2024. április 19.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet az alap- és középfokú oktatási intézmények számára iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására

2006. május 12.
Pályázati felhívás

1. A felhívás célja:
 
Az iskolai drogprevenciós, egészségfejlesztési és egészségnevelési tevékenység előmozdítása és támogatása. A kiírás keretében támogatandó programok az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek, amelyek a "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentum szemléletét és prioritásait figyelembe veszik és érvényesítik.

2. A támogatás alapjául szolgáló jogcím:
 
A pályázati keretösszeg: 170 millió Ft, azaz százhetvenmillió forint.
A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény XXIV. ICSSZEM fejezet 9/3 "A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok" fejezeti kezelésű előirányzata biztosítja.

3. A támogatásban részesíthetők köre:
 
Belföldi székhelyű alap- (5-8. évfolyam) és/vagy középfokú (9-12. évfolyam) nevelési-oktatási intézmények (beleértve a sajátos nevelési igényű tanulókat oktató intézményeket is).

4. A támogatási összeg mértéke:
 
A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A támogatási összeg folyósítására 2007 januárjától kerül sor. A támogatást igénylő iskola az adatlapon feltüntetett diákok létszámának megfelelően adhat be támogatásra igénylést, amelynek mértéke - amennyiben az iskola /a 3-as pontban meghatározottak szerint értendő/ tanulói összlétszáma a 2005. októberi statisztika alapján meghaladja a 400 főt, akkor 1400.- Ft/ diák; a 400 fő összlétszámot el nem érő iskolák esetében pedig 1600.-Ft/diák lehet, az iskola részéről a pályázati programba bevonni szándékozott tanulólétszámra számolva. A pályázatnak nincs regisztrációs díja, valamint nem kell az intézményeknek önrészt biztosítaniuk Az iskola által a pályázati programban meghatározott feladatok elvégzésére a szakmai szervezet szolgáltatásának igénybevételekor, a szakmai szervezetnek juttatandó összeg nem haladhatja meg az összköltségvetés 80%-át.
Az iskola részére fennmaradó 20% célja és javasolt felhasználási területei a programhoz szorosan kapcsolódó eszközök, könyvek beszerzése.
 
5. A pályázat tartalmi követelményei

A kérelemben leírt program megvalósításának határideje: 2007. május 15. A pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésének határideje 2007. május 31.
I. Programrész: Az alap és a középfokú nevelési-oktatási intézmény diákjai számára az intézmény pedagógusa és/vagy az intézmény által felkért szakember/szakmai szervezet munkatársa(i) által tanórán kívüli, illetve tanórai (az osztályfőnöki óra keretében), drogprevenciós, egészségfejlesztési foglalkozásokat szervez, amely tartalmazhatja a bűnmegelőzéssel kapcsolatos témák feldolgozását is. A programban résztvevő minden egyes diáknak összesen minimum legalább 8X45 percet kitevő iskolai foglalkozási időkeretben kell csoportos foglalkozáson részt vennie, amely folyamat jelleggel épül be a 2006/2007-es tanév iskolai munkatervébe. A foglalkozásokat ideális esetben heti rendszerességgel kell megszervezni. Amennyiben a program tematikája, vagy egyéb okok miatt erre a szervezési módra nincs lehetőség, akkor legfeljebb 3 alkalomra lehet a foglalkozásokat szétosztani osztályonként/csoportonként (tömbösítés). További szervezési feltétel, hogy tömbösítés esetén két foglalkozás között maximum 30 nap telhet el. A foglalkozások tematikájának illeszkednie kell a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve az Országgyűlés által elfogadott "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltakhoz (elérhető a www.icsszem.hu; www.sulinova.hu weblapokon).

II. Programrész: A kábítószer-probléma kezelés módozatainak ismertetése a szülőkkel, eszközeik feltárása, felsorakoztatása, a közeli ellátó intézményekkel való kapcsolatfelvétel elősegítése (pl.: személyes konzultáció (fogadóóra), klubfoglalkozások, szülői értekezlet, a drogokkal összefüggő helyi intézményi veszélyekkel kapcsolatos adatokra épülő és a helyi segítségnyújtás lehetőségeit bemutató információs kiadvány megjelentetése).
Egészségfejlesztési munkaközösség létrehozása (amennyiben az iskolában még nem létezik ilyen), melynek célja a tantestületnek az iskolai egészségnevelési és drogprevenciós kérdések iránti érzékenyítése. Az egészségfejlesztési munkaközösség feladata (ha van drogügyi koordinátor képzésen, vagy mentálhigiénés alapképzésen (MAP) részt vett pedagógus, akkor az ő vezetésével az iskola egészségügyi szolgálattal szoros együttműködésben) az iskolai egészségstratégia és az azon belüli drogstratégia felülvizsgálata, aktualizálása, az akció terv kidolgozása és az adott évre vonatkozó programoknak - az I. programrészen túli elemeinek - megvalósítása. Az egészségfejlesztési munkaközösség feladata továbbá, hogy elősegítse, ösztönözze a tantestület tagjainak részvételét az egészségfejlesztési tárgyú, akkreditált tanár-továbbképzési, vagy szakirányú továbbképzési programokban.
 
6. A program megvalósításában résztvevő szakemberek köre:
 
Amennyiben nem az iskola pedagógusa tartja a foglalkozásokat a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Szakmai Információs Portálján (www.ndi-szip.hu) már regisztrált programmal rendelkező szervezettel, vagy szervezet szakemberével szükséges azt megvalósítani.
A diákoknak a foglalkozásokat, valamint a program megvalósítását megfelelő végzettségű pedagógusok/szakemberek/szakmai szervezetek munkatársai vezetik. A megfelelő végzettség meghatározása a pályázati mellékletben részletesen megtalálható.
A pályázó intézményeknek, a II. programrész megvalósításába kötelező jelleggel külső szakember, vagy szakmai szervezet konzultációs segítségét szükséges igénybe venni.

7. A pályázat érvényességének speciális feltételei:
 • az iskola sajátosságainak megfelelően elkészített program (nem sablon pályázat)
 • korosztályi sajátosságok érvényesülésének folyamatos biztosítása a tanulóknak tervezett foglalkozások során
 • az intézmény rendelkezzen elfogadott egészségnevelési és ezen belül drogstratégiával
8. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer szerint végzi:

 
Az értékelési szempontok tartalma:
1.
Relevancia, szakmai megalapozottság:
1.1
I. programrész összesen
1.1.1
ha az iskola nem a saját programját valósítja meg, a program adaptációja az intézmény sajátosságainak megfelelően
1.1.2
a bevont korosztály sajátosságainak érvényesülése a megvalósítás során
1.1.3
a saját élményen alapuló, interaktív foglalkozások során a konfliktuskezelés, a pozitív döntéshozatal, a problémamegoldás módozatai, a segítségnyújtás, segítségkérés, a segítő intézmények, valamint a kortárssegítők bevonási lehetőségeinek megjelenítése
1.1.4
a Nemzeti stratégia prioritásainak képviselete
2.1
II. programrész összesen
2.2
a drogmegelőzési tevékenység során felmerülő problémák megoldásának bemutatása
2.3
a szülők bevonásának módja, eszközei
2.4
a közeli ellátó intézmények számbavétele, regisztrálása, kapcsolattartók, kompetenciák bemutatása
2.5
az egészségfejlesztési munkaközösség helyzetelemzésen alapulóan kidolgozott akcióprogramja a 2006/2007 tanévre
2.
Módszertan, szakmai megalapozottság
2.1
I. programrész: diákképzés óraszáma és ütemezése
2.2
I. programrész: a foglalkozások interaktív jellege
2.3
II. programrész: a szülők programba való bevonásának mértéke
3
Fenntarthatóság
3.1
a szakmai program belső koherenciájának megítélése
3.2
az együttműködési megállapodás kidolgozottságának szintje
4
Költségvetés és költséghatékonyság
4.1
a költségvetés és a szakmai tartalom összhangja
4.2
a költségvetés, valamint az együttműködési megállapodásban vállalt feladatok összhangja, költséghatékonysága
5
Irányítási kapacitás és szakértelem
5.1
az egészségfejlesztési munkaközösség összetételének értékelése
5.2
újszerű elemek, másutt jól bevált prevenciós megközelítések megjelenítése a pályázatban

9. A program beadásának formai követelményei:

Egy-egy iskola által benyújtott támogatási kérelemnek együtt kell tartalmaznia az I., és a II. programrész leírását, a pályázati mellékletben foglaltak szerint.
Lehetőség van közös pályázat benyújtására is abban az esetben, amennyiben a közösen pályázó iskolák telephelye eltérő településen van, és közülük egyiknek sem haladja meg a tanulólétszáma a 400 főt. (pl. kisebb létszámú iskolák esetében,) ebben az esetben a pénzügyi lebonyolító a programban részt vevő egyik iskola, iskolai alapítvány, ill. a települési önkormányzat, egyházi vagy más iskolafenntartó lehet. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a programban résztvevő intézmények vezetőinek szándéknyilatkozatát is! Ebben az esetben az egy pályázat keretében pályázók által elnyerhető támogatás mértéke a programban résztvevő iskolák tanulólétszámára vonatkoztatva 1600Ft/diák.
A pályázat lebonyolítását az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként működő suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. (továbbiakban: suliNova Kht.) végzi.
A pályázatokat a suliNova Kht. címére (2097, Pilisborosjenő, Fő ú. 1.) 2006. június 8-ig 4 példányban (egy csomagban) kérjük postára adni!
 
A támogatást igénylő iskolának az alábbi dokumentumokat kell benyújtania (4 példányban):
 • a pályázati adatlapot,
 • az I., a II. programrész részletes tematikáját;
 • a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum - amennyiben a pályázó iskola településén van ilyen - véleményezését a megvalósítani kívánt programról;
 • a program részletes költségvetését, amely tartalmazza az I., a II. programrész megvalósításának részletes költségvetését is;
 • a szakember/szakértő és az iskola között, a kérelemben leírt programban megjelölt feladatra megkötött, az erre felhatalmazottak aláírását tartalmazó együttműködési megállapodást és az azzal koherens részletes költségvetést.
 • a program megvalósítását végző pedagógusok, szakemberek, prevenciós képzettségét igazoló dokumentumok másolatait a pályázathoz csatolni kell!
 • az iskola pedagógiai programjának részét képező egészségstratégiát, valamint az annak részét képező drogstratégiát, (függetlenül attól, hogy a már korábban nyertes iskola ezt már megküldte szakmai beszámolója részeként a suliNova Kht.-nak!).
A beadási határidőt követően a pályázatokkal kapcsolatban egyszeri hiánypótlásra van lehetőség, ennek módját a suliNova Kht. határozza meg.

10. A pályázat elbírálásának rendje:
 
A támogatást igénylő kérelem elbírálása szakértők bevonásával történik. A formailag hibátlan pályázatot két szakértő bírálja el egymástól függetlenül a pályázati felhívás 8. pontjában megjelölt szempontrendszer szerint. A két szakértő által adott pontszámok átlaga alapján az ICSSZEM-OM-suliNova Kht. által delegált szakemberekből álló Bíráló Bizottság javaslata alapján az ICSSZEM Miniszter dönt a pályázat elfogadásáról/elutasításáról.
A nyertes pályázók listájának közzététele 2006. július 24-ig megtörténik.

11. A támogatás igénybevételének és elszámolásának eljárási rendje:
 
A nyertes pályázókkal a suliNova Kht. közreműködésével az ICSSZEM köt támogatási szerződést.

A nyertes pályázók az erről szóló értesítéssel egy időben megkapják a támogatási szerződést a hozzá tartozó mellékletekkel együtt, melynek pontos kitöltése, majd visszaküldése után az ICSSZEM a támogatási szerződés aláírását követően a "Felhívás" 4.-es pontjában foglaltak szerint kezdeményezi a támogatási összeg átutalását a pályázó által megadott bankszámlaszámra.
 
A szakmai/pénzügyi beszámolónak tartalmaznia kell:
 • az I., II. programrész részletes tematikáját;
 • a program megvalósításának írásos beszámolóját (ennek elkészítése a programban résztvevő szakember(ek)/szakmai szervezet munkatárs(ai)nak feladata);
 • a program megvalósításában résztvevő szakember(ek)rel/szakmai szervezet munkatársaival való együttműködés értékelése (ennek elkészítése az iskola feladata);
 • az ICSSZEM által kibocsátott számlaösszesítő táblázat kitöltését, melynek mellékletét képezik a támogatási összeg felhasználását igazoló számlák másolatai.
A pályázó által a jelen pályázat keretei között elnyert támogatási összegből a pályázóval együttműködő szakmai szervezet részére juttatandó összeg 30%-a csak a pályázattal összefüggő pénzügyi, szakmai beszámoló elfogadása után utalható.

A szakmai/pénzügyi beszámolót a program megvalósulása után meg kell küldeni a suliNova Kht. címére, (a borítékon jelezzék hogy drogprevenciós pályázat - 2006) formailag rendben lévő beszámoló esetében, a szakmai/pénzügyi beszámoló elfogadásáról - a visszatartott 30%-kal kapcsolatban - 60 napon belül értesítést kap az iskola.

A felhívás szövege, valamint a felhívás részét képező - a felhívásban foglaltakkal kapcsolatos tudnivalókat részletesen ismertető - pályázati melléklet megtalálható és a támogatást igénylő adatlap letölthető:
 • az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium honlapjáról (www.icsszem.hu)
 • az Oktatási Minisztérium honlapjáról (www.om.hu)
 • a suliNova Kht. honlapjáról (www.sulinova.hu)
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, vagy a támogatási igény meghaladja a támogatási keretet, módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében, valamint a pályázat által elnyert és támogatott programokat rendszeresen ellenőrizze.
Amennyiben a nyertesek nem a szerződésben rögzített feltételek alapján valósítják meg programjukat, a pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a szerződéstől való elállásra. Ebben az esetben a kiírónak jogában áll kötelezni a pályázót a kifizetett összegek teljes, vagy részleges visszafizetésére.
A programmal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Horváth Évától, a suliNova Kht. munkatársától (2097 Pilisborosjenő, Fő út 1., telefon:26/537-500; telefax: 26/537-510; e-mail: eva.horvath@sulinova.hu).
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok