2024. február 29.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Közlemény a minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása és a teljesítmény motivációs pályázati alap igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 17/2009. (IV. 2.) OKM rendelet 7. §-a alapján támogatásban részesülő intézményfenntartókról

2009. szeptember 15.
 
A 2009. évi költségvetési törvény 17. c) pontjában - közoktatás-fejlesztési célok támogatása címen - 1 100 millió forintos támogatást biztosít a közoktatási intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok számára, amennyiben az általuk fenntartott óvodák, iskolák, kollégiumok rendelkeznek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40. §-ának (10)-(11) bekezdésében meghatározott minőségirányítási programmal, továbbá a fenntartó rendelkezik a Kt. 85. §-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási programmal. Feltétel az is, hogy az intézményi minőségirányítási programot a szülői szervezet (közösség) véleményezze, valamint az önkormányzati testület értékelje és ezek alapján a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában meghatározott módon pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési rendszert működtessen önértékelési tevékenysége részeként.
 
A támogatás megilleti a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját is (az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetében biztosított keret terhére), valamint a központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézményeket az általuk ellátott közoktatási feladatokra.
 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól az oktatási és kulturális miniszter kiadta a 17/2009. (IV. 2.) OKM rendeletet.
 
A támogatás egyes fenntartókra jutó összegének alapjául az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban 2008. október 1-jén közölt - teljes munkaidőben munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős-, szakértő- és ügyintéző szakértő-munkakörben foglalkoztatottak létszáma szolgált, valamint a pályázatok szakértők által adott értékelése.
 
A támogatás kizárólag a Kt. 118. §-ának (10) bekezdésében foglalt kiemelt munkavégzésért járó, egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésre és járulékaira fordítható.
 
Felhívjuk az intézményvezetők figyelmét, hogy a támogatásnak a fent jelzett munkakörben foglalkoztatottak számára történő elosztásáról az intézmény vezetője dönt, azzal a megkötéssel, hogy az egy személynek adható összeg nem lehet kevesebb, mint az egy főre jutó támogatás, amely
 
megfelelt minősítés esetén: 35 019 forint,
jól megfelelt minősítés esetén: 52 527 forint,
kiváló minősítés esetén: 70 036 forint
 
összegének háromszorosa.
 
Az intézmény vezetője számára - tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77/B. §-ának (3) bekezdésében foglaltakra - a kizárólag a pedagógus-munkaköre ellátásához kapcsolódó, egy alkalomra megállapított kereset-kiegészítésről a fenntartó, mint munkáltató dönt.
 
Azok a fenntartók, amelyek e rendelet alapján több, általuk fenntartott intézmény vonatkozásában részesülnek támogatásban, a különböző intézmények tevékenységére tekintettel egy adott támogatási jogcímen elnyert támogatást az intézmények között nem csoportosíthatják át. A támogatást abban az intézményben kell felhasználni és arra a célra, amely intézmény tevékenységére tekintettel a támogatás megállapításra került.
 
Az elszámolás rendje:
A helyi önkormányzatok a támogatás felhasználásáról a tárgyévben december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelő analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
 
A támogatások elszámolása közoktatási humánszolgáltatók esetén a fenntartók 2009. évi normatív költségvetési hozzájárulás és támogatás elszámolása keretében történik.
 
A központi költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmények a támogatásokról a 2009. évi költségvetésről szóló beszámolójukban a központosított előirányzatok elszámolásait tartalmazó űrlapon számolnak el.
 
A teljesítménymotivációs pályázati alapból elnyert támogatást 2009. évben kell felhasználni, az kötelezettségvállalással terhelt maradványként nem vihető át 2010-re.
 
HELYESBÍTÉS
 
Adminisztrációs tévedés következtében a Szekszárd Megyei Jogú Város fenntartásában működő Garay János Általános Iskola, AMI, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és PSZ igénylése nem került a támogatott igénylések közé. A sajnálatos hiba orvoslására - tekintettel arra, hogy a támogatási összegek kiutalása még nem történt meg - az elnyert támogatási összegek arányosan csökkentésre kerültek annak érdekében, hogy a fent jelzett intézmény fenntartója vitathatatlanul jogos igénylése kielégítésre kerülhessen.
 
Ezzel egyidejűleg a szakértői minősítésekhez kapcsolódóan az egy főre jutó támogatási összegek az alábbiak szerint módosultak:
 
megfelelt minősítés esetén: 35 200 forint helyett 35 019 forint
jól megfelelt minősítés esetén: 52 800 forint helyett 52 527 forint
kiváló minősítés esetén 70 400 forint helyett 70 036 forint
 
A támogatás összegére és a támogatásban részesíthető fenntartók körére vonatkozóan az oktatási és kulturális miniszter jóváhagyta az alábbi korrigált döntési javaslatot.
 
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok