 
Szakmai kérdésekben az OKM Közoktatási Főosztályán Marosán Enikő (473-7625), valamint Filipov-Gyenis Erika (473-7309) ad további információkat.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok