2024. április 16.
eu2011.hu
Önkéntesség Európai Éve 2011
Átadás-átvétel
Felhasználóbarát honlap 2009-2010
 
 

Ez az oldal csak archívum, tartalma ELAVULT – kérjük, látogassák meg a tárca honlapját itt.

Határozati összefoglaló a Közoktatás-politikai Tanács 2006. január 17-én, kedden megtartott üléséről, a szószerinti jegyzőkönyv alapján

2006. május 23.
Jelen vannak:
Az országos pedagógus szakmai szervezetek részéről:
Görbe László
Szebedy Tas
Kőrösiné dr. Merkl Hilda
Miklósi László
 
Az országos pedagógus szakszervezetek részéről:
Baskiné Lipka Gabriella
Muity Mária
Kerpen Gábor
 
Az országos szülői szervezetek részéről:
Keszei Sándor
Novák János
Simonné Toldi Ágnes
 
A helyi önkormányzatok érdekképviseleti szervei részéről:
Mácz István
Nádor Rudolfné az ülés levezető elnöke
 
A nem önkormányzati iskolafenntartók képviseletében:
Bajzák Erzsébet
Braun József
Papp Kornél
 
Az országos kisebbségi önkormányzatok képviseletében:
Dr. Schäffer István
 
Az országos diákszervezetek képviseletében:
 
Az oktatásban érdekelt minisztériumok képviseletében:
Lóczi Péter
Farkas Mariann
Dr. Bencze Péterné
Paulik Antal
Kiss Mária
 
Az Oktatási Minisztérium képviseletében:
 
Szabó Imre Ernő
Brassói Sándor
Czímer László
Dr. Kozma László
Bartha Lajosné
Juhász József
Szalay Sándor
Bársony Csaba
Csillag Márta
Ambrus István

Napirend:
1. Előterjesztés az oktatási miniszter rendeletére a 2006/2007. tanév rendjéről
Előadó: Czímer László főosztályvezető
Meghívott: Dr. Kozma László vezető főtanácsos, Juhász József főtanácsos (OKÉV)
2. Az oktatási miniszter rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról
Előadó: Brassói Sándor főosztályvezető
3. Az OKÉV tájékoztatása az enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók oktatását végző általános iskolai tagozatok feladatellátásának ellenőrzéséről
Előadó: Csillag Márta főigazgató-helyettes (OKÉV)
4. Egyebek
A Titkárság nevében Ambrus István tájékoztatja a testületet, hogy a szakmai szervezetek oldalán személyi változás történt. Lemondott a tagságáról Pál Tamás, helyére az eddigi póttag Miklósi László került.
 
Az első napirend keretében Czímer László tanügy-igazgatási főosztályvezető fűz szóbeli kiegészítést a javaslathoz. Elmondja:
 • A javaslat időben készült el, ahhoz érkező vélemények még figyelembe vehetők.
 • Új témaként került a 4. számú mellékletbe a körzeti jegyzők feladata, ami az érettségi lebonyolításához szükséges.
Pedagógus szakmai egyesületek oldala nevében Kőrösiné Dr. Merkl Hilda:
 • A tervezet olyan evidenciákat tartalmaznak, amelyek végrehajtása nem okozhatnak problémát.
 • Az érettségivel kapcsolatosan javasolja, hogy a körzetközponti jegyzők tantárgyjegyzéket kapjanak az általuk kezelt tételekről.
Pedagógus szakszervezetek oldala nevében Baskiné Lipka Gabriella:
 • Hiányolja a közismereti tanulmányi versenyek mellől a szakképzésben résztvevőknek szóló kiírásokat.
 • A téli szünet kezdetével kapcsolatosan a péntekre eső december 22-ei utolsó tanítási nap káoszt okozó hatását fejti ki.
Országos szülői szervezetek részéről: Keszei Sándor:
 • Kérdezi, hogy az iskola igazgatója saját hatáskörben meghosszabbíthatja-e a szüneteket. Adhat e az igazgató a pedagógusnak jutalomból tanítás nélküli munkanapot. Mennyiben sérülhet a kötelező óraszámok teljesítése?
Országos önkormányzati szövetségek részéről Mácz István:
 • Elismerően szól a tervezetről, kiemelve azt a tényt, hogy a körzetközponti jegyzők feladatait is pontosítja a tervezet.
Országos diák egyesületek részéről Hanti Vilmos:
 • A tervezetet jónak tartja és elfogadásra javasolja.
Országos kisebbségi önkormányzati képviselői részéről Schäffer István:
 • A kollégisták karácsonyi hazautazásában osztja az aggodalmat.
Nem Önkormányzati iskolafenntartók részéről Papp Kornél:
 • A téli szünet ügyében ö is osztja az aggodalmat, de mivel a szeptember 1-ei kezdés kötelező, kiutat nem lát a probléma kezelésére. E témát az iskolák saját hatáskörben úgy kezelhetik, hogy a kötelező tanítási napok száma nem csökkenhet.
Czímer László válaszol a kérdésekre, illetve reflektál a felvetésekre:
 • a jutalomszabadság fogalmát nem ismeri, nem használja a közoktatás. Így gyermek és pedagógus részére nem létező fogalom.
 • Elmondja, hogy a szakképzési versenyek minden évben külön kerülnek meghirdetésre.
 • A tanuló távolmaradását, hiányzását nem a pedagógus igazolja, hanem a 11/1994. évi MKM rendelet amely az iskolák működéséről szól szabályozza a távollét igazolási jogosultságait is.
Határozati Javaslat:
Az OKÉV a tervezetben meghatározott mérésekről, értékelésekről országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, és azt mielőtt megküldi intézményeknek fenntartóknak, azt tájékoztatás céljából - megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak, a nyilvánosságra hozatal előtt.
 
A határozatot a testület egyhangúlag megszavazta.
 
A testület a 2006/2007 tanév rendjéről szóló miniszteri rendelettervezetet megtárgyalt és élt véleményezési jogával.
 
Napirendet a vélemények megismerésével a testület lezárja.
 
A második napirend keretében az oktatási miniszter rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.)OM rendelet módosításáról tárgyal a testület. Az előadó Brassói Sándor a következő szóbeli kiegészítést fűzi a tervezethez:
 • A tervezet a jelenlegi szabályt számos pontján megújítja. Ezek egy része pedagógiai tartalmi fejlesztéssel függ össze.
 • Az OKÉV, Sulinova és OM közötti eljárási rend továbbfinomításáról van szó. Hatékonyabb gyorsabb bírálati rendszer kialakítása szükséges.
 • Másrészt új közigazgatási eljárási törvény lépett hatályba, mely számos ponton érinti a hatósági eljárást.
 • További változások, így a családtámogatási rendszer, a gyermekvédelmi törvény és a költségvetési törvény szakaszai is indokolják a változtatás szükségességét.
 • Ugyancsak fontos annak a kutatási eredménynek a figyelembe vétele, amely arról szól, hogy a tankönyvek a jelenlegi struktúrában nem kellően támogatják a tanulást.
Arató Gergely hozzáfűzi:
 • Nagyon fontos hogy egy tankönyv mennyire tanítható és tanítható.
 • A tankönyvekkel nemcsak pedagógiai problémák vannak, hanem nyelvhelyességi, helyesírási és egyéb szakmai problémák vannak. Néha értelemzavaró tanulást zavaró hibák sorozata van a tankönyvekben.
Országos szakmai szervezetek részéről Miklósi László:
 • Az oldal nevében fontosnak tartja a témát, de az egyesületek részéről a szakmai egyeztetést igényli.
 • A szabályozás irányát jónak tartja. A képességfejlesztés fontosságát emeli ki a tankönyvbírálatok kapcsán.
 • Megemlíti, hogy a szabályozáson végig vonul a szerzői jogvédelem érvényesítése.
Országos Pedagógus szakszervezetek részéről Baskiné Lipka Gabriella:
 • Kérdéseket tesz fel az eljárás egyes kérdéseivel kapcsolatosan (helyesírás elírások javítása).
 • Kifogásolja, hogy egyes szakmai tankönyvek a vizsgakövetelményekhez kötődnek, ami eltér a közismereti szempontoktól. Itt is kompetencia központú könyvekre lenne szükség.
 • Az OKJ szakmacsoportjaiban, amely modulrendszerű, 2006-ban új tankönyvekre lesz szükség,
 • Javasolja a hatósági plafonár meghatározásához, hogy ne egyes tankönyvek ára kerüljön vizsgálatra, hanem a tankönyvcsomag.
 • Javasolja, hogy változzon meg annak a időpontja (november 15.), amikorra az iskola felméri azoknak a tanulóknak a számát akik a következő tanévben kölcsönözhetik a tankönyveket, mivel a tankönyvrendelésnek következő év február 15-ig kell elkészíteniük. Javaslata: január 15.
Országos szülői szervezetek képviseletében Keszei Sándor:
 • Kifogásolja, hogy több százezer ingyenességre jogosult gyermek nem ingyenesen kapott tankönyvet.
 • Az önkormányzatok mintegy milliárddal kevesebbet hívtak le a költségvetésből.
 • Fontosnak tartja leszögezni, hogy az állam és a szülők fele-fele arányban fizetik a tankönyveket. 7-7 milliárddal.
 • Az elmúlt években jelentősen nőtt a tankönyvforgalom.
 • Javasolja vizsgálni a tankönyv előállítási költségét az ár minősítéséhez.
 • Hosszúnak tartja azt az időszakot, ameddig a tankönyv kiosztása folyik.
 • Hivatkozik tankönyvelemzésekre, melyek szerint sok a silány tankönyv, tartalmilag, mint kiviteli minőségben.
 • Nagy gondnak tartja, hogy a kiadók nem minden könyvüket kívánják jegyzékre vetetni., ugyanakkor becslése szerint a könyvek 60 %-a nem felel meg a tartalmi vagy műszaki követelményeknek.
 • Az ingyenes tankönyvjuttatás fedezetét a fenntartók nem időben juttatják el címzetteknek, ezzel az ingyenesség elve sérül.
 • Problémás a könyv ingyenessége, illetve kölcsönözése esetén annak kárfelelősségi különbözősége.
 • Gondként jelentkezik a tankönyv számlaadási kötelezettség teljesítése.
Országos diák szervezetek képviseletében Hanti Vilmos:
 • A gyermekek térítésmentes oktatáshoz való jogából kiindulva a témát az egyik legneuralgikusabb ügynek tekinti.
 • Gondként jelentkezik a tankönyv számlaadási kötelezettség teljesítése.
 • A gyermekek egyenlőségét feltételezve azonos jogok mellett az adózás eszközeivel kellene a szabályozást generálni
 • A tartós tankönyv fontosságára hívja fel a figyelmet, annak esztétikai igényességére is.
 • Befejezésül az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéből kiemeli a gyermekek véleményezési jogának érvényesítését tankönyvügyekben is.
Országos önkormányzati szövetségek képviseletében Rudolfné dr.:
 • A PISA vizsgálatokra visszautalva a szövegértés Alfájának és Omegájának tekinti a jó tankönyvet már az indulásnál. Súlyos problémának tekinti a szakképző iskolákban azt, hogy a matekpéldák szövegét a tanulók nem értik.
 • A diákok tankönyv-véleményezése helyett fontosabbnak tartja a kipróbálás lehetőségét, és a tapasztalatok összegyűjtését.
 • A fenntartók nehezen tudják a valódi rászorulókat kiválasztani, igy sok esetben sérül az ingyenesség jogosultságának ügye. A rendszer nem jó.
Országos kisebbségi önkormányzatok képviseletében Schäffer István:
 • Kiemeli az OM azon vállalását, amelyet az egyes kisebbségek felé tett, hogy minden tárgyból, legalább egy tankönyv rendelkezésre álljon.
 • A külföldről behozott könyveket javasolja, h9ogy kerüljenek a tankönyvjegyzékre.
 • Elmondja, hogy sok probléma van a tankönyvek fordításával, illetve annak jogával.
 • A kispéldányszámú könyvek árát nemcsak a kevés példány növeli árban, hanem az eljárási rend is emeli azt.
Nem önkormányzati iskolafenntartói oldal nevében Braun József:
 • A digitális tankönyvek szabályozásának elindulását üdvözli a rendelet tervezetben.
 • Felveti az alternatív kerettantervek és taneszközök és a tankönyvek szabad piacon megjelenő problémát.
 • Az oldalon még felvetik, hogy a tankönyvtámogatáshoz szükséges adatlapon a bekérendő adat sok, különös tekintettel a diákazonosító létére.
Kormányzati oldal nevében az előadó válaszol:
 • ígéretet tesz több javaslat beillesztésére a rendelet végső szövegébe
 • további válaszokat ad az elhangzó kérdésekre.
 • Egyben elhárítja annak lehetőségét, hogy a tervezet a további egyeztetés során a testület ülésére ismételten visszakerüljön.
Határozati Javaslat:
A Közoktatáspolitikai Tanács a tankönyvrendelet tervezetét megtárgyalta, és kéri, hogy az előterjesztő az elhangzott véleményekkel, az adott válaszokkal együtt vegye figyelembe a rendelet további egyeztetése során.
 
A határozatot a testület a javaslatot hat igen szavazattal a kormányzati oldal tartózkodása mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta.
 • Felméréseik szerint 4-4,5 milliárd hiányt okoz 2003-ig visszamenően a különböző kormányzati intézkedések hiánya az egyházi intézményrendszerben. Ez súlyos következményekkel járhat.
 • Fontos kérdésnek tarja a közalkalmazottaknak járó juttatások elvonását. A KJT juttatásai a következő évtől nem terjednek ki reájuk.
Harmadik napirend keretében került a testület elé az a tájékoztató amely a 2004/2005-ös tanév rendje címet viselő rendelet írt elő, nevezetesen, hogy az OKÉV vizsgálódjon négy kistérségben a fogyatékos tanulók integrációs nevelésének egyes kérdéseiben. Előadóként Csillag Márta az OKÉV főigazgató-helyettese számol be a feladat végrehajtásáról, valamint Sárközi Gábor a Hátrányos helyzetű és roma gyerekek integrációjáért felelős Miniszteri Biztos munkatársa, mint a vizsgálat megrendelőjének munkatársa szól a testülethez a vizsgálat szükségességéről és fontosságáról.
 • Elmondják, hogy szakmai ellenőrzés történt, nem hatósági jogkörben jártak el.
 • A sajátos nevelési igénye ügyeiben jártas közoktatási szakértők és tanügy-igazgatási szakértők vettek részt a munkában mintegy 400 intézmény kérdőíven válaszolt, illetve 25 intézményben az OKÉV vizsgálódott.
 • Az intézményi jelentést az iskolák és a fenntartók megkapták
 • A vizsgált részei közül kiemeli a tanulók felvételének kérdését a csoportba sorolásukat, a helyi tantervek tartalmát. Az óraterveket, az egyéni fejlesztéseket vonatkozásában, sok esetben nem megvalósíthatónak minősítették.
 • A legkomolyabb problémát a személyi tárgyi feltételek hiánya okozza a vizsgálatok tapasztalat szerint.
 • Az egyenlő bánásmód követelménye nagyon sok esetben nem érvényesül. A gyerekek nem kapják meg a nekik megfelelő, nekik kitalált oktatási formát.
 • A 25 intézményből, ha hét iskola amely vonatkozásában a tapasztalatok ismeretében az OKÉV saját hatáskörben eljár, illetve hatósági vizsgálatot kezdeményez
Az egyes oldalak a hozzászólásaikban kiemelik:
 
Országos szakmai szervezetek részéről Kőrösiné Dr. Merkl Hilda:
 • szakmai háttér fontosságáról szól a diagnosztizálás pontosságának igényéről.
 • Kiemeli az integrációt, mint lehetséges módszert, azzal a megjegyzéssel, hogy erre a társadalomnak még többet kell áldoznia.
 • Kevésnek tartja az ellenőrzést, elsősorban a kistérségekben.
Országos Pedagógus szakszervezetek részéről Baskiné Lipka Gabriella:
 • Megjegyzi, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókkal való bánásmódra a pedagógusok nincsenek kellően felkészítve. A továbbképzésüket sürgeti.
 • Kifejti, addig senkit nem lehet integrálni, amíg annak feltételei nincsenek megteremtve, amíg a fejlődésének gátja van.
Országos szülői szervezetek képviseletében Simonné Toldi Ágnes:
 • Kérdései mellett elismeréssel szól az OKÉV anyagáról.
Országos diák szervezetek képviseletében Deák György:
 • A vizsgálatot alaposnak és jónak tartja, de eredményeit sajnálatosnak Az anyag mellett a változtatás eszközrendszerét is szeretné ismerni..
Országos önkormányzati szövetségek képviseletében Nádor Rudolfné dr.:
 • A szakmai ellenőrzés eredményét jó szívvel fogadja, és reméli, hogy a közoktatás területén a szaktanácsadói rendszer egyszer majd bevezetésre kerül.
 • A kistérségi együttműködések a próba időszakát élik, a vizsgálat eredménye is bizonyítja, hogy a helyzet siralmas. Nincs gazdájuk a pedagógusoknak ellenőrizetlenül működnek.
 • Egyre kevesebb a gyerek, és egyre több a beteg közöttük.
Országos kisebbségi önkormányzatok képviseletében Schäffer István:
 • Hozzászól ahhoz, hogy a SNI oktatásban nagyon sok a roma gyerek de ez a szükséglet a hagyományos iskolákban sokáig rejtve marad. A számos kudarc után a beavatkozás későn indulhat egyes gyerekeknél.
Nem önkormányzati iskolafenntartói oldal nevében Braun József:
 • A sajátos nevelési igényű rászorultságról kifejti, hogy a pedagógusok eszközrendszere korlátozott, a mai ismereteink nem elegendőek a megoldásra
Kormányzati oldal nevében az előadó válaszol:
 • Összefoglalva, hogy itt irányítási finanszírozási képzési , sőt egyéb társadalmi problémák halmazáról van szó amelynek megoldásában nem hiányzik se az intézményi akarat, de a hibák kijavítására még sokat kell tenni a témában érdekelteknek. A végrehajtóknak és az irányítóknak egyaránt.
A Közoktatás-politikai Tanács a különfélék között a következő témákat tárgyalta:
 • A Szülői oldal bejelentése alapján a fejtetvesség elterjedésének megakadályozásának intézményi kérdéseit.
 • Az Élelmiszereldolgozók Országos Szövetségének megkeresését a helyes táplálkozással foglalkozó Bizottság felállításával kapcsolatosan.
A testület az ülését hat órás munka végén berekesztette.
 
Budapest, 2006. március 1.
 
Szerkesztette:
 
Ambrus István
közigazgatási szakmai tanácsadó
 ugyfelkapu  ujmagyarorszag magyarorszag.hu
banner_2 banner_kszk_w120 buro EUvonal
 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium

1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (+36-1) 795-1200

E-mail:

Államtitkárságok