2023. szeptember 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium útmutatója a helyi önkormányzatok 2007. évi címzett támogatási igénybejelentéséhez előírt ágazati beruházási koncepciójához

2006. január 27.
A helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási rendszerét szabályozó - többször módosított - 1992. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Cct.), illetve a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 19/2005. (II.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, közoktatási területen a következőkben megjelölt fejlesztési célokhoz kapcsolódhatnak 2007. évben címzett támogatási igények:
Közoktatási önkormányzati térségi, vagy jogszabály által elfogadott országos, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: Kt.) meghatározott fővárosi, megyei szakmai fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását célzó, köztük hangsúlyosan kistérségi feladatokat szolgáló, kiemelt fontosságú, 250 millió forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások, amelyek a nevelési-oktatási intézményekben az elhelyezési feltételek megteremtését, továbbá javítását teszik lehetővé.

Ezen belül az alábbiak élveznek prioritást:
 • A biztonságos iskola feltételeinek megteremtése: műszakilag leromlott, elsősorban balesetveszélyes, életveszélyes, egészségre káros, nevelést, oktatást szolgáló épületek, valamint nem oktatási intézmény céljára létesült épületek építési engedélyhez kötött rekonstrukciója és új építés, bővítés útján történő kiváltása, a fogyatékos személyek akadálymentes közlekedését szolgáló műszaki megoldások megvalósításával.
 • Külön prioritást élveznek a társulás, ezen belül is a többcélú kistérségi társulás keretei között megvalósuló térségi, kistérségi feladatellátás feltételeit javító beruházások, különös tekintettel a hátrányos helyzetű kistérségekben megvalósuló és a térségközpontban elhelyezkedő beruházásokra, amelyek a többcélú kistérségi társulás által készített intézkedési tervben szerepelnek.
 • Középtávú Közoktatás-fejlesztési Stratégiával és az Oktatási Informatikai Stratégiával összhangban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán Erőforrás Operatív Programjának eredményeképpen megjelenő fejlesztések befogadóképességének megteremtése érdekében, azon pályázatok élveznek prioritást, amelyek vállalják az előbbiekben leírtak disszeminációjához szükséges infrastruktúra kiépítését. Így intranet; tantermi, IKT-val támogatott prezentációs berendezések; számítógéppel felszerelt laborok; tanári számítógép hozzáférés biztosítása; adminisztrációs rendszerek infrastruktúrája; valamint mindezen felhasználási formák üzemeltetéséhez szükséges egyéb infrastruktúra (aktív hálózati eszközök, szerverek, kábelezés, drótnélküli hálózati elemek, stb.) kiépítése.
 • A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési-oktatási intézményeinek rekonstrukciója, fejlesztése, bővítése, különös tekintettel az együttnevelést megvalósító intézményekre.
 • A nemzetiségi, etnikai nevelési-oktatási feladatot ellátó óvodák, iskolák, kollégiumok rekonstrukciója, fejlesztése, bővítése.
 • Ellátási feszültségek csökkentését szolgáló beruházások, az igazolhatóan növekvő gyermeklétszámú települések óvodai és általános iskolai férőhelybővítése.
 • A középiskolai kollégiumok rekonstrukciója, bővítése, építése, a középfokú képzés struktúrájának az igényekhez történő igazítása céljából.
 • Az egyházi ingatlanok átadása miatt szükségessé váló közoktatási intézmény kiváltási beruházások, amennyiben a pályázó fenntartó a kapott kárpótlási összeget erre a célra használja fel.
 • Nagyobb mértékű saját erőforrás vállalását, illetve a központi támogatáson kívül bevonható pénzügyi forrásokat megjelölő fejlesztési elképzelések (változatok).
Fogalom-meghatározások: a Kt. értelmében térségi feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha öt év átlagában szolgáltatásait legalább 51 %-ban - az intézmény székhelyét leszámítva - kettőnél több megyében, illetve a főváros határain kívül élők veszik igénybe. Országos feladatot lát el a közoktatási intézmény, ha szolgáltatásait igénybe vevők legalább 51 %-a - az intézmény székhelyét leszámítva - legkevesebb öt különböző megyéből (fővárosból) élők közül kerül ki, feltéve, hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó közoktatási intézményből legfeljebb három működik az országban. Kistérségi feladatot az a pályázó önkormányzat vagy többcélú kistérségi társulás által fenntartott közoktatási intézmény lát el, amely a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény mellékletében meghatározott kistérség határain belül élők részére nyújt közoktatási szolgáltatást a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 8. számú melléklet V.1. pontjában meghatározottak szerint.

A pályázat benyújtásának részletes követelményei

A pályázati rendszer első szakaszában a Cct. 10. §. (6) bekezdése alapján beruházási koncepciót, ennek részeként pedig megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.

A megvalósíthatósági tanulmány a döntés(előkészítés)hez szükséges szakmai, műszaki, pénzügyi, üzemeltetési és gazdaságossági szempontok együttes feltárását, értékelését tartalmazó, a megoldás(ok) egészét vagy részterületeire vonatkozó alternatívákat bemutató komplex összeállítás. A megvalósíthatósági tanulmánynak legalább két változatot kell tartalmaznia, amelyet kamarai tagsággal rendelkező tervező, illetve szakértő készíthet el.

A megvalósíthatósági tanulmányt a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló 104/1998. (V. 22.) Kormányrendelet (továbbiakban: 104/1998. Korm.rendelet) szabályozásainak megfelelően kell elkészíteni és csatolni a beruházási koncepcióhoz.

A megvalósíthatósági tanulmány általános tartalmi követelményeit a 104/1998. Korm.rendelet 1. számú melléklete, közoktatási beruházásokra vonatkozó részletes követelményeit az 5. számú melléklete tartalmazza.

A megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott változatok összehasonlítását a 104/1998. Korm.rendelet 7. számú melléklete szerint kell elvégezni, illetve a fejlesztési koncepcióhoz csatolva benyújtani.

Központi támogatás csak a megvalósíthatósági tanulmány szakmai értékelése által összességében legelőnyösebb megoldásra adható.

I.

A beruházási koncepció tartalmi követelményei a módosított
104/1998. Korm.rendelet 5. számú melléklete alapján

A következő adatlapot kérjük az oktatási ágazatban benyújtott pályázatokhoz csatolni (letölthető innen):

1.
Önkormányzat neve
Megye
 
címe:
telefonszáma:
ügyintéző neve:
 
2.
A fejlesztés telephelye és pontos címe:
helyrajzi száma:
intézmény neve:
A tervezett fejlesztés naturális mutatói1:
 
3.
A fejlesztés pontos megnevezése2
 
4.
A tervezett előirányzatok éves ütemezése
 

Előirányzat
Összesen:
2006
2007
2008
stb.
Beruházási összköltség (ÁFA-val együtt)
         
Saját erőforrás3
         
Hitel
         
Megyei decentralizált és egyéb előirányzatokból igényelt, de még jóvá nem hagyott pénzeszközök
         
Címzett támogatási igény
         

1 A 2. pontnál a jellemző naturális mutatót szükséges feltüntetni: tanterem, oktatási célú, közös hasznosítású terem, tornaterem, férőhely, m2 stb.
Informatikai fejlesztések esetében: jelenlegi tanuló/PC arány, tanár/PC arány, Internet elérés lehetősége a termekben, PC/tanterem, intranet technológia és sávszélesség, egyéb meglévő eszközök.
2 A 3. pontnál kérjük kiválasztani a megfelelőt: bővítés, rekonstrukció, új építés, átalakítás, épületvásárlás, eszközbeszerzés stb.
3 A Cct. 23. § c) pont szerinti saját forrást szükséges feltüntetni. Önerőként a Cct. 1. § (5) bekezdés szerinti minimális 5-15%-ig terjedő összeget kell biztosítani.

Hitelfelvételi szándék esetén az önkormányzat a hitelintézethez benyújtandó hitelfedezeti igazolás iránti kérelméhez köteles csatolni a képviselő-testület döntését arról, hogy a kérelem legalább a hitelfelvétel évére és az azt követő két évre vonatkozóan megfelel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-ában foglaltaknak.

A koncepcióban kérjük jól elkülöníthető módon bemutatni a jelenlegi állapotot jellemző mutatókat és a fejlesztéssel megvalósuló műszaki, szakmai paramétereket. A koncepciónak ki kell térnie a beruházás előkészítettségének (engedélyezési eljárás folyamatának) rövid ismertetésére.

Kérjük megküldeni a 90 napnál nem régebbi tulajdoni lap, a testületi határozatokról készített kivonatok másolatát és az esetleg meglévő, érvényes építési engedélyt.

Kérjük továbbá a koncepcióhoz - súlyos műszaki állapot esetén - az azt rögzítő műszaki szakértői vélemény csatolását, a tervezett beruházás szöveges indoklását.

A közoktatási intézmények tekintetében mellékelni szükséges a megyei, fővárosi önkormányzattól beszerzett nyilatkozatot arról, hogy a tervezett fejlesztés (illetve annak mely variánsa) szolgálja a megyei közoktatás-fejlesztési terv szakmai programjába foglalt önkormányzati feladatok ellátását. Kistérségi célokat szolgáló beruházások esetében kérjük csatolni a többcélú kistérségi társulás - Kt. 89/A. §-a szerinti - intézkedési tervével való összhangról szóló nyilatkozatot is.

Csatolni szükséges a megyei területfejlesztési tanács véleményét az önkormányzat fejlesztési koncepciójára vonatkozóan, valamint a tervezett beruházásnak az önkormányzat hatályos rendezési tervével való összhangjáról szóló véleményt is.

Az önkormányzati társulás keretében megvalósulásra kerülő fejlesztési feladatoknál a társulás tényét kérjük dokumentálni. Közös beruházás esetén a társuló önkormányzat megnevezése, a saját erőforrásnál a részvételi aránynak megfelelő részletezése szükséges.

Az igénybejelentéshez szükséges dokumentációt eredeti vagy az engedélyező hatóság által hitelesített példányban az igénybejelentési szakaszban kell benyújtani.

II.

A fejlesztés szakmai indokoltságát alátámasztó
információk

A/ A jelenlegi helyzet felmérése, értékelése
 • a település lakosságának száma,
 • a fejlesztéshez kapcsolható vonzáskörzet lakosságszáma,
 • a tevékenységre jellemző jelenlegi tényleges mutatószám megnevezése, mértéke (pl. tanulók, ellátottak száma, azon belül a nem helybeliek (bejárók) aránya, tanulócsoport, férőhely stb.), a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tanulócsoportonkénti száma és aránya a település (vagy többcélú kistérségi társulás) teljes területén, az összes iskolára vonatkozóan,
 • azon tanulók száma és aránya a település összes közoktatási intézményében, akik után az integrációs normatívát (a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 3. számú melléklet 20 bb) pont szerint) igénylik,
 • a település infrastruktúrájának ismertetése, intézmények száma (önkormányzati és nem önkormányzati fenntartásúak is), kihasználtsága, az épületek műszaki állapota,
 • a demográfiai adatokból, valamint az adott feladatokhoz kapcsolódó lakossági igényekből levezethető fejlesztés meghatározása, figyelembe véve az idegenforgalmi adatokat is
 • Kérjük csatolni az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35. §-a szellemében született települési esélyegyenlőségi programot, amely elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat. Az önkormányzati esélyegyenlőségi programnak kiemelten tartalmaznia kell a pályázatban érintett oktatási intézmény(ek)be járó halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének előmozdítására irányuló tevékenységeket. Továbbá az ötven főnél több munkavállalót foglalkoztató költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 70/A. §-a szerinti esélyegyenlőségi tervet elfogadni.
A települési esélyegyenlőségi program és az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez segítségül szolgálhat az itt letölthető gyakorlati útmutató, valamint a települési esélyegyenlőségi program tervezése során felhasználhatóak az itt letölthető helyzetelemzést segítő adattáblák. (Telefonos és helyszíni segítségnyújtás kérhető: Billus Daniela email: billus.daniella@okm.gov.hu, 06-20-2649-755, Andl Helga 30-5822-809)
 
B/ A fejlesztés megvalósításával elérni kívánt ellátottsági szint bemutatása

Kiemelendő, hogy a fejlesztést követően a tevékenység mely megyé(ke)t, fővárost érinti, és az ellátottságban milyen arányt képviselnek együttesen.

Kérjük a megvalósíthatósági tanulmányban ismertetett alternatívákat, változatokat fontossági sorrendbe állítani. A rangsor egyben fejezze ki az önkormányzat szándékát arról, hogy mely változatot szeretné elsősorban címzett támogatással elismertetni. Kérjük továbbá, hogy az önkormányzat részéről prioritást élvező változat megjelölését tartalmazza a címzett támogatással megvalósítani kívánt beruházás elfogadásáról szóló képviselő-testületi határozat.

III.

A beruházási koncepció általános érvényű követelményei

Felújításokhoz, valamint a már folyamatban lévő (a támogatási igény benyújtása előtt megkezdett) beruházásokhoz nincs lehetőség címzett támogatási igény bejelentésére. Felújításnak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a (4) bekezdésének 8. pontjában meghatározott tevékenység minősül.
Felhívjuk a figyelmet a fejlesztések műszaki tartalmának meghatározása, tervezése és a kivitelezés során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (kihirdetve 1997. VII. 24.), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben foglaltak alkalmazásában az ép, egészséges és a mozgáskorlátozottak számára egyaránt biztonságos közlekedést, kényelmes, önálló használat lehetőségét biztosító akadálymentes környezet kialakításának EU-konform szemléletű érvényesítésére.

Ugyancsak felhívjuk a figyelmet a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről szóló 19/2002. (V. 8.) OM rendeletben és az annak módosításáról szóló 12/2004. (IV. 13.) OM rendeletben foglaltak betartására.

Kizárólag olyan pályázat támogatható, amely a pályázó intézmény minden tantermében, valamint a tanári helyiség(ek)ben biztosítja az Internet és intranet elérés lehetőségét, valamint kialakít legalább egy, interaktív táblával felszerelt termet, amennyiben ez az intézményben a pályázat benyújtásáig még nem volt biztosítva."

A központi támogatás hatékonyabb felhasználása és a költségtakarékosság érdekében az építményt, egyes részeit úgy kell megvalósítani, ahhoz az építési anyagot, technológiát és a beépített berendezést megválasztani és beépíteni, hogy az minél kisebb ráfordítással járjon, és a rendeltetésszerű használathoz szükséges energiafelhasználás viszonylag alacsony szintre redukálható legyen, valamint javasolt a környezetbarát anyagok és technológiák alkalmazása.

A beruházási koncepció és az igénybejelentés benyújtásának határideje:

A helyi önkormányzat címzett támogatásra irányuló beruházási koncepciójának egy eredeti és 2 db hitelesített másolati példányát a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságai részére 2006. április 25-éig (postára adás határideje) szükséges megküldeni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző év(ek)-ben benyújtott fejlesztési koncepcióra, pályázatra való hivatkozást, továbbá a korábbi igények fenntartási, megújítási szándékát jelző kérelmeket, pályázati igénybejelentéseket és a határidő után személyesen kézbesített vagy postára adott, továbbá telefaxon küldött koncepciókat nem fogadunk el.

Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját egyeztetnie kell a szakminisztérium szakmai fejlesztési programjával. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormányzati igényt megalapozó beruházási koncepciót a Regionális Fejlesztési Tanácsok javaslatainak figyelembevételével véleményezi.

Az R. 2. §-ának (3) bekezdése alapján a Kormány a címzett támogatásra javasolt és nem javasolt önkormányzati beruházásokról 2006. október 31-ig állást foglal, amelyről az Önkormányzatok Közlönyében "Közlemény" formájában ad tájékoztatást.

A címzett támogatási döntés-előkészítés folyamatának második szakaszában az igénybejelentéseket (pályázatokat) az R. szerinti adatlapokon, a jogszabály mellékletében felsorolt dokumentumokkal együtt 2007. február 28-áig lehet beküldeni a Magyar Államkincstár illetékes területi igazgatóságai részére egy eredeti, továbbá két hitelesített másolati példányban.

A 2007. évre - az első szakaszban - beküldött önkormányzati fejlesztési koncepció (azok bármely változata) nem helyettesíti a címzett támogatási igénybejelentés (pályázat) benyújtását.

Budapest, 2006. január 27.


Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok