2023. december 6.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az ifjúsági és sportminiszter és az oktatási miniszter közös közleménye

2002. május 8.
Felhívás középfokú oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására.

Az ifjúsági és sportminiszter és az oktatási miniszter közös közleménye

Felhívás középfokú oktatási intézmények számára az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására

 

A felhívás célja: az iskolai egészségfejlesztési, hangsúlyosan a drogmegelőzési tevékenység előmozdítása és támogatása. A kiírás keretében támogatandó programok az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai drogstratégiára épülnek, és a mellékelt listában szereplő meghatározott szakmai szervezetek és szakemberek által kerülnek megvalósításra.

Előirányzat: 280 millió Ft, azaz Kettőszáznyolcvanmillió forint

A támogatást igénylők köre

: középfokú oktatási intézmények.

A támogatási program célcsoportjai

:
 • A középfokú tanintézmények diákjai (9?12. évfolyam).
 • A 6 és 8 osztályos gimnáziumok esetében az 5?8. osztályos tanulók is, amennyiben a szakmai program a speciális életkori sajátosságoknak megfelelően differenciált.
 • A középfokú tanintézmények pedagógusai és alkalmazottai, különösen az iskolai egészségstratégiáért felelős helyettes vezető, drogügyi koordinátor, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, szabadidő-szervező, osztályfőnöki munkaközösség vezetője, egészségnevelő, iskolapszichológus, iskolaorvos, védőnő, valamint az iskolai egészségnevelésben részt vállaló, külön meg nem nevezett pedagógus.

Megvalósító szakmai szervezetek

: a program megvalósításában közreműködő szakmai szervezetek, intézmények, jogi személyiséggel rendelkező társulások, melyek iskolai egészségfejlesztéssel, drogmegelőzéssel igazolható formában a korábbiakban is foglalkoztak. Az ISM és az OM nyilvánosságra hozza ezeknek a szervezeteknek a listáját a www.ism.hu, www.om.hu, a www.ptmik.hu, valamint a www.mobilitas.hu internetes oldalakon "Felhívás az iskolai egészségfejlesztési-drogmegelőzési tevékenység támogatására" címen, amely az előbbi évekhez képest bővített formában, a szervezetek magukról adott információival kiegészítve lesz elérhető.A pályázat szakmai megvalósításához a listán felsorolt szakmai szervezetek közül minden tanintézménynek partnert kell választania.

A támogatási kérelem kötelező elemei

:

I. rész:

A középfokú oktatási intézmény a szakmai szervezet által diákjai számára tanórai (elsősorban az osztályfőnöki óra keretében), illetve tanórán kívüli egészségfejlesztő, hangsúlyosan drogprevenciós foglalkozásokat szervez. A programban részt vevő minden egyes diáknak minimum 5 alkalommal (tanórán) kell csoportos foglalkozáson részt vennie.Egy-egy csoport létszáma az átlagos osztálylétszámot nem haladhatja meg. A foglalkozások tematikájának illeszkednie kell a Magyar Köztársaság Kormánya, illetve az Országgyűlés által elfogadott "Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltakhoz (elérhető a www.ism.hu, www.ptmik.hu weblapokon), a pályázó iskolák pedagógia programjának a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységéhez, valamint az iskolai egészségstratégiában, illetve az annak részét képező drogstratégiában megfogalmazott igényekhez és célokhoz.

Előnyben részesülnek

azok a szakmai programok, amelyekben a foglalkozások interaktív módon kerülnek megszervezésre (készségfejlesztő és/vagy dramatikus elemek felhasználásával).

Nem részesülhetnek támogatásban

azok a pályázatok, amelyek programja szerint csak előadásokat, sportrendezvényeket, filmklubokat stb. szerveznek.

A foglalkozásokat erre képzett szakembereknek kell vezetniük. E program keretében szakembernek számít az a pedagógus is, aki 1997. január 1-je után legalább egyszeri minimum 40 órás egészségfejlesztés, ill. drogprevenció tárgyú akkreditált képzésben részt vett és legalább 1 éve komplex egészségfejlesztési-drogprevenciós programokban igazoltan gyakorlatot szerzett. A pályázatot benyújtó iskola által alkalmazásban lévő pedagógus a saját iskolája diákjai számára szervezett drogprevenciós programok megvalósításában csak abban az esetben vehet részt, amennyiben az iskolában legalább egy éve tanrendbe építetten komplex egészségnevelési program működik, és az iskola e programra építi fel a programgazda közreműködésével pályázatát.

A program lebonyolítását minden esetben a partner szakmai szervezet végzi

, amely (szükség szerint más szolgáltató bevonásával is) a foglalkozásokat megszervezi, illetve megtartjai, a programok szakmai színvonaláért felelősséget vállal, valamint esetmegbeszélési lehetőséget biztosít a foglalkozások vezetőinek és a pedagógusoknak (lásd "megvalósító szakmai szervezetek listája").

A program megvalósításáért mind a tanintézmény, mind a szakmai szervezet teljes körű anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.

A foglalkozásokat vezető és végző szakemberek prevenciós képzettségüket az erre jogosító dokumentummal igazolják, melyet a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ címére kell a szakmai szervezeteknek eljuttatni (dokumentum az ez irányú min. 40 órás képzés elvégzéséről, valamint a megszerzett képzettség 1997. január 1-je után szakmai programok keretében történő alkalmazásáról). A foglalkozásokat vezető szakemberek a prevenciós foglalkozás keretében a program tematikájához illeszkedő módon vendéget hívhatnak meg (pl. érintett szülő, volt drogfogyasztó, más prevenciós szakember stb.).

 

II. rész

 1. Amennyiben a pályázó iskola még nem készítette el egészség- és drogstratégiáját:
 2. A szakmai szervezet megvalósításában

  ? Drogprevenciós képzés szervezése az iskolai egészségstratégiáért felelős helyettes vezető, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő szervező, az osztályfőnöki munkaközösség vezető, az egészségnevelő, az iskolapszichológus, az iskolaorvos, a védőnő, valamint az iskolai egészségnevelésben hangsúlyos részt vállaló, de a felsorolásban külön meg nem nevezett pedagógusok részére.

  ? Az iskola tanulóival, azok környezetével összefüggő droghelyzet felmérése, majd az iskolai egészségstratégia, annak is elsősorban a drogstratégiával kapcsolatos részének a nemzeti stratégia alapelvein építkező kialakítása, majd ennek nevelőtestületi értekezleten, illetve szülői értekezleteken történő ismertetése az iskola nevelőtestületével és a szülőkkel.

  Az együttes minimális óraszám 10 óra.

 3. Amennyiben az iskolának már van kialakított egészség- és drogstratégiája:

A szakmai szervezet egészségfejlesztő, hangsúlyosan drogprevenciós képzést szervez a tanintézet pedagógusainak legalább 50%-a számára.

A drogprevenciós képzés szervezésében részt vehetnek a drogügyi koordinátor, az iskolai egészségstratégiáért felelős helyettes vezető, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, az egészségnevelő, az iskolapszichológus, az iskolaorvos, a védőnő, valamint az iskolai egészségnevelésben hangsúlyos részt vállaló, de a felsorolásban külön meg nem nevezett pedagógusok.

A képzés minimális óraszáma 10 óra, mely tartalmazza az iskola drogfogyasztással, -kipróbálással kapcsolatos problémakörének feltárását is.

A program megvalósítása keretében a tantestület pedagógusainak 40 órás akkreditált drogprevenciós jellegű pedagógus-továbbképzésen való részvétele is támogatható. Amennyiben az iskola igényli, a szakmai szervezetnek biztosítania kell az akkreditált pedagógus-továbbképzés lehetőségét, szükség esetén más szolgáltató bevonásával.

A program lebonyolításába a pályázatban megnevezett weboldalak pályázattal kapcsolatos részén feltüntetett listájáról külső szakértő szervezetet kell bevonni, mely vállalja az iskola tanulóival, azok környezetével összefüggő droghelyzet értékelését, a közeli ellátóintézményekkel való kapcsolatfelvétel elősegítését, valamint a drogstratégia megvalósításához szakmai segítséget nyújt.

E felhívásra jelentkezhetnek azok az iskolák is, amelyek a 2001-ben megjelent ? hasonló tartalmú ? felhívás alapján kaptak támogatást. Amennyiben az iskola ugyanazzal a szakmai szervezettel köt új szerződést, mint az előző évi pályázatakor, a programok folytatólagosan, ráépülő rendszerben kerülhetnek megvalósításra, de új szerződés keretében és új költségvetéssel.

A pályázó iskola

azonban ? függetlenül attól, hogy előző évben kivel kötött szerződést a program megvalósítására ? más szakmai szervezettel is indíthat új programot.

A támogatási kérelem módja

Egy-egy iskola által benyújtott támogatási kérelemnek együtt kell tartalmaznia az I. és a II. program leírását! Csak az I., illetve csak a II. részre beadott kérelmek érvénytelennek minősülnek az elbírálás során! A támogatást igénylő iskola köteles mellékelni a kérelemhez a megvalósító szakmai szervezettel kötött együttműködési megállapodást. A támogatást igénylő iskola a kérelemben feltüntetett diákok létszámának megfelelően 1200 Ft/diák támogatásra adhat be igénylést. (Kérjük az Oktatási Minisztérium részére készített 2001. októberi hivatalos oktatási statisztikát alapul venni).

Lehetőség van közös pályázat benyújtására is

(pl. kisebb létszámú iskolák esetében, kistérségekben stb.)! Ez esetben a pénzügyi lebonyolító a programban részt vevő egyik iskola, iskolai alapítvány, ill. a települési önkormányzat, egyházi vagy más iskolafenntartó lehet. Ebben az esetben a kérelemhez csatolni kell a programban résztvevő intézmények vezetőinek szándéknyilatkozatát is!!!

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a kérelmek

,

melyek az I. programrészben:

 • a szakmai programot a Nemzeti Stratégia ismeretében és szellemében alakítják ki;
 • rendelkeznek iskolai drogstratégiával, és azt a pályázati anyaghoz csatolják;
 • foglalkoznak a drogok (legális és illegális drogok) hatásaival és a droghasználat következményeivel;
 • a konfliktuskezelés és a problémamegoldás módozataival;
 • a kritikus helyzetben történő pozitív döntéshozás készségének fejlesztésével;
 • a kortárs- és a médiahatás felismerésével és kezelésével (pl. "nem"-et mondás);
 • a segítségnyújtás és a segítségkérés kérdéseivel, a segítő intézményekkel;
 • amelyek érvényesítik a korosztályi sajátosságokat;
 • nem az elrettentés szemléletét képviseli;
 • nem épül túlsúlyosan információközlésre.
 • külső szakmai szervezetekkel hosszú távú együttműködést alakítanak ki, és bevonásukkal a kérelemben meghatározott program idejére esetmegbeszélő alkalmakat szerveznek;
 • egy-egy iskolában nagyszámú ? lehetőleg az összes ? diák elérését biztosítják (a megadott szempontok alapján);
 • írásban vállalják, hogy a támogatási kérelemben leírt program megvalósulása után is folytatni tudják az iskolai egészségfejlesztő, drogprevenciós tevékenységet, és az erre vonatkozó tervezetet csatolják a pályázati anyaghoz;

 

A II. programrészben:

 • a szakmai programot a Nemzeti Stratégia ismeretében és szellemében alakítják ki;
 • hangsúlyosan építenek a már képzésen részt vett drogügyi koordinátor iskolán belüli szervezőmunkájára;
 • rendelkeznek iskolai drogstratégiával, és azt a pályázati anyaghoz csatolják;
 • támaszkodnak "Az iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana" című ? az OM által az oktatási intézmények számára 2000-ben eljuttatott ? kiadványcsomag hasonló című füzetére, mint segédanyagra (www.ptmik.hu);
 • az iskolai egészségstratégia, illetve a drogstratégia megvalósításába bevonják az iskolai kulcsszemélyeket (lásd a korábbi felsorolást!);
 • a szakmai szervezet által az iskola számára felkínált programot adaptálják az iskola profiljának, sajátosságainak figyelembevételével;
 • az iskolai drogstratégiát az iskolai droghelyzet ismeretében alakítják ki (vagyis a drogstratégia kialakítása a diákok kábítószer-fogyasztással kapcsolatos véleményének, attitűdjének felmérésén alapul);
 • hosszú távú együttműködést alakítanak ki külső szakmai szervezetekkel;
 • az iskola vállalja, hogy a kialakított iskolai egészségfejlesztési, drogmegelőzési stratégia megvalósítása érdekében mozgósítja erőforrásait a pályázatban vállalt program megvalósulása után is.

A szakmai szervezetek számára a támogatási kérelemben leírt programban való részvétel követelménye:

 • A szakmai szervezet vállalja, hogy részt vesz a támogatási kérelem szakmai előkészítésében, lebonyolításában, dokumentálásában.
 • A szakmai szervezet vállalja a pályázó iskolával kötendő hosszú távú együttműködést.
 • A szakmai szervezet a pályázat elbírálása után (legkésőbb 2002. szeptember 15-ig), a program megkezdése előtt ? az erre a célra kiküldött adatlapon ? írásban nyilatkozik arról, hogy a program megvalósításának keretében
  • melyik iskolában
  • melyik szakember
  • mikor (pontos dátum megjelölésével)
  • mely célcsoport (diák, illetve tanár) számára

végez szakmai tevékenységet.

 • Az előzetesen megnevezett szakemberek naponta egy-egy osztályban legfeljebb napi 5 órát tarthatnak a megvalósítási programnak megfelelően.
 • A szakmai szervezet az iskolával együtt vállalja, hogy a támogatási kérelmet kiíró minisztériumok, ill. az általuk megbízott szervezet helyszíni ellenőrzésen győződjenek meg a program előrehaladásáról a program időpontjában, vagy annak megvalósulása után.
 • A szervezetnek biztosítania kell a pedagógusok számára a konzultáció lehetőségét.
 • A szervezetnek igény esetén biztosítania kell (szükség esetén más szolgáltató bevonásával is) akkreditált pedagógus-továbbképzést a tanári kar pedagógusainak.
 • A szakmai szervezet az alkalmazásban, illetve szerződéses kapcsolatban álló munkatársai létszámával és azok képzettségével arányosan vállalkozik a pályázatban jelzett feladatok megvalósítására.
 • A szakmai szervezet által az I?II. programrész megvalósításába bevont munkatársa:
  • legalább 40 órás egészségfejlesztési, drogmegelőzési képzés elvégzését oklevéllel tudja igazolni,
  • az ez irányú képzettségét 1997. január 1-je után szerezte, vagy a korábban megszerzett képzettségét 1997 január 1-je után is szakmai programok keretében igazolható módon alkalmazta,
  • és/vagy szakirányú végzettséggel rendelkezik (pl.: pszichológus, pszichiáter, addiktológiai konzultáns stb.), illetve szakirányú gyakorlattal rendelkező más szakember (pl. bűnmegelőzési rendőr), és a prevenció területén szerzett szakmai tapasztalatát igazolja.

A program lebonyolítását az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként működő Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ végzi. A támogatást igénylő kérelmeket a Központ címére (2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.) 2002. május 30-ig,3 példányban(egy csomagban) kérjük postára adni!

A beadott kérelemnek a támogatást igénylő adatlapon kívül tartalmaznia kell:

 • Az I. és II. programrész részletes tematikáját.
 • Az I. és II. programrész megvalósításának részletesköltségvetését.
 • A szakértő cég és az iskola együttműködési megállapodását a kérelemben leírt program megvalósításáról a szakértő cég és az iskola vezetőjének aláírásával. Amennyiben a támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesül, az iskolának együttműködési szerződést kell kötnie e beküldött megállapodás-tervezettel és költségvetéssel egyezően a program megvalósításában résztvevő szakmai szervezettel.
 • Az iskola vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.

A támogatást igénylő kérelem elbírálása szakértők bevonásával történik. A nyerteseklistájának közzétételének határideje: 2002. június 20.

A nyertes intézményekkel az Ifjúsági és Sportminisztérium köt szerződést.

A kérelemben leírt program megvalósításának határideje: 2003. június 30. a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítésének határideje 2003. szeptember 30.

A felhívás szövege megtalálható és a támogatást igénylő űrlap letölthető:

A programmal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Balásházy Orsikától, a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Ügyfélszolgálati Irodájának vezetőjétől (2097 Pilisborosjenő, Fő út 1.; tel.: 06-26-537-500; telefax: 06-26-537-510; e-mail: ugyfelszolgalat@ptmik.hu).

A pályázaton nyertes intézmények szakmai beszámolójának tartalmaznia kell:

 • a diákoknak tartott foglalkozások tematikáját, a foglalkozásokban részt vett diákok és tanárok számát, a foglalkozásoknak a résztvevők általi értékelését, a foglalkozások eredményértékelését, valamint a segítő szervezetek által végzett szakmai munka részletes leírását;
 • az iskolai droghelyzet leírását, az iskolai egészségstratégiát és az annak részét képező drogstratégiát, valamint a stratégiák elkészülte folyamatának bemutatását, a segítő szervezet által végzett munka leírását.

 

 

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok