2024. április 15.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 3. §-a alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2009. augusztus 31.
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 17. b) pontjában közoktatás-fejlesztési célok támogatása cím alatt 600 millió forintos támogatást biztosít a közoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok számára a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban Kt.) meghatározott minőségbiztosítási, mérési értékelési feladatokhoz, továbbá az országos mérések keretében átlag alatti teljesítményt elért iskolák intézményi fejlesztési tevékenységéhez, melynek igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter kiadta a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendeletet.
 
A támogatás megilleti a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját (az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetében biztosított keret terhére), valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra.
 
A rendeletben meghatározottak szerint négy különböző pályázati témakör szerint pályázhattak az intézményfenntartók az alábbiak szerint:
 
1. A rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja alapján a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására 2007., illetve 2008. évben támogatásban részesült azon intézmények fenntartói amelyeknek a 2008. évi országos mérés-értékelés keretében megállapított telephelyi mérési eredményeik az intézmény telephelyeinek több mint 50%-ában a nyolcadik évfolyamon, szakiskola és középiskola esetében a tizedik évfolyamon a korábbi évek országos mérés-értékelése keretében megállapított eredményeihez képest legalább egy képességterületen szignifikáns javulást mutattak.
 
Az elnyert támogatás felhasználható:
  • a korábbi évek elemzéseinek, értékelésének megfelelő, az intézkedési, fejlesztési tervükben szereplő pedagógiai szakmai módszertani pedagógus-továbbképzés költségeire,
  • illetve az intézményben kidolgozott komplex fejlesztési csomag megvalósításának tapasztalataira épülő pedagógus-továbbképzés akkreditálásának költségeire (ezek között szakértői megbízási díjra is),
  • továbbá az elnyert támogatás legfeljebb 70%-a erejéig - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - minőségfejlesztési szervezet munkájában részt vevő pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó egyszeri kereset-kiegészítésre és járulékaira.
2. A rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint azok a fenntartók nyújthattak be igénylést, amelyek a korábbi években - a 2007. és 2008. évi támogatási rendeletek alapján - az általuk fenntartott intézmények vonatkozásában támogatásban nem részesültek, és amelyeknek a 2008. évi intézményi szintű mérési eredményeik az országos átlag alatt maradtak a rendeletben meghatározott évfolyamokon, legalább egy képességterületen.
 
A támogatásban részesült fenntartók a támogatást olyan komplex intézményfejlesztési csomag megvalósításához használhatják fel, amely legalább az alábbi elemeket tartalmazza:
a) Az Oktatási Hivatal honlapján közzétett szoftver felhasználásával létrehozott iskolajelentés mérésben érintett évfolyamai adatsorainak részletes elemzése, nevelőtestületi értekezletek keretében történő bemutatása és mindezek dokumentálása,
b) az intézményi pedagógiai tevékenység fejlesztése érdekében elvégzendő feladatokat rendszerező, az intézményi mérési-értékelési adatokra épülő részletes intézkedési terv kidolgozása és megvalósítása,
c) az érintett intézmény vagy intézményegység teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusainak legfeljebb 25%-a számára a mérési eredmények alapján elkészített elemzéshez és a b) pontban jelzett intézkedési terv iskolai céljaihoz illeszkedő, legalább 30 órás akkreditált továbbképzés,
d) az intézményi mérés-értékelés adatainak elemzésében, feldolgozásában részt vevő pedagógusok számára az adatelemzést támogató szakmai-módszertani felkészítés.
A mérési eredmények a) pont szerinti iskolai elemzése során és a b) pont szerinti intézkedési tervben ki kell térni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményeinek elemzésére és az esetlegesen szükséges felzárkóztatásuk érdekében tervezett intézkedésekre.
 
A fejlesztési csomag megvalósítható közoktatási szakértő vagy pedagógiai szakmai szolgáltató igénybevételével, illetve anélkül is.
 
Az elnyert támogatás felhasználható:
  • szakértői megbízási díjra,
  • a pályázattal érintett közoktatási intézmény vagy intézményegység nevelőtestülete, pedagógus közössége - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - minőségfejlesztési szervezetének munkájában részt vevő pedagógusai kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésre és járulékaira,
  • az érintett intézmény vagy intézményegység teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott pedagógusainak legalább 30 órás akkreditált továbbképzés díjának maximum 80%-ig
  • az intézményi mérés-értékelés adatainak elemzésében, feldolgozásában részt vevő pedagógusok számára az adatelemzést támogató szakmai-módszertani felkészítés díjának 100%-ig történő finanszírozására.
3. A rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja szerint azok a fenntartók nyújthattak be igénylést, amelyek által fenntartott intézmények a 2007. vagy 2008. évi támogatási rendeletek (vagy mindkettő) alapján támogatásban részesültek és a hatodik vagy nyolcadik évfolyam, vagy középiskola, szakiskola esetében a tizedik évfolyam tekintetében a 2008. évi országos mérés-értékelés keretében megállapított telephelyi szintű mérési eredményeik alapján az intézmény telephelyeinek több mint 50%-ában legalább egy képességterületen a rendeletben meghatározott határérték alatt maradtak.
 
A támogatás felhasználása:
 
A fenntartók a támogatást egy komplex, külső intézményértékelésen, ellenőrzésen alapuló, konkrét feladatokat megfogalmazó intézkedési terv elkészítésére használhatják fel. A fenntartó az intézkedési terv elkészítéséhez az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásához pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény vagy közoktatási szakértő segítségét köteles igénybe venni.
 
A fenti 1-3. pontban meghatározott támogatások döntésére és odaítélésére vonatkozóan az engedélyezett intézményi pedagógus létszám, valamint a pályázatot elbíráló szakértői bírálat szolgált.
 
4. A rendelet 3. §(2) bekezdés d) pontja szerint a 2007. illetve 2008. évi támogatási rendeletek alapján támogatásban nem részesült intézmények fenntartói abban az esetben is pályázhatnak támogatásra, ha az általuk fenntartott intézményekben az országos mérés-értékelések keretében megállapított intézményi mérési eredményeket a 2009-et megelőző években részletesen elemezték, és az elemzés alapján a pedagógiai programjukat, helyi tantervüket és intézményi minőségirányítási programjukat átdolgozták vagy konkrét cselekvési, fejlesztési tervet dolgoztak ki. Az ún. "jó gyakorlatok" támogatása keretében intézményenként négyszázezer forint összegű támogatás megítélésére került sor.
 
Az elnyert támogatás kizárólag a pályázattal érintett közoktatási intézmény vagy intézményegység nevelőtestülete - a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - minőségfejlesztési szervezetének munkában részt vevő pedagógusai kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésére és járulékaira fordítható.
 
Felhívjuk a figyelmet,hogy azok a fenntartók, amelyek e rendelet alapján több, általuk fenntartott intézmény vonatkozásában részesülnek támogatásban, a különböző intézmények tevékenységére tekintettel egy adott támogatási jogcímen elnyert támogatást az intézmények között nem csoportosíthatják át. A támogatást abban az intézményben kell felhasználni és arra a célra, amely intézmény tevékenységére tekintettel, és amely jogcímen a támogatás megállapításra került.
 
Az önkormányzati fenntartók részére a támogatás folyósításáról az ÖM utalványozása alapján a Magyar Államkincstár 2009. szeptember 25-ig intézkedik. A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2010. június 30-áig lehet felhasználni, és a 2010. évi beszámoló keretében és rendje szerint kell a támogatással elszámolni.
 
A támogatást elnyert közoktatási humánszolgáltatók támogatásához szükséges fedezetet az OKM a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága megyei szervezeti egységei részére 2009. szeptember 15-ig az átutaláshoz szükséges kerettel együtt biztosítja. A támogatások elszámolása közoktatási humánszolgáltatók esetén a fenntartók 2009. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik. A 3. § (2) bekezdésénekb) és c) pontja szerinti intézmények fenntartóinak a támogatással történő elszámolással egyidejűleg be kell nyújtaniuk az OKM Támogatáskezelő részére a teljesítést igazoló szakértői számla hitelesített másolatát és a rendelet 3. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti intézmények fenntartóinak pedig az elkészült intézkedési tervet is. A támogatásnak a tárgyév december 31-én kötelezettségvállalással terhelt maradványát 2010. június 30-áig lehet felhasználni, és a 2010. évi beszámoló keretében és rendje szerint kell a támogatással elszámolni.
 
A támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartók körére vonatkozóan a rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott döntés-előkészítő bizottság javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter az alábbi döntést hozta:
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok