2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázati felhívás közoktatási megállapodás keretében támogatás biztosítására a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény 30. § (1) bekezdés j) pontja alapján

2006. február 13.
Az Oktatási Minisztérium a pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII- törvény 30. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján egyes közoktatási feladatokat ellátó közoktatási intézmények fenntartói részére közoktatási szolgáltatásokkal összefüggő hátrányok kompenzációja érdekében.

1. A támogatás célja
A támogatás célja a közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, közhasznú társaságok által fenntartott közoktatási intézmények közszolgáltatói tevékenységének, működésének támogatása. A pályázat célja, hogy támogassa az intézmények sajátos nevelési igényű, hátrányos helyzetű, magatartási, tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók egyénre szabott fejlesztésével, integrációjával kapcsolatos tevékenységét. Célja továbbá a rászoruló gyerekek, tanulók közszolgáltatásokhoz történő hozzáféréssel összefüggő esélykülönbségének csökkentése.

2. A rendelkezésre álló forrás
A pályázati célra az Oktatási Minisztérium XX. fejezet, 11. fejezeti előirányzatok cím, 2. normatív finanszírozás alcím, 3. közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcímcsoport, 1. humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzatából az erre elkülönített forrás használható fel.
A pályázaton, a támogatott szolgáltatással érintett tanulók száma alapján, tanulónként legfeljebb 128 970,- Ft támogatás nyerhető el.

3. Pályázati feltételek
Pályázhatnak azok a közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, közhasznú társaságok, amelyek OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézményt tartanak fenn.
A pályázaton való részvétel további feltétele, hogy az intézmény és fenntartója vállalja a jogszerű és köztartozásmentes működés folyamatos fenntartását, vállalja az oktatási integrációs feladatokban való részvételt, és hozzájárul e feltételek teljesülésének ellenőrzéséhez, az e tevékenységéhez kapcsolódó adatgyűjtéshez, adatkezeléshez.

4. A pályázat tartalma
A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött regisztrációs lapot (Űrlap) és pályázói adatlapot, amely tartalmazza a pályázatban érintett gyerekek, tanulók számát, a gyerek, tanuló egyedi azonosítására lehetőséget adó adatokkal.

A pályázatot az alábbi tartalommal és az alább felsorolt dokumentumokat mellékelve kell elkészíteni és benyújtani:

A közoktatási intézmény pedagógiai programja alapján annak bemutatása, hogy milyen hátránykompenzációs szolgáltatás működtetéséhez kér támogatást, illetve milyen - a tanulói jogviszony létesítéséhez kapcsolódó - térítési díj átvállalását kéri.
A tartalmi ismertető a számon kérhetőséghez szükséges mélységig ki kell térjen a vállalt szakmai feladatokra, az azok teljesítését szolgáló folyamatokra, bemutatva egyebek mellett a teljesítés indikátorait (amennyiben meghatározhatók), az értékelés rendszerét, a szolgáltatásban résztvevő szakemberek értékelésének módját, eszközeit.
A pályázatnak tartalmaznia kell a közoktatási szolgáltatásra vonatkozó szülői (18. évet be nem töltött tanuló esetén), tanulói, fenntartói értékelési rendszer leírását is.

A pályázatnak tartalmaznia kell az intézményben folyó pedagógiai munka kommunikációs célú összefoglalását (maximum 1 oldal).

A pályázathoz mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
 1. a fenntartó és közoktatási intézménye alapító okiratait, dokumentumait (fenntartó által hitelesített másolat)
 2. a fenntartó és közoktatási intézményei működését, közhasznú státusát jóváhagyó okiratokat (fenntartó által hitelesített másolat)
 3. a közoktatási intézmény nevelési, pedagógiai programjának nevelési programmal összefüggő részeit (fenntartó által hitelesített másolat)
 4. az iskola minőségirányítási programját, minőségirányítási rendszerének esetleg meglévő tanúsítványát (fenntartó által hitelesített másolat)
 5. a fenntartó és közoktatási intézménye 2004. évi költségvetését, beszámolóját, közhasznúsági jelentését, 2005. évi és 2006. évi költségvetését, 2005. évi költségvetés teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját (a februári pályázati időszakban), májusi és szeptemberi pályázati időszakban a 2005. évi költségvetési beszámolót és közhasznúsági jelentést. A fenntartó által 2004. évre és 2005. évre vonatkozóan a MÁK területi igazgatóságai részére, a normatíva elszámolás keretében megküldött elszámoló lapot (fenntartó által hitelesített másolat).
 6. nyilatkozatot az intézménynek és a fenntartónak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő 60 napon túli lejárt köztartozásairól - adónemenként, a tartozás nagyságáról és a köztartozásra vonatkozó APEH megállapodás határozatszámával, ha van ilyen (A/2 melléklet).
 7. nyilatkozatot arról, hogy a jelen pályázattal érintett gyerekek/tanulók vonatkozásában milyen és mennyi, a normatív támogatáson felüli más, rendszeres állami és/vagy önkormányzati támogatással rendelkezik (A/3 melléklet).
 8. nyilatkozatot arról, hogy a jelen pályázattal érintett gyerekektől/tanulóktól illetve családjaiktól milyen címen, és mennyi pótlólagos forrást - pl. térítési díjat, alapítványi támogatást stb. - szednek, gyűjtenek, és ezeket milyen célokra használják (A/3 melléklet).
 9. nyilatkozatot arról, hogy a támogatásban részesülő gyerek/tanuló családját érintő, a pályázatban be nem mutatott fizetési kötelezettség - előírása, érvényesítése - a Támogató előzetes hozzájárulása nélkül szerződésszegésnek minősül, és jogalap a közoktatási megállapodás azonnal hatállyal történő felbontására (A/3 melléklet).
 10. nyilatkozat a gyerekek/tanulók sajátos nevelést, egyéni fejlesztést, hátrány kompenzációt igénylő, illetve egyéb, a pályázati céllal összefüggő helyzetének megalapozottságáról (A/4 melléklet).
 11. nyilatkozat arról, hogy az elmúlt 3 tanév során milyen okból és hány alkalommal került sor az intézmény legmagasabb évfolyamának befejezése előtt a tanulói jogviszony megszüntetésére (A/4 melléklet).
 12. nyilatkozat arról, hogy támogatás esetén a pályázó vállalja az érintett gyerekre/ tanulóra vonatkozó közoktatási megállapodás megkötését a feladat ellátási kötelezettséggel rendelkező önkormányzattal (A/4 melléklet).
 13. nyilatkozatot a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről (A/5 melléklet).
 14. nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.) szabályozott módon nyilvánosságra hozható (A/5 melléklet).
 15. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó és közoktatási intézménye, mint munkáltató az Áht-ben meghatározott, rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik (A/5 melléklet).
 16. nyilatkozatot arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul (A/5 melléklet).
A felsorolt dokumentumok a pályázat elválaszthatatlan részét képezik. A pályázatokat egy eredeti és három másolati példányban kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a pályázat 1 elektronikus példányát is.

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatványok (pályázati adatlap és űrlap, kötelezően csatolandó nyilatkozatok) kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapján érhető el: www.omai.hu, valamint az oldal alján található linkeken.

5. A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatok benyújtása és befogadása folyamatos. A beadási határnapok (postai bélyegző kelte): 2006. február 28., 2006. május 31. és 2006. szeptember 30., amelyek egyben a bírálati időszak tekintetében a postára adás utolsó napjait is jelentik.

A beadási határnapon túl érkező pályázatok a következő pályázati időszakban beérkezett pályázatokkal együtt kerülnek elbírálásra. A 2006. szeptember 30-a után beérkezett pályázatok elbírálására a 2006. évben nem kerül sor.
A hiányosan érkező pályázatok a hiánypótlás beérkezésének dátuma szerint kerülnek elbírálásra.

6. A pályázat benyújtásának módja

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, postai úton, elsőbbségi küldeményként kell eljuttatni az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság alábbi címére:

OM Alapkezelő, 1374 Budapest, Pf.: 564

A csomagoláson jól láthatóan fel kell tüntetni a "Közoktatási Megállapodás 2006" pályázat megnevezést.

7. A pályázaton elnyerhető támogatás összege
A pályázaton egy gyerek/tanuló után elnyerhető legmagasabb összeg 128 970,- Ft.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértékét korlátozza, hogy a pályázati támogatás, a normatív és egyéb állami, önkormányzati közvetlen vagy közvetett támogatások együttes összege - ide nem értve a közösségi támogatási összegeket - adott gyerek/tanuló vonatkozásában nem haladhatja meg a 730.000,-Ft/év összeget.

8. Az elnyert támogatás felhasználásának módja
Az elnyert támogatás az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII.30.) Korm. Rendelet szabályainak megfelelően használható fel.

A pályázaton nyertes intézmény vállalja, hogy legkésőbb a támogatási szerződés szerinti második év végéig tanúsíttatja minőségirányítási rendszerét, illetve, ha van már tanúsítványa, megújíttatja azt. A tanúsítás ki kell, hogy terjedjen a támogatási szerződés szerinti támogatott tevékenységekre, folyamatokra is.

A támogatás további folyósításának feltétele az érvényes tanúsítvány.

9. A pályázatok elbírálása és közzététele
A pályázatok elbírálását az OM közoktatási helyettes államtitkára által létrehozott Bíráló Bizottság végzi, a benyújtási határidőtől számított 30 napon belül. A Bíráló Bizottság összetétele: 2 fő Oktatási Minisztérium által delegált személy, 1 fő Alapítványi és Magániskolák Egyesülete által delegált személy, 1 fő szülői szervezetek által delegált személy, 2 fő hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozó szakmai szervezetek által delegált személy, 1 fő önkormányzati fenntartók által delegált személy. A támogatásról és annak mértékéről a Bíráló Bizottság javaslata alapján az Oktatási Miniszter dönt. A pályázat eredményét az Oktatási Minisztérium nyilvánosságra hozza. A nyertes pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázók az értékelés dokumentumait - a saját pályázatukra vonatkozóan - a döntést követően megtekinthetik.

A bírálati szempontrendszert a pályázati kiírás A/1 melléklete tartalmazza.
 
10. Szerződéskötés
A nyertes pályázóval az oktatási miniszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - öt évre szóló szerződést (közoktatási megállapodást) köt, illetve az érvényes megállapodásokat kiegészíti.
 
A szerződés tartalmazza:
 1. a támogatás felhasználási célját és feltételeit
 2. a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését, elszámolását
 3. a szerződésszegés jogkövetkezményeit, az elállás jogát.
A pályázati dokumentáció a szerződés mellékletét képezi.

11. További információk
A pályázatról további információt az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál dr. Mészáros Tamás pályázati referens nyújt a 06/1/301-31-77-es telefonszámon, hétfőtől csütörtökig 8-12 és 13-16.30 óra között, pénteken 8-14 óráig, illetve e-mailen a meszaros@omai.hu címen.

Budapest, 2006. február 13.

Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok