2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az OKM pályázatot hirdet "Pedagógiai lapok és folyóiratok megjelentetésének támogatása 2008" címmel

2008. november 14.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) feladatának tekinti a pedagógusok minél szélesebb körű, folyamatos tájékoztatását, az új pedagógiai módszerek, a pedagógiai munkát irányító minőségi kritériumok megismertetését, a közoktatási fejlesztések eredményeinek terjesztését.
A fenti feladatoknak a megvalósításában a Minisztérium fontos szerepet szán a pedagógiai szaksajtónak.

A pályázat célja
A kiíró a jelen pályázattal szeretné elérni, hogy a szakmai közvélemény - beleértve a pedagógus alap- és továbbképzésben résztvevők körét - a pedagógiai és a pedagógusképzési modernizációban szerepet vállaló pedagógiai szakmai lapok és folyóiratok támogatásával megismerhesse mind a kormányzati, mind pedig a helyi fejlesztéseket, azok elméleti hátterét és jó gyakorlatait.

A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 25 000.000.- forint
A pályázat forrása: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11/4/18 Érettségi vizsga lebonyolítása című fejezeti kezelési előirányzatból.
A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás, előfinanszírozás
A megpályázható támogatás összege: minimum 400.000 Ft, maximum 3.000.000 Ft
Pályázni kizárólag nyomdai és honoráriumköltségek finanszírozására lehet. A pályázat keretében eszközök vásárlását a Minisztérium nem támogatja.
A pályázat jellege: nyílt

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be
 • az országos terjesztésű,
 • lapalapítási engedéllyel rendelkező,
 • kifejezetten pedagógiai profilú és pedagógus célcsoportnak készülő,
 • a pedagógiai innovációk iránt igazolhatóan elkötelezett,
 • nem egy-egy tantárgyhoz kötődő,
 • elektronikus formában is megjelenő
lapok szerkesztőségei.

A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat benyújtási határideje: 2008. november 27. csütörtök (postabélyegző kelte).
Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

A pályázatokat kérjük, hogy kizárólag postai úton, a következő címre juttassák el:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közoktatási Főosztály
1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "Pedagógiai lapok és folyóiratok Megjelentetésének támogatása 2008".

A pályázat elbírálása, a támogatási szerződések megkötése
A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt 5 fős bizottság (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) értékeli.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek pályázatában az alábbiak megjelennek:
 1. Korszerű nevelési módszertani eljárások, tanítási technikák, tanulásszervezési megoldások gyakorlati megvalósulásának és/vagy elméleti hátterének bemutatása (nem szakrendszerű oktatás, differenciálás, fejlesztő értékelés, adaptív oktatás, szöveges értékelés, projektmódszer, páros és csoportmunka, epochális oktatás, stb.)
 2. A Nat implementációjával kapcsolatos feladatok.
 3. Eredményes iskolaszervezet-fejlesztési törekvések.
 4. Szakma és ágazatközi együttműködések a gyakorlatban (oktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális, stb. szakemberek kooperációja a nevelés-oktatás területein)
 5. Az iskola biztonságával összefüggésben jó gyakorlatok bemutatása.
 6. deviáns tanulói magatartásformák kezelésének iskolai jó gyakorlatai, a lemorzsolódás megelőzésének iskolai és fenntartói jó gyakorlatai
 7. Az integrált megközelítésre épülő nevelési-oktatási gyakorlatok nemzetközi tapasztalatai.
 8. Tanulói és szülői jogok és kötelességek bemutatása
A pályázatok támogatásáról a beadási határidőt követő 10 napon belül a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Minisztérium közoktatási szakállamtitkára dönt.
A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a Minisztérium a döntést követő 5 napon belül a honlapján közzé teszi, és ezzel egyidejűleg írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A minisztérium honlapja: www.okm.gov.hu
A sikeresen pályázókkal a minisztérium a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 20 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. A támogatást a nyertes pályázó részére a minisztérium közoktatási szakállamtitkársága folyósítja.

A pályázati dokumentáció, melyet a pályázónak be kell küldenie
1 eredeti és 2. az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban beküldendő:
a) a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap,
b) a lap vagy folyóirat mintapéldánya,
c) a lap 2007. évi tartalom vagy témajegyzéke

A pályázathoz a pályázó 1 példányban csatolni köteles:
 1. gazdálkodó szervezet pályázó esetén a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, társasági szerződés, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány, valamint - ahol a működéshez jogszabály előírja - működési engedély);
 2. gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
 3. a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot;
 4. a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatokat.
 5. a pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről;
 6. a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolást;
Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
 1. a pályázat, illetve a támogatásról szóló döntés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 2. csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll;
 3. köztartozása van;
 4. a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatokat nem csatolja, vagy visszavonja;
 5. a fent meghatározott dokumentumok valamelyikét nem csatolja;
Ha a fentiek alapján a pályázó részére nem nyújtható támogatás, ennek okáról a pályázat kiírója a pályázót írásban értesíti.

A fenti dokumentumok és nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatos kivételeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 13/2008. (IV. 10.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. § (3)-(7) bekezdései határozzák meg.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani. (2. sz. melléklet) Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" is be kell nyújtani. (3. sz. melléklet)
A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázat döntés előkészítésében résztvevők:

Kosinszky Zsuzsanna, szakmai referens Nemzetiségi Főosztály (OKM Nemzetiségi Főosztály),
Dr. Csonka Csabáné, szakmai referens (OKM Közoktatás-szakmai Fejlesztési Osztály),
Kovács Erika, szakreferens (OKM Közoktatás-programfejlesztési Osztály),
valamint az OKM Sajtófőosztály munkatársai.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjáról érhető el: www.okm.gov.hu

A határidőn túl vagy hibásan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni, azok további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás megtétele iránt az OKM intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül pótolnia kell. Azon pályázatok nem kerülnek elbírálásra, amelyek a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesítik.
Az elutasításra került pályázatok nem kerülnek visszaküldésre, azonban az elutasításról a pályázók értesítést kapnak.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Közoktatási Főosztályon Dr. Csonka Csabáné szakreferens a 473-7277-es telefonszámon nyújt munkanapokon 8.30 - 12.00 illetve 13.00 - 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

Mellékletek:
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok