2024. február 28.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

A Programtanács ügyrendje

2007. április 27.
A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet 4. §-a szerinti
Programtanács ügyrendje


Budapest, 2007. április 18. napja


Jóváhagyta:
Dr. Hiller István
miniszter


Preambulum

A szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 16/2007. (III. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján az oktatási és kulturális miniszter a közoktatási informatikai eszközök fejlesztési feladatai összhangjának megteremtése érdekében Programtanácsot működtet. Jelen ügyrend célja a Programtanács tevékenységével kapcsolatos alapvető működési, szervezeti, hatásköri, munkarendi és ügyviteli szabályok meghatározása a hatályos jogszabályok keretei között.

1. A Testület megnevezése, jogállása
1.1. A Testület megnevezése:
Programtanács
1.2. A Testület jogállása:
Független szakmai tanácsadó testület, mely sem közvetve, sem közvetlenül nem utasítható. Jogi személyiséggel nem rendelkezik. A Programtanács működése során felmerülő tényekről, eseményekről, döntéseiről, adatokról, illetve javaslatairól az oktatási és kulturális minisztert, a miniszter által kijelölt személyeket, köteles tájékoztatni. A Programtanács három tagból áll.

2. A Programtanács feladatai
2.1. Kidolgozza éves munkatervét.
2.2. Javaslatot tesz az oktatási és kulturális miniszternek
2.2.1. az adminisztrációs és ügyviteli szoftverre, az iskolai könyvtári szoftverre és az akkreditációs eljárás szabályainak meghatározására,
2.2.2. a beszerezhető hardvereszközök, valamint szoftvereszközök minimális műszaki követelményeire.
2.3. Javaslatot tesz az oktatási miniszternek az ajánlott szoftvereszköz akkreditációjának elfogadására, elutasítására.
2.4. Javaslatot tesz az oktatási és kulturális miniszternek a Rendelet 8. §-ának (8) bekezdése szerinti adatlap tartalmára vonatkozóan legkésőbb 2007. szeptember 31-éig.
2.5. Véleményezési jog illeti meg az informatikai és szakmai normatíva felhasználásával kapcsolatos döntések kialakításában.

3. A Programtanács vezetőjének jogállása, feladat- és hatásköre
A Programtanács vezetőjét tagjai közül maga választja meg. Tevékenységének ellátásáért díjazás nem illeti meg. A Programtanács vezetője az oktatási és kulturális miniszter által nem utasítható.
A Programtanács vezetője:
3.1. szervezi és ellenőrzi a Programtanács munkáját,
3.2. felelős az éves munkaterv kidolgozásáért,
3.3. felelős a Programtanács határozatainak anyagi és alaki szabályszerűségéért,
3.4. összehívja a Programtanácsot, vezeti üléseit, meghatározza kötelező napirendi pontokat, részt vesz a határozatok meghozatalában,
3.5. vezeti a határozatok könyvét.

4. A Programtanács tagjának jogállása, feladat- és hatásköre
A Programtanács a tagi kinevezések elfogadásával jön létre. A tagokat az oktatási és kulturális miniszter bízza meg feladataik ellátásával, továbbá dönt a tagok visszahívásáról. A megbízatás elfogadással jön létre.
Tevékenységének ellátásáért díjazás nem illeti meg. A Programtanács tagja a delegáló által nem utasítható.
A Programtanács tagja:
4.1. részt vesz az üléseken, és a határozatok meghozatalában,
4.2. napirendi pontot javasolhat a Programtanács ülésére,
4.3. ellátja mindazon feladatokat, melyekkel a Programtanács vezetője megbízza.

5. Munkarend
A Programtanács a jogszabályokban, valamint a saját éves munkatervében meghatározottak szerint jelen ügyrend keretei között működik. A Programtanács vezetője jogosult az általa meghatározott - és a programot érintő - ügycsoportok szakmai előkészítésével, jelentés kidolgozásával, határozati javaslatok előkészítésével egyedi vagy állandó jelleggel - a feladat teljesítésére rendelkezésre álló határidő, és a beszámolás módjának megjelölésével - a Programtanács tagját megbízni.

6. Ülések
6.1 Általános ülés
A Programtanács évente legalább kétszer, ezen felül szükség szerinti alkalommal ülésezik. Az ülés összehívására a Programtanács vezetője írásban jogosult - a napirend megjelölése mellett - az ülést megelőzően minimum kettő munkanappal. Az ülést a Programtanács vezetője vezeti. A Programtanács vezetője ismerteti a kötelező és a tagok által beterjesztett napirendi pontokat. A beterjesztett napirendi pontok napirendre vételét határozathozatalra bocsátja.
A tárgyalásra kerülő egyes napirendi pontokat a Programtanács vezetője által a munkarend szerint kijelölt Programtanácstag ismerteti.
Az ülés helyszíne: Oktatási és Kulturális Minisztérium épülete. A Programtanács ülései nem nyilvánosak.
Határozatképtelenség esetén a Programtanács vezetője köteles az ülést ugyanazon hétre, de legfeljebb öt munkanapon belül ismét összehívni, a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó szabályok betartásával.
6.2 Rendkívüli ülés
Rendkívüli ülés összehívására a Programtanács bármelyik tagja jogosult javaslatot tenni a Programtanács vezetőjének. Javaslatában köteles megnevezni a rendkívüliség alapjául szolgáló körülményt, és javaslatot tenni az ülés napirendjére. Amennyiben a Programtanács vezetője indokoltnak tartja az ülés összehívását, köteles haladéktalanul intézkedni. Rendkívüli ülés összehívására sor kerülhet email, telefon útján is, azzal, hogy ezen körülményt az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
Amennyiben a Programtanács vezetője kettő munkanapon belül nem kezdeményezi a rendkívüli ülés összehívását, a Programtanács másik két tagja együttesen jogosult azt összehívni.

7. Határozatképesség, határozathozatal
A Programtanács határozatképes, ha minden tagja jelen van a határozathozatalnál.
Képviseletnek van helye. A Programtanács döntéseit határozat formájában, konszenzussal hozza meg.
A határozathozatal szóbeli szavazással történik.
A Programtanács kezdeményezheti bármely tagjának visszahívását. Az erről szóló határozat meghozatalánál a másik két tagnak személyesen jelen kell lennie (határozatképesség). A határozatképesség számításánál az érintett tagot nem kell figyelembe venni. E határozati javaslat a másik két tag egyhangú szavazat mellett minősül elfogadottnak.

8. Jegyzőkönyv, határozatok könyve
A Programtanács üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a Programtanács vezetője által kijelölt jegyzőkönyvvezető készíti. Az ülésről készült jegyzőkönyvet a Programtanács vezetője és a tagok aláírásukkal hitelesítik. A jegyzőkönyvben rögzítésre a jelenlévő személyek neve, a szavazás tárgya (határozati javaslat), és a szavazás eredménye (határozat) kerül.
A jegyzőkönyv alapján a jegyzőkönyvvezető külön köteles elkészíteni az ülésen hozott határozatok listáját, amit a Programtanács vezetője aláírásával hitelesít. A listának tartalmaznia kell az ülés időpontját és az ülésen a Programtanács által hozott határozatokat úgy, hogy azok egyenként az adott évben folyamatos sorszámmal legyenek ellátva. Az egyes ülések határozatainak listáját és azok összességét (a határozatok könyvét) a Programtanács vezetője kezeli.
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok