2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek 2007. évi költségvetési támogatására

2007. november 9.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével
nyílt pályázatot hirdet

Közoktatásban és kisebbségi oktatásban működő társadalmi szervezetek
2007. évi költségvetési támogatására

A pályázat célja: A közoktatás területén működő társadalmi szervezetek működési költségeihez történő hozzájárulás 2007. január 1-jétől 2008. március 31-éig terjedő időszakra utófinanszírozás keretében.

Támogatást igényelhetnek: Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott a közoktatás területén működő országos tevékenységi körű pedagógus szakmai, diák, szülői és nemzetiségi szervezetek, szövetségek, egyesületek.

A pályázaton csak az Oktatási és Kulturális Minisztérium nyilvántartásába bejelentkezett * civil szervezetek pályázatát fogadjuk el.

Pályázni lehet az alapszabályban meghatározott működési és az alaptevékenységet elősegítő, országos hatókörű oktatási és nevelési szakmai programmal, a gyermekek és tanulók hátrányos helyzetének csökkentését, a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók helyzetének javítását valamint az esélyegyenlőség megteremtését segítő szakmai programokkal.

2007-ben a pályázat támogatási kerete: 12 millió Ft (forrása: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XX. fejezete11/35/4 fejezeti kezelésű előirányzat).

Az elnyerhető min. összeg: 100 e Ft; max. összeg: 1 000 eFt.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A pályázathoz saját forrás nem szükséges.

A pályázat benyújtása kizárólag postai úton:
 • Beadási határidő: 2007. december 7-e 24 óráig (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)
 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:
  Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
  1374 Budapest, Pf.: 564
 • A borítékon fel kell tüntetni:
  "Társadalmi szervezetek pályázata 2007-Közoktatás"
A határidőn túl érkezett pályázatok nem kerülnek támogatásra.
Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás megtétele iránt az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb az értesítést követő 7 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik. (hiánypótlás alatt pl. az űrlapról hiányzó adat bekérését értjük)

A pályázatok főbb bírálati szempontjai:
 • A pályázati anyag az egész éves munkát, tevékenységet tükrözzön.
 • A szervezet tevékenységéből ill. a programokból kiolvasható legyen az építkezés, a folyamatosság, a folyamatos munka.
 • Programok színvonala és szakszerűsége, látogatottsága: A programok szakmailag kapcsolódjanak a közoktatáshoz ill. a nemzetiségi oktatáshoz.
 • A szervezet költségvetése a megvalósítandó programokra vonatkozóan reális, strukturált és jól áttekinthető legyen.
A pályázati dokumentáció:

3 példányban benyújtandó (1 eredeti, 2 eredetivel mindenben megegyező másolat):
 • a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegzővel) ellátott, hiánytalanul kitöltött űrlap;
 • az egyesületek 2006. évi szakmai tevékenységének rövid ismertetője (max. 2 oldal). (1. sz. melléklet);
 • a 2007. évi szakmai programtervezet (max. 3 oldal) bemutatása, a megvalósítás és finanszírozás időbeli ütemezésének megjelölésével, kiemelve azon programot/tevékenységet, amelyre a támogatást kéri. (2. sz. melléklet);
 • tájékoztató a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról (3. sz. melléklet);
 • költségterv az igényelt támogatás összegéről (4. sz. melléklet) (lásd Segédlet).
1 példányban benyújtandó:

A pályázathoz a pályázó 1 példányban csatolja:
 1. hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) egyszerű másolatát;
 2. a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, valamint - ahol a működéshez jogszabály előírja - működési engedély);
 3. képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
 4. a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot;
 5. a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot; (5. sz. melléklet)
 6. a számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről;
A b), d)-f) pontok alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjánál 30 napnál régebbi.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati űrlap, a költségvetés-tervezetek, mellékletek) kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapján érhetők el: www.okmt.hu

A nyertes pályázókkal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45. napon belül támogatási szerződésben állapodik meg.
A támogatást a nyertes pályázó részére az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága folyósítja.

Eredményes pályázat esetén a szerződés mellékleteként az alábbi eredeti dokumentumokat kell megküldeni:
 1. Inkasszó felhatalmazás
A pályázatok támogatásáról a beadási határidőt követő max. 65. napon belül kerül sor a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Szakállamtitkára dönt.

A nyertesek listáját a kiíró a döntést követő 15 napon belül az alábbi internetes honlapon teszi közzé: a www.okmt.hu és a www.okm.gov.hu, és ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről.

Nem pályázhat az a közoktatásban működő társadalmi szervezet, amely a 2006. évi pályázatának támogatásával nem számolt el, vagy azt nem a célnak megfelelően használta fel.
Jelen pályázat alapítványok támogatását nem teszi lehetővé.

Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságánál Németh István pályázati szakreferens a 06-1-354-7548 telefonszámon.

A pályázaton egyebekben a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 28/2007. (VI. 15.) OKM rendelet szabályait kell alkalmazni.


* Azok az országos pedagógus szakmai szervezetek, szülői szervezetek ill. diákszervezetek amelyek - alapszabályuk és bírósági nyilvántartásba vételük igazolásával - a bejelentkeztek.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok