2023. június 4.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az oktatási miniszter pályázati felhívása helyi önkormányzatok részére az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése címén tervezett központosított előirányzat igénybevételének feltételeiről

2004. szeptember 29.
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a vizsgadíjak visszatérítéséhez
  • a fenntartásukban lévő középfokú oktatási intézményekben a 2004/2005. tanévben utolsó évfolyamra járó azon tanulók után, akik eredményes ECDL számítógép-kezelői vizsgát tettek, és/vagy
  • a fenntartásukban lévő középiskolákban a 2004/2005. tanévben utolsó évfolyamra járó azon tanulók után, akik eredményes középfokú vagy felsőfokú "C" típusú államilag elismert nyelvvizsgát tettek.

Az ECDL vizsgadíj igénylésének, folyósításának, a támogatás felhasználásának részletes feltételei

1. A visszatérítésre jogosultak köre

A visszatérítés azoknak a nappali, esti vagy levelező oktatás munkarendje szerint végzős tanulóknak jár, akik
  • önkormányzati fenntartású gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 2004/05. tanév végén tesznek rendes érettségi vizsgát, továbbá akik önkormányzati fenntartású szakiskola tanulóiként a 2004/05. tanévben fejezik be szakiskolai tanulmányaikat, és érettségivel nem rendelkeznek,
  • eredményes ECDL számítógép-kezelői vizsgát igazoló bizonyítvánnyal vagy egyes modulok sikeres letételét igazoló vizsgakártyával rendelkeznek.
Az igénylést be lehet nyújtani azok után a tanulók után is, akiknek 2004. január 1-jét követően "megelőlegezte" a fenntartó önkormányzat - a költségvetési törvényben meghatározott előirányzat ismeretében - a vizsgadíjat.

A fenti tanulók a regisztrációs díjat, valamint minden egyes sikeres ECDL számítógép-kezelői modult követő vizsga díját kaphatják vissza függetlenül attól, hogy a vizsgát a korábbi években tették le.


2. A visszatérítendő összeg nagysága:

Az ECDL számítógép-kezelői vizsga díja vizsgaközpontonként eltérő. A visszatérítendő összeget ezért a tanulók az adott vizsgaközpont által kiadott igazolás alapján igényelhetik.
A regisztrációs díj nappali tagozatos diákok számára egységesen 5500 Ft, az egyes modulok díja nappali tagozatos diákoknak maximum 1500 Ft. Ezért a visszatérítendő összeg felső határa: regisztrációs díj + 7 modul = 16.000 Ft. A nem nappali tagozatos diákok regisztrációs és vizsgadíja ennél magasabb, de a visszatérítendő összeg felső határa az ő esetükben sem haladhatja meg a 16.000 Ft-ot.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 3. § 72/g) pontja alapján a visszatérített összeg adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

3. A visszatérítés eljárásrendje

Azon tanulók számára, akik 2004. október 29-ig bemutatják érvényes ECDL bizonyítványukat vagy vizsgakártyájukat

A sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítványt vagy az egyes modulok sikeres letételét igazoló vizsgakártyát a tanuló bemutatja az iskola igazgatójának vagy az általa megbízott személynek, aki az OM honlapról letölthető 2. számú intézményi adatlapon kitölti a visszaigényléshez szükséges adatokat. Az intézményi adatlap egy példányát, valamint a bizonyítvány vagy vizsgakártya hiteles fénymásolatát az iskola megőrzi, az intézményi adatlap másik aláírt, lepecsételt példányát pedig továbbítja fenntartó önkormányzatához 2004. november 4-ig.

A helyi önkormányzatok az ECDL vizsgára vonatkozó Fenntartói összesítő adatlapon mutatják ki az önkormányzati szinten aggregált igényt. Az összesítő adatlapot 2004. november 15-éig továbbítják a MÁK Megyei Területi Igazgatóságának. A MÁK Területi Igazgatóságai 2004. november 30-áig továbbítják a fenti adatlapokat a Belügyminisztérium részére. A támogatás egy összegű folyósítására a Belügyminisztérium utalványozása alapján 2004. december 15-éig a Magyar Államkincstár intézkedik.


4. A támogatás felhasználása és elszámolása

A támogatást kizárólag a regisztrációs díj és a vizsgadíjak visszatérítésére lehet felhasználni. Ha az önkormányzat 2004. január 1-jét követően "megelőlegezte" e támogatás terhére a vizsgadíj visszatérítését, a támogatás a fenntartó önkormányzatot megilleti azzal a feltétellel, hogy a vizsgadíj visszatérítését dokumentálja.

A támogatás elszámolása a 2004. évi költségvetésről szóló beszámolóban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve az intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal és a 3. pont szerinti dokumentumokkal kell alátámasztani.

Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogtalanul vette igénybe, valótlan adatot szolgáltatott, vagy a támogatást nem a megjelölt feladatra használta fel, köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárni.

Az államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsgadíj igénylésének, folyósításának, a támogatás felhasználásának részletes feltételei

1. A visszatérítésre jogosultak köre

A visszatérítés azoknak a nappali, esti vagy levelező oktatás munkarendje szerint végzős gimnáziumi és szakközépiskolai tanulóknak jár, akik
  • a 2004/05. tanév végén tesznek rendes érettségi vizsgát önkormányzati fenntartású középiskolákban,
  • eredményes államilag elismert vagy azzal egyenértékű egynyelvű vagy kétnyelvű legalább középfokú "C" típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvánnyal rendelkeznek,
  • és a fenntartó önkormányzat 2004. január 1-jét megelőzően helyi döntés alapján nem térítette vissza a vizsgadíjat.
Az igénylést be lehet nyújtani azok után a tanulók után is, akiknek 2004. január 1-jét követően "megelőlegezte" a fenntartó önkormányzat - a költségvetési törvényben meghatározott előirányzat ismeretében - a vizsgadíjat.

A fenti tanulók egy sikeres, államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsga díját kaphatják vissza függetlenül attól, hogy a nyelvvizsgát a korábbi években tették le.

A vizsgadíj visszatérítése annak a fenti körbe tartozó tanulónak is jár, aki a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ által kiadott határozattal igazolja, hogy az általa sikeresen letett nyelvvizsga egyenértékű az államilag elismert középfokú "C" típusú nyelvvizsgával.

Az oktatási miniszter 30/1999. (VII.21.) OM rendelet 14/a §-a szerint amennyiben a tanuló azonos nyelvből külön szerezte meg az írásbeli és külön a szóbeli nyelvvizsgát - mindkét esetben legalább középfokon - és erről két bizonyítvánnyal rendelkezik, a két bizonyítvány együtt "C" típusú középfokú vagy felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű, azokat külön igazolás nélkül el kell fogadni.

Az a sajátos nevelési igényű tanuló, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30.§ (9) bekezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli vagy a szóbeli készségek értékelése és minősítése alól, jogosult az államilag elismert vagy azzal egyenértékű egynyelvű vagy kétnyelvű, legalább középfokú "A" vagy "B" típusú sikeres nyelvvizsga vizsgadíjának visszatérítésére.

2. A visszatérítendő összeg nagysága:
 
Az államilag elismert egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú "C" típusú nyelvvizsga vizsgadíja a 30/1999. (VII.21.) OM rendelet szerint jelenleg 9500 Ft. A visszatérítendő összeg ezért tanulónként legfeljebb 9500 Ft. Ez abban az esetben is így van, ha a tanuló felsőfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerzett.

A visszatérítendő összeg nagysága attól függ, hogy a tanuló mikor szerezte meg a nyelvvizsga-bizonyítványát:

2.1. Sikeres "C" típusú nyelvvizsga esetén

Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma 2000. október 6. vagy annál későbbi dátum, térítendő összeg 9500 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1998. május 8. és 2000. október 5. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 9000 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1997. június 12. és 1998. május 7. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 6800 Ft.

2.2. Sikeres "A" típusú nyelvvizsga esetén (kizárólag sajátos nevelési igényű tanulóknak)
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma 2000. október 6. vagy annál későbbi dátum, térítendő összeg 3700 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1998. május 8. és 2000. október 5. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 3500 Ft.

2.3. Sikeres "B" típusú nyelvvizsga esetén (kizárólag sajátos nevelési igényű tanulóknak)
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma 2000. október 6. vagy annál későbbi dátum, térítendő összeg 5800 Ft.
Ha a bizonyítvány kiállításának dátuma az 1998. május 8. és 2000. október 5. közötti időszakra esik, a térítendő összeg 5500 Ft.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény 3. § 72/g) pontja alapján a visszatérített összeg adóterhet nem viselő járandóságnak minősül.

3. A visszatérítés eljárásrendje

Azon tanulók számára, akik 2004. október 29-ig bemutatják érvényes államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványukat vagy az azzal egyenértékű határozatot

A sikeres nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt, illetve az egyenértékűséget igazoló határozatot a tanuló bemutatja az iskola igazgatójának vagy az általa megbízott személynek, aki az OM honlapról letölthető 1. számú intézményi adatlapon kitölti a visszaigényléshez szükséges adatokat. Az intézményi adatlap egy példányát, valamint a bizonyítvány vagy határozat hiteles fénymásolatát az iskola megőrzi, az intézményi adatlap másik aláírt, lepecsételt példányát pedig továbbítja fenntartó önkormányzatához 2004. november 4-ig.

A helyi önkormányzatok a nyelvvizsgadíjakra vonatkozó Fenntartói összesítő adatlapon mutatják ki az önkormányzati szinten aggregált igényt. Az összesítő adatlapot 2004. november 15-éig továbbítják a MÁK Megyei Terület Igazgatóságának. A MÁK Területi Igazgatóságai 2004. november 30-áig továbbítják a fenti adatlapokat a Belügyminisztérium részére. A támogatás egy összegű folyósítására a Belügyminisztérium utalványozása alapján 2004. december 15-éig a Magyar Államkincstár intézkedik.

4. A támogatás felhasználása és elszámolása

A támogatást kizárólag a vizsgadíjak visszatérítésére lehet felhasználni. Ha az önkormányzat 2004. január 1-jét követően "megelőlegezte" e támogatás terhére a vizsgadíj visszatérítését, a támogatás a fenntartó önkormányzatot megilleti azzal a feltétellel, hogy a vizsgadíj visszatérítését dokumentálja.

A támogatás elszámolása a 2004. évi költségvetésről szóló beszámolóban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve az intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal és a 3. pont szerinti dokumentumokkal kell alátámasztani.

Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat jogtalanul vette igénybe, valótlan adatot szolgáltatott, vagy a támogatást nem a megjelölt feladatra használta fel, köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ában foglaltaknak megfelelően eljárni.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok