2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás a közoktatási intézményekben a délutáni sportfoglalkozások és versenyeztetés támogatására (A pályázat kódja: SPO-SF-06)

2006. február 2.
A Nemzeti Sporthivatal (továbbiakban: támogató) pályázatot hirdet a közoktatási intézmények iskolai sportköreinek (továbbiakban ISK) és diáksport egyesületeinek (továbbiakban DSE) a délutáni, tanórán kívüli testmozgás foglalkozásainak, valamint területi versenyrendszerének támogatására.
 
1. A pályázat célja
 
A Nemzeti Sportstratégia megvalósításához elfogadott 3 Lépés Program részeként a Nemzeti Sporthivatal pályázatot hirdet, amelynek célja, hogy segítse a közoktatásban tanuló gyermekek mindennapos testmozgását a délutáni sportfoglalkozások támogatásával, valamint hozzájáruljon a foglalkozásokon résztvevők területi szintű versenyeztetéséhez. Tekintettel a gyermekek és ifjúság romló tendenciájú egészségügyi mutatóira cél a sportolási lehetőségek javítása, kiemelten fontos a sportolás megszerettetését célzó, játékos, egészséges életmódot népszerűsítő, fizikai alapképességeket fejlesztő mindennapos testmozgás elindításának programja. A program a 2006 szeptember - 2007 június közötti tanítási időszakban - hetente 2 alkalommal, minimum 1 órás időtartamban - megtartott délutáni sportfoglalkozás és a területi versenyrendszerben való részvétel támogatását célozza. A foglalkozásokon és területi versenyrendszerben résztvevő diákok száma alapján nyújt támogatást az iskoláknak, valamint a testnevelőknek, motiválva ezzel a minél több gyermek bevonását célzó tevékenységet.

2.2. a rendelkezésre álló keretösszeg
 
2.1. A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 650.000.000 forint, azaz hatszázötvenmillió forint, mely tartalmazza a pályázatkezelés költségeit.
 
2.2. A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény XI. Belügyminisztérium fejezet, 20. Nemzeti Sporthivatal 6.1.3 a "Szabadidősport támogatása" előirányzata tartalmazza.

3. Az igényelhető támogatás
 
3.1. Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás.
 
3.2. A támogatás folyósítása a foglalkozásokon és a versenyrendszerben résztvevő gyermekek száma alapján történik. A támogatás összege a foglalkozásokra vonatkozóan maximum 5000 Ft/fő. A területi versenyrendszerben való részvétel összegének támogatása 1500 Ft/fő. A foglalkozásokon és a területi versenyrendszerben való részvétel esetén támogatás együttesen is igényelhető, de csak versenyeztetés külön nem támogatható!
 
3.3. A pályázónak legalább a program bruttó költségvetésének 50%-át kell önerőként biztosítani. A teljes önerőnek készpénzben kell rendelkezésre állnia. Az önerő származhat például tagsági díjfizetésekből, adományokból, alapítványi hozzájárulásból, foglalkozási díjbeszedésből, stb..
 
A pályázaton az önerő biztosításának teljesítése nélkül vehetnek részt a 6. pontban felsorolt szervezetek közül azok, melyek:
 • a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 64/2004.( IV.15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó településeken működnek (a rendelet 1-5. számú mellékleteiben felsoroltak); vagy
 • a 2500 fő alatti településeken működnek.
3.4. A támogatás felhasználható a pályázati programmal kapcsolatban felmerülő személyi és dologi költségek finanszírozására. Személyi jellegű költségekre legfeljebb a támogatási összeg 30%-át lehet fordítani.
 
3.5. A támogatás utalása
 
Nyertes pályázat esetén a támogatási összeget
 • a 3.3 pont alatt felsorolt szervezeteknek a Támogató a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, egy összegben utalja át;
 • a 3.3 pont alatt fel nem sorolt szervezeteknek az első 50%-ot a támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírását követően, a második 50%-ot az első részlet elszámolásának elfogadását követően utalja át a Támogató (a vonatkozó NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzatnak megfelelően).
Az elszámolási határidőt a támogatási szerződés tartalmazza. (Az elszámolási határidő be nem tartása a szerződéstől való elállást vonja maga után.)

4. Pályázatok benyújtása:
 
A pályázat benyújtási határideje: 2006. március. 3. 16.00

Kizárólag az internetes pályázatkezelő rendszerben lehet pályázatot benyújtani.

4.1 Az internetes pályázati rendszerben történő regisztráció egyszeri éves díja 5.000 Ft. A regisztrációs eljárással kapcsolatos általános feltételeket az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat tartalmazza.

4.2 Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével nyújthatnak be pályázatot. A programűrlap kitöltéséhez szükséges információkat a honlapon elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.

4.3 Az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben az alábbi kötelező dokumentumokat kell elektronikus úton csatolni: (Kizárólag word vagy excel formátumban fogadhatók el!)
 • névsort, mely tartalmazza a foglalkozásokon résztvevő gyermekek nevét, évfolyamát és az OM azonosítóját (az adatok a 2005/2006-os tanévre vonatkoznak);
 • amennyiben az ISK feladatait DSE látja el, akkor az iskola és a DSE közötti együttműködési megállapodást (megfelel aláírás nélkül, a megállapodás szövege is);
 • helyi pedagógiai program testnevelésre vonatkozó részét (2005/2006-os tanévre vonatkozóan).
4.4 Egy pályázó jelen pályázati felhívás tekintetében csak egy pályázatot nyújthat be. Ugyanarra a pályázati célra (programra) kettő vagy több pályázat nem támogatható.

4.5 A pályázat véglegesítése után hiánypótlásra nincs lehetőség.

4.6 A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók kiértesítésének, a pályázókkal való szerződéskötésnek, a támogatás átutalásának továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és elszámolásának kötelező általános feltételeit az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat tartalmazza, amely letölthető a www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokról.

4.7 A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Mobilitás Pályázati Igazgatóságától az alábbi elérhetőségeken:
4.8 A támogató pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a www.nsh.hu és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.

5. Pályázatkezelő szervezet
 
Mobilitás Pályázati Igazgatóság (1145 Budapest, Amerikai út 96., www.mobilitas.hu)
 
6. Pályázók köre:
 
6.1. Pályázatot nyújthat be az az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázó amely megfelel a 6.2. pontban meghatározott feltételeknek. A pályázó a www.mobilitas.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja magát a NSH - Mobilitás Pályázati Szabályzatban meghatározottak szerint.
 
6.2. Támogatást igényelhetnek:
 • Iskolai Sportköröket működtető iskolák;
 • Diáksport Egyesületek, melyek az Iskolai Sportkörök feladatait látják el.
7. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere:

Értékelési szempontrendszer
Az iskola tanulói létszáma és a foglalkozáson részt vevő tanulói létszám aránya.
Az iskola osztályszáma és a foglalkozáson résztvevő tanulók osztályszámai.
A foglalkozásokon részt vevő alsó tagozatos tanulók számának aránya az alsó tagozatos tanulók összlétszámához viszonyítva.
Van-e kapcsolata - együttműködési megállapodása - az iskolának sportegyesülettel?
A tervezett program új kezdeményezés-e, amely minél több tanuló sport célú foglalkoztatását segíti elő?
 
8. Egyéb rendelkezések

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen pályázati kategória esetén hiánypótlásra NINCS lehetőség, ezért kérjük, hogy a pályázat elküldésekor (annak véglegesítése előtt) győződjön meg arról, hogy pályázata a érvényességi speciális feltételeknek is maradéktalanul megfelel! (Az érvényesség általános feltételeit az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat tartalmazza.)
 
8.1. A programban való részvétel nem válthatja ki a helyi pedagógiai programban szereplő, a Közoktatási tv. szerint előírt kötelező ISK működtetését.
 
8.2. A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy (a szerződés szerint) a megvalósítás során ellenőrzést folytassanak le.
 
8.3. Önerő elszámolása. A pályázati programhoz szükséges önerő első 50 %-ának rendelkezésre állását 2006. október 15-ig, második 50%-ának rendelkezésre állását 2007. március 15-ig kell hitelt érdemlően igazolni.
 
8.4. A pályázat során előnyben részesítjük azokat a programokat, melyek:
 • az alsó tagozatos diákok foglalkoztatását és versenyeztetését;
 • új kezdeményezések és minél több tanuló sportcélú foglalkoztatását segítik elő.
8.5. A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés speciális feltétele:
 
A pályázó a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy a pályázati program indulásakor (2006. szeptember) és a pályázati program végénél (2007. május) a résztvevő gyermekek fizikai felmérését elvégzi, rögzíti az adatokat és azokat a pályázati program elszámolásával egyidőben az NSH-nak is megküldi, az egyes mérési adatoknak, a mérésben résztvett tanulók személyes azonosítását teljes biztonsággal kizáró módon, nyomtatott formában. A felméréssel a tanulók fizikai állapotáról kívánunk képet kapni, olyan gyakorlatok segítségével, amelyek függetlenek az iskolák felszereltségétől. A felmérés gyakorlatainak jegyzékét a nyertes pályázóknak a szerződéskötéskor eljuttatjuk.

8.6 A pályázati támogatásokról a Nemzeti Sporthivatal elnöke 2006. március 31-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Nemzeti Sporthivatal a www.nsh.hu továbbá a www.mobilitas.hu honlapokon a döntést követő 15 napon belül közzéteszi. A Pályázókat a Pályázatkezelő ajánlott küldeményben is értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes szervezetekkel a pályázat kiírója köt szerződést a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.

8.7 Ha a rendelkezésre álló keretösszeget bármilyen okból nem lehet a pályázat folyamán teljesen lekötni, akkor támogató további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határoz meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

8.8 Jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben az NSH-Mobilitás Pályázati Szabályzat rendelkezései az irányadóak.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok