2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Megjelent Az esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet

2008. április 8.
Felhívjuk figyelmüket a rendeletben foglalt egyes támogatási igények benyújtási határidejére, melyek az alábbiak:

1. A támogatás célja:
Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés, óvodai fejlesztő program
A támogatást helyi önkormányzatok - beleértve a jogi személyiségű intézményi, valamint a többcélú kistérségi társulásokat -, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik, ha az általuk fenntartott intézmény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet [a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet] 39/D. és 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott Integrációs Pedagógiai Program szerint képességkibontakoztató vagy integrációs felkészítést folytat, vagy óvoda esetében a miniszter által kiadott Óvodai Integrációs Program szerinti foglalkoztatást biztosít.
Benyújtási határidő: 2008. június 15.
Ha a fenntartó sikeresen pályázott az integrációs vagy a képességkibontakoztató felkészítést segítő támogatásra, jogosulttá válik további - a megadott támogatási célon belül - kulturális, szabadidős tevékenységet segítő programon való részvételre is.
Benyújtási határidő: 2008. október 15.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a támogatás igénylésére vonatkozó rendelkezések a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

2. A támogatás célja:
Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvtámogatása
A támogatást a helyi önkormányzatok, a közoktatási feladatot ellátó központi költségvetési szervek és a nem állami intézmények fenntartói igényelhetik a Kt. 10. §-ának (4) bekezdése, 121. § (1) bekezdésének 29. a) vagy 29. b) pontja alapján meghatározott sajátos nevelési igényű tanulók után a fenntartásukban lévő - a szakiskolák kivételével - közoktatási intézmények 1-13. évfolyamain, szakiskolák esetében pedig 9-10. évfolyamain és a szakképzési évfolyamokon a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma alapján
Benyújtási határidő: 2008. július 1.

3. A támogatás célja:
Felzárkóztató oktatás lebonyolításának támogatása
A támogatást a helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik a fenntartásukban lévő szakiskolákban a 2007/2008. tanév, valamint a 2008/2009. tanév naptári hónapjaiban a felzárkóztató oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján.
Benyújtási határidő:
a 2008. évi első részlet igénylésének határideje: 2008. május 1.,
a második részlet igénylésének határideje: 2008. október 1.

4. A támogatás célja:
A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjának támogatása
A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában (a továbbiakban: Program) részt vehetnek azon középiskolai kollégiumok, illetve kollégiumi intézményegységet is működtető középfokú intézmények, valamint azon szakiskolák, illetve szakiskolai intézményegységet is működtető középfokú intézmények, melyek a 2007/2008-as tanévben már működtették a Programot, valamint szándéknyilatkozat aláírásával vállalják, hogy partneri együttműködést valósítanak meg. A Programban részt vehetnek továbbá azon intézmények, amelyek fenntartói pályázatot nyújtanak be az OKM 2008. április 15-ig meghirdetésre kerülő új, a Programba való bekapcsolódásról szóló pályázatára.
Benyújtási határidő: 2008. június 15.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a támogatás igénylésére vonatkozó rendelkezések a rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

5. A támogatás célja:
Támogatás nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásához
A támogatást helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik a fenntartásukban lévő iskolák azon tanulói után,
a) akik a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján menedékjogot élveznek, valamint akik menekültkénti vagy oltalmazotti elismerésüket kérték vagy menedékeskénti elismerésüket kérték, valamint akik a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény alapján humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadottak, hontalanok, kísérő nélküli kiskorúak, emberkereskedelem áldozatává vált harmadik országbeli állampolgárok, vagy
b) az a) pontban felsoroltak közé nem tartozó nem magyar ajkú, nem magyar állampolgárok, amennyiben a tanuló közoktatási intézményrendszerbe való belépésétől számított időtartam nem éri el az egy évet és a közoktatási intézmény, vagy a tanuló által látogatott osztály tanítási nyelve magyar,
amennyiben a tanulók oktatását, nevelését központi pedagógiai program adaptálásával szervezik meg.
Benyújtási határidő: 2008. szeptember 5.

6. A támogatás célja:
Gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben, rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek oktatásának támogatása
A támogatást a helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó intézményekben fekvőbeteg-ellátás keretében szakellátásban, és/vagy rehabilitációs célú ellátásban részesülő, alap- és középfokú iskolai, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulók tankötelezettségének teljesítését szolgáló - a Kt. 87. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott - közoktatási feladat ellátásának biztosításához.
Benyújtási határidő: 2008. május 15.

7. A támogatás célja:
A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók felkészítésének támogatása
A támogatást a helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik a fenntartásukban lévő alap- és középfokú intézményekben a 2007/2008. tanév, valamint a 2008/2009. tanév naptári hónapjaiban a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók létszáma alapján.
Benyújtási határidő: 2008. május 1.

8. A támogatás célja:
Pedagógiai szakszolgálatok támogatása
A támogatást helyi önkormányzatok, a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények, illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami, nem önkormányzati intézmények fenntartói igényelhetik a fenntartásukban lévő nevelési tanácsadók - beleértve a nevelési tanácsadás feladatait is ellátó egységes pedagógiai szakszolgálatokat - a Kt. 35. § (4) bekezdésében meghatározott alábbi feladatok ellátásához:
a) a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarral küzdő gyermekek és tanulók esetében a nevelési tanácsadó szakvéleményében foglaltak végrehajtásának segítése, ellenőrzése;
b) a Kt. 121. § (1) bekezdés 29. b) pontja alapján sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásának segítése;
c) az iskolapszichológiai szolgáltatás megszervezése.
Benyújtási határidő: 2008. június 30.

Az igénylés benyújtásához szükséges adatlapok letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság honlapjáról: www.okmt.hu

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok