2023. szeptember 22.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására

2008. április 21.
Az ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 2./2008. (III.31.) SZMM rendelete alapján az Oktatási és Kulturális Minisztériummal közösen pályázatot hirdet az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására.

1. A pályázat célja, kategóriái:
A pályázat célja az iskolai drogprevenciós, egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenység előmozdítása és támogatása. A kiírás keretében támogatandó programok az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek, amelyek a "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentum szemléletét és prioritásait figyelembe veszik és érvényesítik. Hosszabb távon a pályázat célja az iskola képessé tétele az egészségfejlesztési tevékenységek ellátására.
Az iskolában megvalósuló program javasolt speciális feltételei:
 • holisztikus egészségképen alapul, azaz a testi, lelki és társadalmi/közösségi egészségdimenziókat egyaránt figyelembe veszi;
 • figyelembe veszi a megcélzott egyének, ill. csoportok biológiai (életkor, nem), társadalmi (társadalmi helyzet, munka világában betöltött szerep, marginalizáció stb.) sajátosságait;
 • messzemenően figyelembe veszi az adott színtér sajátosságait és az általuk nyújtott lehetőségeket, a családok elérését is megfogalmazza;
 • interaktív;
 • nem kizárólag ismeret-átadásra koncentrál, sokkal inkább az illegális szerfogyasztás megelőzése szempontjából védő-tényezőnek számító egyes készségek fejlesztését célozza meg;
 • nem egyetlen szertípusra irányul, hanem a különböző, addikciókat okozó szerek és magatartások összességére (ott ahol ez releváns);
 • figyelembe veszi azt a tényt, hogy a megcélzott csoportokban lehetnek a csoport átlagos szerfogyasztási mintázatától eltérő, esetleg intenzívebb szerfogyasztási magatartást mutató személyek;
 • A program nem tartalmazhat a szerfogyasztás normalizálását szolgáló üzenetet, nem fejthet ki olyan hatást, amely a megcélzott populációban vagy annak környezetében erre utalhat;
 • képes arra, hogy az adott színtéren folyó egészségügyi típusú, pl. korai kezelésbe vételi programokkal együttműködjön;
 • beilleszthető egy adott színtéren megvalósuló átfogó megelőzési programba.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 170 000 000 Ft, azaz százhetven millió forint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény SZMM fejezet 16/40. "Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.

3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A támogatás 2008. szeptember 1. és 2009. május 15. közötti (a pályázó által megjelölt) projektidőszakban felmerülő, a pályázó költségeihez nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követően utalja át (lásd pályázati útmutató 4.1. pontja).

Az igényelhető támogatás mértéke, az iskola tanulói összlétszámának függvényében és a 2007. októberi statisztika alapján, ha meghaladja a 400 főt, akkor 1800 Ft/ diák; a 400 fő összlétszámot el nem érő iskolák esetében pedig 2000 Ft/ diák lehet. A pályázó intézmények konzorciumot is alkothatnak. Amennyiben hátrányos helyzetű települések iskolái alkotnak konzorciumot, amelyekben az iskola tanulóinak összlétszáma egyenként nem éri el a 400 főt, 2000 Ft/ diák a támogatás lehetséges összege. Az előbbiek alapján az iskola az adatlapon feltüntetett és a programban konkrétan résztvevő tanulólétszám alapján nyújthat be támogatási igényt.

A pályázat során nem kell az intézményeknek önrészt biztosítaniuk. Az iskola a pályázati programban meghatározott feladatok elvégzésére a www.ndi-szip.hu portálon regisztrált szakmai szervezetet/szakembert vehet igénybe. A szakmai szervezet/szakember szolgáltatásának igénybevételekor, a szakmai szervezetnek/szakembernek juttatandó összeg nem haladhatja meg az összköltségvetés 75%-át.
A pályázat keretében támogatás nyújtható dologi és személyi kiadások fedezetére (pl. részvételi díj, a programhoz szükséges fogyóeszköz beszerzésének költsége, tiszteletdíj, honorárium). Személyi juttatások (Útmutató 2.3 pont) a támogatási összeg 30%-át nem haladhatják meg.

4. A pályázók köre
Belföldi székhelyű alap- (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú (9-12. évfolyam) nevelési-oktatási intézmények (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményeket is).

Pályázatot csak azon nevelési-oktatási intézmények nyújthatnak be, amelyek az 5. pontban leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
 1. a benyújtott támogatás iránti kérelmében megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 2. a korábban nyújtott állami, vagy Európai Uniós támogatásokkal az előírt határidőre nem számolt el,
 3. a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
 4. korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
 5. intézménynek adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van,
 6. nyilvántartásból való törlését a bíróság elrendelte,
 7. korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévősége van velük szemben,
 8. munkaügyi kapcsolatai nem rendezettek.
 9. pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok áll fenn, valamint a Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményi.
5. A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül az alábbi regisztrációs eljárást követően:
 1. A pályázónak a http://eper.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően jogosult a Pályázó internetes pályázat beküldésére az internetes pályázatkezelő rendszeren keresztül. A kitöltéshez szükséges további információkat a www.esf.hu honlapon elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
 2. A regisztrációt követően a pályázó köteles a Pályázatkezelőnek benyújtani az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható "Regisztrációs Nyilatkozat"-nak a szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát, valamint befizetni a 3000 Ft, azaz háromezer forint regisztrációs díjat.
 3. Regisztrálni egy naptári évben egyszer szükséges, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó bármennyi internetes pályázatot jogosult beadni az adott naptári évben az ESZA Kht. által kezelt hazai pályázatokra. Az érvényes regisztrációs nyilatkozatot legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott internetes pályázat beadási határideje napján kell benyújtani a pályázatkezelőnek. A rendszer használatának egyszeri éves díja 3000,- Ft, melyet az első pályázat benyújtása előtt kell a pályázatkezelő 10032000-00286318-00000031 számú bankszámlájára befizetni. A regisztrációs díj befizetésekor, átutalásakor kérjük, az internetes pályázatkezelő rendszerben megadott felhasználónevet vagy a szervezet adószámát tüntessék fel a megjegyzés rovatban.
 4. A b) pontban meghatározott dokumentum benyújtottnak minősül, ha azt legkésőbb a pályázó által megpályázott pályázati felhívásban rögzített beadási határidő utolsó napjáig postára adták vagy a Pályázatkezelő telephelyén 16.00 óráig benyújtottak.
Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az internetes pályázati adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani.

Jelen pályázati felhívásra egy iskola (konzorcium) csak egy pályázatot nyújthat be.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok beadási határideje: 2008. május 29. 24.00 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerében véglegesítésre került.

7. Pályázatkezelő

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága
1134 Budapest, Váci út 45.

8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor az alábbi szempontok szerint:
 1. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége (felhívás 3. pontja),
 2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága (felhívás 4. pontja),
 3. a Regisztrációs Nyilatkozat postára adásának dátuma, megfelelősége (felhívás 5. pontja),
Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel.

Hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen a következő esetekben:
 1. nem a 4. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
 2. teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében.
Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslat benyújtásának helye nincs.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését a Szakértői Bizottság a Pályázati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer szerint végzi.
A Szakértői Bizottság döntési javaslatát a pályázatok befogadásától számított 30 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a bíráló bizottság javaslatának megérkezését követő 45 napon belül.

10. A pályázók döntést követő kiértesítése
A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 10 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu; a www.okm.gov.hu és a www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.
A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.
A támogatási döntéséről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

11. Szerződéskötés
A támogatási döntés érvényét veszti, ha az értesítés kézbesítésétől számított 90 napon belül a pályázó hibájából szerződéskötésre nem kerül sor.
A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a Pályázatkezelő által előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében a Pályázatkezelő köti meg.

12. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A beszámoló benyújtásának végső határideje: a pályázati projekt befejezését követő 30 nap.
A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatra vonatkozó miniszteri rendelet alapján készült támogatási szerződés tartalmazza.

13. További információk
A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esf.hu, a www.szmm.gov.hu, a www.okm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. címén.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a 9.00-15.00 óra között hívható (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen kaphatnak a Pályázatkezelőtől.


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok