2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az alap- és középfokú oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására

2004. április 26.

1) A pályázat célja és jogcíme

1.1. A felhívás célja: az iskolai drogmegelőzési, egészségfejlesztési, egészségnevelési -tevékenység előmozdítása és támogatása. A kiírás keretében támogatandó programok az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai drogstratégiára épülnek, és a mellékelt listában szereplő szakmai szervezetek és szakemberek közreműködésével kerülhetnek megvalósításra a "Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum szemléletének és prioritásainak figyelembevételével.

1.2. A pályázat keretein belül támogatás nyerhető az iskola drogprevenciós, egészségfejlesztési-, egészségnevelési programjának működtetéséhez és az ehhez összeállított éves cselekvési program megvalósításához.

A program kötelező elemei:

I. alap- (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú (9-12. évfolyam) oktatási intézmények diákjai számára, interaktív foglalkozások szervezése (a foglalkozások tematikájának kialakításánál figyelembe véve a korosztályi sajátosságokat), amelyek tartalmazzák a bűnmegelőzéssel kapcsolatos témák feldolgozásán túl a kortárssegítők bevonásának lehetőségeit az iskolai egészségnevelési folyamatokba

II. a szülők bevonása a program megvalósításába (tanár-diák-szülő kapcsolat elmélyítésével és a drogmegelőzési tevékenység során felmerülő problémamegoldó lehetőségek bemutatásával)

III. a tantestület és az iskolai egészségfejlesztő csoport (ha az iskolában működik, a drogügyi koordinátor vezetésével) minél aktívabb együttműködésének elősegítése.

2) A pályázat kapcsán megvalósítandó programban résztvevő szakemberek köre

2.1. A program koordinálását és– amennyiben már megalakult az iskolában - az egészségfejlesztő csoport működését a tanúsítvánnyal rendelkező drogügyi koordinátor irányítja.

2.2. Az adott iskolában megvalósuló program keretében egészségfejlesztő szakembernek számít - a szakmai szervezetek szakemberein túl – az a pedagógus is, aki 1997. január 1-je után legalább egyszeri, minimum 40 órás drogprevenciós illetve egészségfejlesztési tárgyú akkreditált pedagógus-továbbképzésen vett részt.

2.3. Amennyiben az iskola szakértő vagy szakmai szervezet közreműködését veszi igénybe, abban az esetben a szakértőnek, illetve a szakmai szervezetnek együtt kell működnie az iskola drogügyi koordinátorával és egészségfejlesztő csoportjával (ha van ilyen az iskolában). A program megvalósításáért mind a közoktatási intézmény, mind a szakmai szervezet teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

A GyISM és az OM nyilvánosságra hozza azoknak a szakmai szervezeteknek, intézményeknek, jogi személyiséggel rendelkező társulásoknak a listáját a www.gyism.hu, www.om.hu, a www.ptmik.hu Internetes oldalakon, amelyek az iskolai drogmegelőzéssel, egészségfejlesztéssel igazolható formában a korábbiakban is foglalkoztak.

2.4. A foglalkozásokat vezető és végző szakemberek – pszichológus, pszichiáter, addiktológiai konzultáns stb., illetve szakirányú gyakorlattal rendelkező más szakember – prevenciós képzettségüket az erre jogosító dokumentummal igazolják, melyet a Közoktatás–fejlesztési és Pedagógus–továbbképzési Kht. – a PTMIK jogutódja – (2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.) címére kell eljuttatni. A foglakozásokat végző szakemberek a prevenciós foglalkozás keretében a program tematikájához illeszkedő módon vendéget hívhatnak meg (pl.: érintett szülő, volt drogfogyasztó, más prevenciós szakember)

3) A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 180.000.000,- Ft, azaz száznyolcvanmillió forint, a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény, Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet, Drogmegelőzési program fejezeti kezelésű előirányzatok terhére.

4) A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege

4.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

4.2. A támogatást igénylő iskola az adatlapon feltüntetett diákok létszámának megfelelően általános iskola esetén 1500.- Ft/diák, középiskola esetén 1350.- Ft/diák támogatásra adhat be igénylést.

4.3. Az iskola által a pályázati programban meghatározott feladatok elvégzésére szakmai szervezet szolgáltatásának igénybevételekor, a szakmai szervezetnek juttatandó összeg nem haladhatja meg az összköltségvetés 80%-át.

5) Pályázatot nyújthatnak be

5.1. Belföldi székhelyű:

 • alapfokú oktatási intézmények;
 • középfokú oktatási intézmények.

5.2. A felhívásra jelentkezhetnek azok az iskolák is, amelyek a korábban megjelent – hasonló tartalmú – felhívás alapján kaptak támogatást. Ebben az esetben, ha az iskola ugyanazzal a szakmai szervezettel köt szerződést, a programok folytatólagosan, ráépülő rendszerben kerülhetnek megvalósításra, de új szerződés keretében és új költségvetéssel, és a jelen pályázathoz illeszkedő új tematikával. (A pályázó iskola azonban új szakmai szervezettel is köthet szerződést.)

6) Pályázatkezelő

Közoktatás–fejlesztési és Pedagógus–továbbképzési Kht. (PTMIK Kht. jogutódja) 2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.

7) A pályázat benyújtása

7.1. A pályázat beadási határideje:2004. május 25.

A program megvalósulási ideje: 2005. május 31.

A pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésének határideje: 2005. június 30.

7.2. A pályázók a www.ptmik.hu honlapon elérhető adatlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot.

7.3. A programmal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Ügyfélszolgálati Irodájának munkatársától (Horváth Sándorné: tel: 06-26-537-500; telefax: 06-26-537-510; e-mail. eva.horvath@ptmik.hu).

8) Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek

 • foglalkoznak a konfliktuskezelés és a problémamegoldás módozataival;
 • tervezik a szülők minél szélesebb körű bevonását az iskolai egészségnevelés megvalósításához alkalmazott programokba;
 • foglalkoznak a társadalmi bűnmegelőzéssel kapcsolatos ismeretek átadásával;
 • foglalkoznak a kritikus helyzetben történő pozitív döntéshozás készségének fejlesztésével;
 • foglalkoznak a segítségnyújtás és a segítségkérés kérdéseivel, a segítő intézményekkel;
  • kiemelten foglalkoznak a drogok (legális és illegális drogok) hatásaival és a droghasználat következményeivel, ezen belül a dohányzás és alkoholfogyasztás problematikájával;
  • a foglalkozások tematikájának kialakításánál figyelembe vették a korosztályi sajátosságokat;
  • hangsúlyosan építenek a már – korábban - képzésen részt vett, tanúsítvánnyal rendelkező iskolai drogügyi koordinátor koordinációs munkájára, az egészségfejlesztő csoport tagjainak tevékenységére, akik a jelen pályázat összegéből tiszteletdíjban részesítendők;
  • céljai között szerepel az iskolai intézményi helyzetelemzés elvégzése, a "Segédlet az iskolai egészségnevelési, egészségfejlesztési program elkészítéséhez” című kiadványban foglaltak felhasználásával, illetve az eredmények alapján fogalmazzák meg céljaikat a folyamatok fenntarthatóságára törekedve;
 • az egész iskolára (alkalmazottaira, közvetlen partnereire) kiterjedő egészségfejlesztési szemlélet megvalósítására törekszenek, amely felöleli a környezeti nevelés témakörét is és szorgalmazza a település többi oktatási intézményével való konkrét együttműködést;
 • határozottan megjelenítik a kortárssegítők bevonását az iskolai egészségnevelési folyamatokba
 • a pedagógusokat célzó egészségfejlesztési szemlélet elsajátítására vonatkozó konkrét elképzeléseket fogalmaznak meg;
 • nem az elrettentés szemléletét képviselik;
 • nem épülnek túlsúlyosan információközlésre, inkább az interaktív módszereket részesítik előnyben;
 • rendelkezik a helyi KEF támogató véleményezésével a tervezett programról.

9. A pályázat érvényességének speciális feltételei:

 • Az iskola vállalja, hogy nyertes pályázat esetén, de legkésőbb 2004. szeptember 30-ig, a program megkezdése előtt – az erre a célra kiküldött adatlapon – írásban nyilatkozik arról, a KFPT Kht.-nak, hogy a program megvalósításának keretében
  • iskolájában;
  • melyik pedagógus, szakértő, vagy szakmai szervezet szakembere;
  • mikor és melyik célcsoport (diák, illetve szülő, tanár) számára végez szakmai tevékenységet.
 • Az előzetesen megnevezett szakemberek naponta legfeljebb 5 órát tarthatnak más–más tanulócsoportban a megvalósítási programnak megfelelően.
 • A felkért szakértő, szakmai szervezet az iskolával együtt vállalja, hogy a támogatási kérelmet kiíró minisztériumok, ill. az általuk megbízott szervezet helyszíni ellenőrzésen győződjenek meg a program előrehaladásáról a program időpontjában, vagy annak megvalósulása után.
 • A szervezetnek, szakembernek biztosítania kell a pedagógusok, szülők, illetve a diákok számára a foglalkozásokon kívüli konzultáció lehetőségét.
 • A szakmai szervezet az alkalmazásban, illetve szerződéses kapcsolatban álló munkatársai létszámával és azok képzettségével arányosan vállalkozik a pályázatban jelzett feladatok megvalósítására.

10) A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer szerint végzi:


Értékelési szempontrendszer

1. Relevancia, szakmai megalapozottság

Mennyire felel meg a pályázat a célcsoportok szükségleteinek, és az adott iskola sajátosságain alapszik-e?

Mennyire valósítja meg a szülők minél szélesebb körű bevonását az iskolai drogmegelőzési programba?

Mennyire felel meg a pályázat a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására c. dokumentum céljainak és prioritásainak?

A program várható hatása?

2. Módszertan, szakmai megalapozottság

Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható mutatókat a program eredményeire vonatkozóan?

3. Fenntarthatóság

Milyen mértékben tarthatóak fenn a pályázat eredményei a programot követően?

4. Költségvetés és költséghatékonyság

Mennyire van összhangban a program költségvetése a szakmai tartalommal?

A pályázatban tervezett kiadások mennyire felelnek meg a gazdaságosság és költséghatékonyság követelményének?

5. Irányítási kapacitás és szakértelem

Mekkora tapasztalattal rendelkezik a pályázó korábbi programok megvalósításában?

Önállóan vagy szakmai szervezettel együttműködésben pályázik az intézmény?

A helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ajánlásával rendelkezik-e a pályázat?

Kellően megalapozott, gondosan és részletesen kidolgozott színvonalas szakmai beszámolót nyújt be.

A nyertes pályázatok közzétételének határideje: 2004. június 25.

A pályázókat a KFPT Kht. értesíti a döntésről, és a nyertes közoktatási intézményeknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről.


A pályázat benyújtásának tartalmi követelményei

A pályázat kötelező elemei:

1) I. Programrész: Az általános és a középfokú oktatási intézmény diákjai számára az iskola pedagógusa és/vagy az iskola által felkért szakember/szakmai szervezet által elsősorban tanórán kívüli, illetve tanórai (az osztályfőnöki óra keretében), drogprevenciós, egészségfejlesztési foglalkozásokat szervez, amely tartalmazza a bűnmegelőzéssel kapcsolatos témák feldolgozásán túl, a kortárssegítők bevonásának lehetőségeit az iskolai egészségnevelési folyamatokba. A programban résztvevő minden egyes diáknak minimum 5 alkalommal (minimum 5x45 percben) kell csoportos foglalkozáson részt vennie. Indokolt esetben – amennyiben ez a pályázathoz csatolt tematikából egyértelműen kitűnik – a minimális 5 óra megtartható 2x2 és 1x1 órában. Egy-egy csoport létszáma az átlagos osztálylétszámot nem haladhatja meg. A foglalkozások tematikájának illeszkednie kell a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve az Országgyűlés által elfogadott "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban foglaltakhoz (elérhető a www.gyism.hu; www.ptmik.hu; weblapokon).

2) II. Programrész: A szülők bevonása a program megvalósításába, a tanár-szülő-diák kapcsolat elmélyítésével és a drogmegelőzési tevékenység során felmerülő problémák megoldásának bemutatásával.

3) III. Programrész: Az iskola egészségfejlesztési csoportjának (ha van drogügyi koordinátor, akkor az ő vezetésével) a tantestülettel való minél aktívabb együttműködésének bemutatása.

 • A korábbi GyISM-OM pályázaton nyertes iskolák esetében az iskolai egészségstratégián belüli drogstratégia alapján az éves cselekvési terv elkészítésének vállalása, ennek megvalósításában a tantestület szerepének bemutatása külső szakember/szakmai szervezet bevonásával. A tanévre vonatkozó cselekvési terv kidolgozásánál vállalni kell az iskola tanulóival, a környezetükkel összefüggő droghelyzet értékelését, a közeli ellátó-intézményekkel való kapcsolatfelvétel elősegítését.
 • A korábbi GyISM-OM pályázatban részt nem vevő iskolák esetében a drogstratégia, ezen belül az éves cselekvési terv elkészítésének vállalása az iskola egészségfejlesztő csoportja által külső szakember/szakmai szervezet bevonásával. A drogstratégia kidolgozásánál vállalni kell az iskolai tanulóival, azok környezetével összefüggő droghelyzet értékelését, a közeli ellátó-intézményekkel való kapcsolatfelvétel elősegítését.

A foglalkozásokat tartó szakemberek köre és alkalmazásuk feltételei:

1) A diákoknak a foglalkozásokat erre képzett pedagógusoknak/szakembereknek (akik nem feltétlenül tagjai a KFPT Kht. által nyilvántartott szakmai szervezeteknek)/szakmai szervezetek munkatársainak kell vezetniük, akik megfelelő végzettséggel rendelkeznek. Megfelelő végzettséggel rendelkezik az a személy, aki

 • legalább 40 órás – akkreditált – drogmegelőzési, egészségfejlesztési képzés elvégzését oklevéllel tudja igazolni;
 • ez irányú képzettségét 1997. január 1-je után szerezte, vagy a korábban megszerzett képzettségét 1997. január 1-je után is szakmai programok keretében igazolható módon alkalmazta;
 • és/vagy szakirányú végzettséggel rendelkezik (pl.: pszichológus, pszichiáter, addiktológiai konzultáns, szociális munkás stb.), vagy szakirányú gyakorlattal rendelkező más szakember (pl. bűnmegelőzési rendőr), és a prevenció területén szerzett szakmai tapasztalatát igazolja.

2) A III. programrész megvalósításában szakembernek számít, aki:

 • legalább 40 órás – akkreditált – drogmegelőzési, egészségfejlesztési képzés elvégzését oklevéllel tudja igazolni;
 • ez irányú képzettségét 1997. január 1-je után szerezte, vagy a korábban megszerzett képzettségét 1997. január 1-je után is szakmai programok keretében igazolható módon alkalmazta;
 • és/vagy szakirányú végzettséggel rendelkezik (pl.: pszichológus, pszichiáter, addiktológiai konzultáns, szociális munkás stb.), vagy szakirányú gyakorlattal rendelkező más szakember (pl. bűnmegelőzési rendőr), és a prevenció területén szerzett szakmai tapasztalatát igazolja.
 • Ebben a programrészben szakemberként nem vehet részt az iskola pedagógusa!

A foglalkozásokat vezető pedagógusok/szakemberek/szakmai szervezetek munkatársai prevenciós képzettségét igazoló dokumentumok másolatait a pályázathoz csatolni kell!

3) A pályázat kötelező elemei (I.,II.,III.) elemei közül a III. programrész megvalósításába minden esetben kötelező bevonni szakembert/szakmai szervezetet.

E felhívásra jelentkezhetnek azok az iskolák is, amelyek a korábban megjelent – hasonló tartalmú – felhívás alapján kaptak támogatást. Amennyiben az iskola ugyanazzal a szakmai szervezettel köt új szerződést, mint az előző évben, a programok folytatólagosan, ráépülő rendszerben kerülhetnek megvalósításra, de új szerződés keretében és új költségvetéssel, és tematikával.

A pályázó iskola azonban – függetlenül attól, hogy előzőleg kivel kötött szerződést a program megvalósítására – más szakmai szervezettel is indíthat új programot.

A támogatási kérelem beadásának módja

Egy-egy iskola által benyújtott támogatási kérelemnek együtt kell tartalmaznia az I. és a II. és III. program leírását!

A támogatást igénylő iskola az adatlapon feltüntetett diákok létszámának megfelelően általános iskola esetében 1500 Ft/diák,középiskola esetében 1350 Ft/diák támogatásra adhat be igénylést. (A támogatási összeg igénylésénél az Oktatási Minisztérium részére készített előző év októberi hivatalos oktatási statisztikát kell alapul venni).

Lehetőség van közös pályázat benyújtására is (pl. kisebb létszámú iskolák esetében, kistérségekben stb.), ebben az esetben a pénzügyi lebonyolító a programban részt vevő egyik iskola, iskolai alapítvány, ill. a települési önkormányzat, egyházi vagy más iskolafenntartó lehet. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a programban résztvevő intézmények vezetőinek szándéknyilatkozatát is!

A program lebonyolítását az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként működő Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. végzi.

A támogatást igénylő kérelmeket a Központ címére (2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.) 2004. május 25–éig3 példányban(egy csomagban) kérjük postára adni!

A támogatást igénylő iskolának az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (3 példányban):

 • a pályázati adatlapot;
 • az I., a II. és a III. programrész részletes tematikáját;
 • a helyi KEF /Kábítószerügyi Egyeztető Fórum/ (amennyiben a pályázó iskola településén van ilyen) véleményezését a megvalósítani kívánt programról;
 • a program részletes költségvetését, amely tartalmazza az I., a II. és a III. programrész megvalósításának részletesköltségvetését is; (A pályázati kiírás értelmében a közreműködő szakember/szakmai szervezet számára juttatott összeg nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át, ennek a szabálynak a be nem tartása a pályázat automatikus elutasítását vonja maga után!!!)
 • a szakember/szakértő cég és az iskola között, a kérelemben leírt programban megjelölt feladatra megkötött, az erre felhatalmazottak aláírását tartalmazó együttműködési megállapodást és a részletes költségvetést.

A beadási határidőt követően a pályázatokkal kapcsolatban egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, melynek szabályait, módját a KFPT Kht. határozza meg.

A támogatást igénylő kérelem elbírálása szakértők bevonásával történik. A nyertes pályázatok közzétételének határideje: 2004. június 25.

A nyertes intézményekkel és a szakmai szervezetekkel a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. közreműködésével köt háromoldalú szerződést a GyISM.

A kérelemben leírt program megvalósításának határideje: 2005. május 31. a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésének határideje 2005. június 30.

A felhívás szövege megtalálható és a támogatást igénylő adatlap letölthető:

 • a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium honlapjáról (www.gyism.hu)
 • az Oktatási Minisztérium honlapjáról (www.om.hu)
 • a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. honlapjáról (www.ptmik.hu)

A programmal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Horváth Sándornétól, a Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. munkatársától (2097 Pilisborosjenő, Fő út 1. Tel.: 06-26-537-500; telefax: 06-26-537-510; e-mail: eva.horvath@ptmik.hu).


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok