2023. június 1.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Gyakran ismételt kérdés-válasz az informatikai fejlesztési feladatok igénylésével, felhasználásával kapcsolatban

2010. május 20.
Amennyiben kérdéseire nem talál válaszokat a lenti segédanyagban, úgy a következő e-mail-címek valamelyikén jelezheti kérdését.
 
Ha a kérdése
1. kérdés: Egy fenntartó több jogcímre is benyújthat pályázatot?
 
Válasz: Igen, amennyiben megfelel az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott feltételeknek. Az egyes jogcímekre a Rendeletben egymástól függetlenül lehet pályázni.
 
2. kérdés: Ha egy többcélú közoktatási intézményben van egységes pedagógiai szakszolgálat, amelynek egyik alaptevékenysége a nevelési tanácsadás, és van iskolai oktatás is, akkor az intézmény az A) és B) adatlapon is szerepel?
 
Válasz: Igen. Ha egy intézmény több feltételnek is megfelel, akkor mind a két lapon szerepelhet igénylés esetén. Pl.: ha a közoktatási intézmény a Rendeletben meghatározottak szerint legalább egy nevelési-oktatási és egy pedagógiai szakszolgálati feladatot ellát és a nevelési-oktatási feladat esetében legalább 110 tanuló vagy 200 gyermek van, a fenntartó a pedagógusok létszáma alapján és gyermek- vagy tanulólétszám alapján meghatározott intézményi összeg alapján nyújthat be informatikai eszközökre támogatási igényt.
 
3. kérdés: Ha közép- és általános iskolai feladat mellett óvodai és kollégiumi feladatot is ellát az intézmény, akkor egy nevelési-oktatási intézmény kétszer is igényelhet?
 
Válasz: Nem, ugyanis nevelési-oktatási feladatot ellátó közoktatási intézmény vagy iskolai, vagy kollégiumi, vagy óvodai létszám alapján igényelhet. Például: van egy többcélú közoktatási intézmény, amelyben 250 tanuló általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásban vesz részt, 207 gyermek óvodai nevelésben, és 210 tanuló még részt vesz kollégiumi nevelésben, akkor 1 millió Ft értékű eszközre nyújthat be a fenntartó támogatási igényt. Amennyiben az óvodások vagy a kollégiumi szolgáltatást igénybe vevők száma alapján nyújtanak be támogatási igényt, akkor a Rendelet 2. § (4) bekezdésében leírtakat nem kell érvényesíteni.
 
4. kérdés: Alapfokú művészetoktatási intézmény nyújthat be támogatási igényt?
 
Válasz: Nem. Az iskolai oktatás alatt a Rendelet 1. § d) pontjában meghatározott iskolákat kell érteni, de azok közül is csak azokat, amelyek nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásban legalább 110 tanulót oktatnak.
 
5. kérdés: Nappali képzésben részesülő szakképző évfolyamra járó tanulókat oktatunk. A fenntartónk nyújthat be támogatási igényt?
 
Válasz: Nem.Szakiskola, szakközépiskola, speciális szakiskola fenntartója abban az esetben nyújthat be támogatási igényt, ha van általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyama és legalább 110 tanuló, vagy a középiskolai évfolyam valamelyikén érettségire készül fel, vagy szakiskolában a 9. vagy a 10. évfolyamra jár. Szakképző évfolyamra járó tanulók után, függetlenül az oktatás munkarendjétől, nem lehet a támogatást megalapozó igénylési létszámba beleszámolni.
 
6. kérdés: A sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót egy főként kell számolni?
 
Válasz: Igen. Minden gyermek vagy tanuló egy főként vehető figyelembe. Az októberi statisztikában a valós tanulók számát kell megadni, csak a csoport- és osztályalakítások esetében van jelentősége annak, hogy a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési nehézséggel küzd-e.
 
7. kérdés: Milyen létszám alapján történik az igénylés?
 
Válasz: A közoktatási intézmények minden év október 1-jén az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program keretében október 15-ig adatot szolgáltatnak, 2009-től a közoktatási információs rendszer honlapján keresztül. A fenntartó az igénylőlaphoz intézményenként külön-külön mellékeli többek között az a01t01-es adatlapot, amely tartalmazza intézményegységenként a gyermek-, tanuló- és pedagóguslétszámot. A támogatási összeget a valós gyermek- és tanulólétszám alapján kell meghatározni. A magántanulót számolni kell a tanulói létszámba, de azt, akinek szünetel a tanulói jogviszonya, vagy vendégtanuló, nem lehet az igénylést megalapozó létszámba belevenni. A tanuló esetében további feltétel, hogy nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatásban vegyen részt. A pedagógus- létszámot nem kell a teljes munkaidőre átszámítani, azonban az óraadó után nem igényelhető támogatás.
 
8. kérdés: Egységes pedagógiai szakszolgálat keretében, amely ellát nevelési tanácsadást, valamennyi pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után igényelhető a támogatás?
 
Válasz: Nem. A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a pedagógus-munkaköröket. Csak a nevelési tanácsadás feladatait ellátó pedagógus munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottak után igényelhető támogatás. Osztott munkakör esetében azt a támogatási igényt kell alapul venni, amely tevékenységben nagyobb arányban működik közre a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy. Óraadó után nem igényelhető támogatás.
 
9. kérdés: Elegendő-e az igénylést elektronikusan benyújtani? Az adatok rögzítésekor jelentkező technikai nehézségeimmel hova fordulhatok?
 
Válasz: Nem elegendő, ugyanis - elektronikus aláírással ellátott - elektronikus igénylés nincs. Az igénylésre szolgáló adatlapokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság (a továbbiakban: OKMT) honlapján kell előállítani. Azaz az adatokat interneten keresztül kell megadni, de az igénylésre szolgáló adatlapot akkor kapja meg a fenntartó, ha az adatlapot kitöltés után lezárja, majd kinyomtatja azt. A kinyomtatott adatlapot valamennyi melléklettel együtt 2010. június 4-ig kell postára adni. Az OKMT honlapja: www.okmt.hu. Azok a fenntartók, akik nem rendelkeznek még felhasználói névvel és jelszóval, az elektronikus igénylési rendszer ,,Regisztráció" menüpontnál tudnak regisztrálni, a regisztrációt követően a be tudnak lépni a rendszerbe. A kitöltéssel, rendszerrel kapcsolatos kérdéseket az OKMT munkatársai fogadják.
 
10. kérdés: Az ÚMFT keretében igényeltünk informatikai eszközöket. Rendelet nem tartalmaz erre való kizáró utalást. Nyújthatunk be támogatási igényt olyan eszközre, amely valamely ÚMFT-s pályázatban szerepel?
 
Válasz: Igen. Nincs korlátozó rendelkezés az informatikai eszközlista összeállításánál.
 
11. kérdés: A fenntartói és intézményvezetői nyilatkozatok elkészítéséhez hol található minta?
 
Válasz: A Rendelet 1. melléklete tartalmaz nyilatkozatformát. Az 1. melléklet D)-E) pontja szerinti nyilatkozatok letölthetők az OKMT honlapjáról, illetve a Rendelet alapján elkészíthetők. A Rendelet szerinti nyilatkozatok használata kötelező. Az inkasszó-nyilatkozatot a nem állami fenntartó valamennyi intézményére vonatkozóan szabadon elkészítheti. A nem állami intézményfenntartó valamennyi bankszámlájára vonatkozóan a támogatást folyósító Igazgatóságnak címezve ad meghatalmazást. A beszedési megbízásban nevesíteni lehet pl. a 21/2010. (V.13.) OKM rendeletet. Ha az Igazgatóság már rendelkezik a nem állami fenntartó valamennyi bankszámlájára vonatkozó olyan meghatalmazással, amely minden - már folyósított, illetve 2010-ben folyósítható - állami támogatással kapcsolatban érvényesíthető, akkor a már korábban megküldött meghatalmazást elegendő másolatban becsatolni.
 
12. kérdés: Általános iskola 99 fővel működik. Ellátunk sajátos nevelési igényű tanulókat. Az SNI tanulókat duplán számítják? Ha igen, akkor nyújthatunk be pályázatot?
 
Válasz: Nem, nem tudnak pályázatot benyújtani, ugyanis a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót is egy főként kell az októberi statisztikában figyelembe venni. A Rendelet 2. §-ának (2) bekezdés d) pontja szerint, ha a tanulólétszám legalább 110 fő és ezen tanulók valamely általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásban és nappali rendszerű képzésben vesznek részt, akkor a fenntartó támogatási igényt nyújthat be.
 
13. kérdés: A pályázat benyújtásához kell önrész?
 
Válasz: Nem. Az elszámoláshoz azonban előfordulhat, hogy a teljesítéshez szükség lehet a saját forrásra. Az igényelhető támogatási összeget bruttó összegként és önrész nélkül kell megadni a mellékletek szerint is. Az igényelhető támogatás összege legfeljebb 4- 3- 2- 1 millió Ft lehet a nevelési-oktatási intézmények esetében.
 
14. kérdés: Ha néhány forinttal túllépem a támogatási keretet, érvényes a pályázat? Ár- és eszközlistát hol lehet találni?
 
Válasz: Az igényelhető támogatási összeg nem léphető túl, meg kell tartani a Rendeletben meghatározott maximum összeget. A támogatási összeget nem javasolt túllépni, mert a pályázat érvénytelen lesz, nem kerül elbírálásra. Ár- és eszközlista nem része sem a Rendeletnek, sem a segédanyagnak. Egyéni érdeklődés útján kell az eszköz- és árlistát összeállítani, pl. igénybe vehető az internet, a katalógusok, kereskedők. Javasolt több eszközt beírni, mert a Rendelet lehetővé teszi a felhasználáskor az eszközelhagyást, de a döntést követően nincs mód új eszközigény érvényesítésére. Az egyes eszközök egységára, beszerzési mennyisége a felhasználáskor megváltoztatható. Az eszközlista összeállításakor irányadó lehet a Rendelet 5. § (3) bekezdésben felsorolt szempontsor.
 
15. kérdés: Milyen szempontok alapján kell az eszközlistát összeállítani? Feladatellátási helyenként? Ha többcélú, akkor feladatonként meg kell bontani?
 
Válasz: Az eszközlistát a közoktatási intézmény és a fenntartó a saját igényeik alapján - a Rendeletben meghatározottakra figyelemmel - együttesen állítja össze. A pályázati adatlapot intézményenként kell a fenntartónak összeállítani. A Rendelet 8. §-ának (2) bekezdése szerint arra a közoktatási intézményre köteles fordítani, amelyre a támogatást elnyerte. Egyéb, a felhasználásra vonatkozó rendelkezés, hogy tagintézményenként, ellátott feladatonként kell az elnyert támogatást felhasználni, NINCS. Az igénylés összeállításával kapcsolatban csak a forma került meghatározásra, az összeállítási szempont nem. Az eszközlista összeállításakor irányadó lehet a Rendelet 5. § (3) bekezdésben felsorolt szempontsor.
 
16. kérdés: Az iskolai adminisztrációs szoftverre vonatkozó összeget jelezni kell az eszközlistában? A Rendelet 2. § (2) bekezdés a)-d) pontja szerinti támogatási igény esetében az igénylés feltétele, hogy az intézmény iskolai nyilvántartást segítő akkreditált szoftverre is igényeljen támogatást?
 
Válasz: Igen, jelezni kell az eszközlistában, és igen, fenntartási kötelezettsége van az intézménynek. A 30% az beletartozik a támogatásként igényelhető összegbe. Az igénylőlapon elegendő megadni a következőt: "akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver". A szakmai beszámolónál kell csak azt megadni, hogy melyik típusát alkalmazzák. Nem javasolt az igényléskor megadni a konkrét típust, mert korlátozná a váltási lehetőséget. A felhasználáshoz szükséges, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján rendelkezni kell szerződéssel is. A szerződés háromoldalú vagy kétszer kétoldalú.
 
17. kérdés: Felnőttoktatásban tanuló 16 éveseket lehet számolni az igénylést meghatározó létszámba?
 
Válasz: Nem. Kizárólag a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma határozza meg az igénylési létszámot.
 
18. kérdés: Mit kell az alapító okirat kelte alatt érteni? Az első vagy a hatályos alapító okirat kiadásának idejét?
 
Válasz: A hatályos alapító okirat keltét kell megadni az igénylőlapon. Költségvetési szerv esetében ez nem lehet 2009-nél régebbi, a nem állami fenntartó esetében pedig 2004-nél. Az a hatályos alapító okirat, amely szerepel vagy a törzskönyvi nyilvántartásban, vagy a nem állami intézmények nyilvántartásában.
 
19. kérdés: Az adattáblában minden soránál meg kell adni az intézményi adatokat és a létszámot?
 
Válasz: Nem. Intézményenként csak egyszer kell rögzíteni az intézményi adatokat.
 
20. kérdés: A fenntartó 2010. május 15-ig döntött három közoktatási intézmény jogutód megszűnéséről. Külön-külön mindhárom intézményére jogosult a fenntartó támogatási igényt benyújtani. A jogutód intézményre vagy a jogelőd intézményekre nyújthat be támogatási igényt a fenntartó?
 
Válasz: A Rendelet 9. §-ának (1) bekezdése szerint: "Ha a fenntartó 2010. május 15-ig a közoktatási intézmény átszervezésével, fenntartói jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő döntést hozott, akkor az e rendeletben foglaltakat a következő eltérésekkel kell alkalmazni. A közoktatási intézmény jogutóddal történő megszűnése, illetve átszervezése, fenntartói jogának átadása esetében a támogatási igényt a jogutód közoktatási intézmény fenntartója a jogelőd közoktatási intézmény fenntartójának egyetértésével nyújthatja be, az elnyert támogatást a jogutód közoktatási intézmény fenntartója, illetve a támogatott közoktatási intézmény használhatja fel az e rendeletben meghatározott támogatási célra, ebben az esetben a támogatással a jogutód közoktatási intézmény fenntartójának kell elszámolnia." A fenntartó az igényléskor hatályos állapot szerint nyújtja be a támogatási igényét akkor, ha a fenntartó nem, csak az intézmény státusza változik meg, azaz a kérdéses esetben három önálló intézményre vonatkozóan kell a támogatási igényt összeállítania, de elszámoláskor már a jogutód intézményre vonatkozóan kell elszámolnia. Elszámoláskor a három támogatási összeg összeadódik és a fenntartó egy közoktatási intézményre vonatkozóan számol el. Jogutódlás esetén a jogutód intézmény OM azonosítója a székhelyen működő jogelőd intézmény OM azonosítója lesz, új nem kerül kiadásra.
 
21. kérdés: Ha a fenntartó döntött 2010. május 15-ig intézményi átszervezésről vagy megszűnésről, de jogosult támogatást benyújtani, be kell csatolni a fenntartói határozatot vagy az alapító okiratot?
 
Válasz: Igen, a Rendelet 9. § (2) bekezdése meghatározza, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani. Ha a fenntartó olyan közoktatási intézményre nyújt be támogatási igényt, amellyel kapcsolatban - 2010. május 15-ig meghozott döntéssel összefüggésben - új alapító okirat került kiadásra, a fenntartónak csatolnia kell a fenntartói döntésről szóló határozatot, a közoktatási intézmény hatályos és egységes szerkezetű alapító okiratát, valamint a megszüntető vagy átalakító okiratot. E dokumentumokat egyszerűsített másolatban elegendő mellékelni. Abban az esetben is mellékelni kell a dokumentumokat, ha még nem hatályosak, mert az illetékes nyilvántartást végző szervezetnek nem küldték meg.
 
22. kérdés: Közoktatási intézmény jogutód nélküli megszűnéséről döntött a fenntartó. A megszűnés dátuma: 2010. augusztus 31. Az igényléskor még működik az iskola, van arra lehetőség, hogy időarányos támogatásra támogatási igényt nyújtson be a fenntartó?
 
Válasz: Nincs. A rendelet 9. §-ának (1) bekezdése szerint, ha a 2009/2010-es tanévben működő közoktatási intézményt a fenntartó 2010. augusztus 31-ig jogutód nélkül megszünteti vagy a helyi önkormányzat a fenntartói jogát nem állami intézményfenntartónak adja át vagy fordítva, a fenntartó az érintett közoktatási intézmény vonatkozásában nem nyújthat be támogatási igényt.
 
23. kérdés: Szeretnénk billentyűzetet, egérpadot rendelni. Az egyes tételek beszerezési ára nem éri el a 10 000 Ft-ot. Akkor kisértékű eszközökre nem lehet támogatási igényt benyújtani?
 
Válasz: Abban az esetben lehet kisértékű informatikai eszközre támogatást benyújtani, ha a beszerzési mennyiséget megemelik, ugyanis a Rendelet 4. § (3) bekezdése kimondja, hogy az eszközlistát úgy kell közoktatási intézményenként összeállítani, hogy az egyes eszközökre igényelt összeg, legalább 10 000 Ft értékű legyen és minden esetben ezer forintra kell az egyes tételeke összegét kerekíteni.
 
24. kérdés: Ha többcélú intézménybe járnak tanulók és óvodások és kollégiumi szolgáltatást is nyújt az intézmény, akkor az összes gyermek- és tanulólétszám együttesen adja meg az igénylési létszámot? Ha egy tanuló kollégiumi és iskolai szolgáltatást is igénybe vesz, kétszer számolom őket?
 
Válasz: A Rendelet alapján minden közoktatási intézmény pályázhat, ahol legalább egy iskolai feladatot ellátó intézménység van és e szolgáltatást legalább a Rendeletben meghatározott feltételekkel legalább 110 fő igénybe veszi, függetlenül attól, hogy ez az intézmény egy közoktatási feladatot lát el X feladatellátási helyen vagy több közoktatási feladat ellátásában vesz részt. Ha a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma kevesebb, mint 110 fő, vagy nulla, de legalább 200 óvodás gyermekkel vagy 200 kollégiumi szolgáltatást igénybe vevő tanulóval jogviszonyban áll a közoktatási intézmény, akkor a fenntartó ezen intézmények vonatkozásában jogosult lesz támogatási igényt benyújtani a Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja alapján.
 
25. kérdés: A kollégiumunkba nem minden tanuló vesz részt nappali rendszerű iskolai oktatásban. Az igénylési létszámba őket számolhatom?
 
Válasz: Nem, a tanuló esetében, még ha kollégiumi szolgáltatást vesz is igénybe, feltétel, hogy nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásban vegyen részt. Ha a tanuló szakképző évfolyamra jár, illetve kollégiumi szolgáltatást vesz igénybe, az igénylési létszámba nem lehet beleszámolni.
 
26. kérdés: Iskolai feladatot ellátó intézményként pályázom, de nincs iskolai akkreditált szoftverünk. Hol találom meg az aktuális szoftverek listáját?
 
Válasz: Az Educatio Kft honlapján (www.educatio.hu) megtalálhatók az iskolai adminisztrációt segítő szoftverek forgalmazóinak elérhetőségei. Akkreditált iskolai nyilvántartást segítő szoftverek: AROMO, FÖKIR, Magiszter, Taninform. A forgalmazókhoz ismert elérhetőséget a következő link segítségével elérhető nyilvántartás tartalmazza.
 
27. kérdés: Informatikai eszköznek minősül-e a fénymásológép? Mi alapján tudom eldönteni, hogy mi minősül informatikai eszköznek?
 
Válasz: A fénymásológép alapjaiban egy műszaki, mechanikai eszköz. Abban az esetben igényelhető támogatás fénymásolóra, ha az közvetve vagy közvetlenül számítógéphez kapcsolható, azaz a megvásárolt eszköz a számítógép-hálózat kialakítását, bővítését segíti. Informatikai eszköz a hardver, a szoftver, perifériák és a hálózati eszközök.
 
28. kérdés: Szakmai eszközökre és taneszközökre igényelhetek támogatást?
 
Válasz: Szakmai eszközre nem, de ha a taneszköz informatikai eszköz is egyben, akkor igen. Nem a funkciójuk, céljuk szerint kell az eszközöket kategorizálni, hanem az eredeti jellemzőjük szerint. Például a pendrive informatikai eszköz, de az informatikai tárgyú foglalkozásokon egyben taneszköz.
 
29. kérdés: Ha a szerződésünkben az iskolai nyilvántartást segítő akkreditált szoftverek használatával járó kiadás kevesebb, mint a támogatási igény 30%-, akkor szerződést kell módosítani?
 
Válasz: Nem. Amennyiben a forgalmazók és a használók, igénybevevők között létrejött szerződésben meghatározott díj összege alacsonyabb, mint a támogatási igény 30%-a, a támogatási igény jogszerű az alacsonyabb összeggel is. A forgalmazók az egyes szoftverek esetében az alapszolgáltatáson felül eltérő szolgáltatást is kínálhatnak, illetve a szerződésben kikötöttek alapján az igénybevevő, használó feltételei szerint járnak el. Ezek a vállalások szerződéseként eltérőek lehetnek, ami a használati díj összegére kihathat.
 
30. kérdés: Informatikai eszközt mennyire konkrétan kell meghatározni? Számítógép és alkatrészei meghatározás elegendő?
 
Válasz: Nem.A Rendelet 1. melléklet A) és B) táblázat "Eszköz megnevezése" rovatban szerepel, hogy márkanevet és különféle jellemzőt nem kell feltüntetni. A megnevezést azonban egyértelműsíteni kell, és egy mezőbe csak egy eszköz kerüljön. Így az alkatrész, tartozék nem helyes megnevezés. Megnevezés lehet: szerver, monitor, laptop, notebook, router, switch, hálózati kártya, fényceruza, szoftverek esetében legalább a funkciója szerint úgy, mint alapműködéshez szükséges (védelem), operációs rendszer stb. Ha van olyan informatikai eszköz, amely csomagban vásárolható meg, pl. interaktív táblacsomag, akkor az is megfelelő kifejezés. Az interaktív táblacsomagban lehetnek olyan eszközök, mint használati utasítás, interaktív toll, projektor tartó kar, hangfal. A felhasználás jogszerűségéhez szükséges, hogy a számlán ne a csomag tartalma, hanem az együttes kifejezés szerepeljen. Az interaktív tananyagok esetében legalább a tanegységre, műveltségi területre (pl. matematika, biológia, természetismeret stb.) és a korosztályra (pl. általános iskola, 9-10-es évfolyamos stb.) javasolt utalni.
 
31. kérdés: A szoftverek esetében feltétel az, hogy kereskedelmi forgalomban kapható legyen, vagy hogy a tanuló használja a foglalkozásokon? Önkormányzati miniszter által akkreditált iratkezelési szoftvert vagy nem dobozos terméket (étkezési szoftver, könyvelési szoftver stb.) is lehet vásárolni?
 
Válasz: Az intézmény a fenntartójával együttműködve dönti el, hogy milyen informatikai eszközre van a leginkább szüksége. A Rendelet 5. § (3) bekezdése tartalmazza a következőket. A bírálat során előnyt élveznek azok az eszközök, amelyek
  • a nyelvi labor kialakításához szükségesek, a nyelvtanulást segítik (számítógép, nyelvi szoftverek stb.),
  • a tanuló, gyermek fejlesztését segíti, hatékonyabbá teszik a tanegységek átadását (interaktív táblához szükséges szoftverek stb.),
  • a pedagógus munkáját segítik (notebook, fényceruza stb.).
Tekintettel arra, hogy a Rendelet nem tartalmaz szigorú megkötéseket, így a támogatási igény benyújtható olyan szoftverre is, amely nem kapható kereskedelmi forgalomban, hanem egyéni fejlesztés, illetve segítheti az intézmény gazdálkodását is. A pályázati formával az eszközlista összeállításakor együtt jár bizonyos kockázat. Javasolt ezért többféle eszközre támogatási igényt benyújtani, mert a bizottság arra is tehet javaslatot, hogy egyes eszközöket nem támogat, ellenben a támogatási igényt nem csökkenti. Egyetlen megkötés az, hogy az iskolai nyilvántartást segítő szoftver csak az oktatásért felelős miniszter által akkreditált lehet, ugyanis ugyanolyan célra nem fordítható a támogatás.
 
32. kérdés: Milyen eszközt lehet az informatikai eszközök működtetéséhez szükséges új eszköz kifejezés alatt érteni?
 
Válasz: Lehet egy fali csatlakozómodul az interaktív táblához, egy projektortartó kar (projektorkonzol), projektorba való alkatrész (projektorizzó), állvány az interaktív táblához, hálózati fénymásológépbe, hálózati nyomtatóba festékpatron, VGA kábel, stb.
 
33. kérdés: Az alapító okirat szerint az intézmény típusa nem közoktatási intézmény, de ellát közoktatási feladatot. Pályázhat a fenntartója?
 
Válasz: Nem. A költségvetésről szóló törvény alapján közoktatási intézmények fenntartói pályázhatnak. Többcélú gyermekvédelmi intézményben működő óvodai, illetve általános iskolai intézményegység ugyan ellát a Rendelet szerinti feladatot, de ettől még nem válik közoktatási intézménnyé.
 
34. kérdés: Időarányosan pályázhat olyan fenntartó, amelynek intézménye 2010. szeptember 1-jén kezdi meg a működését és teljesen új intézmény, de már van jogerős működési engedélye?
 
Válasz: Az igénylést a 2009. október 1-jei állapot határozza meg. Ha a közoktatási intézmény azért nem működött a 2009/2010-es tanévben, mert szünetelt, vagy mert újonnan létrehozott intézmény, és emiatt nem rendelkezik 2009. október 1-jei tanulólétszámmal, pedagóguslétszámmal, akkor nem nyújthat be támogatási igényt a fenntartó.
 
35. kérdés: A párhuzamos képzést folytató iskola fenntartója pályázhat?
 
Válasz: Ha a párhuzamos képzésben részt vevő tanulók ugyanabban az iskolában vesznek részt az általános műveltséget megalapozó képzésben, és legalább 110 fő tanul.
 
36. kérdés: A felzárkóztató oktatás keretében vannak a szakiskolánkban tanulók, akkor pályázhatunk?
 
Válasz: Amennyiben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdése alapján a szakiskola megszervezi a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében a felzárkóztató oktatást és az intézményben legalább 110 fő nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatásban részesülő tanuló van, akkor igen.
 
37. kérdés: Fejlesztő iskolai és fejlesztő felkészítésben részt vevő intézményekbe járó gyermekek után igényelhető támogatás?
 
Válasz: Nem. A személyi hatály nem nevesíti e feladatokat, így az igénylési létszámba őket nem lehet számolni.
 
Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az általunk leírt szakmai vélemény nem kötelező erejű, csupán a fenntartói, intézményvezetői, munkáltatói döntéshozatalt segíti, segítheti. Az Alkotmánybíróság a 60/1992. (XI. 17.) AB határozatában kifejtette, hogy a minisztériumi és egyéb központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása alkotmányellenes.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok