2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás bűnmegelőzési modellprojektek megvalósítására (MAKRO)

2004. május 20.

A pályázat címe: Bűnelkövetővé válás megelőzése a tanköteles korú gyermekek, az iskolából kimaradó fiatalkorúak és a fiatal felnőttek körében.

Pályáztató: Országos Bűnmegelőzési Bizottság (a továbbiakban: OBmB) Titkársága.

Támogató: Igazságügyi Minisztérium.

A pályázat jellege: Makro.

A pályázati program céljai:

Átfogó cél:

A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája cselekvési programjában megjelölt feladatok közül a

 • gyermek- és fiatalkori bűnözés csökkentése

prioritásának megfelelő mintaértékű megoldások kidolgozása. A pályázatokkal ösztönözni kívánjuk az állami és civil szervezeteket arra, hogy saját erőforrásaikat is felhasználva, partneri együttműködést alakítsanak ki a megjelölt cél megvalósítása érdekében.

Specifikus célkitűzések:

 • A gyermek- és ifjúsági oktatási intézmények és szolgálatok, a szociális és jóléti szolgálatok, a munkaügyi szervezetek szakembereinek bűnmegelőzési célú továbbképzése.
 • A helyi partnerségi kapcsolatok kiépítése a közösségi bűnmegelőzés céljainak elérése érdekében.
 • Képzési, átképzési és szabadidős programok szervezése a gyermek- és fiatalkorúak bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében.

Az átfogó és a specifikus célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:

I. komponens: modellprojektek kidolgozása az óvodás, a tanköteles korú és az iskolás gyermekek bűnelkövetővé válásának megelőzésére.

II. komponens: modellprojektek kidolgozása 16-25 éves korú, iskolából kimaradt fiatalkorúak és fiatal felnőttek bűnelkövetővé válásának megelőzésére.

I. KOMPONENS: Modellprojektek kidolgozása az óvodás, a tanköteles korú, és az iskolás gyermekek bűnelkövetővé válásának megelőzésére.

 • Az iskolai szociális munkás, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősi hálózat megerősítése.
 • Partnerség kialakítása a pártfogó felügyelői szolgálat, a rendőrség, a családsegítő és a családtámogató szolgálatok között.
 • A devianciák kockázati tényezőinek jelzése és a korai pszicho-szociális beavatkozás elősegítése a gyermek- és fiatalkorúak oktatási és jóléti intézményeiben.

II. KOMPONENS: Modellprojektek kidolgozása 16-25 éves korú, iskolából kimaradt fiatalkorúak és fiatal felnőttek bűnelkövetővé válásának megelőzésére.

 • Integrált képzési, átképzési és szabadidős programok szervezése az iskolából kimaradt és munkanélküli fiatalok számára.
 • Szakmaközi képzések szervezése a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, a szabadidő szervezők, az ifjúságsegítők, az egészségnevelők, a kollégiumi nevelők, a családsegítő és a pártfogó felügyelői szolgálat, az egyházak, és a kisebbségi önkormányzatok számára.

Az OBmB Titkársága mind a két komponensre olyanmintaértékűprojektek kidolgozását támogatja, amelyek az óvodás, az iskoláskorú gyermekek és az iskolából kimaradt fiatalkorúak és fiatal felnőttek bűnelkövetővé válását előzik meg. A modellprojektek a helyi szereplők összefogásán alapuló komplex feladatokat valósítanak meg.

Az alábbi lehetséges modellprojekt típusok közül legalább kettőt egymásra építve kell megvalósítani:

 • Képzési, átképzési modellprojekt kedvezőtlen gazdasági adottságú térségekben a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalkorúak számára, akiknek a programban való részvétellel válik elérhetővé az általános- és szakiskolai végzettség megszerzése.
 • A gyermek- és ifjúságvédelem területén dolgozó szolgálatok képzési, átképzési és szabadidős modellprojektje.
 • Partnerségi együttműködési modellprojekt a pártfogó felügyelői szolgálat és egyéb szakmai intézmények, továbbá civil szervezetek között.
 • Komplex városi közbiztonsági modellprojektek, továbbá kistérségi társulások bűnmegelőzési koncepcióinak kidolgozása.

Támogatható tevékenységek:

 • Tevékeny partnerségi együttműködés.
 • Szakmai felkészítés, bűnmegelőzési továbbképzés.
 • Képzés, átképzés.
 • A család komplex módon történő segítése.
 • Szabadidős programok szervezése.
 • Konfliktuskezelési technikák tanítása, alkalmazása.
 • Esetmegbeszélések alkalmazása.
 • Fiatalok önismereti csoportjainak szervezése.
 • Felkészítés a munkaerő-piacra való bekerülésre.
 • A programok utókövetése.
 • A panaszjog biztosításának érvényesítése a gyermek- és fiatalkorúak oktatási, szociális intézményeiben.
 • A jelzőrendszer erősítése a gyermek- és fiatalkorúak oktatási, szociális, közművelődési intézményeiben.

A bűnmegelőzéssel kapcsolatos naprakész információkhoz való hozzájutás érdekében a pályázóknak a megvalósított modellprojektekről az alábbi adattartalommal tájékoztatási kötelezettségük van:

 • a bűnmegelőzési továbbképzések száma,
 • a továbbképzéseken részt vevők száma,
 • a képzési programok, szabadidős programok száma,
 • a képzési programokban, a szabadidős tevékenységekben részt vevők száma,
 • a kezelésbe, a pártfogásba vett veszélyeztetett gyerekek és fiatalkorúak száma,
 • az első munkába helyezett veszélyeztetett fiatal felnőttek száma,
 • a tartósan munkanélküli családtagok közül a munkaügyi regisztrációba visszakerültek száma.

A pályázóknak mind a két modellprojekt lezárásakor összegezni kell az elvégzett munka – mások számára is hasznosítható – pozitív és negatív tapasztalatait zárójelentés formájában.

Pályázatot csak együttműködési megállapodást kötött partnerek nyújthatnak be.

A partnerségi megállapodás egyik tagja kötelezően:

 • a települési önkormányzat, vagy
 • a megyei önkormányzat, vagy
 • az önkormányzati társulás, kistérségi társulás.

Az együttműködés további tagja lehet:

 • a közrendvédelmi szervek helyi intézményei,
 • a helyi pártfogó felügyelői szolgálat,
 • a közoktatás és a szociális ellátás helyi intézményei és szervezetei,
 • a gyermek- és ifjúságvédelem helyi intézményei és szakmai szervezetei,
 • a civil szervezetek,
 • az egyházak,
 • a munkaügyi központok,
 • a kisebbségi önkormányzatok,
 • a gazdasági társaságok.

Az együttműködő partnerek megállapodást kötnek a projekt megvalósítására, amely részletezi a főpályázó és az együttműködő partnerek közötti felelősség- és munkamegosztást, továbbá rendelkezik a projekt forrásairól és a támogatás elosztásáról. Az együttműködési megállapodásban 3-7 együttműködő partner vehet részt. Az együttműködési megállapodás tervezetét a pályázati adatlap mellékleteként a pályáztató közreadja.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek, amelyek:

 • csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt állnak,
 • 60 napon túli adó-, vagy adók módjára behajtható köztartozásuk van, kivéve, ha fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt kaptak,
 • az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítették,
 • az e forrásból igényelt támogatást az államháztartás más előirányzatából már elnyerték.

A rendelkezésre álló keretösszeg: 150 millió forint,

a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvényben az Igazságügyi Minisztérium fejezet, a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A megkövetelt saját forrás mértéke: a teljes projekt-költség minimum 25 %-a.

Saját forrásként csak a pályázó számlával vagy a pályázati útmutatóban meghatározott dokumentumokkal igazolt és/vagy elszámolt tényleges ráfordításai vehetők számításba.

Egy pályázatra fordítható támogatás összege:
minimum: 15 millió forint,
maximum: 30 millió forint.

Támogatható projektek száma:
minimum: 5 pályázati projekt,
maximum: 10 pályázati projekt.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatok benyújtásának módja és helye: A pályázatokat a pályáztató által közzétett formanyomtatvány felhasználásával kell elkészíteni. A pályázatokat egy eredeti és öt másolati példányban valamint elektronikus adathordozón, postai úton a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a projekt megvalósítási helye szerint területileg illetékes állampénztári irodába kell benyújtani. Az állampénztári irodák elérhetőségét a pályázati felhívás melléklete tartalmazza.

A pályázati útmutató és az adatlap az állampénztári irodákban beszerezhető, valamint letölthető az alábbi internetes honlapokról:

www.im.hu
www.allamkincstar.hu

A pályázatok benyújtásának határideje: 2004. június 21.

Pályázatot csak a tárgyévben megkezdődő projekt támogatására lehet benyújtani. A támogatási igény benyújtása előtt megkezdett projektek esetében csak a támogatás megítélését követően felmerült költségek számolhatók el.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlapot,
 • a pályázati felhívásban és az adatlapban megjelölt mellékleteket,
 • a pályázati díj megfizetését igazoló dokumentum másolatát.

A pályázati díj mértéke és megfizetésének módja: A pályázati díj mértéke pályázatonként 10 000.- Ft. A pályázati díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01220122-50000005 számú fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási keretszámlájára kell megfizetni az ÁHT azonosító (249567) feltüntetésével átutalással vagy postai úton. A megfizetett pályázati díjat a Minisztérium nem fizeti vissza.

Hiánypótlás: A pályázatok benyújtása után a Kincstár a pályázót szükség esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel. Hiánypótlásra 10 munkanap áll a pályázó rendelkezésre. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása a pályázónak a pályázat elbírálásából való kizárását eredményezi.

Érvénytelen a pályázat:

 • ha a pályázatot a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
 • ha a pályázatot határidőn túl nyújtották be.

Az érvénytelenségi okok nem orvosolhatók, az érvénytelen pályázat befogadásra alkalmatlan.

A pályázatok elbírálása: A pályázatokat bírálatra a Kincstár készíti elő. A pályázatok értékelését az OBmB által létrehozott Bíráló Bizottságok végzik a pályázati felhívásban közzétett bírálati szempontok szerint. A be nem fogadott pályázatokról támogató döntés nem hozható.

Az elbírálás határideje: a pályázatok befogadási határidejétől számított 60 nap.

Bírálati szempontok:

 • A javasolt projekt kapcsolódik a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése prioritásához.
 • A javasolt projekt (képzés, szabadidős foglalkozás, felkészítés, stb.) dokumentált szakmai színvonala.
 • Az együttműködésben résztvevő partnerek összetétele.
 • A pályázó együttműködő partnerek szakmai referenciái, a projekt megvalósításban való jártassága.
 • A projekt költségvetésének realitása, a pályázati projekt megvalósíthatósága.
 • A pályázati projekt eredményeinek nyomon követhetősége.
 • Javaslatok a projekt eredményeinek fenntarthatóságára.
 • Képzési programok esetében az egy tanórára eső fajlagos költségek mértéke.
 • A bűnelkövetők kibocsátása szempontjából “fertőzöttebb” területek előnyt élveznek.

A döntést követően a támogatási szerződést a Kincstár készíti elő az alábbiak teljesítését követően:

 • a köztartozás mentességről szóló dokumentumok benyújtása,
 • a saját illetve egyéb forrás meglétének dokumentálása,
 • a felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízás alkalmazására.

A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

 • a szerződő felek megnevezését, azonosító adatait, aláírását, a szerződés keltét,
 • a megítélt támogatás összegét, a támogatott projekt megnevezését, a felhasználás feltételeit és követelményeit,
 • a támogatás folyósításának módját, a teljesítések tárgyi és pénzügyi ütemezését,
 • az ellenőrzési jogosultság elfogadását,
 • a vállalt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetére irányadó jogkövetkezményeket,
 • az elállás jogát és feltételeit,
 • a pályázati felhívásban megjelölt és az ajánlati kötöttség folytán a támogatási szerződés részévé váló egyéb feltételeket és rendelkezéseket,
 • támogatási előleg igénylése esetén a támogatási előleg folyósításának feltételeit, az előleggel való elszámolás módját, határidejét,
 • a támogatási szerződés lezárásával és az elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket és kellékeket,
 • a felek által lényegesnek tartott egyéb rendelkezéseket.

A támogatási döntés hatályát veszti, ha a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból a szerződéskötésre megadott 60 napos határidőtől számított 20 napon belül nem jön létre a támogatási szerződés.

A megvalósítás időtartama: maximum 12 hónap.

A támogatás folyósítása 3 részletben történik: a támogatási szerződés megkötését követően előlegként a megítélt támogatási összeg 30%-a, az arányos teljesítés szakmai és pénzügyi teljesítését követően további 50%, és a fennmaradt 20% utólag, a projekt lezárását és a végső elszámolást követően utalható át a támogatott számlájára.

A támogatás felhasználásának ellenőrzésére a projekt megvalósítása időszakában a támogatási összeg 80%-ának, illetve a fennmaradó 20%-ának kifizetését megelőzően kerül sor.

A pályázónak a támogatási szerződésben foglaltak teljesítéséről a projekt megvalósítását követően beszámolót kell készíteni.

2004. május 17.


MELLÉKLET

Az állampénztári irodák elérhetősége

Kincstári szervezet megnevezése

Címe

Telefonszáma

Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

6000 Kecskemét, Szabadság tér 1.

76/487-365

Baranya Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

7621 Pécs, Apáca u. 6.

72/213-388

Békés Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

5600 Békéscsaba, Dózsa György u. 1.

66/450-623

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

3525 Miskolc, Hősök tere 3.

46/412-378

Csongrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

6720 Szeged, Vár u. 5.

62/488-411

Fejér Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

8002 Székesfehérvár, Ősz u. 11.

22/312-805

Fővárosi Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

1139 Budapest, Váci út 71.

1/452-2279

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

9022 Győr, Czuczor G. u. 26.

96/310-278

Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

4026 Debrecen, Hatvan u. 15.

52/347-933

Heves Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

3300 Eger, Eszterházy tér 5.

36/413-052

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

5000 Szolnok, Magyar u. 8.

56/342-748

Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

2800 Tatabánya, Fő tér 32.

34/310-611

Nógrád Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

3100 Salgotarján, Rákóczi út 15.

32/316-688

Somogy Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 4.

82/424-778

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.

42/315-793

Tolna Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

74/415-338

Vas Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 20.

94/323-470

Veszprém Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

8200 Veszprém, Budapest u. 4.

88/420-946

Zala Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda

8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

92/310-096

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok