2023. június 7.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Pedagógiai lapok és folyóiratok megjelentetésének támogatása 2007

2007. augusztus 1.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága

pályázatot hirdet

"Pedagógiai lapok és folyóiratok megjelentetésének támogatása 2007" címmel


Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) feladatának tekinti a pedagógusok minél szélesebb körű, folyamatos tájékoztatását, az új pedagógiai módszerek, a pedagógiai munkát irányító minőségi kritériumok megismertetését, a közoktatási fejlesztések eredményeinek terjesztését.
A fenti feladatoknak a megvalósításában a Minisztérium fontos szerepet szán a pedagógiai szaksajtónak.

A pályázat célja
A kiíró a jelen pályázattal szeretné elérni, hogy a szakmai közvélemény - beleértve a pedagógus alap- és továbbképzésben résztvevők körét - a pedagógiai és a pedagógusképzési modernizációban szerepet vállaló pedagógiai szakmai lapok és folyóiratok támogatásával megismerhesse mind a kormányzati, mind pedig a helyi fejlesztéseket, azok elméleti hátterét és jó gyakorlatait.

A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 23.750.000 forint
A pályázat forrása: a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet 11/4/29 a közoktatás speciális feladatainak támogatása fejezet 6. részfeladat

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás, előfinanszírozás
A megpályázható támogatás összege: minimum 500.000 Ft, maximum 4.000.000 Ft
A pályázathoz saját forrás megléte szükséges, melynek mértéke a megpályázni kívánt összeg 5%-a.
Pályázni kizárólag nyomdai és honoráriumköltségek finanszírozásáralehet. A pályázat keretében eszközök vásárlását a Minisztérium nem támogatja.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be
 • az országos terjesztésű,
 • lapalapítási engedéllyel rendelkező,
 • kifejezetten pedagógiai profilú és pedagógus célcsoportnak készülő,
 • a pedagógiai innovációk iránt igazolhatóan elkötelezett,
 • nem egy-egy tantárgyhoz kötődő,
 • központi költségvetési forrásból 2007-ben közvetlenül nem részesülő pedagógiai lapok és folyóiratokat kiadó jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.
A pályázó valamennyi fenti feltételnek meg kell, hogy feleljen.

A pályázat benyújtása és elbírálása
A pályázat benyújtási határideje: 2007. szeptember 4. (postabélyegző kelte).
Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

A pályázatokat kizárólag postai úton, a következő címre kell eljuttatni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1374 Budapest,
Pf.: 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: "Pedagógiai lapok és folyóiratok Megjelentetésének támogatása 2007".

A pályázat elbírálása, a támogatási szerződések megkötése
A pályázatokat egy az oktatási és kulturális miniszter által kijelölt 5 fős, pedagógusokból és újságírókból álló szakértő bizottság (a továbbiakban: Bíráló Bizottság) értékeli.
A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek pályázatában az alábbiak megjelennek:
 1. Korszerű nevelési módszertani eljárások, tanítási technikák, tanulásszervezési megoldások gyakorlati megvalósulásának és/vagy elméleti hátterének bemutatása (differenciálás, szöveges értékelés, projektmódszer, páros és csoportmunka, epochális oktatás, stb.).
 2. Eredményes iskolaszervezet-fejlesztési törekvések bemutatása.
 3. Szakma és ágazatközi együttműködések a gyakorlatban (oktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális, stb. szakemberek kooperációja a nevelés-oktatás területein).
 4. A deviáns tanulói magatartásformák kezelésének iskolai jó gyakorlatai, a lemorzsolódás megelőzésének iskolai és fenntartói jó gyakorlatai ismertetése.
 5. Az integrált nevelési-oktatási gyakorlatok nemzetközi tapasztalatainak bemutatása.
 6. A lapterjesztés új módjának alkalmazása.
A pályázatok támogatásáról a beadási határidőt követő 65 napon belül a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Minisztérium közoktatási szakállamtitkára dönt.
A kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a továbbiakban: OKM Támogatáskezelő), valamint a Minisztérium a döntést követő 15 napon belül az alábbi honlapokon közzé teszi, és ezzel egyidejűleg az OKM Támogatáskezelő írásban értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről:
A sikeresen pályázókkal az OKM Támogatáskezelő a támogatás igénybevételéről, felhasználásának feltételeiről, folyósításának ütemezéséről, rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzéséről és elszámolásáról, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeiről, az elállás, felmondás jogáról, a szerződés biztosítékairól a kedvezményezettek listájának nyilvánosságra hozatalától számított 45 napon belül támogatási szerződésben állapodik meg. A támogatást a nyertes pályázó részére az OKM Támogatáskezelő folyósítja.
Amennyiben a nyertes pályázó az oktatási és kulturális miniszter fejezeti felügyelet alá tartozó központi költségvetési szerv, vele a támogatási szerződést a Minisztérium köti meg, és részére a támogatást a Minisztérium folyósítja.

A pályázati dokumentáció, melyet a pályázónak be kell küldenie

1 eredeti és 2, az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban beküldendő:
 1. a pályázó cégszerű aláírásával (bélyegző) ellátott, hiánytalanul kitöltött adatlap,
 2. a lap vagy folyóirat mintapéldánya,
 3. a lap 2006. évi tartalom vagy témajegyzéke

A pályázathoz a pályázó 1 példányban csatolja
 1. gazdálkodó szervezet pályázó esetén hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) egyszerű másolatát;
 2. gazdálkodó szervezet pályázó esetén a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány, valamint - ahol a működéshez jogszabály előírja - működési engedély);
 3. gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát;
 4. a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot;
 5. a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot.
 6. a pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről;
 7. a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézmény által kiállított igazolást;

A b), valamint a d)-g) pontok alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjánál 30 napnál régebbi.
A fenti dokumentumok és nyilatkozatok benyújtásával kapcsolatos kivételeket a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok pályázat útján történő felhasználásának szabályairól szóló 28/2007. (VI. 15. ) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (3)-(7) bekezdései határozzák meg.

Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
 1. a pályázati felhívásban meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, vagy azt nem igazolja a pályázati felhívásban meghatározottak szerint;
 2. a pályázat, illetve a támogatásról szóló döntés szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 3. csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás alatt áll;
 4. köztartozása van;
 5. a pályázati adatlap mellékletét képező Nyilatkozatot nem csatolja, vagy visszavonja;
 6. a fent meghatározott dokumentumok valamelyikét nem csatolja;
 7. a 2007. évben a pályázattal érintett lap / folyóirat vonatkozásában már részesült központi költségvetési forrásból származó támogatásban.
Ha a fentiek alapján a pályázó részére nem nyújtható támogatás, ennek okáról a pályázat kiírója a pályázót írásban értesíti.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjáról érhető el: www.okmt.hu

A határidőn túl vagy hiányosan, hibásan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni, azok további érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat lebonyolításával kapcsolatban további információt az OKM Támogatáskezelőnél Koós Bernadett pályázati szakreferens a 354-7546-os telefonszámon nyújt munkanapokon 8.30 - 12.00 illetve 13.00 - 16.00 között (pénteken 14.00-ig).

A pályázatra egyebekben a magyar jog - különösen a Rendelet - szabályait kell alkalmazni.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok