2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás kisebbségi pedagógus-továbbképzések 2006. évi támogatására

2006. május 3.
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága az Oktatási Minisztérium megbízásából pályázatot hirdet akkreditált és szakirányú kisebbségi pedagógus-továbbképzések, valamint anyaországi nyelvi, módszertani és szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatására.

I. Nemzeti kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése

A pályázat célja:
 1. A hazai kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok részvételének támogatása az akkreditált népismereti, ill. nyelvi-módszertani továbbképzéseken.
 2. Az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás keretében az anyaországban szervezett népismeret, valamint az anyanyelv oktatásával összefüggő pedagógus-továbbképző programok megvalósításának segítése.
 3. Kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján Magyarországon megvalósuló kisebbségi pedagógus-továbbképzések támogatása.
 4. A közismereti tantárgyakat kisebbségi nyelven oktató pedagógusok számára szervezett szaknyelvi továbbképzések megvalósításának támogatása intézményközi közvetlen együttműködés keretében.
A pályázók köre:
 1. Pályázhatnak az akkreditált nemzeti kisebbségi pedagógus-továbbképzést szervező felsőoktatási intézmények, illetve az a jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó (ha a tevékenységi köre erre feljogosítja), amely a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkezik.
 2. Közvetlen megállapodás alapján az anyaországban megvalósuló továbbképzést szervező országos kisebbségi önkormányzatok.
 3. Kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján Magyarországon anyaországi előadókkal megvalósuló továbbképzést szervező országos kisebbségi önkormányzatok.
 4. Anyaországi felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján legalább 5 fő kétnyelvű vagy két tannyelvű nemzetiségi iskolában közismereti tantárgyat kisebbségi nyelven oktató gyakorló pedagógus számára szemeszterenként legalább 40 óra elméleti képzést és 40 óra anyaországi hospitációt biztosító kisebbségi szaknyelvi továbbképzés szervezésére vállalkozó felsőoktatási intézmények, valamint az országos kisebbségi önkormányzatok.
*******

II. Cigány (roma) kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok továbbképzése

A pályázat célja:

A cigány kisebbségi oktatásban résztvevő pedagógusok részvételének támogatása roma népismereti, illetve romológiai akkreditált továbbképzéseken.
A pályázók köre:

Pályázhat az a romológiai ismereteket nyújtó akkreditált pedagógus-továbbképzést szervező jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó (ha a tevékenységi köre erre feljogosítja), amely a Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott eljárás keretében megadott engedéllyel rendelkezik.

*******

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret 25. 000.000 Ft ebből:

 • Akkreditált, illetve kétoldalú egyezmény vagy közvetlen megállapodás alapján megvalósuló továbbképzésekre
10.000.000 Ft
 • Szaknyelvi továbbképzésekre a 2006/2007. tanév első szemeszterében
7.500.000 Ft
 • Szaknyelvi továbbképzésekre a 2006/2007. tanév második szemeszterében
7.500.000 Ft

A pénzügyi keret az Oktatási Minisztérium 2006. évi költségvetésében a 11/7/12-1 Anyanyelvi tankönyv, és más nemzetiségi oktatásfejlesztési feladatok támogatása c. fejezeti kezelésű előirányzaton ténylegesen rendelkezésre áll.

Az elnyerhető legmagasabb támogatás összege:
 • Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén maximum a résztvevők által részvételi díjként fizetett összeg kétszerese. Az országos kisebbségi önkormányzat a részvételi díjat átvállalhatja.
 • Kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján megvalósuló, és szaknyelvi továbbképzés esetén a program megvalósításával kapcsolatos összeg.
A támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló elszámolás, részelszámolás benyújtását követően)

*******

A benyújtandó pályázati anyag tartalma:
 • 3 példányban, ebből 1 EREDETI példányban a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett pályázati űrlap
 • a pályázati űrlap mellékletét képező Nyilatkozat 1 EREDETI példányban (aláírva, lebélyegezve)
 • akkreditált továbbképzés esetén 1 példányban a továbbképzés alapítási és indítási engedélyének másolata
 • megállapodás alapján megvalósuló továbbképzés esetén 1 példányban a továbbképzésről szóló megállapodás másolata, valamint a továbbképzés programja
 • a pályázó létesítő okiratának egyszerű másolata (az oktatási miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési fejezetbe sorolt központi költségvetési szervek, a felsőoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok kivételével)
A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, nyilatkozat) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos honlapján - a www.omai.hu honlapon érhető el.

A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte):
 • 2006. június 2. (Az akkreditált illetve kétoldalú egyezmény vagy közvetlen megállapodás alapján megvalósuló továbbképzésekre, valamint a szaknyelvi továbbképzések a 2006/2007. tanév első szemeszterére vonatkozó pályázatok esetében)
 • 2006. november 2. (A szaknyelvi továbbképzések 2006/2007. tanév második szemeszterére vonatkozó pályázatok esetében)
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton kell eljuttatni az OM Alapkezelő Igazgatóság alábbi címére:


Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
Felsőoktatási Pályázatok Osztálya
"Kisebbségi pedagógus-továbbképzési pályázat"
Budapest
Pf. 920
1244


Hiánypótlásra nincs lehetőség! A beadási határidő után érkezezett, illetve formailag hiányos pályázatok nem kerülnek érdem i elbírálásra.

A pályázatok elbírálásának határideje:
 • 2006. június 23. (Az akkreditált illetve kétoldalú egyezmény vagy közvetlen megállapodás alapján megvalósuló továbbképzésekre, valamint a szaknyelvi továbbképzések a 2006/2007. tanév első szemeszterére vonatkozó pályázatok esetében)
 • 2006. november 23. (A szaknyelvi továbbképzések 2006/2007. tanév második szemeszterére vonatkozó pályázatok esetében)
A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:
 • a pedagógus továbbképzési programok szakmai megalapozottsága, megvalósíthatósága
 • a költségvetés a rendelkezésre álló pályázati forráshoz viszonyítva reálisnak minősíthető-e, és összhangban van-e a megpályázott program célkitűzéseivel
Az a pályázó, aki az Oktatási Minisztériumtól kapott támogatással összefüggésben az elmúlt a 2004-2005. évben a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem kaphat támogatást.
A pályázatok támogatásáról az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkára az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt.
A nyertes pályázók listáját az OM Alapkezelő honlapján (www.omai.hu) közzéteszi. Ezzel egyidejűleg a pályázókat a döntésről az OM Alapkezelő írásban értesíti.
A nyertes pályázókkal a támogatási szerződést az Oktatási Minisztérium köti meg. Jogi személyiséggel nem rendelkező pályázó köteles megjelölni azt a jogi személyt, amellyel az Oktatási Minisztérium a támogatási szerződést megköti, és annak adatait a pályázati űrlapon megadni. A pályázó köteles pályázatához csatolni az általa megjelölt jogi személy vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a megjelölt jogi személy a támogatási szerződést megköti, az abban foglaltaknak eleget tesz, vállalja a nyertes pályázatban foglaltak megvalósítását.

A támogatási összeg felhasználható:
 • Az akkreditált- és az országos kisebbségi önkormányzatok által közvetlen megállapodás alapján szervezett anyaországi pedagógus-továbbképzések esetén a pedagógusok részvételével kapcsolatos kiadásokra (utazás, szállás, étkezés költségei, terembérleti díj, előadói díjak).
 • A kétoldalú, tárcaközi egyezmény alapján megvalósuló hazai továbbképzés esetében a terembérleti díj, szakanyagok sokszorosítása, valamint az anyaországi előadók belföldi utazása, szállás- és tiszteletdíja.
 • Szaknyelvi továbbképzés esetén a megvalósítással kapcsolatos kiadásokra (terembérleti díj, szállás, étkezés, útiköltség, előadói díjak, szakmai segédanyagok, sokszorosítás költségei).
A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

A pályázatról további információ az OM Alapkezelő Igazgatóságánál Müller Zsuzsannától (Tel.: 1-301-3270) illetve az OM Nemzetiségi és Etnikai Főosztályán Raduly Istvántól (Tel.: 1-473-7324) kérhető

A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) OM rendelet az irányadó.


Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok