2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat kiegészítő költségvetési támogatás biztosítására

2003. február 6.
Az Oktatási Minisztérium pályázatot hirdet a 2002. évi LXII. törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 28.§ (1) bekezdésének i, pontja alapján egyes közoktatási feladatokat ellátó nevelési-oktatási intézmények fenntartói részére a kiegészítő költségvetési támogatás biztosítására.

1. A támogatás célja
A támogatás célja a közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, országos kisebbségi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézmények működésének támogatása, az általuk fenntartott oktatási-nevelési intézményekben az oktatási-nevelési feladatokat közvetlenül és közvetve ellátó munkatársak többlet teljesítményének elismerése, különös tekintettel a 2002. évi átlagosan 50%-os (közalkalmazotti) béremelés végrehajtásából adódó kötelezettségekre.

2. A rendelkezésére álló keretösszeg
A célra a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és egyházi kiegészítő támogatás jogcím-csoport, 1. Oktatási célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása jogcím előirányzata terhére 1500,0 millió forint használható fel.

3. Pályázati feltételek
Pályázhatnak azok a közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek, országos kisebbségi önkormányzatok, amelyek közoktatási intézményt tartanak fenn és az intézmények OM azonosítóval rendelkeznek.
Azok az intézményfenntartók, amelyek jelen költségvetési évben közoktatási megállapodás keretében támogatást kapnak, a pályázaton nem vehetnek részt.

4. A pályázat tartalma
A pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött regisztrációs lapot és intézményi adatlapot, valamint az alábbi dokumentumokat.

Az intézmény

 • 2002. és 2003. évi költségvetését, ezen belül a személyi juttatásokra vonatkozó részletes kimutatást, beleértve a nem rendszeres jövedelemként biztosított juttatásokat is;
 • a 2002. évben teljesített és a 2003. évben tervezett nem bérjellegű juttatásokat;
 • a 2002. évi átlagosan 50%-os béremelés 2002. évi finanszírozásának bemutatását;
 • a béremelés 2003. évi kihatásának levezetését (szintrehozás), és a rendelkezésre álló források, valamint a kalkulált forráshiány levezetését;

Az intézményben folyó pedagógiai munka összefoglalását (maximum 3 oldal), valamint a következő adatokat:

 • tantermek száma;
 • átlagos osztálylétszám;
 • pedagógus-tanuló arány alakulását az elmúlt öt évre vonatkozóan.

A pályázó írásbeli nyilatkozatát:

 • a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről;
 • annak tudomásulvételéről, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg;
 • annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható;
 • arról, hogy az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs;
 • arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul.
 • arról, hogy az intézmény költségvetése nem tartalmazza a fenntartóra vonatkozó tételeket,
 • arról, hogy az intézmény a gyermekek, tanulók részére a közoktatási szolgáltatásokat ingyenesen biztosítja,
 • arról, hogy az egyéb célokra havonta befizetett térítési díjat milyen célokra használja fel,
 • annak tudomásulvételéről, hogy a közoktatási szolgáltatásokkal kapcsolatos ingyenesség elvének megsértése szerződésszegésnek minősül.

A felsorolt nyilatkozatok a pályázat elválaszthatatlan részét képezik. A pályázatokat egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani.

5. A pályázat benyújtásának határideje
2003. február 28. (péntek), ami egyben a postára adás utolsó napját is jelenti.

A határidőn túl, illetve hiányosan érkező pályázatokat az Oktatási Minisztériumnak nem áll módjában elfogadni.

6. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatot postai úton kell benyújtani a következő címre:

Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága
1052 Budapest, Szervita tér 8.

7. Az elnyert támogatás felhasználásának módja
Az elnyert támogatás az államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított - 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően használható fel.

8. Pályázatok elbírálása és közzététele
A pályázatok elbírálásának részletes szempontjaira a közoktatási helyettes államtitkár tesz javaslatot.

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a fenntartók, melyek nevelési – oktatási intézményeiben fogyatékos illetve, hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési zavarral, tanulási problémákkal, magatartási rendellenességekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal foglalkoznak.

A pályázatok elbírálását a közoktatási helyettes államtitkár javaslata alapján létrehozott Bírálóbizottság végzi, a benyújtási határidőtől számított 30 nap alatt. A Bírálóbizottság javaslata alapján a támogatásokról az oktatási miniszter dönt. A pályázat eredményét az OM nyilvánosságra hozza. A nyertes pályázók írásbeli értesítést is kapnak.

9. Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a támogatás igénybevételére az OM szerződést köt. A szerződés tartalmazza:

 • a támogatás felhasználási célját, és feltételeit,
 • a támogatás folyósításának ütemezését,
 • a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzését, elszámolását,
 • a szerződésszegés jogkövetkezményeit, az elállás jogát.

A szerződéskötés feltétele a 30 napnál nem régebbi nemleges adó-, társadalombiztosítási, vámhatósági igazolás.

10. Információ
A pályázattal kapcsolatos szakmai kérdésekre további felvilágosítást az OM Tanügyigazgatási Főosztályán kaphat Tátrai Anikó címzetes vezető főtanácsostól, a 473-70-21-es telefonszámon. A pályázat lebonyolításával kapcsolatos technikai, adminisztrációs kérdésekben felvilágosítást az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságán kaphat Miskolczi Zita ügyintézőtől, telefonszáma: 06-30-375-5004

A pályázati dokumentáció (regisztrációs lap, intézményi adatlap, inkasszó felhatalmazás) térítésmentesen átvehető az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságán (1052 Budapest, Szervita tér 8.), illetve letölthető az OM honlapjáról (www.om.hu/palyazatok).

11. Kiegészítés
Az a nyertes pályázó, aki az egyidejűleg közzétett közoktatási megállapodás kötésére irányuló pályázaton is sikeresen pályázott, jelen pályázati támogatásból csak a közoktatási megállapodás megkötéséig jogosult a támogatás időarányos részére.


Budapest, 2003. január


Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter


 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok