2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter pályázati felhívása a 2004. évi központi költségvetésben Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához címen tervezett előirányzat igénybevételének feltételeiről

2004. március 30.

Az Oktatási Minisztérium a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény (a továbbiakban költségvetési törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a "Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához" jogcímen előirányzott keretösszeg igénybevételének feltételeit a következőkben határozza meg.

A támogatást azok a helyi önkormányzatok igényelhetik, amelyek a 32/1997 (XI.5.) MKM rendelettel (a továbbiakban MKM rendelet) kiadott Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve szerint működtetnek nemzetiségi iskolát, és fenntartását – tekintettel az alacsony tanulólétszámra – bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve egyes esetekben a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott és a Kormány határozatával megerősített ajánlásoknak megfelelően biztosítani.

Az igénylés feltételei:

Támogatás igényelhető, ha a nemzetiségi tanítási nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató iskolában a kisebbségi oktatás az iskola tanulólétszámának legalább 90 %-ára kiterjed.

Igényelhető a támogatás akkor is, ha az iskolában a fenti MKM rendelet alapján biztosított a romani vagy beás nyelv oktatása. Ez esetben nem feltétel, hogy a programban a tanulók többsége részt vegyen, kiegészítő támogatás azonban csak a nyelvoktatásban résztvevő tanulók után nyerhető el.

 1. A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok az önkormányzatok,
  1. amelyek kettő vagy több iskolát tartanak fenn, és ezek közül egy vagy több iskola nemzetiségi tanítási nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű oktatást valósít meg; az elnyerhető támogatás maximális mértéke a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóra eső költségek 100 %-ra történő kiegészítése, de tanulóként – attól függően, hogy mely kategóriába tartoznak – legfeljebb a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 20. a), b) és c) pontjában iskolai oktatásra meghatározott összeg.
  2. amelyek egy, nemzetiségi tanítási nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű iskolát tartanak fenn; az elnyerhető támogatás maximális mértéke a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóra eső költségek 90 %-ra történő kiegészítése, de tanulóként – attól függően, hogy mely kategóriába tartoznak – legfeljebb a költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 20. a), b) és c) pontjában iskolai oktatásra meghatározott összeg 80 %-a.
   A nemzetiségi tanítási nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű iskola fenntartásához nyújtott támogatás nem lehet kevesebb 3 Mft-nál és nem haladhatja meg a 15 Mft-ot.
 2. A nemzetiségi nyelvoktató iskola – ide értve a romani vagy beás nyelvoktatást biztosító iskolát is – esetében az elnyerhető támogatás maximális mértéke a nemzetiségi, etnikai oktatásban résztvevő tanulóra eső költségek 80 %-ra történő kiegészítése.

A pályázatokat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésével összhangban a területileg illetékes Magyar Államkincstárterületi igazgatóságaihoz lehet benyújtani az erre a célra szolgáló – az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján igényelhető, illetve letölthető kitöltött adatlapok és mellékletek megküldésével.

A pályázat postára adásának végső határideje 2004. április 30.

A feldolgozott pályázatokat a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai 2004. május 30-ig megküldik az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának (1055. Budapest Bihari János utca 5.).

A pályázathoz kérjük csatolni:

 • Az érintett iskola alapító okiratának másolatát, mely tartalmazza az oktatási forma megjelölését.
 • Az érintett iskola pedagógiai programjának a kisebbségi oktatásra (cigány kisebbségi oktatás esetén valamelyik cigány nyelv oktatására) vonatkozó részének másolatát.
 • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása.
 • Az igénylő önkormányzat intézményére vonatkozó 80. sz. Költségvetési jelentés űrlap jegyző által hitelesített fénymásolatát (2003. évi tény és 2004. évi terv).

Az egyéb célpályázatokon nyert összegek sem a bevételi, sem pedig a kiadási oldalon nem szerepeltethetők! A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek! A határidőre beérkezett pályázatok esetében a Magyar Államkincstár területi igazgatóságai2004. május 15-ig adhatnak lehetőséget esetleges hiánypótlásra, ezt követően a hiányos pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatokat az Oktatási Minisztérium szakértői bizottsága – a Belügyminisztérium, az Pénzügyminisztérium, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal véleményének figyelembevételével – bírálja el és a beérkezett pályázatok alapján alakítja ki a támogatás elosztásának differenciált rendjét.

Az elbírálás határideje 2004. június 30. A pályázat eredményét az Oktatási Minisztérium honlapján közzé tesszük, és minden pályázót levélben tájékoztatunk.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítása a Magyar Államkincstár útján, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának (7) bekezdése szerinti nettó finanszírozás keretében történik, ötmillió forintot meg nem haladó támogatási összeg esetén egy összegben, ezt meghaladó támogatás esetén két egyenlő részletben. A támogatás folyósítására első alkalommal augusztus hónapban, második alkalommal – az érintetteknél – október hónapban kerül sor.

A támogatás felhasználása:

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő intézmények működtetési feladatainak megvalósítását szolgálja (személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi kiadások). A pályázaton elnyert összeg az intézmény költségvetésének az önkormányzat saját forrásaiból történő kiegészítését váltja ki részben vagy egészen.

A támogatás elszámolása:

A támogatás elszámolása a 2004. évi költségvetésről szóló beszámolóban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, ill. intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani.

Ha a támogatást vagy annak részét a fenntartó jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ban foglaltaknak megfelelően eljárni.

Jogtalan az igénybevétel, ha:

 • a pályázat beadásakor a "Pályázati felhívásban" meghatározott bármely feltételnek nem felel meg, vagy
 • az intézmény 2003. évi tényleges nettó kiadása nem éri el az intézményi működési bevétel, az intézményi mutatószámok alapján igénybe vett közoktatási célú normatív állami hozzájárulások, támogatások, egyéb központi támogatások és az e pályázaton elnyert támogatás együttes összegét. Ez esetben a különbözet a jogtalanul igénybe vett összeg.

Oktatási Minisztérium

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok