2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre

2009. szeptember 17.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázati felhívása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre
 
 
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a 2009/2010. tanév rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.) OKM rendelet alapján a 2009/2010. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok számára a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában való részvételre.
 
A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki
a) tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 0. évfolyamára jelentkezőket is), és
b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel,
 ba) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében halmozottan hátrányos helyzetű,
 bb) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,
 bc) a törvényes felügyeletét ellátó szülője a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága nem állapítható meg,
 bd) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes felügyeletét ellátó szülők egyike a Gyvt.-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik,
A bc), bd) pontokban szereplő feltételek szerint felvehető tanulók aránya együttesen nem haladhatja meg az adott osztályba felvett tanulók húsz százalékát.
 
A program célja:
A program célja, hogy az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú szülők gyermekei a középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.
Amennyiben a középiskolai felvételi eljárás során a tanuló a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjának előkészítő évfolyamára, nyelvi előkészítő évfolyamra vagy két tanítási nyelvű oktatásban 0. évfolyamra felvételt nyer, és a középiskola megállapodást köt valamely, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programját működtető kollégiummal, a középiskola eljuttatja a tanuló adatait a kollégiumba, majd a kollégium a tanulóval kollégiumi jogviszonyt létesít.
A kollégiumok a programban résztvevő tanulók számára pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − akár egyéni foglalkozások megszervezésével is − a tanuló iskolai eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, másrészt mindvégig támogatást nyújtanak (pl. tanulói étkezés vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel stb.) ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai tanulmányaikat. A programról további tájékoztatást nyújt a www.ajkp.hu honlap.
 
Pályázni a programban résztvevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt középiskolákba lehet.
 
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban résztvevő intézményekben, illetve letölthetők az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapjáról (lent) vagy az AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu)
 
A pályázat kötelező mellékletei: 
  • szülői nyilatkozat 1. sz. melléklet
  • a tanuló személyi adatlapja 2. sz. melléklet
A pályázatot legkésőbb 2010. január 15-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott középiskola és egyidejűleg a vele együttműködő kollégium címére.
 
A borítékra kérjük, írják rá: "Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja".
 
A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2010. január 30-ig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.
 
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a programban résztvevő intézmények igazgatóitól vagy az Arany János Programiroda vezetőjétől, Tolnai Józseftől a következő telefonszámon 06-1-235-7299, illetve e-mail címen: ajp@ofi.hu.
 
 
 
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok