2023. június 2.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat kiegészítő költségvetési támogatás megkötésére

2003. február 6.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a 2002. évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 28.§ (1) bekezdésének b, pontja alapján, egyes közoktatási feladatokat ellátó nevelési-oktatási intézmények fenntartói részére közoktatási megállapodás megkötésére.

1. A támogatás célja
A támogatás célja alapítványok, országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működésének támogatása. A célra az oktatási miniszter a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcím-csoport előirányzatból – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – közoktatási megállapodást köthet országos kisebbségi önkormányzatokkal és alapítványokkal.

2. Pályázati feltételek
Pályázhatnak azok az alapítványok, melyek óvodát, iskolát, kollégiumot tartanak fenn, és fogyatékos illetve, hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési zavarral, tanulási problémákkal, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal foglalkoznak; valamint azok az országos kisebbségi önkormányzatok, amelyek közoktatási intézményt tartanak fenn. Mindkét esetben a pályázó intézményének rendelkeznie kell OM azonosítóval.

3. A pályázat tartalma
A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött regisztrációs lapot és intézményi adatlapot, valamint az alábbi dokumentumokat.

Az intézmény

 • 2002. és 2003. évi költségvetését, ezen belül a személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást, beleértve a nem rendszeres jövedelemként biztosított juttatásokat is;
 • a 2002. évben teljesített és a 2003. évben tervezett nem bérjellegű juttatásokat;
 • a 2002. évi átlagosan 50%-os béremelés 2002. évi finanszírozásának bemutatását;
 • a béremelés 2003. évi kihatásának levezetését (szintrehozás), és a rendelkezésre álló források, valamint a kalkulált forráshiány levezetését;
 • a kitöltött inkasszó felhatalmazást.

Az intézményben folyó pedagógiai munka összefoglalását (maximum 3 oldal), valamint a következő adatokat:

 • tantermek száma;
 • átlagos osztálylétszám;
 • pedagógus-tanuló arány alakulását az elmúlt öt évre vonatkozóan.

A pályázó írásbeli nyilatkozatát:

 • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
 • annak tudomásulvételéről, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg;
 • annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható;
 • arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;
 • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul,
 • arról, hogy az intézmény költségvetése nem tartalmazza a fenntartóra vonatkozó tételeket,
 • arról, hogy az intézmény a gyermekek, tanulók részére a közoktatási szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja,
 • arról, hogy az egyéb célokra havonta befizetett térítési díjat milyen célokra használja fel,
 • annak tudomásulvételéről, hogy a közoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatos ingyenesség elvének megsértése szerződésszegésnek minősül.

A felsorolt nyilatkozatok a pályázat elválaszthatatlan részét képezik. A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.

4. A pályázat benyújtásának határideje
2003. február 28. (péntek), ami egyben a postára adás utolsó napját is jelenti.

A határidőn túl, illetve hiányosan érkező pályázatokat az Oktatási Minisztériumnak nem áll módjában elfogadni.

5. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot postai úton kell benyújtani a következő címre:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
1052 Budapest, Szervita tér 8.

6. Az elnyert támogatás felhasználásának módja
Az elnyert támogatás az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított - 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően használható fel.

7. Pályázatok elbírálása és közzététele
A pályázatok elbírálásának részletes szempontjaira a közoktatási helyettes államtitkár tesz javaslatot.

A pályázatok elbírálását a közoktatási helyettes államtitkár javaslata alapján létrehozott Bírálóbizottság végzi, a benyújtási határidőtől számított 30 nap alatt. A Bírálóbizottság javaslata alapján a közoktatási megállapodások megkötésére az oktatási miniszter tesz javaslatot a pénzügyminiszter részére. A pénzügyminiszter egyetértésétől számított 30 napon belül a közoktatási megállapodások megkötésre kerülnek. A sikeres pályázók listáját az OM nyilvánosságra hozza, valamint a nyertes pályázók írásban is értesítést kapnak.

8. Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a támogatás igénybevételére az OM szerződést köt. A szerződés tartalmazza:

 • a támogatás felhasználási célját, és feltételeit,
 • a támogatás folyósításának időtartamát és ütemezését,
 • a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését, elszámolását,
 • a szerződésszegés jogkövetkezményeit, az elállás jogát.

A szerződéskötés feltétele a 30 napnál nem régebbi nemleges adó-, társadalombiztosítási, vámhatósági igazolás.

9. Információ
A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekre további felvilágosítást az OM Tanügyigazgatási Főosztályán kaphat Dr. Szarka Erzsébet jogi referenstől, a 473-73-50-es telefonszámon.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos technikai, adminisztrációs kérdésekben felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságán kaphat Miskolczi Zita ügyintézőtől, telefonszáma: 06-30-375-5004.

A pályázati dokumentáció (regisztrációs lap, intézményi adatlap, inkasszó felhatalmazás) térítésmentesen átvehető az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságán (1052 Budapest, Szervita tér 8.), illetve letölthető az OM honlapjáról (www.om.hu/palyazatok).

10. Kiegészítés
Az a nyertes pályázó, aki az egyidejűleg közzétett egyedi támogatási pályázaton támogatást nyert, a közoktatási megállapodás megkötését követően a kiegészítő támogatásra nem jogosult.


Budapest, 2003. január


Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok