2023. május 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

2008. szeptember 19.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet alapján a 2008/2009-es tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok, valamint azon tanulók számára, akik alapfokú végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola vagy szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, vagy
b) a közoktatási törvény 27. §-ának (8) bekezdése alapján felzárkóztató oktatásban kíván részt venni és
c) az alábbi pontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:
ca) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § 14. pontja szerint halmozottan hátrányos helyzetű: családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította és törvényes felügyeletet ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek
cb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
cc) a törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,
cd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyik a Gyvt-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik.
A cc) és cd) pontokban szereplő feltételek szerint felvehető tanulók aránya együttesen nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanuló húsz százalékát.

A program célja:
A program célja hogy a halmozottan hátrányos helyzetű szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban.
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok bepótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.
Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program 0. (előkészítő) évfolyamra, nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 0. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást köt valamely a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programját működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.
A kollégiumok a programban résztvevő tanulók számára többféle módon nyújtanak segítséget. Egyéni fejlesztési tervek alapján akár egyéni foglalkozások megszervezésével is a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá. A kollégiumok mindvégig jelentős szociális támogatással (pl. tanulói étkezés vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel) biztosítják azt, hogy a diákok anyagi nehézségei ne hátráltassák középiskolai tanulmányaik sikeres befejezését.

Pályázni a programban résztvevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt középiskolákba lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, vagy letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (www.okm.gov.hu) vagy az AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu)

A pályázat kötelező mellékletei:
A pályázatot legkésőbb 2009. január 15-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. számú mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott középiskola és egyidejűleg a vele együttműködő kollégium címére.

A borítékra kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja".

A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el és a pályázat eredményéről 2009. január 30-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől a következő telefonszámon 06-1-235-7299, illetve e-mail címen: ajp@ofi.hu.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok