2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM megbízásából az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága pályázatot hirdet "Menekülteket befogadó állomásokon elhelyezett kiskorú gyermekek oktatási integrációjának támogatása" címmel

2007. szeptember 21.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

pályázatot hirdet

"MENEKÜLTEKET BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT KISKORÚ GYERMEKEK OKTATÁSI INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA"
címmel

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) feladatának tekinti a migráns gyermekek, különösen a leginkább hátrányos helyzetben lévő, a menekülteket/menedékeseket befogadó állomásokon (a továbbiakban: befogadó állomás) elhelyezett kiskorúak oktatási integrációjának támogatását.

A fenti feladatnak a megvalósításában a Minisztérium fontos szerepet szán a befogadó állomások településein működő általános iskoláknak, és a menekültügy területén tevékenykedő civil szervezeteknek.

1. A pályázat célja:
 1. A befogadó állomásokon elhelyezett, vagy egyéb szálláshelyen élő migráns[1] kiskorúak oktatási integrációjának támogatása.
 2. Az interkulturális pedagógiai program alapján saját programok kidolgozása a migráns kiskorúak oktatására az azokat befogadó oktatási intézményekben.
 3. A migráns kiskorúak magyar nyelvi felzárkóztatása.
 4. A migráns kiskorúak tantárgyi fejlesztése.
 5. Kulturális programkínálat biztosítása a migráns kiskorúak számára.
 6. Tanulmányokat támogató, szociális hátránykompenzáló eszközök és szolgáltatások igénybevétele (utazási és szociális jellegű támogatás; tanulmányi eszközök, szolgáltatások rendelkezésre bocsátása a rászoruló diákoknak).
2. A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 9.500.000 forint.

3. A pályázat forrása: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11/7/4/3. jogcím 5. részfeladat.

4. A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás, előfinanszírozás.

5. A pályázók köre:

a) Általános iskola:
A pályázat A/ komponensében olyan általános iskolák pályázhatnak, amelyeknek működési területén befogadó állomás működik, és amelyek migráns tanuló(ka)t oktatnak.

Az iskolák önállóan nyújthatnak be pályázatot.

b) Civil szervezet:
A pályázat B/ és C/ komponensében pályázhatnak az alábbi - magyarországi székhelyű - szervezetek:
 • alapítvány;
 • közalapítvány;
 • társadalmi szervezet (kivéve politikai pártot);
 • az egyház, egyházi intézmény.
A civil szervezetek önállóan nyújthatnak be pályázatot.
Az a civil szervezet pályázhat, amely legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik a migráns kiskorúakkal való foglalkozás területén.

A pályázó - nyertessége esetén - közvetlenül felelős a projekt előkészítéséért és megvalósításáért. A pályázók a projektterv megvalósítása érdekében azonban a végrehajtásba közreműködő(ke)t is bevonhatnak. A pályázó az általa bevonni kívánt közreműködő(ke)t a projekttervben köteles bemutatni. Közreműködő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseinek megfelelő gazdasági társaság is lehet. A közreműködő által ellátott tevékenységének költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 30 %-át, illetve a közreműködő a kedvezményezett (a pályázat nyertese) felé személyi költségeket nem számolhat el.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó - akár iskola, akár civil szervezet - részére, amely
 1. a pályázat, illetve a támogatásról szóló döntés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 2. csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll;
 3. esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontjában meghatározott köztartozása van, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is;
 4. a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot nem csatolja, vagy visszavonja;
 5. a jelen felhívás 10. pontjában meghatározott dokumentumok valamelyikét nem csatolja;
6. Támogatott tevékenységek:

A/ komponens - Magyar nyelvi és tantárgyi felkészítés iskolai foglalkoztatás keretében

Migráns kiskorúakat oktató általános iskolák az alábbi együttes feltételekkel pályázhatnak:
 • Az iskola minimum heti 2 alkalommal magyar nyelvi felkészítést biztosít migráns tanulói számára.
 • Az iskola a magyar nyelvet már megfelelő szinten elsajátított migráns tanulói számára, minimum heti 2 alkalommal egyéni fejlesztési terven alapuló tantárgyi felkészítést biztosít.
 • A magyar nyelvi felkészítési illetve tantárgyi fejlesztési időszak minimum három hónapot, maximum hat hónapot foglal magába, az elszámolás alapja a jelenléti ív.
 • Az iskola a migráns tanulók indokolatlan lemorzsolódásának megakadályozásában aktívan részt vesz.
 • Az iskola a tanulót a továbbiakban az életkorának megfelelő osztályfokon, külön indoklás alapján eggyel alacsonyabb osztályfokon oktatja.
 • A befogadó állomás igazolása alapján, ha a tanuló valamely oknál fogva tartósan elhagyja a befogadó állomást, és ezáltal az iskolát is, a támogatási összeget az iskolának nem kell visszafizetnie, ugyanakkor az esetlegesen a projekt kezdete után érkezett migráns tanulókkal a tanulói létszámot pótolnia kell.
 • Az iskola pedagógiai programjába beépíti az Oktatási Minisztérium által 2004. szeptemberében az Oktatási Közlönyben megjelentetett, az interkulturális nevelés pedagógia programja alapján kidolgozott, a külföldi gyerekek fogadásával, oktatásával, integrációjával kapcsolatos interkulturális oktatási koncepcióját (a közlemény az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról - www.okm.gov.hu - letölthető).
B/ komponens - Kulturális és szociális hátránykompenzáló programok biztosítása
Civil szervezetek az alábbi feltételekkel pályázhatnak:
Ebben a komponensben a pályázatnak a migráns kiskorúak számára nyújtandó kulturális programkínálati tervet (a továbbiakban: kulturális programterv) kell tartalmaznia. A kulturális programtervet az érintett gyermekek körében elvégzett igényfelmérés alapján kell elkészíteni. Életkori csoportbontásban két külön kulturális programtervet kell összeállítani: egyet a 8-10 év alatti és egyet a 8-10 év feletti gyermekek számára. A pályázónak minimum hat féle különböző programelemmel legalább kéthetente kell kulturális programot biztosítania az érintett gyermekek számára a támogatott időszak alatt. A pályázati kiírás lehetőséget ad továbbá az iskolai tanulmányokat, óvodáztatást támogató, szociális hátránykompenzáló eszközök és szolgáltatások igénybevételére is.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
 • kulturális programok biztosítása
További támogatható tevékenységek:
 • iskolai tanulmányokat, óvodáztatást támogató, szociális hátránykompenzáló eszközök és szolgáltatások igénybevétele (utazási és szociális jellegű támogatás; tanulmányi eszközök, szolgáltatások rendelkezésre bocsátása a rászoruló gyermekeknek; óvodás, és kisiskolás korú gyermekek esetén kísérő szülő utazási költségének biztosítása);
 • a gyermekek óvodai/iskolai kulturális plusz-szolgáltatásainak kiváltása (kirándulások, nyári tábor, színház stb. költségeinek térítése).
Amennyiben az ebben a komponensben pályázó pályázata nem tartalmaz kulturális programtervet, a pályázat érvénytelen.

C/ komponens - Magyar nyelvi és tantárgyi felkészítés, illetve kulturális és szociális hátránykompenzáló programok biztosítása.

Civil szervezetek az alábbi feltételekkel pályázhatnak
Az ebben a komponensben benyújtott pályázatok csak abban az esetben kerülnek támogatásra, ha az adott befogadó állomás településének egyik általános iskolájától sem érkezik be értékelhető pályázat.

Az ebben a komponensben benyújtott pályázatnak az alábbi kötelezően megvalósítandó tevékenységeket kell tartalmaznia:
 • migráns kiskorúak és szüleik részére magyar nyelvi felkészítő tanfolyam szervezése és lebonyolítása;
 • egyéni fejlesztési terven alapuló tantárgyi fejlesztés a magyarul tudó migráns kiskorúak számára;
 • a B/ komponens kötelezően megvalósítandó elemei.
További támogatható tevékenységek:
 • a B/ komponens további - nem kötelező elemként szereplő - támogatható tevékenységei
Amennyiben az ebben a komponensben pályázó pályázata nem tartalmazza valamennyi kötelezően megvalósítandó tevékenységet, a pályázat érvénytelen.

7. A támogatásból elszámolható költségek köre:

A/ komponens:
 • a magyar nyelvi felkészítés költségei;
 • a tantárgyi felkészítés költségei;
 • taneszközök beszerzése a programban résztvevő diákok számára;
 • az interkulturális nevelés pedagógia programja alapján kidolgozott, a külföldi gyerekek fogadásával, oktatásával, integrációjával kapcsolatos interkulturális oktatási koncepció kidolgozásának költségei;
B/ komponens:
 • a kulturális programtervben szereplő kulturális programok költségei;
 • a projekt megvalósításában résztvevő szakemberek bérköltségei;
 • amennyiben azt a pályázat tartalmazza, az iskolai tanulmányokat, óvodáztatást támogató, szociális hátránykompenzáló eszközök és szolgáltatások igénybevételének költségei (utazási és szociális jellegű támogatás; tanulmányi eszközök, szolgáltatások rendelkezésre bocsátása a rászoruló gyermekeknek; óvodás, és kisiskolás korú gyermekek esetén kísérő szülő utazási költségének biztosítása);
 • amennyiben azt a pályázat tartalmazza, a migráns kiskorúak óvodai/iskolai kulturális plusz-szolgáltatásai kiváltásának költségei (kirándulások, nyári tábor, színház stb. költségeinek térítése).
C/ komponens:
 • a migráns kiskorúak és szüleik részére magyar nyelvi felkészítő tanfolyam szervezésének és lebonyolításának költségei;
 • a tantárgyi fejlesztés költségei;
 • a kulturális programtervben szereplő kulturális programok költségei;
 • a projekt megvalósításában résztvevő szakemberek bérköltségei;
 • amennyiben azt a pályázat tartalmazza, az iskolai tanulmányokat, óvodáztatást támogató, szociális hátránykompenzáló eszközök és szolgáltatások igénybevételének költségei (utazási és szociális jellegű támogatás; tanulmányi eszközök, szolgáltatások rendelkezésre bocsátása a rászoruló gyermekeknek; óvodás, és kisiskolás korú gyermekek esetén kísérő szülő utazási költségének biztosítása);
 • amennyiben azt a pályázat tartalmazza, a migráns kiskorúak óvodai/iskolai kulturális plusz-szolgáltatásai kiváltásának költségei (kirándulások, nyári tábor, színház stb. költségeinek térítése).
8. Földrajzi lehatárolás, a program időtartama:

A pályázó tevékenységi területe: Magyarország - Bicske, Debrecen, Békéscsaba

A támogatott projektek időtartama: 2007. december 1. - 2008. május 31.

9. A támogatás mértéke:

A támogatás fedezi a vállalt feladatok megvalósításának költségét, önerő biztosítása nem feltétel. A projekthez igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum maximum értékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak:

A/ komponens:
Az iskola migráns tanulónként 50 ezer Ft támogatási összegre pályázhat, amelynek 10 %-át a tanulók számára biztosítandó taneszköz beszerzésre kell fordítani. A tanulói létszám a pályázat beadásakor felültervezhető, a projektvégi elszámoláskor 10% eltérés megengedett. A felültervezést az esetlegesen projektkezdet után érkező tanulók teszik indokolttá.

B/ komponens:
Az igényelhető támogatás
 • minimális összege: 1 millió Ft,
 • maximális összege: 2 millió Ft
C/ komponens:
Az igényelhető támogatás:
 • minimális összege: 2 millió Ft
 • maximális összege: 4 millió Ft
10. A pályázat benyújtása
A pályázató szervezetek önállóan nyújthatnak be pályázatot.

Egy szervezet több pályázatot is benyújthat, azonban az azonos megvalósítási helyszínre - de különböző komponensekre - benyújtott pályázatok között, a C és B komponensben megjelenő ugyanazon tevékenységek kivételével, átfedés nem lehetséges.
Amennyiben egy szervezet a három befogadó állomás közül nemcsak egy esetében kíván megvalósítani projektet, úgy minden egyes állomás, illetve komponens esetében külön-külön pályázatot kell benyújtania.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjáról érhető el: www.okmt.hu

A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 15. (postabélyegző kelte).
Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!
A pályázatokat kizárólag postai úton, a következő címre kell eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1374 Budapest,
Pf.: 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "MENEKÜLTEKET BEFOGADÓ ÁLLOMÁSOKON ELHELYEZETT KISKORÚ GYERMEKEK OKTATÁSI INTEGRÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA".

1 eredeti és 2, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban beküldendő:
 1. a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap és Nyilatkozat (a jelen felhívás 1.sz. melléklete), valamint
 2. a projektterv maximum 5 A4-s oldalon (a jelen felhívás 2. sz. melléklete alapján)
A pályázathoz a pályázó 1 példányban csatolja:
 1. hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) egyszerű másolatát;
 2. a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, valamint - ahol a működéshez jogszabály előírja - működési engedély);
 3. képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
 4. a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot;
 5. a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot;
 6. a számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről;
 7. közoktatási intézmény pályázó esetén az intézmény vezetőjének szándéknyilatkozatát arról, hogy az iskola vállalja, hogy a programban résztvevő tanulókat a program lezárultát követő tanévben az életkoruknak megfelelő osztályfokon, külön indoklás alapján legfeljebb eggyel alacsonyabb osztályfokon oktatja;
 8. civil szervezet pályázó esetén a migráns kiskorúakkal való foglalkozás területén szerzett legalább 3 év szakmai tapasztalat leírását;
 9. A projekt megvalósításában résztvevő szakemberek szakmai önéletrajzait.
 10. A pályázati adatlap, nyilatkozat és projektterv CD-n.
A b), d)-g) pontok alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjánál 30 napnál régebbi.

11. Hiánypótlás

Amennyiben a pályázat formailag hibás vagy hiányos, hiánypótlásra a hiánypótlásról szóló értesítés kézbesítésétől (postabélyegző kelte) számított 8 napon belül van lehetőség. Amennyiben a pályázó a hiányt határidőn belül nem vagy nem megfelelően pótolja, hibát nem javítja, vagy a pályázatot a megadott határidőn túl nyújtja be, a pályázat további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

12. A pályázat elbírálása, a támogatási szerződések megkötése
A pályázatokat egy az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt 5 fős, szakértő bizottság (a továbbiakban: Értékelő Bizottság) értékeli.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek pályázatában az alábbiak megjelennek:
 1. Az interkulturális neveléshez-oktatáshoz kapcsolódó fejlesztési törekvések bemutatása.
 2. Általános iskolák, szociális szolgáltatók és menekültügyi civil szervezetek aktív együttműködései a migráns kiskorúak nevelése-oktatása területén.
 3. A társadalmi környezet és a többségi tanulók érzékenyítését elősegítő nyitott programok működtetése.
 4. A migráns kiskorúak szüleivel való aktív kapcsolattartás.
A pályázatok támogatásáról a beadási határidőt és a hiánypótlások beérkezését követő 35 napon belül az Értékelő Bizottság javaslata alapján a Minisztérium államtitkára dönt.
A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő), valamint a Minisztérium a döntést követő 5 napon belül az alábbi honlapokon közzé teszi, és ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelő írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről:
A sikeresen pályázókkal az OKM Támogatáskezelő a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 60 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. A támogatást a nyertes pályázó részére az OKM Támogatáskezelő folyósítja.

13. Információ

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Németh István pályázati szakreferens a 354-7548-as telefonszámon, az Oktatási és Kulturális Minisztériumnál Ormos Rita a 473-7605-ös telefonszámon nyújt munkanapokon 8.30 - 12.00 illetve 13.00 - 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

A pályázatra egyebekben a magyar jog - különösen a Rendelet - szabályait kell alkalmazni.


Letölthető anyagok:[1] Migráns: a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX. törvényben meghatározott menekült, menedékes, illetve ilyen jogállásának elismerését kérő személy, valamint a 2008. január 1-jétől hatályos a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvényben meghatározott menekült, menedékes és oltalmazott, illetve ilyen jogállásának elismerését kérő személy, valamint az ilyen személyek gyermekei, továbbá a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény szerinti befogadott, illetve az ilyen jogállásának elismerését kérő személy, valamint az ilyen személyek gyermekei.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok