2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához

2003. március 28.
Pályázati felhívás a 2003. évi központi költségvetésben "Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához" címen tervezett előirányzat igénybevételének feltételeiről

Az Oktatási Minisztérium a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján a "Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához" jogcímen előirányzott 340 millió Ft igénybevételének feltételeit a következőkben határozza meg.

A támogatást azok a helyi önkormányzatok igényelhetik, amelyek a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997 (XI.5.) MKM rendelet (a továbbiakban MKM rendelet) szerint működő nemzetiségi oktató-nevelő intézményt működtetnek, és fenntartását bevételi forrásaik hiánya miatt nem tudják a jogszabályban meghatározott feltételeknek, illetve egyes esetekben a kétoldalú kisebbségi vegyes bizottságok által elfogadott és a Kormány határozatával megerősített ajánlásoknak megfelelően biztosítani, tekintettel az alacsony gyermek-, ill. tanulólétszámra.

Az igénylés feltételei:

1. Támogatás igényelhető, ha a nemzetiségi kétnyelvű vagy teljes anyanyelvű nevelést megvalósító óvodában, nemzetiségi tanítási nyelvű, nemzetiségi kétnyelvű vagy nemzetiségi nyelvoktató iskolában a kisebbségi nevelés, oktatás az óvoda gyermeklétszámának ill. az iskola tanulólétszámának legalább 90 %-ra kiterjed.

2. Igényelhető továbbá, ha az óvodában, iskolában a fenti MKM rendelet alapján biztosított a romani vagy beás nyelvű nevelés is, ill. a romani vagy beás nyelv oktatása is. Ez esetben nem feltétel, hogy a programban a gyermekek ill. tanulók többsége részt vegyen, kiegészítő támogatás azonban csak a nyelvi nevelésben ill. a nyelvoktatásban résztvevő gyermekek, tanulók után nyerhető el.

A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok az önkormányzatok,
a) amelyek kettő vagy több iskolát tartanak fenn, és ezek közül egy vagy több iskola nemzetiségi tanítási nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű oktatást valósít meg; az elnyerhető támogatás maximális mértéke a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóra eső költségek 100 %-ra történő kiegészítése;
b) amelyek egy, nemzetiségi tanítási nyelvű vagy nemzetiségi kétnyelvű iskolát tartanak fenn; az elnyerhető támogatás maximális mértéke a nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulóra eső költségek 90 %-ra történő kiegészítése;

A nemzetiségi nyelvoktató iskola, nemzetiségi kétnyelvű illetve nemzetiségi anyanyelvű óvoda, továbbá a romani vagy beás nyelvoktatást is biztosító iskola, illetve a romani vagy beás nyelvű nevelést is biztosító óvoda esetében az elnyerhető támogatás maximális mértéke a nemzetiségi, etnikai oktatásban, nevelésben résztvevő tanulóra, gyermekre eső költségek 80 %-ra történő kiegészítése.

A pályázatokat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdésével összhangban a területileg illetékes területi államháztartási hivatalokhoz lehet benyújtani az erre a célra szolgáló - az Oktatási Minisztérium Ügyfélszolgálati Irodáján igényelhető, illetve az Oktatási Minisztérium honlapjáról ( www.om.hu) letölthető - kitöltött adatlapok (adatlap 1.; adatlap 2.) és mellékletek megküldésével.

A pályázat postára adásának legvégső határideje 2003. április 30.

A feldolgozott pályázatokat a területi államháztartási hivatalok 2003. május 30-ig megküldik az Oktatási Minisztérium Nemzetiségi és Etnikai Oktatási Főosztályára (1884. Budapest Pf. 1.).

A pályázathoz kérjük csatolni:
  • Az érintett intézmény alapító okiratának másolatát, mely tartalmazza a kisebbségi óvodai nevelési forma, illetve az oktatási forma megjelölését.
  • Az érintett intézmény pedagógiai programjának nemzetiségi vagy etnikai kisebbségi nevelésre, oktatásra vonatkozó részének másolatát.
  • Nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása.
  • Az igénylő önkormányzat intézményére vonatkozó 80. sz. Költségvetési jelentés űrlap jegyző által hitelesített fénymásolatát (2002. évi tény és 2003. évi terv).
Az egyéb célpályázatokon nyert összegek sem a bevételi, sem pedig a kiadási oldalon nem szerepeltethetők! A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek! A határidőre beérkezett pályázatok esetében a területi államháztartási hivatalok 2003. május 15-ig adhatnak lehetőséget esetleges hiánypótlásra, ezt követően a hiányos pályázatok elutasításra kerülnek.

A pályázatokat az Oktatási Minisztérium szakértői bizottsága - a Belügyminisztérium, az Pénzügyminisztérium és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal véleményének figyelembevételével - bírálja el és a beérkezett pályázatok alapján alakítja ki a támogatás elosztásának differenciált rendjét.

Az elbírálás határideje: 2003. június 30.

A támogatás folyósítása:

A támogatás folyósítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 101. §-ának (6) bekezdése szerinti nettó finanszírozás keretében történik, ötmillió forintot meg nem haladó támogatási összeg esetén egy összegben, ezt meghaladó támogatás esetén két egyenlő részletben. A támogatás folyósítására első alkalommal augusztus hónapban, második alkalommal - az érintetteknél - október hónapban kerül sor.

A támogatás felhasználása:

A támogatás kizárólag a pályázatban szereplő intézmények működtetési feladatainak megvalósítását szolgálja (személyi juttatások és azok járulékai, valamint az intézmény működését szolgáló dologi kiadások). A pályázaton elnyert összeg az intézmény költségvetésének az önkormányzat saját forrásaiból történő kiegészítését váltja ki részben vagy egészen.

A támogatás elszámolása:

A támogatás elszámolása a 2003. évi költségvetésről szóló beszámolóban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, ill. intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani.

Ha a támogatást vagy annak részét a fenntartó jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékű támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. §-ban foglaltaknak megfelelően eljárni.

Jogtalan az igénybevétel, ha:
a pályázat beadásakor a "Pályázati felhívásban" meghatározott bármely feltételnek nem felel meg, vagy
az intézmény 2003. évi tényleges nettó kiadása nem éri el az intézményi működési bevétel, az intézményi mutatószámok alapján igénybe vett közoktatási célú normatív állami hozzájárulások, támogatások, egyéb központi támogatások és az e pályázaton elnyert támogatás együttes összegét. Ez esetben a különbözet a jogtalanul igénybe vett összeg.

Oktatási Minisztérium
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok