2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre

2008. szeptember 19.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön - elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein - lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül és
b) az alábbi pontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ba) hátrányos helyzetű (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. 121. § 14. pontja szerint hátrányos helyzetű tanuló az, akinek a családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletet ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek),
bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
bc) akit az osztályfőnök a pályázatra benyújtott jelentkezés mellékletét képező indoklásában hátrányos helyzetűnek tart.
A bc) pontban meghatározott feltétel szerint felvehető tanulók aránya nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók tíz százalékát.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést.

Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat az Arany János Programiroda és a programhoz tartozó középiskolák közösen bírálják el. A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban (2009. január 9-10-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2009. január 16-17-én) - egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt: elbeszélgetésen vesznek részt, fogalmazást írnak és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A sikeresen teljesítő tanulók - lehetőség szerint - megyéjük neves középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra. A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak teljesítése és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek esetén tehetnek érettségi vizsgát. Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, matematika- és informatika-oktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt. A programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből, és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából.
A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Pályázni a pályázati csomag hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már résztvevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu).

A pályázatnak tartalmaznia kell
  1. a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének - lehetőleg anyagi támogatásról is szóló - határozatát (1. számú melléklet),
  2. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. számú melléklet)
  3. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (3. számú melléklet),
  4. a tanuló személyi adatlapját (4. számú melléklet),
  5. az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését, amelyben megindokolja a tanuló hátrányos helyzetét - 2 példányban,
  6. a tanuló kézzel írott önéletrajzát - 2 példányban,
  7. azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (5. számú melléklet),
  8. valamint a hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételről).
(Kérjük a tanulót, önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.)

A programban résztvevő középiskolák és kollégiumok közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.
A felvételi sorrend kialakítása során, a "megfelelt" minősítést elérő tanulók között a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyt élveznek. (Miniszteri Közlemény a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjáról 6.1 pont)

A pályázatot legkésőbb 2008. december 10-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére!

A borítékra, kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja".
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

A pályázat eredményéről 2009. január 30-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények programfelelőseitől vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől, tel.: 06-1-235-7299, e-mail cím: ajp@ofi.hu

A program keretében az alábbi közoktatási intézményekbe kérhetik a tanulók felvételüket:

Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium
3950 Sárospatak, Arany J. u. 3-7.
Tel: 47/312-140
Programfelelős: Dusicza Erika
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium
7150 Bonyhád, Kossuth L. u. 4.
Tel: 74/451-719
Programfelelős: Hohlné Probszt Éva
Tóth Árpád Gimnázium
4024 Debrecen, Szombathi u. 12.
Tel: 52/411-225
Programfelelős: Bánki András
Balassi Bálint Gimnázium
2660 Balassagyarmat, Deák F. u 17.
Tel: 35/300-011
Programfelelős: Kovács Jánosné
Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium
5650 Mezőberény, Petőfi u. 13-15.
Tel: 66/515-582; 66/515-579; 66/515-577
Programfelelős: dr. Baukóné Baksai Edit
Jurisich Miklós Gimnázium
9730 Kőszeg, Hunyadi u. 10.
Tel: 94/360-131
Programfelelős: Oroszné Kupi Teréz
Bessenyei György Gimnázium és Kollégium
4600 Kisvárda, Iskola tér 2.
Tel: 45/410-045
Programfelelős: Szűcs Andrásné
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
3300 Eger, Ifjúság u. 2.
Tel: 36/324-808
Programfelelős: Flaskay Miklós
Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola
8000 Székesfehérvár, Budai u. 7.
Tel: 22/506-162
Programfelelős: Gajda Péter
Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskola
6000 Kecskemét, Dózsa György út 3.
Tel: 76/481-583
Programfelelős: Buday Rezső
Puskás Tivadar Távközlési Technikum
1097 Budapest, IX. Gyáli u. 22.
Tel: 1/280-4500
Programfelelős: dr. Pomozi András
Türr István Gimnázium és Kollégium
8501 Pápa, Fő u. 10.
Tel: 89/324-394
Programfelelős: Grőber Attila
Földes Ferenc Gimnázium
3525 Miskolc, Hősök tere 7.
Tel: 46/508-459
Programfelelős: Kovács Attiláné
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8.
Tel: 62/420-524
Programfelelős: Szöllősy László
Varga Katalin Gimnázium
5000 Szolnok, Szabadság tér 6.
Tel: 56/512-240
Programfelelős: dr. Kissné Nagy Éva
Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
Tel: 72/518-462
Programfelelős: Bereczkiné Székely Erzsébet
Lovassy László Gimnázium
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
Tel: 88/566-360
Programfelelős: Bagi Péter
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 29-37.
Tel: 42/315-911
Programfelelős: Nagy Andrea
Neumann János Középiskola és Kollégium
3300 Eger, Rákóczi út 48.
Tel: 36/536-070, 36/325-311
Programfelelős: Szakaliné Haraszti Éva
Révai Miklós Gimnázium
9021 Győr, Jókai Mór út 21.
Tel: 96/526-040
Programfelelős: Erdős László
Táncsics Mihály Gimnázium
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 17
Tel: 82/512-128
Programfelelős: dr. Sülle Csabáné
Eötvös József Gimnázium és Kollégium
2890 Tata, Tanoda tér 5.
Tel: 34/587-568
Programfelelős: Tar József
   

A pályázat eredményéről történt értesítés után februárban, az általános felvételi eljárás keretében a programba jelentkező valamennyi tanuló Tanulói adatlapját az azon feltüntetett címre, a Jelentkezési lapo(ka)t pedig a középiskolákba kell elküldeni! (A 2009. január 31-ig esetleg elutasító határozatot kapott tanulók is - más tanuló visszalépése esetén - bekerülhetnek a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába.)
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok