2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő országos szövetségek, egyesületek 2008. évi költségvetési támogatására

2008. szeptember 5.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
nyílt pályázatot hirdet 
"Közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő országos szövetségek, egyesületek 2008. évi költségvetési támogatására" 
 
 
A pályázat célja és tárgya: A közoktatáshoz kapcsolódó országos pedagógus szakmai, országos szülői és országos diák szervezetek számára működési költséghez támogatás nyújtása
 
Pályázat benyújtására jogosultak: Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott a közoktatás területén működő mindazon országos tevékenységi körű szervezetek, amelyek a közoktatási szakállamtitkárság nyilvántartásába kérték a felvételüket. 
 
Pályázni lehet az alapszabályban meghatározott működési és az alaptevékenységet elősegítő, országos hatókörű oktatási és nevelési szakmai programmal, a gyermekek és tanulók hátrányos helyzetének csökkentését, a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók helyzetének javítását valamint az esélyegyenlőség megteremtését segítő szakmai programokkal. 
 
A pályázat rendelkezésére álló kerete: 24 millió Ft azaz Huszonnégymillió forint.
 
A támogatás forrása: A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CXXVII. törvény XX. fejezete11/35/4 fejezeti kezelésű előirányzat 2. részfeladat: országos szövetségek, egyesületek működési költség támogatása  
Az elnyerhető min. összeg: 100 e Ft; max. összeg: 1 000 eFt.
 
A finanszírozás módja Vissza nem térítendő támogatás. A pályázathoz saját forrás nem szükséges. 
A pályázati összeg felhasználásának kezdő és véghatárideje: 2008. január 01.- 2008. december 31.
A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló, és pénzügyi elszámolás kedvezményezett általi benyújtásának határideje: 2009. február 28. 
A pályázat megvalósítása során elszámolható költségek:
 • minden olyan kiadás, amely a szakmai programok megvalósításának költsége, valamint a szervezet működési kiadásaira vonatkozik.(pl.:bérleti díj; rezsi; kommunikációs ktg; programok vendéglátása)
 • bérjellegű kiadások és azok járulékai (megbízási díj, tiszteletdíj, munkabér)
 • minden olyan anyagi eszköz amely tartósan legalább egy éven túl szolgálja a szervezet tevékenységét (gép, műszaki berendezés)
 • továbbtámogatás nem adható
A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázat benyújtása kizárólag postai úton:
 • Beadási határidő: 2008. október 3. (postabélyegző kelte) Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1374 Budapest, Pf.: 564
 • A borítékon fel kell tüntetni:
  "Társadalmi szervezetek pályázata 2008-Közoktatás" 
 
A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek támogatásra.
Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás megtétele iránt az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága (továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb az értesítést követő 7 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik. (hiánypótlás alatt pl. az űrlapról hiányzó adat bekérését értjük) 
 
 
Felhívjuk a tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani. (6. sz. melléklet) Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" is be kell nyújtani. (7. sz. melléklet)
A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

 
A pályázati döntés előkészítésében résztvevők  
Ambrus István  Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzetiségi Főosztály
Csonka Csabáné  Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás-szakmai Fejlesztési Osztály
Henzsel Annamária  Oktatási és Kulturális Minisztérium Esélyegyenlőségi Finanszírozási Osztály
Kozma László  Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás-igazgatási Osztály
Raduly István  Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzetiségi Főosztály
Szakácsné Nemere Györgyi Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatás-szakmai Fejlesztési Osztály
Németh István Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, pályázati szakreferens
Nagy Szilvia Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága, osztályvezető 
 
A pályázatok főbb bírálati szempontjai:
 • A pályázati anyag az egész éves munkát, tevékenységet tükrözzön.
 • A szervezet tevékenységéből ill. a programokból kiolvasható legyen az építkezés, a folyamatosság, a folyamatos munka.
 • Programok színvonala és szakszerűsége, látogatottsága: A programok szakmailag kapcsolódjanak a közoktatáshoz ill. a nemzetiségi oktatáshoz.
 • A szervezet költségvetése a megvalósítandó programokra vonatkozóan reális, strukturált és jól áttekinthető legyen.
A pályázati dokumentáció: 
3 példányban benyújtandó (1 eredeti, 2 eredetivel mindenben megegyező másolat):  
 • a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegzővel) ellátott, hiánytalanul kitöltött űrlap;
 • az egyesületek 2007. évi szakmai tevékenységének rövid ismertetője (max. 2 oldal). (1. sz. melléklet);
 • a 2008. évi szakmai programtervezet (max. 3 oldal) bemutatása, a megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezésének megjelölésével, kiemelve azon programot/tevékenységet, amelyre a támogatást kéri. (2. sz. melléklet);
 • tájékoztató a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról (3. sz. melléklet);
 • költségterv az igényelt támogatás összegéről (4. sz. melléklet) (lásd Segédlet).
1 példányban benyújtandó: 
A pályázathoz a pályázó 1 példányban csatolja:
a) hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) egyszerű másolatát;
b) a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, valamint - ahol a működéshez jogszabály előírja - működési engedély);
c) képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
d) a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot;
e) a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot; (5. sz. melléklet)
f)   a számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről;
g)    Nyilatkozat (6. sz. melléklet)
h)   Nyilatkozat és Közzétételi kérelem (7. sz. melléklet) 
 
A b), d)-f) pontok alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjánál 30 napnál régebbi. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati űrlap, a költségvetés-tervezetek, mellékletek) kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapján érhetők el: http://www.okmt.hu/main.php?folderID=778&articleID=1682&ctag=articlelist&iid=1  
 
Szerződéskötés, a támogatói szerződés tartalma:
A nyertes pályázókkal az OKM Támogatáskezelő a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45. napon belül támogatási szerződésben állapodik meg.
A támogatást a nyertes pályázó részére az OKM Támogatáskezelő folyósítja. 
Eredményes pályázat esetén a szerződés mellékleteként az alábbi eredeti dokumentumokat kell megküldeni:
 1. Inkasszó felhatalmazás
Döntéshozatal: 
A pályázatok támogatásáról a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Szakállamtitkára dönt, a beadási határidőt követő. 65. napon belül.
A nyertesek listáját a kiíró a döntést követő 15 napon belül az alábbi internetes honlapon teszi közzé: a www.okmt.hu és a www.okm.gov.hu, és ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. 
Az a pályázó, aki az OKM-től kapott támogatással összefüggésben a 2007. évi vagy azt megelőző évek pályázata során a pályázat szakmai, pénzügyi tartozások elszámolását érdemben befolyásoló hamis, vagy valótlan adatot szolgáltatott illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem pályázhat. 
 
Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OKM Támogatáskezelőnél Németh István pályázati szakreferens a 06-1-354-7548 telefonszámon. 
A pályázati felhívása XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok