2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás kisebbségi pedagógus-továbbképzések 2005. évi támogatására

2005. május 20.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága (továbbiakban: OM Alapkezelő) az Oktatási Minisztérium megbízásából pályázatot hirdet akkreditált kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi nyelvi, módszertani továbbképzések megvalósításának támogatására.

I. Nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése

A pályázat célja:
 • A hazai kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok részvételének támogatása az akkreditált népismereti, ill. nyelvi-módszertani továbbképzéseken.
 • Az országos kisebbségi önkormányzatok (anyaországi intézménnyel kötött megállapodás keretében) az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése.
 • Kétoldalú tárcaközi egyezmény alapján Magyarországon megvalósuló kisebbségi pedagógus-továbbképzések támogatása.
A pályázók köre:

A nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése tárgyban pályázhatnak:
 • az akkreditált nemzeti kisebbségi pedagógus-továbbképzést szervező felsőoktatási intézmények, illetve minden jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó (ha a tevékenységi köre erre feljogosítja), amennyiben a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkezik;
 • anyaországi intézménnyel kötött megállapodás alapján az anyaországban megvalósuló továbbképzést szervező országos kisebbségi önkormányzat;
 • kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján Magyarországon anyaországi előadókkal megvalósuló továbbképzést szervező országos kisebbségi önkormányzatok.
*******
 
II. Cigány (roma) kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése

A pályázat célja:

A cigány kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok részvételének támogatása roma népismereti, ill. romológiai akkreditált továbbképzéseken.

A pályázók köre:

Pályázhatnak a romológiai ismereteket nyújtó akkreditált pedagógus-továbbképzést szervező jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, továbbá az egyéni vállalkozók (ha a tevékenységi körök erre feljogosítja őket), amennyiben a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkeznek.
 
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret:

Mindösszesen 15 Mft, amelynek pénzügyi fedezete a 11/7/12 Nemzetiségi feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2. nemzetiségi oktatás fejlesztési program részfeladat keretében rendelkezésre áll.

A támogatási összeg az alábbi tételekre használható fel:
 • Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén a pedagógusok részvételével kapcsolatos kiadások (utazás, szállás, étkezés költségei, terembérleti díj, előadói díjak) biztosítására.
 • A kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján megvalósuló hazai továbbképzés esetében a terembérleti díj, szakanyagok sokszorosítása, étkezés, valamint az anyaországi előadók belföldi utazása költségeinek, szállás költségeinek és tiszteletdíjának biztosítása.
 • A cigány kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok részvételi díjának mérséklésére a roma népismereti, ill. romológiai akkreditált továbbképzéseken.
*******

Az elnyerhető legmagasabb támogatás összege:
 • Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén maximum a résztvevők által részvételi díjként fizetett összeg kétszerese. Az országos kisebbségi önkormányzat a részvételi díjat átvállalhatja.
 • Kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján szervezett továbbképzés esetén a program megvalósításával kapcsolatos összeg.
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás, részelszámolás benyújtását követően).

A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2005. július 22.

Az elbírálás szempontjai:
 • a pedagógus továbbképzési programok szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága
 • a költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott célkitűzéseivel.
A határidőn túl érkezett pályázatok nem részesülhetnek támogatásban. Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás megtétele iránt az OM Alapkezelő intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb 8 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.

A pályázatok elfogadásáról a közigazgatási államtitkár az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt. A nyertes pályázók listáját az Oktatási Minisztérium honlapján (http://www.om.hu), valamint az OMAI honlapján (www.omai.hu) közzéteszi.

A pályázókat a döntésről az OM Alapkezelő 2005. július 29-ig írásban értesíti.

Szerződéskötés, a támogatási szerződés tartalma:

A nyertes pályázókkal az Oktatási Minisztérium köt támogatási szerződést. A támogató a nyertes pályázókkal a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. Ha a kedvezményezettnek felróható okból a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül a szerződéskötésre nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti. Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi személyt, amellyel az Oktatási Minisztérium a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a pályázati űrlapon megadni. A pályázó köteles pályázatához csatolni az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz, vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását (1. számú melléklet). Ebben az esetben az 1. számú mellékletként szereplő Nyilatkozatot a pályázó által megjelölt jogi személy vezetője tölti ki és írja alá.

A pályázati dokumentáció (Pályázati űrlap, Nyilatkozat) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos honlapján - a www.omai.hu honlapon érhető el.

A benyújtott pályázati anyagnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:
 • Hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett Pályázati űrlap 2 példányban (ebből 1 eredeti).
 • Nyilatkozat (1. számú melléklet).
 • A pályázó, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó esetén az általa - a támogatási szerződés megkötésére - megjelölt jogi személy (felsőoktatási intézmény és országos kisebbségi önkormányzat kivételével) létezését igazoló 30 napnál nem régebbi okirat vagy annak hiteles másolata (különösen vállalkozói igazolvány, cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló határozat).
 • Akkreditált továbbképzés esetén a továbbképzés alapítási és indítási engedélyének másolata.
 • Megállapodás alapján megvalósuló továbbképzés esetén az erről szóló megállapodás másolata, valamint a továbbképzés programja.
A pályázat beadási határideje: (a postabélyegző kelte): 2005. június 20.

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton kell eljuttatni az OM Alapkezelő Igazgatóság alábbi címére:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya
"Kisebbségi pedagógus-továbbképzési pályázat"Budapest
Pf. 920
1244

Az a pályázó, aki az Oktatási Minisztériumtól kapott támogatással összefüggésben az elmúlt két évben a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit nem részesülhet támogatásban.

A pályázatról további információ az OM Alapkezelő Felsőoktatási Pályázati Osztályán Müller Zsuzsannától (Tel.: 06 (1) 301-3270), illetve az OM Nemzetiségi és Etnikai Főosztályán Raduly Istvántól (Tel.: 06 (1) 473-7324) kérhető.

Oktatási Minisztérium
Alapkezelő Igazgatósága
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok