2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pályázat közoktatási intézmények, iskolatársulások, pedagógiai szolgáltatók részére ISKOLÁK A PARLAGFŰ OKOZTA ALLERGIA ELLEN címmel (Beadási határidő: 2004. október 22.)

2004. október 11.

A suliNova Kht a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából a Parlagfű-mentesítési Tárcaközi Bizottság Intézkedési tervében meghatározott célok elérése érdekében pályázatot hirdet ISKOLÁK A PARLAGFŰ OKOZTA ALLERGIA ELLEN címmel.

A pályázat célja, jogcíme:

A pályázat célja magyarországi általános és középiskolák környezeti nevelési programjai kiegészítéseként megvalósítandó "Iskolák a parlagfű okozta allergia ellen" elnevezésű akcióprogramok szervezése. A képzési program vagy esemény kiemelten a parlagfű és más allergén növények okozta allergiás megbetegedések és környezeti terhelés csökkentésére, megelőzésére, az elhanyagolt, parlagfüves területek feltérképezésére, az azok feletti védnökség vállalására, folyamatos gondozására, az allergén növények hatására és a lehetséges megelőző, védekezéső módszerek bemutatására helyezze a hangsúlyt.

A pályázat kedvezményezettjei:

Azok a magyarországi

 • általános iskolák és/vagy középiskolák, vagy ezek regionális, térségi, kistérségi társulásai,
 • pedagógiai szolgáltató intézetek iskolákkal együttműködve,

melyek az érintett települések önkormányzataival, civil szervezetekkel együttműködve, a helyi lakosság bevonásával vállalják fenti célnak megfelelő program megvalósítását.

Pályázni lehet:

Olyan, a már meglévő környezeti nevelési programhoz kapcsolódó komplex oktatási programcsomaggal, mely foglalkozik:

 • az allergia okaival és megelőzésének lehetőségeivel, kiemelten a környezet,- és természetvédelmi vonatkozásaival;
 • jövevényfajok elterjedésének okaival és következményeivel, megelőzésének lehetőségeivel.

A programcsomag tartalmazza az alábbi elemeket:

 • 2004-2005. tanév munkatervét kiegészítő akcióprogramot, valamint a lakóközösség számára kidolgozott felvilágosító programot (mit szeretnének elérni a program végére, mikor mit rendeznek, szerveznek, mely és mekkora célcsoportnak, a megvalósításban milyen szervezetekkel működnek együtt, ennek milyen várható hatása lesz a környezetre, a lakóközösség felelősségvállalására, szemléletmódjára, stb.);

Az akcióprogram néhány javasolt eleme:

 • elhanyagolt, parlagfüves, más allergén növényekkel fertőzött területek feltérképezése (térkép készítés, esetleg fényképekkel alátámasztva);
 • e területek feletti védnökség vállalása;
 • honlapok, a témához kapcsolódó informatikai rendszerek, számítógépes tanítási módszerek ,digitális tanulási egységek fejlesztése (Sulinet digitális Tudásbázishoz való csatolhatóság előnyt jelent);
 • a program megvalósítását segítő kiadvány(ok) beszerzése vagy készítése, sokszorosítása, valamennyi esetben terjesztése.

A pályázati úton nyert összeg az oktatási program indításához és megvalósításához szükséges dologi és személyi kiadásokra használható fel. (Pl.: működési költség, kis összegű eszközbeszerzés, szolgáltatás igénybevétele, fénymásolás, nyomdaköltség, stb. Személyi jellegű kifizetés maximum az igényelt összeg 50%-a lehet.)

A megpályázható támogatás formája és összege:

A megpályázható támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, összege pályázónként maximum 500.000,- Ft.

A pályázatok a komplett pályázati dokumentáció alapján kerülnek elbírálásra. A nyertes pályázókkal való szerződéskötést követő 30 napon belül kerül átutalásra a pályázaton elnyert összeg. Az elnyert összeg felhasználását 2004. december 15-ig számlákkal kell igazolni, a pályázatban vállalt program megvalósulásáról pedig 2005. július 1-ig kell a beszámolót elkészíteni és megküldeni a suliNova Kht. részére.

A rendelkezésre álló pénzügyi keretösszeg mértéke és forrása:

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint.

A pályázati keretösszeg forrása: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, "Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2004. évi kerete.

Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, melyek:

 • Kistérségi és regionális szintű iskolai társulások által benyújtott komplex program (együttműködési megállapodás alapján);
 • Civil szervezetek és a helyi lakóközösség bevonásával megvalósuló program;
 • Különösen fertőzött területen lévő iskolák és társulásaik által beadott pályaművek.

Pályázati feltételek:

 • Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
 • A program szervesen kapcsolódjon az iskola környezeti nevelési programjához.
 • A program komplex egészségnevelési és környezeti nevelési program keretén belül valósuljon meg.
 • A pályázat megvalósításának határideje: 2004. december 15.
 • A nyertes pályázó vállalja, hogy az elnyert összeget 2004. december 15-ig számlákkal igazoltan felhasználja, azzal 2004. december 15-ig elszámol.
 • A 2004-2005. tanévre vonatkozó kompex programot megvalósítja, arról 2005. július 1-ig beszámolót küld a suliNova Kht-nek.
 • A pályázat benyújtásakor a pályázó a pályázat mellékleteként benyújtandó formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy sikeres pályázat esetén a nyertes oktatási programot és annak megvalósítási tervét az Interneten 2004. november 1-ig nyilvánosságra hozza, és hozzájárul ahhoz, hogy az időbeli korlátozás nélkül megjelenjen a suliNova Kht. hivatalos honlapján, illetve hogy azokat a honlapon történő közzétételt követően, nem üzleti céllal bárki térítés nélkül, szabadon felhasználhassa.
 • A pályázatban vállalt kiadvány(oka)t 2004. december 15-ig beszerzi vagy elkészíti, sokszorosítja; ennek/ezeknek 3 nyomtatott példányát, valamit 1 elektronikus változatát a suliNova Kht. részére átadja a nyilvánosságra hozatalhoz hozzájáruló nyilatkozattal együtt.
 • Hiánypótlásra nincs lehetőség.
 • A formailag hiányos pályázatok nem kerülnek szakmai elbírálásra.

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere:

A pályázatok értékelését a szakértői bizottság az alábbi szempontrendszer szerint végzi:

Szakmai megalapozottság:

 • Megalapozott-e és megvalósítható-e a pályázatban vállalt tevékenység;
 • A program megvalósításában részt vevő diákok elkötelezettségének növelése hogyan valósul meg;
 • A program megvalósításának pedagógiai értékelése hogyan valósul meg;
 • A vállalt program hiányt pótol, aktuális;
 • Együttműködés társadalmi szervezetekkel, önkormányzattal;
 • Helyi lakóközösség bevonása, érintettek (célközönség) várható létszáma;
 • A programnak szemléletformáló hatása van-e;
 • A program adaptálható-e.

Egyéb szempontok:

 • Reális költségvetés.

A pályázati dokumentáció részei: (a formanyomtatványok letölthetők a www.sulinova.hu oldalról)

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapok (1. adatlap, 2. adatlap, 3. adatlap) 3 példányban, cégszerű aláírással ellátva
 • Pályázatban megfogalmazott célok elérését biztosító komplex képzési program vagy esemény leírása (3 példányban)
 • Mellékletek (nyilatkozat köztartozásról, szándéknyilatkozat, kiadandó kiadvány)
 • Alapító okirat másolata (1 példányban)

Szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok:

 • Aláírási címpéldány (1 példányban)
 • Köztartozásról szóló "nullás" igazolások

A pályázat benyújtása és elbírálása:

 • A pályázatot a következő címre kell eljuttatni: suliNova Kht. 1134 Budapest, Váci út 37.
 • Beadási határidő (postabélyegző kelte): 2004. október 22.
 • A borítékon fel kell tüntetni: "Iskolák a parlagfű okozta allergia ellen" pályázat
 • A pályázatokat a Parlagfű-mentesítési Tárcaközi Bizottság tagjaiból álló Bíráló Bizottság szakértők bevonásával értékeli.
 • A pályázatok támogatásáról 10 napon belül döntés születik, melyről a pályázókat írásban értesítjük.
 • A nyertes pályázókkal a suliNova Kht. támogatási szerződést köt.

Egyéb információk:

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt a suliNova Kht.-nál Székely Ágnes ügyfélszolgálati irodavezető nyújt a 886-3939-es telefonszámon munkanapokon 9:00-12:00 és 13:00-16:00 óra között (pénteken 14:00-ig).

Szakmai jellegű kérdéseiket e-mailen tehetik fel (agnes.szekely@sulinova.hu e-mail címen) 2004. október 15-én 16,00 óráig, mely kérdésekre 2004. október 18-án 14,00 órakor kezdődően személyesen kapnak választ a suliNova Kht. Budapest, XIII. Váci út 37. szám alatti irodaépületében rendezett konzultáción (bejárat a Váci út - Csángó utcai sarokról).


2004. október 6.

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok