2024. április 21.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Tájékoztató a jegyzők részére azokról a kedvezményekről, amelyeket a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók igénybe vehetnek

2006. június 27.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/H. § (1) bekezdése kötelezettséget ró a jegyzőkre, miszerint a védelembe vétel elrendeléséről, illetőleg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek a gyermeket megillethetik, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek.
Tájékoztatni kell továbbá a szülőt arról is, hogy a védelembe vett, illetőleg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke akkor minősül halmozottan hátrányos helyzetűnek, ha a törvényes felügyeletet ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be sikeresen (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja) és erről a 119/2006. V:15) Korm. rendelet 7. számú mellékletének önkéntes kitöltésével nyilatkoznak. A szülők által önkéntesen kitöltött nyilatkozatok alapján lehet megállapítani az önkormányzat illetékességi területén élő gyermekek és tanulók számát.

Ezen kötelezettség teljesítéséhez kívánunk segítséget nyújtani azáltal, hogy rövid tájékoztatást adunk a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő ellátásokon, támogatásokon kívül, illetve ha a kedvezményre jogosult,azokon felül - megillető kedvezményekről, melyek a következők:

1. Útravaló Ösztöndíjprogram: Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A programba bekerülő diákok mentori segítséget kapnak tanulmányaik sikeres folytatásához, valamint mind a diák, mind a mentor havi ösztöndíjban részesül, illetve bizonyos sikerkritériumok elérése esetén a mentor tanár egyösszegű év végi juttatást kap.. Az Ösztöndíjprogram a következő alprogramokból áll:
  • Út a középiskolába: az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulóinak;
  • Út az érettségihez: érettségit adó középiskolába járó tanulóknak;
  • Út a szakmához: szakképzésben résztvevő, hiányszakmát választó tanulóknak.
2. A szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait elősegítő program: A program keretében a költségtérítéses képzésre felvételt nyert halmozottan hátrányos helyzetű hallgató államilag finanszírozott képzés keretében folytathatja tanulmányait, tandíjköltségeit tehát az állam átvállalja [1]. Ha az adott intézményben nincs költségtérítéses képzés a szak, szakpár államilag finanszírozott ponthatárának legalább 80%-ával is felvételt nyerhet a jelentkező. Mindkét esetben az így felvehető hallgatói létszám nem haladhatja meg az összlétszám 3 %-át. A kedvezményes bejutás lehetőségén túl, az így felvett hallgatókat mentor segíti majd tanulmányaik során.
3. Normatívák: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-39/E. §- ai értelmében az intézmények a tanuló szociális helyzetéből és fejlettségéből eredő hátrányának ellensúlyozása céljából képességkibontakoztató, valamint integrációs felkészítést szervezhetnek, melyre képességkibontakoztató és integrációs normatívát igényelhetnek.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 20/1997 (II. 13.) Korm. rendelet értelmében a jegyzőnek feladata összesíteni, hogy az önkormányzat illetékességi területén hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló él és a rendelkezésre álló adatok alapján -amennyiben indokoltnak tartja- kezdeményeznie az integrációs felkészítés megszervezését a település iskoláiban!

4. Kötelező óvodai felvétel: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 65. § (2) bekezdése értelmében a kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek felvételét, ha az a harmadik életévét betöltötte.

5. Pályázati lehetőségek többek között az alábbi honlapokon kereshetők:
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: www.om.hu
Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának honlapja: www.omai.hu
A SuliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Honlapja: www.sulinova.hu
A Tempus Közalapítvány honlapja: www.tka.hu
A Pályázatfigyelő újság honlapja: www.pafi.hu

Kérjük, hogy a megjelölt internet címek és információk elérésében nyújtson segítséget a szülőknek, hogy hozzáférhessenek gyermekeiket érintő pályázati lehetőségekhez.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet értelmében ugyan a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra vonatkozó adatszolgáltatás szabályait csak 2007. január 1. napjától kell alkalmazni, mégis javasoljuk, hogy a 2006/2007 -es tanév megkezdése előtt állapítsa meg a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát a Korm. rendelet 7. számú mellékletének kitöltésével, mert csak ez alapján tud majd eleget tenni törvényi kötelezettségének.

A szülők szakszerű és kimerítő tájékoztatása érdekében jelen levelünkhöz csatolunk egy mellékletet, melyben a fenti pontokat közérthetően ismertetjük. Úgy véljük, hogy a szóbeli tájékoztatás mellett érdemes egy írásbeli összefoglalót és a kitöltendő nyilatkozatot is átadni az érintett szülők részére, lehetőségeik pontosabb megismerése érdekében.


[1] Szabályozza: a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános szabályairól szóló 269/2000 (XII. 26) Korm. rendelet
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok