2024. április 14.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Az Oktatási Minisztérium megbízásából az OM Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint résztvevő intézmények támogatására

2006. május 10.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2006.

Az Oktatási Minisztérium megbízásából az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága pályázatot hirdet a romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint résztvevő intézmények támogatására.

A pályázat célja: A romani és beás nyelvek oktatását helyi tanterv szerint biztosító iskolák támogatása, e nyelvek oktatásához szükséges kizárólag helyi kifejlesztésű és helyben használatos oktatási segédletek (adott nyelvi szemléltetőeszközök elkészítése, nyelvi hangzó- és videó-anyagok összeállítása, nyelvtanulást fejlesztő játékok készítése, életkornak megfelelő irodalmi anyagok összeállítása) kidolgozásában.

A pályázók köre: A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kissebség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet szerinti romani és beás nyelvoktatást biztosító alap- és középfokú iskolák.

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret:
A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret mindösszesen 5 millió Ft, amelynek pénzügyi fedezete az Oktatási Minisztérium 2006. évi költségvetésében a 11/7/12-1 Anyanyelvi tankönyv- és más nemzetiségi oktatásfejlesztési feladatok támogatása című fejezeti kereten ténylegesen rendelkezésre áll.
Az egy intézmény által megpályázható támogatás összegének felső határa: 500 000 Ft.

A támogatási összeg felhasználható: Az oktatási segédletek kidolgozásával kapcsolatos költségekre (szakmai anyagok, segédletek kidolgozói tiszteletdíjának fizetésére, az előállítással kapcsolatos anyagköltség fedezésére).

A támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

A támogatás formája és módja: A sikeres pályázókkal az Oktatási Minisztérium szerződést köt a pályázatban szereplő cél megvalósítására a pályázatban szereplő költségvetés alapján, a pályázaton elnyert összegre legkésőbb 2006. 3. negyedévében.

A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.

A pályázati anyag, melyet a pályázónak be kell küldenie:

3 példányban beküldendő (ebből 1 eredeti, 2 másolat)
  • a pályázó intézmény aláírásával és bélyegzőjével ellátott, hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap és annak mellékletét képező Nyilatkozat,
  • részletes költségterv,
1 példányban beküldendő:
  • a pályázó intézmény létesítő okiratának hitelesített másolata,
  • a pályázó intézmény 30 napnál nem régebbi létezést igazoló okirat vagy annak hiteles másolata,
  • a pályázó intézmény helyi tantervének hitelesített másolata.
A pályázati dokumentáció (pályázati űrlap, nyilatkozat) csak elektronikus úton - a pályázati kiírás hivatalos honlapján - a www.omai.hu honlapon érhető el.


A pályázat beadási határideje (a postabélyegző kelte): 2006. május 29.
(Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton, elsőbbségi küldeményként kell eljuttatni az OM Alapkezelő alábbi címére:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
1374 Budapest
Pf.: 564.

A borítékon fel kell tüntetni: "A romani és beás nyelvek oktatásában helyi tanterv szerint résztvevő intézmények támogatása" pályázat.

A pályázatokról az OM által kijelölt Értékelési Bizottság javaslata alapján az OM közigazgatási államtitkára dönt.

A pályázatok elbírálásának határideje: legkésőbb a pályázatok benyújtását követő 43. nap.

A döntésről a pályázókat írásban értesíti az OM Alapkezelő, illetve a nyertes pályázók listáját a döntést követő két napon belül a www.omai.hu honlapon közzéteszi.

Hiánypótlásra nincs lehetőség! A beadási határidő után érkezezett, illetve formailag hiányos pályázatok nem kerülnek érdemi elbírálásra.

Az a pályázó, aki az Oktatási Minisztériumtól kapott támogatással összefüggésben a 2004-2005. évben a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló, hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, illetve ilyen nyilatkozatot tett, vagy neki felróható okból megszegte a szerződésből, illetve a kapcsolódó jogszabályokból eredő kötelezettségeit, nem részesülhet támogatásban.

Az elbírálás szempontjai: A romani, vagy beás nyelvi képzés hatékonysága, előnyben részesül az az intézmény, ahol több éve folyik romani vagy beás nyelvoktatás, helyi tanterv szerint.

Szerződéskötés: a nyertes pályázókkal megkötendő szerződés rendelkezik a kapott támogatás felhasználásának módjáról, a szakmai és pénzügyi elszámolás határidejéről és módjáról.

Egyéb információk:

Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságánál Markos Nikoletta szakreferens a 06/1- 301-3172-es telefonszámon nyújt (Munkanapokon 8.30 - 12.00, illetve 13.00 - 16.00 között, pénteken 14.00-ig.).

Szakmai információt az OM Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztályán Bicskei Edit oktatási referenstől a 06/1- 473-7531-es telefonszámon kérhető.

A pályázatra egyebekben a XX. Oktatási Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 19.) OM rendelet az irányadó.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok