2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatásának pályázati feltételeiről

2007. szeptember 10.
Az Oktatási és Kulturális Miniszter
K Ö Z L E M É NY E
az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatásának pályázati feltételeiről

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. számú melléklete 23. pontjában, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása pályázati feltételeiről az alábbi közleményt adom ki:
A pályázatot benyújthatják:
a) a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások (a továbbiakban: helyi önkormányzatok),
b) az alapfokú művészetoktatási intézmények nem állami, nem önkormányzati fenntartói (a továbbiakban: közoktatási humánszolgáltatók) és
c) az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartó központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények (az a)-c) pont alattiak: fenntartók).
Az a) pont szerinti pályázók támogatására a költségvetési törvény 3. számú mellékletének "A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai" cím alatti Kiegészítő szabályok 10. p) alpontja alapján a 16.2. jogcímen 2007. júliusi lemondás alapján átcsoportosítható előirányzat, illetve a költségvetési törvény 5. számú melléklete, 23. pontjában szereplő előirányzatnak - a 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján elosztott támogatás - maradványa szolgál.
A pályázaton csak
  • a közoktatási minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II.15.) OM rendelet 13. § (5) bekezdésében foglaltak szerint előminősített azon alapfokú művészetoktatási intézmények fenntartói vehetnek részt, amely intézményekben a pályázattal érintett telephely, székhely tekintetében a képzés legalább két művészeti ágban folyik,
  • továbbá a 14/2007. (III. 14.) OKM rendelet alapján a 2007. évben támogatásban részesült.
Pályázati támogatásban a fenti intézmények fenntartói kizárólag csak azon feladatellátási helyein (székhely, telephely) tanulók után részesülhetnek, amelyek a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékletében szereplő településen működnek

A pályázatot a fenntartó benyújthatja olyan tagintézmény tekintetében is, amelynek az előminősítési eljárása sikerrel lezárult, de ezt követően fenntartói döntés következtében a korábban önálló intézmény tagintézménnyé vált. Ilyen esetben a fenntartónak a pályázati dokumentációhoz csatolnia kell még az átszervezést megalapozó fenntartói döntés másolatát, továbbá az érintett intézmény módosított alapító okiratának a másolatát is.
A pályázat elbírálásánál és a támogatási összegek megállapításánál előnyt élveznek a kistelepüléseken (3000 fő alatti települések) működő feladatellátási helyek.
Pályázati támogatást a következő dokumentumok benyújtásával lehet igényelni

2 eredeti példányban beküldendő:
- a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött fenntartói adatlap,
- nyilatkozat arról, hogy az igénylőnek nincs esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik (1. számú melléklet);
- az előminősítést lezáró, a fenntartó által hitelesített, a Szakmai Minősítő Testület által kiadott nyilatkozat másolata.

1 eredeti példányban beküldendő:
Az alapfokú művészetoktatási intézményt fenntartó közoktatási humánszolgáltatók igényléséhez a fentiekben meghatározottakon kívül mellékelni kell:
a) egyházak kivételével a fenntartó létezését igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági  bejegyzést vagy cégkivonatot,
b) a fenntartó képviselőjének aláírási címpéldányát.

A pályázatot
- a helyi önkormányzatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján - a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) két eredeti példányban postai úton és csak az adatlapokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) honlapján az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül,

- a közoktatási humánszolgáltatók és a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények az OKM Támogatáskezelő részére két eredeti példányban, valamint csak az adatlapokat az OKM Támogatáskezelő honlapján az erre a célra kialakított elektronikus rendszeren keresztül

2007. szeptember 30-áig nyújthatják be.

Az Igazgatóság a benyújtott támogatási igényeket az Áht. 64/B. § (3) bekezdése szerinti eljárását követően az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. § (3) bekezdésben foglaltakra is tekintettel - két eredeti példányban - 2007. október 15-éig továbbítja az OKM Támogatáskezelő részére.

Kérjük a borítékra írják rá: "Alapfokú művészetoktatás támogatása pályázat"

Az OKM Támogatáskezelő a benyújtott pályázati támogatási igények e pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való megfelelését megvizsgálja, és az ez alapján elkészített összesítő jelentését helyi önkormányzatok, közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények szerinti bontásban összesítve papír alapon és elektronikus formában 2007. október 30-ig megküldi az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) részére.

A támogatásban részesülő fenntartókról és a támogatás összegéről az oktatási és kulturális miniszter dönt. A döntés eredményéről minden igénylőt levélben értesíteni kell, illetve azt az OKM honlapján közzé kell tenni.
Az elnyert támogatás az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet figyelembe vételével
a) az oktatás-neveléshez szükséges felszerelések, taneszközök korszerűsítésére,
b) az intézmények működtetésével összefüggő beszerzésekre
használható fel.

A döntést követően, legkésőbb november 15-ig a pályázati támogatásban részesülő közoktatási humánszolgáltatóknak az OKM Támogatáskezelőhöz (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) azonnal beszedési megbízásra szóló felhatalmazást kell benyújtaniuk (2. számú melléklet), melynek hiányában a támogatás nem folyósítható. A közoktatási humánszolgáltatók alatt a költségvetési törvény 31. § (1) bekezdésének bevezető rendelkezésében meghatározott fenntartókat is érteni kell.

A pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidő jogvesztő. A helyi önkormányzati fenntartók esetén az Igazgatóság, a közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények esetén az OKM Támogatáskezelő az igények feldolgozása során a beérkezéstől számított öt napon belül a hiányok pótlására és az estleges módosításra egyszeri nyolcnapos határidőt ad, ezt követően nincs lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben a fenntartó a felhívásnak nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti azt, az Igazgatóság a támogatási igényt nem fogadja el és erről október 15-ig értesíti a fenntartót és az OKM-et.

A támogatások elszámolása:

A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványával 2008. június 30-áig kell elszámolni. Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó helyi önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni. A jogosulatlanul igénybevett összeg után a helyi önkormányzat a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot fizet a jogtalan igénybevétel napjától a visszafizetés napjáig.

A közoktatási humánszolgáltatók esetében a támogatások elszámolása a 2007. évi támogatásaikról történő elszámolás keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál vezetett analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani. Ha a támogatást vagy annak egy részét a közoktatási humánszolgáltató jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, különös tekintettel a 16. § (3) bekezdésére.

A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények számára nyújtott támogatás elszámolása és ellenőrzése a Vhr. 17/C. §-ában foglaltak szerint történik. Ha támogatást vagy annak egy részét jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatások igényléshez valótlan adatot szolgáltatott, akkor a támogatásról haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást visszafizetni az OKM számára.

A támogatás céljának szakmai megvalósulását az OKM Támogatáskezelő a helyszínen is jogosult ellenőrizni 2008. június 30-ig. Az OKM Támogatáskezelő az adatszolgáltatást és a helyszíni ellenőrzést írásban kezdeményezi.

Információ

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Cziráki Melinda pályázati szakreferens a 354-7547-es telefonszámon, szakmai információt az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál Tátrai Anikó a 473-7021-es telefonszámon nyújt munkanapokon 8.30 - 12.00 illetve 13.00 - 16.00 között (pénteken 14.00-ig).


Oktatási és Kulturális Minisztérium

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok