2024. február 25.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

SZAK 2003

2003. április 30.

Pályázati felhívás a közoktatási szakértői tevékenység igénybevételéhez biztosított közoktatási célú előirányzat felhasználására.


Az Oktatási Minisztérium a következőkben határozza meg a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény XX. Fejezetének 11/4/1. Értékelési és minőségbiztosítási programok fejezeti kezelésű előirányzat terhére biztosított támogatás igénylési, folyósítási, továbbá elszámolási rendjét.


1) A támogatás célja:

  • Lehetővé tenni, hogy a közoktatási intézmények fenntartói (állami, önkormányzati, kisebbségi önkormányzati, egyházi, felekezeti, alapítványi, magán) a működtetett óvodák, iskolák és kollégiumok számára igénybe vehessenek szakértői munkát.
  • A kialakítandó vagy már működő kistérségi társulások támogatásával biztosítani a hatékonyabb és szakmailag megalapozottabb oktatásszolgáltatást, valamint tanügyigazgatást.

2) Támogatási keret, igényjogosultak, pályázati feltételek

Támogatási keret: 260 millió Ft, mely a szakértői tevékenységet megrendelő önkormányzati, állami, továbbá nem állami nem önkormányzati fenntartókat, valamint a közoktatási feladatellátó települési önkormányzati társulások gesztorait érinti. Érinti továbbá a pályázati kiírás 3. pontjában megnevezett szervezeteket.

Megvalósulása a fenntartó és a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet együttműködésével valósul meg.

A támogatás a közoktatási szakértői munka díjazását szolgálja.


3) Támogatandó tevékenységek

3.1. Az intézményi pedagógiai programok módosításához és jóváhagyásához szakértő igénybevétele. Pályázhatnak az érintett közoktatási intézményfenntartók.

3.2. A jegyzők, főjegyzők törvényességi ellenőrzési feladatainak ellátásához, a nevelési-oktatási intézmények törvényes működésének ellenőrzéséhez szakértő igénybevétele.

Pályázhatnak az érintett közoktatási intézményfenntartók, illetőleg az illetékes önkormányzat jegyzője, főjegyzője.

3.3. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 107. §-a alapján közoktatási intézmény szakmai ellenőrzéséhez szakértő igénybevétele. Pályázhatnak az érintett közoktatási intézményfenntartók.

3.4. A sajátos nevelési igényű (fogyatékkal élő) tanulók integrációját segítő programok bevezetésének támogatása. Pályázhatnak az érintett közoktatási intézményfenntartók.

3.5. A hátrányos helyzetű vagy roma tanulók integrációját segítő programok bevezetésének támogatása. Pályázhatnak az érintett közoktatási intézményfenntartók.

3.6. Kistérségi tanügyigazgatási, közoktatási szakértői tevékenység modelljének kidolgozása, a már kialakult modellek továbbfejlesztésének támogatása. Pályázhatnak az érintett közoktatási intézményfenntartók.

3.7. Kistérségi vertikális közoktatási intézményfenntartó társulások kiépítésének támogatása. A támogatást azok a fenntartók és közoktatási feladatellátó települési önkormányzati társulások gesztorai igényelhetik, akik új oktatásszolgáltatási, illetve tanügyigazgatási társulást kívánnak létrehozni, illetve fejleszteni akarják az együttműködésüket.

3.8. Kisebbségi önkormányzatok szakértői támogatása, képzési programjának kidolgozása a pedagógiai programokban megjelenő kisebbségi tartalmak vonatkozásában.

Pályázhatnak azok a kisebbségi önkormányzatok, amelyek közoktatási intézményt tartanak fenn.

3.9. Az önkormányzatok közoktatáshoz kapcsolódó gazdasági döntés-előkészítő munkájának szakértői támogatása.

Pályázhat minden érintett közoktatási intézményfenntartó.

3.10 Az elmúlt évek SZAK pályázatai kapcsán megkezdett, jelen pályázatban nem szereplő fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység, szakértői munka folytatásához támogatási igény benyújtása.

Pályázhatnak a SZAK pályázatokon (SZAK99, SZAK2000, KÖZOKTATÁS 2001, Közoktatási Szakmai Pályázat 2002) már támogatást nyert közoktatási intézményfenntartók.

600 000 forintot meghaladó összes támogatási igény benyújtása esetén minimálisan 20 %-os önrész felajánlása szükséges!


4) A támogatási igény benyújtása

4.1. A támogatási igényeket pályázat formájában kell benyújtani a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet (KÁOKSZI) címére, Bp. 1054 Báthori u. 10. 2003. május 30-ig, (postabélyegzőn szereplő dátum szerint) 3 példányban.

4.2. Egy intézményfenntartó által beadható pályázatok maximálisan 3 különböző pályázati igény kielégítését célozhatják.

4.3. A pályázatokat kizárólag az 1. sz. mellékletben közölt tartalmi-formai modellnek megfelelő módon lehet benyújtani egy eredeti és két másolati példányban. Az ettől eltérő pályázat formai hibásnak minősül, és automatikusan kizárja magát az elbírálható pályázatok köréből.

4.4. A pályázathoz csatolni kell 2. sz. mellékletben közölt pályázati adatlapot 3 példányban kitöltve.

(Az adatlap letölthető az OM honlapjáról, vagy beszerezhető a KÁOKSZI Irodájában)

4.5. A közoktatási szakértő igénybevételére fordítható támogatási igényhez mellékelni kell a feladatok ellátására vonatkozó szerződéstervezeteket, amelyeket az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértőkkel, vállalkozásaikkal, szakértőket foglalkoztató szervezetekkel kívánnak megkötni. A szerződéstervezetben a feladatot konkrétan elvégző szakértő neve mellett a szakértői névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát is meg kell adni.

4.6. A pályázati projektterveknek figyelembe kell venniük az intézményi sajátosságokat, utalva a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjára, kiemelve azokat a konkrét célokat, amelyek az adott intézményre vonatkoznak.


5) Döntés, értesítés, a támogatás folyósítása

5.1. A támogatás biztosításáról és annak mértékéről a benyújtott projekttervek és adatok figyelembevételével az Oktatási Minisztérium által felkért kuratórium javaslata alapján a közoktatási helyettes államtitkár dönt.

5.2. A pályázatok eredményéről, az elnyert támogatás összegéről a KÁOKSZI 2003. július 30-ig értesíti a pályázókat.

Az elnyert támogatás rendelkezésre bocsátása a fenntartó részére szerződés alapján történik.

A támogatás eszközbeszerzésre nem fordítható!

5.3. A pályázati projekt futamideje: 6 hónap, (2003. szept. 1- 2004. febr. 28-ig ).

A KÁOKSZI a sikeres pályázók részére nyomtatványt küld, melyen összegző szakmai értékelést és pénzügyi elszámolást kötelesek készíteni támogatást elnyert fenntartók a projekt megvalósulásáról, s azt eljuttatni a KÁOKSZI-hoz 2004. március 31-ig.

Az OM a szakértői feladatok ellátását ellenőrizheti.

Amennyiben a pályázónak visszafizetési kötelezettsége van, az elszámoláshoz csatolja be a visszafizetést dokumentáló terhelési értesítés (számlakivonat) másolatát.

Az elszámolási határidőtől függetlenül a jogosulatlanul igénybe vett támogatást a költségvetés számára haladéktalanul vissza kell fizetni.

Az összegző értékelés és beszámoló elkészítésének elmulasztása esetén a pályázó az érintett programból 2 évre kizárja magát.


Budapest, 2003. április “ “

Dr. Magyar Bálint
oktatási miniszter


1. sz. melléklet (RTF, 12 kB)
2. sz. melléklet (RTF, 12 kB)
3. sz. melléklet (RTF, 41 kB)

 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok