2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre

2008. szeptember 19.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet alapján a 2008/2009-es tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll, a szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és egyúttal kollégiumi ellátást is kér, vagy
b) a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kíván részt venni és egyúttal kollégiumi ellátást is kér és
c) az alábbi pontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ca) halmozottan hátrányos helyzetű (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű, akinek családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította és a törvényes felügyeletet ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek)
cb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

A programba jelentkezhet és a kollégium, illetve a szakiskola által történő elbírálás alapján az adott évfolyamon a programban résztvevő tanulók 10%-át meg nem haladóan bekerülhet az a tanuló is,
aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14. pontja szerint hátrányos helyzetű: családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította;

A program célja:
Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakképzésben, szakiskolában.
A program célja továbbá, hogy a célcsoport számára szakiskolai tanulmányaikhoz inkluzív pedagógiai környezetet, valamint a szociális és kulturális hátrányok kompenzálását és ezeken keresztül a lemorzsolódás elkerülését biztosítsa a programot megvalósító kollégiumokban.
Az AJKSZP-ban szakiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakiskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.
A kollégiumok felelőssége különösen az AJKSZP-ba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében.

Pályázni a programban résztvevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt szakiskolákba lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu), illetve az AJKSZP honlapjáról (www.ajkszp.hu)

A pályázat kötelező mellékletei:
A pályázatot legkésőbb 2009. január 15-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. számú mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott szakiskola címére.

A borítékra kérjük, írják rá: "Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programja".

A pályázatokat a kiválasztott szakiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el és a pályázat eredményéről 2009. január 30-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől Tolnai Józseftől a következő telefonszámon 06-1-235-7299, illetve e-mail címen: ajp@ofi.hu.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok